สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 19 3 7 29 38 3 0 0 41
2 หนองพอกวิทยายน 8 3 4 15 21 6 0 0 27
3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 7 7 4 18 27 2 0 1 29
4 กุดครองวิทยาคาร 7 0 0 7 10 0 0 0 10
5 โนนเมืองวิทยาคาร 6 5 0 11 13 0 0 0 13
6 อนุบาลกาฬสินธุ์ 6 4 4 14 21 0 1 1 22
7 คำปลาฝาโนนชัย 6 1 2 9 18 4 2 0 24
8 ดงน้อยวิทยา 6 0 0 6 9 2 0 1 11
9 คำคาราษฎร์บำรุง 4 4 0 8 11 0 0 0 11
10 บ้านห้วยยาง 3 5 3 11 15 6 1 0 22
11 ด่านใต้วิทยา 3 4 2 9 16 5 1 1 22
12 ห้วยตูมวิทยาคาร 3 2 2 7 22 2 0 0 24
13 อนุบาลทุ่งมน 3 2 2 7 13 0 0 0 13
14 บึงวิชัยสงเคราะห์ 3 1 2 6 14 3 0 0 17
15 ชุมชนนาจารย์วิทยา 3 0 2 5 13 3 1 0 17
16 วัดเวฬุวัน 2 8 0 10 16 3 1 0 20
17 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 3 7 12 16 3 2 1 21
18 สามชัยอุดมวิทย์ 2 3 1 6 16 2 0 0 18
19 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 2 3 0 5 8 0 0 0 8
20 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 2 2 3 7 14 2 2 1 18
21 นามลวิทยาคาร 2 2 3 7 14 2 0 0 16
22 บ้านนาวิทยาคม 2 2 1 5 11 2 0 0 13
23 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 2 0 4 6 0 0 0 6
24 สะอาดประชาสรรพ์ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
25 บึงไฮโนนสวางวิทยา 2 1 3 6 8 1 2 0 11
26 บ้านท่างาม 2 1 0 3 4 0 0 0 4
27 ดงน้อยสงเคราะห์ 2 0 2 4 5 1 0 0 6
28 บุญมีวิทยา 2 0 0 2 10 2 1 1 13
29 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1 5 0 6 6 2 0 0 8
30 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1 2 2 5 11 2 0 0 13
31 ท่าแสงวิทยายน 1 2 0 3 8 0 0 0 8
32 ชุมชนนามะเขือวิทยา 1 2 0 3 6 2 0 0 8
33 วัดชัยสุนทร 1 1 1 3 7 2 2 0 11
34 ถ้ำปลาวิทยายน 1 1 1 3 6 0 1 0 7
35 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
36 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
37 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
38 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
39 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
41 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 ดงพยุงสงเคราะห์ 1 0 1 2 5 3 0 1 8
44 นาจำปา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
45 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 โคกก่องวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 นาโกวิทยา 1 0 0 1 7 0 0 1 7
48 อนุบาลปิยวรรณ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
49 บ้านกุดแห่ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
50 กุดลิงวิทยาคม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 หนองแคนวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
56 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 นาคูณวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านคำเม็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านดอนสนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 เชียงเครือวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 เสมาสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 4 1 5 15 5 2 0 22
70 บ้านหนองกุงน้อย 0 3 2 5 9 5 0 0 14
71 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 2 3 5 6 3 0 1 9
72 หนองกุงวิทยาคม 0 2 2 4 5 3 0 0 8
73 สิงห์สะอาด 0 2 1 3 4 0 0 0 4
74 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 2 0 2 12 0 1 0 13
75 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 0 1 3 4 11 3 1 1 15
76 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 9 1 0 0 10
77 แกเปะราษฎร์นิยม 0 1 1 2 6 1 0 0 7
78 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 4 0 1 0 5
79 หนองโพนวิทยายน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
80 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 1 0 1 6 4 0 0 10
82 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
83 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านม่วงวิทยาคม 0 1 0 1 2 3 0 0 5
85 คำไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านโคกใส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 หนองตุวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 0 4 4 10 0 0 0 10
93 บ้านต้อนวิทยาคาร 0 0 2 2 7 2 2 1 11
94 หนองแวงเหนือ 0 0 2 2 5 3 0 0 8
95 โคกล่ามวิทยา 0 0 2 2 5 1 1 0 7
96 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
97 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 0 0 1 1 8 2 0 0 10
98 ชุมชนแก้งคำวิทยา 0 0 1 1 6 3 0 1 9
99 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
100 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
101 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
102 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
103 โคกกลางวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 หนองแซงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 โพนสวางพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 4 1 1 0 6
110 สายป่าแดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
111 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
112 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
113 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 หนองแวงแสน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
115 โคกเมยประชาพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
117 บ้านโหมนสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
118 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 กุดอ้อประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโนนแหลมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 หนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 หัวขวาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อนุบาลแสงตะวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 โคกนางามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 นาคอกควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 นิคมลำปาววิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 123 104 380 767 128 33 15 928