หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2558   8 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องอนุบาล 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกาาปีที่ 4 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องอนุบาล 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 11.00-13.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 7 ต.ค. 2558 11.00-13.00
7 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
11 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
12 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
15 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
19 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 7 ต.ค. 2558 12.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-15.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ศาลาเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ศาลาเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.1/1 7 ต.ค. 2558 09.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.2/1 7 ต.ค. 2558 09.00-11.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.1/2 7 ต.ค. 2558 09.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.2/2 7 ต.ค. 2558 09.00-11.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.3/2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารประถม ป.3/1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หน้าอาคารมัธยม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หน้าอาคารมัธยม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หน้าอาคารมัธยม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หน้าอาคารมัธยม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ห้องอนุบาล 1 7 ต.ค. 2558 09.00-11.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ห้องสมุด 7 ต.ค. 2558 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องป. 1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]