สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 37 3 0 0 40
2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 24 2 0 1 26
3 หนองพอกวิทยายน 18 6 0 0 24
4 อนุบาลกาฬสินธุ์ 18 0 1 1 19
5 ด่านใต้วิทยา 16 5 1 1 22
6 คำปลาฝาโนนชัย 16 3 2 0 21
7 วัดเวฬุวัน 16 3 1 0 20
8 ห้วยตูมวิทยาคาร 16 2 0 0 18
9 บ้านหนองกุงใหญ่ 15 3 2 1 20
10 ปลาเค้าวิทยาคาร 14 5 1 0 20
11 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 14 2 2 1 18
12 บ้านห้วยยาง 13 6 1 0 20
13 สามชัยอุดมวิทย์ 13 2 0 0 15
14 อนุบาลทุ่งมน 13 0 0 0 13
15 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 11 3 1 1 15
16 นามลวิทยาคาร 11 2 0 0 13
17 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 11 0 1 0 12
18 ชุมชนนาจารย์วิทยา 10 3 1 0 14
19 บุญมีวิทยา 10 2 1 1 13
20 โนนเมืองวิทยาคาร 10 0 0 0 10
21 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 9 2 0 0 11
22 ดงน้อยวิทยา 8 2 0 1 10
23 บึงวิชัยสงเคราะห์ 8 2 0 0 10
24 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
25 คำคาราษฎร์บำรุง 8 0 0 0 8
26 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 8 0 0 0 8
27 บ้านหนองกุงน้อย 7 4 0 0 11
28 บ้านต้อนวิทยาคาร 7 2 2 1 11
29 บ้านนาวิทยาคม 7 2 0 0 9
30 นาโกวิทยา 7 0 0 1 7
31 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 6 1 0 1 7
32 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 6 0 0 0 6
33 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 6 0 0 0 6
34 ดงพยุงสงเคราะห์ 5 3 0 1 8
35 หนองแวงเหนือ 5 3 0 0 8
36 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 5 2 0 0 7
37 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 5 2 0 0 7
38 สะอาดประชาสรรพ์ 5 1 1 0 7
39 ชุมชนแก้งคำวิทยา 5 1 0 1 6
40 ชุมชนนามะเขือวิทยา 5 1 0 0 6
41 แกเปะราษฎร์นิยม 5 0 0 0 5
42 หนองกุงวิทยาคม 4 3 0 0 7
43 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 4 2 0 0 6
44 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 4 1 1 0 6
45 สายป่าแดง 4 1 0 0 5
46 ถ้ำปลาวิทยายน 4 0 1 0 5
47 ท่าแสงวิทยายน 4 0 0 0 4
48 คำโพนทองราษฎร์นิยม 4 0 0 0 4
49 นาจำปา 4 0 0 0 4
50 อนุบาลปิยวรรณ 4 0 0 0 4
51 วัดชัยสุนทร 3 1 2 0 6
52 ดงน้อยสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
53 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 3 1 0 0 4
54 บ้านกุดแห่ 3 0 1 0 4
55 สหัสขันธ์วิทยาคม 3 0 0 0 3
56 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
57 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
58 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 3 0 0 0 3
59 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 3 0 0 0 3
60 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
61 กุดครองวิทยาคาร 3 0 0 0 3
62 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 3 0 0 0 3
63 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 3 0 0 0 3
64 โคกเมยประชาพัฒนา 3 0 0 0 3
65 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 2 4 0 0 6
66 บึงไฮโนนสวางวิทยา 2 1 2 0 5
67 บ้านโหมนสงเคราะห์ 2 1 1 1 4
68 โคกล่ามวิทยา 2 1 1 0 4
69 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2 1 0 0 3
70 บ้านโคกใส 2 1 0 0 3
71 หนองตุวิทยา 2 1 0 0 3
72 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
73 ท่านาจานวิทยา 2 0 1 0 3
74 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 0 1 0 3
75 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
76 โป่งเชือกศึกษาสถาน 2 0 0 0 2
77 โคกก่องวิทยา 2 0 0 0 2
78 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
79 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 2 0 0 0 2
80 บ้านโนนโพธิ์ศรี 2 0 0 0 2
81 โคกล่ามผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
82 หนองโพนวิทยายน 2 0 0 0 2
83 เหล่าหลวงวิทยาคาร 2 0 0 0 2
84 คำไผ่สงเคราะห์ 2 0 0 0 2
85 สามัคคีสำราญวิทย์ 2 0 0 0 2
86 หามแหโพนทองวิทยาคม 2 0 0 0 2
87 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 0 0 0 2
88 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 2 0 0 0 2
89 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2 0 0 0 2
90 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
91 หนองแซงวิทยา 2 0 0 0 2
92 บ้านลาดวิทยาเสริม 2 0 0 0 2
93 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
94 บ้านม่วงวิทยายน 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองกุงกลาง 2 0 0 0 2
96 บ้านหนาดสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
97 บ้านโคกกว้าง 2 0 0 0 2
98 หนองแคนวิทยา 2 0 0 0 2
99 หนองแวงแสน 2 0 0 0 2
100 แก่งนาขามสามัคคี 2 0 0 0 2
101 แก้งนางราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
102 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 0 0 0 2
103 คำโพนคำม่วงวิทยา 1 2 0 0 3
104 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 1 0 0 2
105 บ้านแกวิทยายน 1 0 1 0 2
106 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 1
107 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
108 บ้านคำเม็ก 1 0 0 0 1
109 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 0 0 1
110 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
111 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 0 0 0 1
112 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
113 สิงห์สะอาด 1 0 0 0 1
114 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 0 1
115 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
116 กลางหมื่นสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
117 กุดลิงวิทยาคม 1 0 0 0 1
118 กุดอ้อประชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
119 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 0 1
120 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 0 1
121 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
122 คำแคนวิทยา 1 0 0 0 1
123 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
124 ท่าลำดวนประชาบำรุง 1 0 0 0 1
125 นาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
126 บ้านท่างาม 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองช้าง 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
129 บ้านโนนแหลมทอง 1 0 0 0 1
130 หนองหัวช้าง 1 0 0 0 1
131 หัวขวาวิทยา 1 0 0 0 1
132 หัวคูประชาอุทิศ 1 0 0 0 1
133 อนุบาลแสงตะวัน 1 0 0 0 1
134 โคกนางามสามัคคี 1 0 0 0 1
135 บ้านม่วงวิทยาคม 0 2 0 0 2
136 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 1
137 นาคอกควาย 0 1 0 0 1
138 นิคมลำปาววิทยา 0 1 0 0 1
139 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 1 0 0 1
140 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
141 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
142 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0
144 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 0 0 0 0
145 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 0
รวม 627 113 31 15 786