หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ์ เพิ่มพูลโรงเรียนค้อจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา อัฐนาคโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย โสภาชื่นโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงศ์ พลข่าโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
5. นายวิลาศ ปรีดีโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ ยนยุบลโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เขตปัญญาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นายศักดิ์สิงห์ ศรีทะโรโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายมนูญ ถิ่นวิลัยโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
5. นายปริญญา สาระโพธิ์โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย จันทรนิมะโรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพงษ์ ปัททุมโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
3. นายทองพันธ์ พวงเกตุโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
4. นายเจริญ ผาลาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์กรรมการ
5. นายหมื่น อรัญสารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียงโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นายฉัตรชัย โบราณรัตน์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสำรวย ศิริภักดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางบุษบา มหิสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียงโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นายฉัตรชัย โบราณรัตน์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสำรวย สิริภักดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางบุษบา มหิสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่องวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนสิงห์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางมณัญฑิฎาศ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ปรีพูลโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาวนิรมัย ปัตลาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนรินทร์ จันทร์ทะรัตน์โรงเรียนสายป่าแดงประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัญชลี สอนชาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุมาลี คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กระจายโรงเรียนสายชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายคำใหม่ กมลเรืองโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางนวลปราง วิเชียรนิตย์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางจันดี ฆารสะอาดโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อามาตย์สมบัติโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ภูเต้าสูงโรงเรียนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ บุญปกโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิชิต แก่นตาเนียมโรงเรียนโคกก่องวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ ศรีธเรศโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเรียมชัย สุขเฉลิมโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ประเสริฐนอกโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายทรงเดช ตาสาโรจน์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี ภูมุลมีโรงเรียนชุนชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัศมี ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสังวาลย์ อุดมรัตน์โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ภูกิจเย็นโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องใสย์ โพธิ์แท่นโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสมประสงค์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
5. นางสาววัฒนา ดลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเอกโชติ โชติไสวโรงเรียนคำแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไถวสินธุ์โรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางปุณยนุช ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ มาตราโรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ถิ่นโสภณโรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสายเพชร ภูผาลาโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประชิด ครบอุดมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปัญญาวัฒนวันชัยโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นายอุดม มุฑิตาโรงเรียนชุนชมนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุนัน ผลรักษาโรงเรียนหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยพร กะลัมพะนันทน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นางเนตรนภา ดอนเงินโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบูรณะ ลมชิดโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ จำปาลาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนประภาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรงประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ราวะรินทร์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธุชัยโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นายอุทัย ทวาศรีโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรีประโชติโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ ทองวิจิตรโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ไร่วิบูลย์โรงเรียนห้วยวิทยาคารกรรมการ
4. นายสฤษธิ์ คันธิยงค์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ กมลผันโรงเรียนด่านใต้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสุข โรจนพรโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ธารพันธุ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายสังคม สมบูรณ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย บูรวัตรโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประลองยุทธ ศรีวิไสยโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายผาดโรงเรียนเหล่าสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม พัศดรโรงเรียนสองห้องราษฎร์บรูณะกรรมการ
3. นางไกรสร สุขบรมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายอนุมัติ ผันอากาศโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายศฤงคาร สถิตย์เกียรติโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ โนวะโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นางอนิสา ศรทฤทธิ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายประบองยุทย์ ศรีวิไสยโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมัสยา ปรีแผ้วโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุนทร บุญอรัญโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ ถิตย์อารมณ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร เพียรสร้างโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ภูภักดีโรงเรียนถ้ำปลาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิกร จามาเนียมโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประชิด ครบอุดมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายมงกุฎทอง ภิรมย์มากโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสว่าง ทิพย์กันโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางดวงทิพย์ นัยวัฒน์โรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรณชัย แสนอุดมโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายทองดี ทิพพูลโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางลดาพร อรรคอำนวยโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ จำปารัตน์โรงเรียนชุมชนสีถานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ บุญธรรมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายพยอม โพนไสวโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงกรรมการ
3. นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกชมาศ สำราญวงศ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทธิกมล รัตนมาศโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงกรรมการ
4. นางถนอมศรี สิทธิจินดาโรงเรียนปากน้ำราษฎ์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางกันยาวีย์ ภัทรศรีมงคลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ฯกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจปากรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรศกดิ์ ประกิลาพังโรงเรียนท่านาจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิงห์ ศรีทะโรโรงเรียนโนนสะอาคราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายฉัตรพงษ์ อินทฤทธิ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย จันทะโสตถิ์โรงเรียนบ้านคำเชียงวันประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวรรณณพ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายอรุณ โวหารกล้าโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย จันทะโสตถิ์โรงเรียนบ้านคำเชียงวันประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวรรณณพ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายอรุณ โวหารกล้าโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมใจ ภูศรีนวลโรงเรียนบ้านกุดแห่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี มธุรสโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิวิมล พิพัฒนเรือนชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี โชติวิเขียรโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์กรรมการ
5. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชยโรงเรียนโคกนางามประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภูโอบสพป.กาฬสินธุ์ เขต1กรรมการ
3. นายสมร จุทากรโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวงเพชร สาระขันธ์โรงเรียนนาคูณวิทยากรรมการ
5. นางรัศมี ปัญญาโรงเรียนบัวโจดดงลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางประครอง นังตะลาโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรภิญ วงษ์จินดาโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ คำทองโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ผลเรือนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ขจรโมทย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายใลอ้อน มาลาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงฯกรรมการ
3. นายธัชกร เฉยฉิวโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางศิริพร แสนขาวโรงเรียนคำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต โลหะมาศโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสศา ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนสิงห์สะอาดกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ช่อมะลิโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นายรวีวัฒน์ รังคะราชโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายนิสิต พิลาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ขจรโมทย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ อาจิณกิจโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
3. นายใลอ้อน มาลาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงฯกรรมการ
4. นายธัชกร เฉยฉิวโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศิริพร แสนขาวโรงเรียนคำชมพูท่าเรือฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใสประธานกรรมการ
2. นางบัวลอย สาระขันธ์โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
3. นายสงวน แสงพรหมโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางธนพร ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใสประธานกรรมการ
2. นางบัวลอย สาระขันธ์โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
3. นายสงวน แสงพรหมโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางธนพร ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนสิงห์สะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ โสวงค์โรงเรียนคำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นางวิไล บุรีรัตน์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนูพิน ยิ้มไธสงโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ หมั่นตรวจโรงเรียนหนองบัวโจดวิทยากรรมการ
4. นางอินทิรา ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจตุพิตร บรรณสารโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ โสวงค์โรงเรียนคำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นางวิไล บุรีรัตน์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนูพิน ยิ้มไธสงโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ หมั่นตรวจโรงเรียนหนองบัวโจดวิทยากรรมการ
4. นางอินทิรา ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจตุพิตร บรรณสารโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กุดแถลงโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกียรติสกุล ดอกบัวโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางชลลดา นัยวัฒน์โรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
5. นายสุวาสน์ สิงขรอาจโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กุดแถลงโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกียรติสกุล ดอกบัวโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางชลลดา นัยวัฒน์โรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
5. นายสุวาสน์ สิงขรอาจโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิภพ เพิ่มสินโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัวพันธ์ ขนานแข็งโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์สี จอมจิตร์โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุภานี สำราญเนตรโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพนิดา นาสมวาโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไพวัลย์ ขนานแข็งโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา ไชยสวาทโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี แสนโยาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางราตรี กมลสินธ์ุโรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณิการ สุเทวีโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางนิรมล อุ่นคำศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ ภัทรพฤกษาโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ บุญปกโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา โพธิกุดสัยโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางไพวัลย์ สิมมาเคนโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทิศา เลื่องลือโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทินกร อรัญโชติโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ สารทะวงศ์โรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
4. นายติราวัช ปรีจำรัสโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร์ อันทรบุตรโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกุล ศรีชะตาโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน ดีสีแก้วโรงเรียนนิคมลำปาวกรรมการ
4. นายชววิท นาเทียมเขตโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชณีย์ ปันทวังโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นางสุชาดา กมลเรืองโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางนภา บุตรศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
5. นางวงเพชร กมลเลิศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ทุมทาโรงเรียนดงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรชัย พิกุลหอมโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุษา ลำลองโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดโรงเรียนเสมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสนณรงค์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
