รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรวรรดิ  พลศรี
2. เด็กชายภัทรดล  โคตะนนท์
 
1. นายทรงศักดิ์  ทองจรัส
2. นายทองสุข  ทองจรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายภานุพงษ์   สุระมรรคา
2. เด็กชายสุทิเบส   ศรีเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  นาใจคง
2. เด็กชายรัชตะ  พิลาวัลย์
 
1. นายแผน  ปัญญา
2. นางเริงฤดี  กมลคร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธนทัต  โสวันนา
2. เด็กชายอนุรักษ์  ภูบังที
 
1. นายแสงทัย  หาระทา
2. นายบุญลือ  ญาณประสพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายนิติธร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอรรคลักษณ์  อรุณไพร
 
1. นายสันติ  กุลค้อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชวลิต  จำเริญพัฒน์
2. เด็กชายณัฐพล  บุญอยู่
3. เด็กหญิงรุจิรดา  วิชาชัย
4. เด็กหญิงสุนิษา  สุนทรไชย
5. เด็กชายโชคชัย  จันทร์ประโคน
 
1. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
2. นายวัฒนพงษ์  คำสมหมาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรดา  แดนขนาน
2. เด็กหญิงชลดา  เสนหาญ
3. เด็กหญิงปภัสมล  พรมประเทศ
4. เด็กหญิงวิลัยพร  โพธิ์ชัยแสน
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ชนะสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  เปานาเรียง
2. นายศักรินทร์  ภูละมูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขันธุแสง
2. เด็กหญิงนิศาชล    คาคำเมล์
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นางฉวีวรรณ   ขันธุแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ภูบัวจ้อย
2. เด็กชายธนภัทร  อารีย์
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์  สกุลไทย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  ไสยประพันธ์
2. เด็กหญิงศิวรินทร์  ฝอยทอง
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกนกเทพ   ข่าทิพย์พาที
 
1. นางนงเยาว์    สุนรกุมภ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวริศา  ดีมิตร
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ธารวาวแวว
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงสุภาวี  แสนโบราณ
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภารสงวน
 
1. นายสายันต์  คงสมมาศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ภูตีกา
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ภูอาจสูง
 
1. นายจตุพร  จุตาทิศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายนุติ  แสงโคตร
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ระดาคง
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีอ่อน
 
1. นางเพ็ญศรี  ไถวสินธุ์
2. นางวรรณิการ์  สุเทวี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   กาญจนารัตน์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วาระวงศ์
 
1. นางพรสวรรค์   กระจาย
2. นางเกตน์นิภา   อันพาพรม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สัตการ
2. เด็กชายนิติณรงค์  หาญอาษา
 
1. นางกุลธิดา  ศรีมามาศ
2. นางสาวสายะภัณฑ์  นันทะเสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวรรธ  คูเมือง
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัควัตร   ยุบลศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ราชสำเภา
3. เด็กหญิงสิริยากร    เปรื่องบุญ
 
1. นายวิบูลย์   แก้วบุดดา
2. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  นางาม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอนวิชัย
3. เด็กชายพัสวี  ดอนสินพูล
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
2. นางพจนีย์  อินทร์โท่โล่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  โพนศีรสม
2. เด็กชายชินวัตร  ศีรโยธี
3. เด็กชายอนุชาติ  ยุบลพาส
 
1. นายอุดม  มุทิตา
2. นายพีระศักดิ์  เขตผดุง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  วิชัยผิน
 
1. นายสิรวิชญ์  คำวิโส
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  ศิริภักดิ์
 
1. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เยาวเรศ
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวจรรยา  ยะไวทย์
 
1. นางณิชา  นาชัยโชติ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองอ้น
 
1. นางเริงฤดี  กมลคร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  สีวันนา
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ชมพูชน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
 
1. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริมา  พรมจิตร
 
1. นางวาทิณี  ก้านจักร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายนวมนต์  จารุจิต
 
1. นางมยุรีรัตน์  ภามาตย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1. เด็กชายสันติภาพ  จุลพล
 
