สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 19 3 7 29 37 3 0 0 40
2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 6 7 3 16 24 2 0 1 26
3 หนองพอกวิทยายน 6 2 4 12 18 6 0 0 24
4 คำปลาฝาโนนชัย 6 0 1 7 16 3 2 0 21
5 โนนเมืองวิทยาคาร 5 3 0 8 10 0 0 0 10
6 ดงน้อยวิทยา 5 0 0 5 8 2 0 1 10
7 อนุบาลกาฬสินธุ์ 4 3 4 11 18 0 1 1 19
8 ด่านใต้วิทยา 3 4 2 9 16 5 1 1 22
9 อนุบาลทุ่งมน 3 2 2 7 13 0 0 0 13
10 คำคาราษฎร์บำรุง 3 2 0 5 8 0 0 0 8
11 ชุมชนนาจารย์วิทยา 3 0 2 5 10 3 1 0 14
12 ห้วยตูมวิทยาคาร 3 0 1 4 16 2 0 0 18
13 วัดเวฬุวัน 2 8 0 10 16 3 1 0 20
14 บ้านห้วยยาง 2 5 2 9 13 6 1 0 20
15 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 2 3 0 5 8 0 0 0 8
16 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 2 2 3 7 14 2 2 1 18
17 สามชัยอุดมวิทย์ 2 2 0 4 13 2 0 0 15
18 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 2 0 4 6 0 0 0 6
19 สะอาดประชาสรรพ์ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
20 บุญมีวิทยา 2 0 0 2 10 2 1 1 13
21 บ้านหนองกุงใหญ่ 1 3 7 11 15 3 2 1 20
22 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1 2 0 3 9 2 0 0 11
23 ชุมชนนามะเขือวิทยา 1 1 0 2 5 1 0 0 6
24 ท่าแสงวิทยายน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
25 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
26 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
27 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
28 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
29 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
30 ดงน้อยสงเคราะห์ 1 0 2 3 3 1 0 0 4
31 ดงพยุงสงเคราะห์ 1 0 1 2 5 3 0 1 8
32 นาจำปา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
33 โคกก่องวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 นาโกวิทยา 1 0 0 1 7 0 0 1 7
35 ถ้ำปลาวิทยายน 1 0 0 1 4 0 1 0 5
36 อนุบาลปิยวรรณ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
37 บ้านกุดแห่ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
38 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
39 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
40 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
42 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านคำเม็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 5 0 5 5 2 0 0 7
51 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 4 1 5 14 5 1 0 20
52 นามลวิทยาคาร 0 2 3 5 11 2 0 0 13
53 บ้านหนองกุงน้อย 0 2 1 3 7 4 0 0 11
54 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
55 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 2 0 2 11 0 1 0 12
56 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 0 1 3 4 11 3 1 1 15
57 หนองกุงวิทยาคม 0 1 2 3 4 3 0 0 7
58 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 1 0 0 9
59 แกเปะราษฎร์นิยม 0 1 1 2 5 0 0 0 5
60 วัดชัยสุนทร 0 1 1 2 3 1 2 0 6
61 หนองโพนวิทยายน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
62 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
63 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
64 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านโคกใส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 หนองตุวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 คำไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 0 3 3 6 0 0 0 6
73 บ้านต้อนวิทยาคาร 0 0 2 2 7 2 2 1 11
74 หนองแวงเหนือ 0 0 2 2 5 3 0 0 8
75 บึงไฮโนนสวางวิทยา 0 0 2 2 2 1 2 0 5
76 โคกล่ามวิทยา 0 0 2 2 2 1 1 0 4
77 บึงวิชัยสงเคราะห์ 0 0 1 1 8 2 0 0 10
78 บ้านนาวิทยาคม 0 0 1 1 7 2 0 0 9
79 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 0 0 1 1 5 2 0 0 7
80 ชุมชนแก้งคำวิทยา 0 0 1 1 5 1 0 1 6
81 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
82 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
83 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
84 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 หนองแซงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 สิงห์สะอาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 โพนสวางพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 4 1 1 0 6
93 สายป่าแดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
94 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
95 กุดครองวิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 โคกเมยประชาพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
100 บ้านโหมนสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
101 บ้านลาดวิทยาเสริม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองกุงกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 หนองแคนวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 หนองแวงแสน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
114 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
115 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 กุดอ้อประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 นาคูณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านท่างาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านโนนแหลมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 หนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 หัวขวาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 อนุบาลแสงตะวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 โคกนางามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านม่วงวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 นาคอกควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 นิคมลำปาววิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 95 85 291 627 113 31 15 771