หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสุวรรณ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 ว่าที่ ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายชาตรี ถาวรรักษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโสมพะมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโปงลาง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชนิด บุญชูสอน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเขื่อนลำปาว คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายณัฐชัย บูรวัตร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาพุทธไสยาสน์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางพรทิพย์ สามารถ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอนจานพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายกิตติชนม์ จันทะคัด ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากมลาไสย คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายประสงค์ บาลลา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุวิทย์ หีบแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโนนนาทอง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายพุธ คำแสงทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสามชัย คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายณรงค์ ราชภักดี รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่องคำ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสมหวัง พันธะลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายรัตตชัย ปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายชาติชาย พิมพิไสย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาววนิดา ศรีวิจารย์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ คณะกรรมการอำนวยการ
29 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางแสงเดือน ชารีสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายพีระพงษ์ โลหะมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายประจวบ ขาวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางวรวรรณ สว่างบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวลดารัตน์ อุดรศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายน่านนที คำมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวจิราพร มะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯโปงลางก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวทรรศนีย์ เรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯโปงลางก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวสุภาวดี จำปี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯเมืองน้ำดำ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวกนกวรรณ อระหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯเมืองน้ำดำ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวสราญจิตร จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯลำปาว คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายกมล มุนตะทุม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯลำปาว คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางดวงใจ หงส์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯโสมพะมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายภานุวัตน์ ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯโสมพะมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวกัลยาณี ขันประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวชลธิชา คงไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสาวพิมพ์ลพัฒน์ มณีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางแสงเดือน ชารีสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
61 นางราตรี โลหะมาส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
62 นายอรุณ เนาวเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
63 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
64 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
65 นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
66 นางพนมวรรณ เถรี ครูโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
67 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
68 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
69 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
70 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
71 นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
72 นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
73 นายแก้ว ปะหา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
74 นางสาวอรุณ มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
75 นายธนา พิริยชูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
76 นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
77 นายภานุชาติ ศิลาศรี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
78 นายน่านนที คำมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
79 นายประเคน ศุภเมืองแสน พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
80 นายประสพ อรรถประจง พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
81 นนายอำพร พรพนม ยาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
82 นายวีระ ภูอุ้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/สถานที่
83 นายสุวรรณ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
84 นายสุรจิต ไกรพินิจ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
85 นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
86 นางกัลยารัตน์ ทองระยับ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
87 นางสาวราตรี พิมพ์ชัย พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
88 นางสมหวัง พันธ์ประดับ พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
89 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
90 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
91 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
92 นายสุวรรณ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
93 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
94 นายพีรพงษ์ โลหะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
95 นายจำลอง นามบุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
96 นายทรงพล อัคติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
97 นายอภิเดช แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
98 นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ สหัสขันธ์ก้าวหน้า คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
99 นายพุธ คำแสงทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ สามชัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
100 นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
101 นางชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
102 นายประสิทธิ์ เลาหะวิวัฒน์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
103 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
104 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
105 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
106 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
107 นางสาวสุภาวดี จำปี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองน้ำดำ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
108 นางสาวกนกวรรณ อระหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองน้ำดำ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
109 นายกมล ภูทองกลม พนักงานบริการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
110 นายเริงศักดิ์ บัวระบัติ พนักงานบริการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
111 นายสมพงษ์ บุบผาเดช พนักงานบริการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
112 นายวัชระ หนูตอ พนักงานบริการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
113 นายอุดร ผลเอี่ยม ยาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
114 นายวรวิทย์ ภูต้องลม ยาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
115 นายบุญส่ง เงินทิพย์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
116 นายสุรชัย วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
117 นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
118 นายชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
119 นางจีรพรรณ แสงพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
120 นายอดุลย์ ภููปลื้ม ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ โปงลาง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
121 นางราตรี โลหะมาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
122 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
123 นายปกรณ์ ญาณกาย ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
124 นายวิวัฒน์ ศรีสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
125 นายชัชวาล เปานาเรียง ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
126 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
127 นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