1. นางวิรุบล  วันชูเสริม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นางสาวชลลัดดา  บรรพรม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงรมิดา  ศรียัง
 
1. นางฉริสา  จุลทะกอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวสุขมล  กมลหา
 
1. นายวัฒน์พันธ์  วังคีรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายกำชัย  เทพชา
2. นางสาวจรรยา  ยะไวทย์
3. นางสาวดาริกา  วงศ์ศรีรัตน์
4. นายนวมนต์  จารุจิต
5. นางสาวพรชิตา  สีวันนา
6. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีชาติ
8. เด็กหญิงวริษา  สุริยะคำวงศ์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนสมจิตร
 
1. นายประสงค์  บาลลา
2. นายวัชรินทร์  สองเมือง
3. นางสาวประภัสสร  ไชยศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองอ้น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภษร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวอาจ
4. เด็กหญิงธนัชชา  นาจำรัส
5. เด็กหญิงธัญชนก  คำวิโส
6. เด็กหญิงรมิดา  ศรียัง
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  กลมชิต
8. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ขันโอฬาร
9. เด็กหญิงอารียา  ชมพูชน
 
1. นายวัชรินทร์  สองเมือง
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
3. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1. เด็กหญิงการติมา  ดอนสินเพิ่ม
2. เด็กชายจารุภัทร  มันทะลา
3. เด็กชายจีรพันธ์  นาใจคง
4. เด็กหญิงชาลิสา  บุญสิงห์ทอง
5. เด็กชายดนุพร  หันไชยโชติ
6. เด็กชายดนุพร  ศรีชาติ
7. เด็กหญิงดุจดาว  จันประทัด
8. เด็กชายทรงพล  ทองการ
9. เด็กชายธนศักดิ์  รูปใหญ่
10. เด็กหญิงบุษญา  สุริฉาย
11. เด็กชายปภังกรณ์  ปัญญา
12. เด็กหญิงภาวิณี  สินธุ์ภูมิ
13. เด็กชายยศนันท์  ทองมูล
14. เด็กชายยศพล  นาใจเย็น
15. เด็กชายวันเฉลิม  นาชัย
16. เด็กชายศุภณิช  ดอนแถลง
17. เด็กหญิงสุทธินี  นาสินเพิ่ม
18. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  คำสาลี
19. เด็กหญิงอรัญญา  เหล่าลุมพุก
20. เด็กชายเสรฎฐพงษ์  ธะนะชัย
 
1. นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย
2. นางเพ็ญวิภา  นาชัยโชติ
3. นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน์
4. นายสมศักดิ์  อนันต์เอื้อ
5. นายนันทนากรณ์  นาสมบูรณ์
6. นายนริศ  ภูอาราม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำคง
2. เด็กชายชาคริต  มูลระคร
3. เด็กชายณัฐชา  ภูมิศิลา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรีทอง
5. เด็กหญิงดวงหทัย  โพธิเสส
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันธหงส์
7. เด็กชายธีระพัฒน์  คำวิโส
8. เด็กหญิงปิยะพัตร  ก้านสัญชัย
9. เด็กหญิงผกากอง  คำคง
10. เด็กชายพีระวัฒน์  ดอนภิรมย์
11. เด็กชายภัคพล  มาตยขันธุ์
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  รักษาชาติ
13. เด็กหญิงวิภาพร  บัวศรี
14. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีมะโรง
15. เด็กหญิงศศวิมล  ระวาดศรี
16. นายศักรินทร์  วันชูเชิด
17. นายศิริชัย  ปะมุสะกะ
18. เด็กหญิงสุอาภา  โพธิศรี
19. เด็กชายอภิชาติ  ไชยคำมิ่ง
20. นายอาทิตย์  ชูศรีสิทธิ์
21. เด็กหญิงโสธารา  ณอุบล
 
1. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
2. นายสฤษดิ์  คันธิยงค์
3. นางสาวปรียาพร  กมลเลิศ
4. นางสาวสมใจ  คำคง
5. นายอานนท์  นาใจทน
6. นางสาวกัลยาณี  ขันประมาณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  จุตาทิศ
2. เด็กชายวรวัฒน์  ปุราตะนัง
3. เด็กชายศักดินันท์  ภูแดนแถว
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชลเทพ
 
1. นายสุระศักดิ์  หวานแท้
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูรักถิ่น
 
1. นางสาวปวริศา  ก่ารรัตน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. นางสาวภัทราพร  สุภภัค
 
1. นางสมสุข  โรจนพร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุพัฒน์  ระดามาตย์
 
1. นางไพรวัลย์  ขนานแข็ง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กัลยา
 
1. นายทวีศักดิ์  สหัสษา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทรี  พันธุ์สะอาด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริภักดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กชายอภิเดช   โพธิคำภา
 
1. นายคมสันต์   คำประเทือง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวาทินี  ศักดิวา
 
1. นางชณุตพร  ปรีจำรัส
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงดลยา  คำประเทือง
 
1. นางทัศนีย์  ชูศรีทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายศิริโชค  ปะมุสะกะ
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ภูแย้ม
 
1. นางสาววิภา  บุญแสน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายจีราวัฒน์  คงหอม
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทราวุธ  ทองเจริญ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  บุตรสมบัติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริ ยูริ  เซกิกูชิ
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารียา  ตั้งมั่นดี
 
1. นางสมสุข  โรจนพร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายธนทัต  เรียบผา
 
1. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์บุญเรือง
 
1. นายสุรศักดิ์  หัดรัดไชย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติวงศ์  พันสนิท
3. เด็กหญิงคณิต  อนันตพัฒน์
4. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
5. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
7. เด็กหญิงชุติกานต์  เสมามิ่ง
8. เด็กหญิงณฐิตา  ภูแลศรี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทวี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
12. เด็กชายธนกร  อนันตภักด์
13. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
14. เด็กหญิงนันธิดา  พันธ์สถิตย์
15. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
16. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
17. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
18. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
19. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
20. เด็กหญิงภูวะนัย  นนทะภา
21. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
22. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
23. เด็กชายวรินทร  สิงห์ศรี
24. เด็กหญิงวริษา  ไกยแสง
25. เด็กชายวรุพงษ์  สวัสดี
26. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
27. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
28. เด็กหญิงสิริยากร  อนันตพัฒน์
29. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมวิเศษ
31. เด็กชายสุวพร  สารพัด
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
33. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
34. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
35. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชนะพันธ์
36. เด็กหญิงเกวลิน  จำเริญสัตย์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงรัมย์
38. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พิพิธ
 
1. นายประยุทธ  คูนาเอก
2. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
3. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
4. นางวิลาวัณย์  คูนาเอก
5. นางบุญสิตา  ภูกาบไส
6. นางสาวชิดชญา  ปรีสิทธิ์
7. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
8. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ยานเพิ่ม
2. เด็กหญิงนุชนารถ  มาดโสภา
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชยภา
4. เด็กชายยศพล  โคตะพันธ์
5. เด็กชายวัชรชัย  วิชัย
6. เด็กหญิงวันวิสาห์  ดลรัศมี
7. เด็กชายองอาจ  เทศชาลี
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยลวิลาศ
 
1. นางสาวพิมพ์พัชรี  ยลวิชัย
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิรภักดิ์
3. นายนพดล  ดาดี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายกษิดิศ   ภูโนนทา
2. เด็กชายกิตติรัตน์   คำแสนโคตร
3. เด็กชายชนกานต์   จงสมัคร
4. เด็กชายชลชาติ   อาบสุวรรณ์
5. เด็กหญิงดมิศรา   อันพาพรม
6. เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม
7. เด็กหญิงปณิดา   ทาบุเรศ
8. เด็กหญิงปิยะนุช   โพธิรัตน์
9. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   วุฒิสาร
10. เด็กหญิงสุพิชชา   สุรินทร์
 
