กำหนดจัดการแข่งขัน

รายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

     1.  พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

     2.  กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2558 ณ สนามแข่งขันโรงเรียน ดังนี้

          2.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย แข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มศิลปะ (ทัศน์ศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - 6)

         2.2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ แข่งขันการศึกษาปฐมวัย, กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

         2.3 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร  แข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ทุกกิจกรรม

         2.4 โรเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  แข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน

         2.5 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร แข่งขันกิจกรรมระดับโรงเรียนขยายโอกาส (ม.1 - ม.3)  และการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 10:29 น.