4. นายทวน ใยแสงโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นายพัฒนา ศรีโสภาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี ศรีโยธีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจิราภา ศรีเสนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แซ่เฮ้งโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ขาวศรีโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ไสยวรรณโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มหิพันธุ์โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ขวัญเมืองโรงเรียนหนองแสงราศฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายแสงปัญญา ลำลองโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชาติ ไชยโคตรโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ศรีชาติโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิน นามโคตรโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสำรอง วิศรีสิทธิ์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมีโรงเรียนโคกสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร นันทพัฒน์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา พวงศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวชลิตตา ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสมทรัพย์ พละเดชโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สารบุญเรืองโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย เครือศรีโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเทียบโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางวิมล กาญจนศรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดโรงเรียนเสมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสันติ ภักดีสมัยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
3. นางประภา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ศรีเสนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุปรียา พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ นนทะมาตย์โรงเรียนชุมชนเกลี้ยงกล่อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุกร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ผลรุ่งโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางจรสจันทร์ แสนณรงค์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ เกษมเศรษฐโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นายน่านนที คำมีเจ้าหน้าที่ ICT สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ ธรรมเกษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสนิท ศรีลำไพโรงเรียนดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายสมชัย ธารเอี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย เหลานิทโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสนิท ศรีลำไพโรงเรียนดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา พัฒนสกุลวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายณัฐดนัย เหลาสนิทโรงเรียนบ้านรศรีสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ขวัญทองโรงเรียนบ้านจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชาดา สุขีลักษณ์โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
3. นางดวงฤทัย ราวะรินทร์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายแผน ปัญญาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดฯกรรมการ
5. นายศิลายุทธ พรสิมมาโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ หีบแก้วโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ระดาเสริฐโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยรัชต์ ขันธบูรณ์ โรงเรียนชุมชนนาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายรัสฤษฎ์ วิลัยศรโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายชาติชาย ไถวสินธุ์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
5. นางผกาแก้ว ก้อนวิมลโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ หรสิทธิ์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายวินัย ภารสำเร็จโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ศรีชาติโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมฯประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ โพธิจักรโรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสวย ไชยบัตรโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเวียงศักดิ์ สารฤทธิ์โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรวรรณ พันธ์ดงยางโรงเรียนนิคมลำปาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมาน เหมกุลโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแพงกฤต จันทร์โสตดิ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นางนภัทร์พร อรัญเวศโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤตญกร ผ่านสำแดงโรงเรียนสำเริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชพร มณีโชติโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางนวนฉวี วงค์หินโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพุฒ จงกลรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำกรรมการ
5. นายทนัน คำภาโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายอภัยวรรณ จำเริญพูลโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางบัวหงวน วงชารีโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางเกษร ถิ่นวิลัยโรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียววิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ไชยสุนทรโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร คำโสภาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร์ ศรีสารโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
3. นางรอยพิม โพนนาคโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ กุดวิสัยโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นางบุญคุ้ม สาวิภาคโรงเรียนหนองกุงวิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ราชภักดีโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อินตาหามแหโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมหมาย ศรีวงศ์แสงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พลราชมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธีรธาร โทไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางพจนา อรหันตาโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น จันทรบุตรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายคมสันต์ ก้านจักรโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤตญกร ผ่านสำแดงโรงเรียนสำเริงวิทยากรรมการ
3. นางทิวาพร พันธุ์สะอาดโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางประเสียน ภูศรีนวลโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นางเตือนใจ วัฒนะมหาตม์โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เหมนวลโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางวรกัญญา วิเศษศิลป์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นางจารุณี นาสินสร้อยโรงเรียนธนบุรีโคกศรีหนองเต่าวิทยายนกรรมการ
4. นางบุญมี ภูเต้าสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางภิรมย์ ศรียางค์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พลราชมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธีรธาร โทไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางพจนา อรหันตาโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น จันทรบุตรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบรรเจิด เฉลิมแสนโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ พันธุ์สะอาดโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นางมะลิ สาธุชาติโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ภูผาผุยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์ศิริ บุญมากโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ มีหนองหว้าโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสายใจ วรพันธุ์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุษณีย์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางเมธี เยี่ยมสมบัติโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นางกนกวรรณ จันทรศิริโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเพชรลดา นาสินพูนโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพพิทูลโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุดมรัตน์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวรรณ ผาลาโหโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จันทะคามโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาภร เสนสารโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายอดุลย์ ภูปลื้มโรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางเพลินจิต ตั้งรัตนพลโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกรรมการ
3. นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมาโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางสุจารีย์ ภูขยันโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยากรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีชัยวงศ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิริยะ นาชัยเวียงโรงเรียนวัดชัยสุนทรประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เมษสุวรรณโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางปริญญาภรณ์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสุภัคร พุทธานุโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
5. นางพรพิมล วรสิงห์โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย ประสีระตาโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจุไร ผลรุ่งโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สดใสโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิ โลหะมาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา เดชภูกองไชยโรงเรียนสำเริงวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย สมบัติเพิ่มโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ คำสะอาดโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาพร สิงหวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมาน ระดาไสยโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ บัวศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ไชยฮะนิตโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวราลักษณ์ สินธุมาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายอมร วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ไชยฮะนิตโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวราลักษณ์ สินธุมาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายอมร วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ไชยฮะนิตโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวราลักษณ์ สินธุมาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายอมร วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวิทชัย ราวะรินทร์โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัสราวรรณ สุระแสงโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยกรรมการ
4. นายสมัย ชนชื่นใจโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นางลำใย ฉายจิตต์โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ สกาวจันทร์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัครพล ศรีแพงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสิทธิ์ เหล่าธงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ สกาวจันทร์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัครพล ศรีแพงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสิทธิ์ เหล่าธงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เนาวะเศษโรงเรียนโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรีแพงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรพล ภูจ่าพลโรงเรียนบ้านจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวบัวพัน อันทรบุตรโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
5. นางอรชญา อิ่มแมนโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เนาวะเศษโรงเรียนโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรีแพงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรพล ภูจ่าพลโรงเรียนบ้านจานวิทยากรรมการ
4. นางบัวพัน อันทรบุตรโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
5. นางอรชญา อิ่มแมนโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม บุญทิพย์โรงเรียนหนองแวงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสัจจา ปาณะวงค์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาศรี วันอุทาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรวรินทร์ สารจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรภัสศา ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนสิงห์สะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ นนทมาตย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางบุญเพ็ง ขวัญทองโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพุธ คำแสงทองโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนันท์ ศรีแพงมลโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิระประภา ยันตะบุษย์โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวนิรัชพร พิมพะนิตย์โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยากรรมการ
5. นางวนิดา อ่อนสำอางค์โรงเรียนดงเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติชนม์ จันทะคัดโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา ภูแดนไกลโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดาเหล็กโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซ่บวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติชนม์ จันทะคัดโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา ภูแดนไกลโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดาเหล็กโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ศิริอมรพรรณโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ คงสมมาตย์โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ศรีอ่อนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นายอนันต์ เปี่ยมดีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายแสงทัย หาระทาโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางจิราพร ประชาชิดโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนาทยาพร ผลบุญโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
2. นางบรรจง แทนชินโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
3. นางสมร พนมไพรพฤกษาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ พันธุ์สะอาดโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพรัตน์ มหิพันธ์ุโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา เฉยฉิวโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนชุนชนนาจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เทพพรโรงเรียนโคกเจริญน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นางสังวาล ไกรสุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายวาทิตย์ บุญชิตโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางเข็มทอง หรพูลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนชุนชนนาจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เทพพรโรงเรียนโคกเจริญน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นางสังวาล ไกรสุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายวาทิตย์ บุญชิตโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางเข็มทอง หรพูลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุกรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
4. นายชุมชัย ทิวะสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางปราณี เพิ่มสินโรงเรียนชุมชนโพนงามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
3. นายสุริยน จันทรนาครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นายชุมชัย ทิวสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
4. นายชุมชัย ทิวะสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางปราณี เพิ่มสินโรงเรียนชุมชนโพนงามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงัด จัตตุมรรคโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นายสุริยน จันทรนาครโรงเรียนบึงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายรักษ์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นายมนตรี วงค์หินโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
3. นายสุริยน จันทรนาครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นายชุมชัย ทิวสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงัด จัตตุมรรคโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นายสุริยน จันทรนาครโรงเรียนบึงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายรักษ์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นายมนตรี วงษ์หินโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
3. นายสุริยน จันทรนาครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นายชุมชัย ทิวสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]