1. นางไพรวัลย์   ชาทิพฮด
2. นางสาวกัญนิกา   ปัญจิตร
3. นางเกตน์นิภา   อันพาพรม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  นะตะวัน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ไพแก่น
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อันทะศรี
4. เด็กหญิงปัณณภรณ์  ปรีถวิล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธุ์รักษ์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญนาท
7. เด็กหญิงวินิดา  มูลมานัด
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เลิศหล้า
 
1. นางสวาท  ภูคงสด
2. นายอัษฎาวุธ   สรสิทธิ์
3. นางสุจิตรา  สุขวิชัย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงทองมี  สุขวงค์
3. นางสาวปวีณา  ดอนละครขวา
4. เด็กหญิงภัชราวรรณ  หมั่นคิด
5. เด็กหญิงอรัญญา  สมปา
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
3. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดลเจิม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนึก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงดาวนิล  ถินวิสัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิลาวิทย์
6. เด็กหญิงนิสา  นาพรหม
7. เด็กหญิงพรวิสา  ตะพองมาตร
8. เด็กหญิงพิชญธา  เขตต์จำนงค์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  คำทา
10. เด็กหญิงสุจิมา  อะโน
11. เด็กหญิงอริสรา  กระชับกลาง
12. เด็กหญิงแพรวารัตน์  แก้วกุมาร
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
3. นางมณัญฑิฎาค์  สิริสุรักษ์
4. นางสาวปวรศา  การรัตน์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อิ่มรุ้ง
2. เด็กหญิงกุลณดา  ยิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมือนตา
4. นางสาวชุติพร  อนุสร
5. เด็กหญิงฐนิชา  สีบัว
6. เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อปัญญา
7. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
8. เด็กหญิงนุชจิรา  แคลนกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิภา  มิโสภา
10. เด็กหญิงศนิดา  อิ่มมนตรี
11. นางสาวสานันทินี  ภารประดิบ
12. เด็กหญิงสุประวีณ์  พันธุ์ชัย
13. นางสาวสุพินยา  สหัสสา
14. เด็กหญิงสุวรรณา  พัฒนะสาร
15. เด็กหญิงอริยา  อ่อนภักดี
16. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาระทา
2. นางสาวประภา  ศรีสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงจัญญาพร  นาถาดทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  ภารรักษา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พิลากุล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจฉกรรจ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่งเสริม
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปรีพัฒน์
7. เด็กหญิงนิธิวดี  จงเรืองศรี
8. เด็กหญิงปาณิศา  สนอุทา
9. เด็กหญิงวลัยภรณ์   จันสุตะ
10. เด็กชายศศธร   แจ้งสว่าง
11. เด็กหญิงอพัชชา   พุฒรา
12. เด็กหญิงอมรัตน์  ขันป้อง
13. เด็กหญิงอรณิชา  ภารสำเร็จ
14. เด็กหญิงอริษา   ศรีจรัญ
15. เด็กชายเจษฎา  ปรีพูล
16. เด็กชายเทวฤทธิ์  จุฑานิตย์
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นายศุภการ  พันทะรักษ์
3. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
4. นางสาวนิภารัตน์  ถิตย์ถนอม
5. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายกฤติน  ศรีแสนดี
2. นายชวกร  ศรีค้อ
3. นายชาญชล  รักษาสร้อย
4. นายนวัฒน์  ภูกองไชย
5. นายปวเรศ  โยชะนะ
 
1. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
2. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายยุทธชัย  ศรีแสนยงค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
2. นายสมศักดิ์  แสนคำราง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีเวียง
2. เด็กชายชัชวาลย์  สีอ่อน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยสถิตย์
4. เด็กชายธาวิน  อุดมพงษ์
5. เด็กชายนิติวัฒน์  ตาลประดิษฐ์
6. เด็กชายวรากร  แซ่ลี
 
