หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2558   8 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 10.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 10.00-12.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องจริยธรรม ห้อง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2558 10.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องจริยธรรม ห้อง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2558 10.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องจริยธรรม ห้อง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องอนุบาล 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ใต้ถุนอาคาร สปช. 105/29 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ใต้ถุนอาคาร สปช. 105/29 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
20 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
21 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
22 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
24 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
25 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
26 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคาร 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
27 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
28 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
29 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00
30 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เวทีกลาง 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สนามวอลเล่ย์บอล 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สนามวอลเล่ย์บอล 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สนามวอลเล่ย์บอล 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สนามวอลเล่ย์บอล 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ศาลาอรุโนทัย 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ศาลาอรุโนทัย 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ศาลาอรุโนทัย 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ศาลาอรุโนทัย 8 ต.ค. 2558 12.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สนามกีฬา 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สนามกีฬา 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สนามกีฬา 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-14.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องสภานักเรียน 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ห้องสมุด 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา อาคารมรกต 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]