128 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
129 นางสาวกนกพร มูลวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ โสมพะมิตร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
130 นายนพ ภูธรรมะ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
131 นายภานุวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ พนักงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
132 นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
133 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
134 นายประสงค์ บาลลา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
135 นายกิตติชนม์ จันทะคัด ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กมลาไสย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
136 นางพรทิพย์ สามารถ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ดอนจาน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
137 นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
138 นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
139 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
140 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
141 นางวรวรรณ สว่างบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
142 นายสรรเพชร ดอนเงิน ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
143 นายกิตติภพ ชาติแพงตา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
144 นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อ ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
145 นางกีรมาศ ชาติแพงตา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
146 นางมะลิจันทร์ วิจรุณหล้า ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
147 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
148 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
149 นางสาวเกียรติธิดา ชาติแพง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
150 นางสาวกัลยาณี ขันประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองฟ้าแดด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
151 นางสาวชลธิชา คงไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองฟ้าแดด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
152 นางสาวพิมพ์พัฒน์ มณีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองฟ้าแดด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
153 นางสาวสกุลรัตน์ แก้วสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ เมืองฟ้าแดด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
154 นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
155 นายวิเชียร โพนชัยแสง พนักงานบริการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
156 ว่าที่ ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
157 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
158 นายประจวบ ขาวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
159 นายชนิด บูญชูศร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เมืองน้ำดำ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
160 นายณรงค์ ราชภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ร่องคำ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
161 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
162 นายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
163 นายนิพนธ์ ผลรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
164 นายอุทัย ประกิระนะ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
165 นางนิตยา แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
166 นางนันทิยา พิมพ์พะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
167 นางกฤตราพร ธรรมวงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
168 นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
169 นางมะลิวัลย์ หมั่นตรวจ พนักงานพิมพ์ ส.3 (ช่วยราชการ) คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
170 นางสาวลดารัตน์ อุดรศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
171 นางสาวจิราพร มะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการฯ โปงลางก้าวหน้า คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
172 นางสาวทรรศนีย์ เรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการฯ โปงลางก้าวหน้า คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
173 นายโกศล จำเริญสาร ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
174 นางจุไร ผลรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
175 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
176 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
177 นายสมหวัง พันธะลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
178 นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
179 นายสุรศักดิ์ กุดวิสสัย ประธานกลุ่มเครือข่ายฯเขื่อนลำปาว คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
180 นายสุวิทย์ หีบแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ โนนนาทอง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
181 นายณัฐชัย บูรวัตร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ พุทธไสยาสน์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
182 นายสุริยา ผ่องเสียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
183 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
184 นายนพดล ดาดี ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
185 นายบุญเคน ภูล้นแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
186 นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัย ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
187 นางบุษยา ภูลายยาว ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
188 นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริภักดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
189 นางสาวสราญจิตร จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ ลำปาว คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
190 นายกมล มุนตะทุม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ ลำปาว คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
191 นายทิว ทิพยสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ พุทธไสยาสน์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
192 นางสาวสุพาพร พิมพาแต่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ พุทธไสยาสน์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
193 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
194 นางสุพัตรา สาระโภค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
195 นางนัฐนานันท์ นาอุ่นเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
196 นางเบญจา ถิตย์พิพิธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
197 นางสุดารัตน์ จำนงศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
198 นางกฤตราพร ธรรมวงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
199 นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
200 นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
201 นางพัชรา มังแดะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
202 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
203 นางสมพร จันสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
204 นางสาวสุพรรณี บุญวิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
205 นางสาวรุ่งอรุณ ยานเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
206 นางมะลิวัลย์ หมั่นตรวจ พนักงานพิมพ์ ส.3 (ช่วยราชการ) คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
207 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
208 นางสาวกชพร ศรีบานชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
209 นางสาวณฐพร ผกานนท์ พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
210 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
211 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
212 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
213 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ ระดับ 4 คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
214 นางสาวลดารัตน์ อุดรศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
215 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
216 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
217 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม
218 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะกรรมการรายงานและประเมินผล
219 นางวิเชียร ภูผาสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรายงานและประเมินผล
220 นางกฤตราพร ธรรมวงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรายงานและประเมินผล
221 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานและประเมินผล
222 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรายงานและประเมินผล
223 นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรายงานและประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]