1. นายพิทักษ์  ศรีสุมาตย์
2. นายดนัยวิชญ์  โคตรบังคม
3. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ฉลวยศรี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญถูก
3. เด็กชายพิทักษ์  ศักดิ์วงศ์
4. เด็กชายภาคี  ขอหาญกลาง
5. เด็กชายศุภชัย  เรืองอุไร
6. เด็กชายเอกศิษฏ์  จันชุน
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นายจินดา   ขันธุแสง
3. นายไพฑูรย์   คำสะอาด
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วจิตตะ
2. เด็กชายปริญญา  คาดีวี
3. นายศุภกร  ประทุมมัง
4. นายสุรพัศ  ฉายสถิต
5. เด็กชายอนุรักษ์  จุเมือง
6. นายอภิวัฒน์  ภักดีศรี
7. นายเฉลิมพระเกียรติ  คลังกลาง
8. นายแสงระวี  พิมพ์แหวน
 
1. นายติราวัช  ปรีจำรัส
2. นายชววิท  นาเทียมเขต
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    เรืองอุไร
2. เด็กหญิงณัฐรดา   ตรีทัศน์
3. เด็กหญิงนิภัทรา    สายสินธุ์
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงศรายุธ  ขันตรี
2. เด็กหญิงศิริภักดิ์  ผลสวิง
3. เด็กหญิงอริสรา  ผลเรือง
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
2. นางสาวเพิ่มพูน  ลาภบุญเรือง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธีรกานต์  กรวยสวัสดิ์
2. นางสาวอารียา  จงหมื่นไวย์
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายอำนวย  แก้วมา
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ
2. เด็กหญิงเอมิกา  ลินแอริกสัน
 
1. นางสาวอรพรรณ  สุวรรณอำไพ
2. นางสาวชลิตตา  ภูจริต
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กหญิงกนกพร  กุลสีโล
2. เด็กหญิงบุษบา  นาชัยราญ
3. นางสาวสุกานดา  การก่ำ
 
1. นางจรสจันทร์  แสนณรงค์
2. นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงกล้า
2. เด็กชายปริชญา  ศรีบุญมา
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นางละมัย  สายสินธุ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายปองพล  ภูนิคม
2. เด็กชายพสุเทพ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสายะภัณฑ์  นันทะแสน
2. นางกุลธิดา  ศรีมามาศ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพัฒนพล   อารีตรอง
2. เด็กชายอนุวัตร  ระวิชัย
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายธนันชัย  เจียมตัว
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายสุรพงษ์  กิ่งจันทร์
2. เด็กชายสุวัฒน์  ขันประมาณ
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมูล
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
2. เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว
 
1. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางสาวชลิตตา  ภูจริต
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตามพันธุ์ดี
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายสันติ  กุลค้อ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายฐานปกรณ์  ธารประเสริฐ
2. เด็กชายเดชาธร  สินธุศิริ
 
1. นางสุธิดา  ศรีโสภา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สายทอง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุวิเศษ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญรื่น
 
1. นายศุภชัย  สุริโย
2. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
2. เด็กหญิงรัชนิตา  อรัญมิ่ง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงผกามาศ  อรัญเวศ
2. เด็กหญิงลดา  เห็มสมัคร
3. เด็กหญิงศิลาพรรณ  โพธิอำพล
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  บุญตาวา
2. เด็กชายพายุ  ธารเครือ
3. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. นางสาวนภาภรณ์  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่หอ
3. นางสาวสุภิญญา  ภูทองพันธ์
 
1. นายแสงปัญญา  ลำลอง
2. นางกุสุมา  ญาณกาย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายตะวัน    พละเสน
2. เด็กชายธนวัฒน์   สิงหาอาจ
3. เด็กชายวีระชัย   แม่นหมาย
 
1. นายประกาย    ศรีสุข
2. นายบุญยืน    สุโสภา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายธนายุทธ  แสนทวีสุข
2. นายเกียรติภูมิ  ศิริเวช
3. นายเกียรติโอฬาร  ศรีประทุม
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เจริญราษฎร์
2. เด็กชายณัชพล  แก้วจันวงศ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  อามาตย์มนตรี
 
1. นางสาวภทรนันท์  จิตราช
2. นางพนิดา  นาสมวา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายชัยพร  บุญไชโย
2. นายรัตนพล  แฉล้มชาติ
3. เด็กชายวีรชัย  ศรีพล
 
1. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
2. นายพยอม  โพนไสว
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  ศรีนามล
2. เด็กหญิงคาริมา   ปรีนาขาม
3. เด็กหญิงจิราภา   ผลถวิล
4. เด็กหญิงพนิตาพร   ภารสาร
5. เด็กชายวิธาร    คมจิตร
6. เด็กหญิงอัมราพร  นันรักษา
 
1. นายจรูญ   อนนทะสีหา
2. นางนรินทร   ศรีปัญญา
3. นางมุดจรินทร์   อุ่นบุญมา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ไชยแสน
2. เด็กหญิงมัสยา  ถิ่นวิลัย
3. เด็กหญิงลลิตา  ภารเจิม
4. เด็กหญิงสิรยา  จำเริญไกร
5. เด็กหญิงเจนนภา  เขจรดวง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตาติ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
3. นางสาวเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงอลิชา  พันธ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอารยา  เสนากิจ
 
1. นางกุลลดา  งามเมือง
2. นางทิวาพร  พันธุ์สะอาด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   จำปาแถม
2. เด็กชายอนุรักษ์    สุภานนท์
3. เด็กหญิงเปรมกมล   พลสิงห์
 
1. นายอัษฎาวุธ    สรสิทธิ์
2. นายปกรณ์  ญานกาย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงศศิประภา  หาระโคตร์
3. เด็กหญิงสรินญา  ภูมิเย็น
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. นางสาวปรียาพร  เหลือศิริ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  เร่งพิมาย
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีน้ำเที่ยง
3. เด็กชายนุติพงษ์  พันธ์สำโรง
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมภักดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  คำมะลา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  สำราญสิทธิ์
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือศิริ
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชราภา  พรหมสุรินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  สิรุยันต์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  พาชิน
 
1. นางอมร  นาถ้ำพลอย
2. นางเดือนฉาย  รักษาก้านตง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ปิยะสะหาย
2. เด็กหญิงเมขลา   ฐานสินเพิ่ม
3. เด็กหญิงเมฆขลา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสมัย   อ่อนบัวขาว
2. นางประเสียน  ภูศรีนวล
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภูสังกาญ
2. เด็กหญิงปริศนา  ไชยมาตย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สมัย
 
1. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ
2. เด็กหญิงธนัชญา  ภูต้องศรี
3. เด็กหญิงอภิรดี  ใจดี
 
1. นางพูลสิน  นามบุญลือ
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิราภรทณ์  จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไร่บุญ
3. เด็กหญิงอนิษา  ทองศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  กุดวิสัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา   อ่อนทุม
2. เด็กหญิงยุวดี  คำศรีพล
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์   สุขภิบาล
 
1. นางโสภิต   จุฑาศรี
2. นายทองดี  ดลแม้น
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิดา  ชาดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูนาแก
3. เด็กหญิงศรัญญา  เนียงเท
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
2. นายประสาตรี  สระประทุม
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1. เด็กชายณัฐพล  นันทะเพ็ชร
2. เด็กชายวายุ  สอนเสนา
3. เด็กชายสิหราช  อันโม
 
1. นางสถิตย์  ฆารภักดี
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสีขาว
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตบุญพร้อม
3. เด็กหญิงอริสสรา  ไชยชิต
 
1. นางโชติกา  ขันประมาณ
2. นางฤทัย  ธรรมรักษ์
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงมันทนา   ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   ภารการ
2. เด็กหญิงอติกานต์   เขตเจริญ
3. เด็กหญิงอิศรา  ภารดิลก
 
1. นางพรชัย   พิกุลหอม
2. นางนงนุช   เขียวไกร
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ใจชื่น
2. เด็กชายณัฐพล    มณีโคตร
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นางฉวีวรรณ   ขันธุแสง
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฤทัย  ปรีเลขา
2. เด็กชายสุริยา  ฉาดนอก
 
1. นายรัฐพล  เหลืองสมานกุล
2. นางจุฬาภรณ์  ภูติโส
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  การเรือง
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จุลขุนทด
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายศุภกร  แซ่แต้
 
1. นางสาววิจิตรา  อนุแก่นทราย
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายวชิราวุฒ   ปายแสง
 
1. นางสาวนุชนาถ   การอรุณ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ภารไสว
2. เด็กหญิงปรียาพร   อัปมะไต
3. เด็กหญิงภารดี   จันดีสาร
4. เด็กหญิงวัชราพร   นันบุญ
5. เด็กหญิงศิริขวัญ   ห้วยไผ่
6. เด็กหญิงสุกัญญา   ภารบุญ
7. เด็กหญิงสุวารี   เฉิดเรือง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ป้องไชย
2. นายมานิต   ถิตย์อารมย์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงพรปรียา  ไชยจอหอ
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  ไชยหารี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดไสย
 
1. นางมะลิ  ไถวสินธุ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชารีจันทร์
 
1. นางทรรศณีย์   เศษวงค์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กหญิงธัญกร   โคตรสงคราม
 
1. นางเมยวดี   คำยศ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เตรียมตัว
 
1. นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. นายสมพงษ์  ขันทจำนงค์
 
1. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายปรเมต  โพธิกมล
 
1. นางสาวปวริศา  การรัตน์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์มังกร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กายาผาด
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  นาหก
 
1. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
2. นางดิษยา  นามเสถียร
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภารพันธ์
2. เด็กชายสิทธิกร  นาฮ้อยทอง
3. เด็กชายสุราวุธ  สุนะไตร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สารีศรี
2. นางเตือนใจ  บรรเทา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ชมเชี่ยวชาญ
2. เด็กชายนนทกร  ศรีจันทรวงค์
3. เด็กชายนริน  เวียงนนท์
 
1. นางอาภากร  วิชระพล
2. นางโสภา  ลากอก
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ไชยพิลา
2. เด็กชายภราดร   แดนขนาน
3. เด็กหญิงอรอุมา   เดชประเสริฐ
 
1. นายจรูญ   อนนทะสีหา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างาม 1. เด็กชายนันธพงค์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายนิกร   ผิวศรี
3. เด็กชายพงศ์ภัค   ไลยะมาร
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางลำดวน  ไพรสณฑ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   โสลา
2. เด็กชายนิพนธ์  ซันดี
3. เด็กชายพีรพล   สิมคร
 
1. นายธนพงศ์   จงดี
2. นางวรรลิยา   จงดี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงกิตติมา   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร   เขาทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ปันทะนนท์
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางประไพพิศ  สายวิชัย
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรนาลาย   สามพันธ์
2. เด็กชายศิริชัย   ซินามน
3. เด็กหญิงอรอุมา   เดชประเสริฐ
 
1. นายจรูญ   อนนทะสีหา
2. นางนรินทร   ศรีปัญญา
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายชานนท์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายอัครชัย  แก้วพิลา
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
2. นางดิษยา  นามเสถียร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย  ภูแม่น้ำ
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  มีสิทธิ์
 
1. นายพรไพสาร  ศิริรักษ์
2. นายอัครพล  ศรีแพงมล
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิชิตมาร
2. เด็กชายมนชยา  พรมกัลยา
3. เด็กชายวุฒินันท์  พันทอง
 
1. นายนพพงศ์  คงสมมาตย์
2. นางโสภา  ลากอก
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กชายภาณุพงษ์  อุดรบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิชญ์   เจนวิริยะกุล
3. เด็กชายอนุวัฒน์   วงษ์เสนา
 
1. นางบุญส่ง  ขันโอฬาร
2. นางสาวหทัยทิพย์   โพธิ์กามล
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาสามัคคี 1. เด็กชายอัครพนธ์  คำหินกอง
 
1. นายทรงศักดิ์  ถิตย์รัศมี
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  หอมทรง
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอิทธิกร  เพ็ญโคกสูง
 
1. นายธนายุทธ  อุดรรุ่ง
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงศ์
 
1. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงศ์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายสุพล  ทองโม้
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขยิ่ง
 
1. นายสมพร  เพียรสร้าง
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นางประครอง  โพธิปัตชา
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูพันเดียว
2. เด็กชายกันต์กวี    จุดร
3. เด็กหญิงจิตลดา   ศิริวรรณ์
4. เด็กหญิงนรภัทร   ภารสำราญ
5. เด็กหญิงนันท์นพิน   ไสยพันธ์
6. เด็กชายนิลกานต์   คงสมมาตย์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา    สาระการ
8. เด็กหญิงพรนภัส  จอมทอง
9. เด็กหญิงพรนภา   ภูขามคม
10. เด็กหญิงพรรณิภา   มุลมานัด
11. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์   ภูเต้านาค
12. เด็กชายภูวดล  ภูผานิล
13. เด็กหญิงมินทิรา   ศรีนามล
14. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ชาแสน
15. เด็กหญิงวนัชพร  จอมทอง
16. เด็กหญิงศรุตา    สุวรรณพล
17. เด็กชายศิวกร   ค้าขาย
18. เด็กชายอนุพงษ์   บุญฤทธิ์
19. เด็กชายอภิลักษ์   ถาวรพร้อม
20. เด็กชายอิทธิกร   เพ็ญโคกสูง
21. เด็กชายอิทธิกร   เพ็ญโคกสูง
22. เด็กชายเอกรินทร์   แก้วมนตรี
23. เด็กหญิงเอเชีย  ทวีโชติ
24. เด็กชายแดนไกล   วังภูสิทธิ์
25. เด็กหญิงแพรทองธร   ภูเกิดพิมพ์
26. เด็กหญิงแพรวพรรรณ    ฉายรัศมี
 
1. นางสวาท    ภูคงสด
2. นายธนายุทธ    อุดรรุ่ง
3. นางสาววริษา   ไขขุนทด
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายคณิต  ตะบุตร
2. เด็กชายจักรชัย  พานวาวแวว
3. เด็กชายจุลเดช  เรียงนาม
4. เด็กหญิงชลิตา  จันทฤกษ์
5. เด็กหญิงชลิตา  เครือวัลย์
6. เด็กชายณัฐกานต์  พรมโยธา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลศรี
8. เด็กหญิงนัฐชา  ภูขำ
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ใจดี
10. เด็กชายนันทวัฒน์  อุตตะมะ
11. เด็กหญิงปิยธิดา  หนองบัว
12. เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  เกื้อจรูญ
13. เด็กชายภาณุพงษ์  พัฒบุบผา
14. เด็กชายรติกร  สุริยา
15. เด็กหญิงลลิตา  การภักดี
16. เด็กชายศิวกร  การรัตน์
17. เด็กหญิงสายสุดา  นันเชียงเครือ
18. เด็กหญิงสุจิตรา  เดชโกพรม
19. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีมาลา
20. เด็กหญิงสุรีย์พร  ฆารเสถียร
21. เด็กหญิงสุวิมล  ผลเจือ
22. เด็กชายอนุกรณ์  การัมย์
23. เด็กหญิงอารีย์  พันธุ์วงค์
24. เด็กชายอำพล  ผลพูล
25. เด็กหญิงอุดมพร  อิ่มพูล
26. เด็กหญิงเกวลิน  สำราญบุญ
27. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันธวิเศษ
28. เด็กหญิงเนรมิต  การนิตย์
29. เด็กชายเอกพล  เครือบุญ
30. เด็กชายเอกภพ  หนองบัว
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
2. นางประครอง  โพธิปัตชา
3. นางกรรณิกา  ศรรบศึก
4. นายกีรติ  ไสยวรรณ
5. นางแสงดาว  เคลือบกลาง
6. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
7. นายนัฐพล  ขำคมเขต