หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ ปรีพูลผอ.โรงเรียนหนองแวงม่วงประธานกรรมการ
2. นายบุญแคน นามรักษาครู โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นายสุเทพ อาสว่างครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ภูชำนิครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายศราวุฒิ นาชัยพูลครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สมภารผอ.โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเข็มทิศ จรทะผาครู โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมนตรี รัตนศรีครู โรงเรียนพินินราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพงศ์พุทธิ์ พุทธกาลครู โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายประพิทย์ นาชัยโชติครู โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิศูตร์ เรืองเลิศผอ.โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ภูหัวดอนครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ฉายวิชัยครู โรงเรียนบ้านหองแซงกรรมการ
4. นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายพิชัย ศรีชาติครู โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิยกุล อุทโทผอ.โรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง มะลิสาครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุภัสตรา อุทัยแพนครู โรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ภูการุณย์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นายยงค์ วงศ์สินธุ์ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ พิมแสงผอ.โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอธินทัศน์ ภูสง่าครู โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิระศักดิ์ โกฎิรักษ์ครู โรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายมรกต นนทมาตร์ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นายเดือน คำนวนอินทร์ครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่ผอ.โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจำปา อุ่นเพ็ญครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายรัฐพล เมืองชื่นครู โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางบุญรัตน์ ค่ำคูณครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญชม ภูหัวไร่ผอ.โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจำปา อุ่นเพ็ญครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายรัฐพล เมืองชื่นครู โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางบุญรัตน์ ค่ำคูณครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกำพล อุปัชฌาย์ผอ.โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์ครู โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางยวนใย เหมโสครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางสมพร นาสวาสดิ์ครู โรงเรียนป่าหวายศึกษากรรมการ
5. นางบุญล้อม พรมมาหล้าครู โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ค้อไผ่ผอ.โรงเรียนบ้านชัยศรีประธานกรรมการ
2. นางนุชศรา ถิตย์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุญญรัตน์ แก้วมาลุนครู โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
4. นายดาวเรือง ภูแสนใบครู โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นายประจวบ ภูมิวัลย์ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา พรมจันทร์ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางนิยม นาแถมทองครู โรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางสมเพียร มาตราครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นายนิยม ภูมิผักแว่นครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนจิต ภูมาตย์โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช ทิพย์วงษาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวเอรวดี ภูกองไชยโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรินธร กองเพชรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมภาร คามวัลย์โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสิทธิพร เพียงแก้วโรงเรียนพินินราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัศมี ดลภักดีโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายปราริชญ์ นามคุณโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
5. นายเข็มชาติ โต้หนองแปนโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย แน่นอุดรโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นายชัยยงค์ ภูเงินขำโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายนรวิทย์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจพร พละสารโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจุมพล สิงห์จรรยาโรงเรียนพิมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ภูอุ้มโรงเรียนผดุงราษร์วิทยากรรมการ
3. นางจินต์จุฑา สว่างชุมโรงเรียนหนองไชยวารวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทะ อนุสีโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ภูจอมผาโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ สุภารีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางวนิดา เกษทองมาโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
4. นางหิรัญญา ทองวุฒิโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา มาศงามเมืองโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ จันทรศิริโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวธนันญา ภูขมังโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ทองเฟื่องโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อินอุ่นโชติโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย หนูชื่นโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
3. นายธรรมนูญ ศรีธรรมสารโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ดอนเงินโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ์ นาไชยโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายอานุภาพ พงษ์นภิศโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ไชยศรีหาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนันตสุข นาไชยโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประคอง เดชศิริโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ โยธชัยสารโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
4. นายธวัชชัย ภูสมนึกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวคำปูน เนินชัดโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทองใส จันทะรัตน์โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ภูกันดารโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ปัจฉิมาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางสาวศศิธร ศรีวงษ์แสงโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เมิดไธสงโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ทิพย์อาสน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ดีรักษาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นายณรงค์ รัตนบุตรโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญเรียม รัตนสีหาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายบุญรอด ภูต้องสีโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เมืองฮามโรงเรียนหนองใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ภูผาสุขโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยากรรมการ
3. นางอโนทัย ภูโปร่งโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิพัฒน์ ปานจันทร์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายประเวช นาชัยเวียงโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ หารัญดาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานประธานกรรมการ
2. นายดวงเด่น โทหารวงษ์โรงเรียนดอนขีวิทยากรรมการ
3. นายสายันต์ พงษ์พูลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางนุชนารถ ภูแซ่มโชติโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางศิริไพบูลย์ นาถมทองโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัณหา เนินชัดโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรา นาทองบ่อโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
4. นางนงนิต ปัดถามาโรงเรียนป่าหวานศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ เชื้อสูงโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ รัตนสีหาโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
3. นายปณิธาน บุญราวิกุลโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางสุภัคสินี สันประภาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำก้อนโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปันณี คำจันทร์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางชลดา มินาคุณโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกูลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางชนันดา อรุณไพรโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลกรรมการ
3. นางศยมน หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางจิราวัลย์ นามวัยโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อิ้งจะนิลโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางชนันดา อรุณไพรโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลกรรมการ
3. นางศยมน หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางจิราวัลย์ นามวัยโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อิ้งจะนิลโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวคำตัน เหล่าพิเดชโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพยุงค์ ทองคำโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ภูกิ่งเพชรโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพยุงค์ ทองคำโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ภูกิ่งเพชรโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบัญชา เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นายประนอม ภูแย้มใสโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางน้ำฝน อินทะวรรณโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
5. นางคำพัน พิลาโรงเรียนกุดฆ้องชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบัญชา เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นายประนอม ภูแย้มใสโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางน้ำฝน อินทะวรรณโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
5. นางคำพัน พิลาโรงเรียนกุดฆ้องชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพยุงค์ ทองคำโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ภูกิ่งเพชรโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ ภูชันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพาณิชย์ ศรีหาเสนาโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางจันทา สอนอาจโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพล อรัญรุตม์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ วงษ์อ่อนโรงเรียนหนองบัวชุมกรรมการ
3. นายเทวิน ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางนิลันดา อาวรณ์โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางชนาภา ดอนศิลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพาณิชย์ ศรีหาเสนาโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางจันทา สอนอาจโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพล อรัญรุตม์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ วงษ์อ่อนโรงเรียนหนองบัวชุมกรรมการ
3. นายเทวิน ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางนิลันดา อาวรณ์โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางชนาภา ดอนศิลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สุดชาดีโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวนโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายปิยะมิตร ไกรพินิจโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นายธนัดชัย นิสังกาศโรงเรียนโคกก่องราษำร์นุกูลกรรมการ
5. นางมลฤดี พลเยี่ยมโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี๊ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองเจริญโรงเรียนท่อนสังข์วิทยากรรมการ
4. นางลำปาง คำนวนโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดสีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา ดาวดึงษ์โรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ อุปภาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
4. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นางประยุทธ์ นามทองโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนโรงเรียนนาตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คำแสนโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ภูพาทีโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บุญครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางอรทัย พรหมมากุลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สุดชาดีโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวนโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายปิยะมิตร ไกรพินิจโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นายธนัดชัย นิสังกาศโรงเรียนโคกก่องราษำร์นุกูลกรรมการ
5. นางมลฤดี พลเยี่ยมโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา ดาวดึงษ์โรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ อุปภาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
4. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นางประยุทธ์ นามทองโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี๊ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองเจริญโรงเรียนท่อนสังข์วิทยากรรมการ
4. นางลำปาง คำนวนโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดสีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืนโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขเจริญโรงเรียนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางจูมทอง นาสถิตย์โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนโรงเรียนนาตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คำแสนโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ภูพาทีโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บุญครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางอรทัย พรหมมากุลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ยุทธไกลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นายมาสม มาตุรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืนโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขเจริญโรงเรียนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางจูมทอง นาสถิตย์โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคคติโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาศรีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
4. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ยุทธไกลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นายมาสม มาตุรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคคติโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาศรีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
4. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุภามัย ภูกองไชยโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นางณัฐพร เจริญชาติโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุภามัย ภูกองไชยโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นางณัฐพร เจริญชาติโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุภามัย ภูกองไชยโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นางณัฐพร เจริญชาติโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุภามัย ภูกองไชยโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นางณัฐพร เจริญชาติโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โกสุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นางสุมาวดี ศุภวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
5. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โกสุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นางสุมาวดี ศุภวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
5. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โกสุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นางสุมาวดี ศุภวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
5. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โกสุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นางสุมาวดี ศุภวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
5. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามโรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ภูดินทรายโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นางพิสมัย ชุมศรีโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล บุญรอดโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามโรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ภูดินทรายโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นางพิสมัย ชุมศรีโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางมงคล บุญรอดโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีสิน คชโสผอ.โรงเรียนโคกศรีวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายทวี ภูนาสูงครูโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยากรรมการ
3. นายอุดมศิลป์ กุลาสาครูโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
4. นายศักดิ์ วิชาชัยครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางบังอร เทพบาทครูโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณผอ.โรงเรียนหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประคอง ภูลายยาวครูโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นายอาคม แสงบุญเกิดครูโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสิทธิพร ประทีปทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาครูโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ผอ.โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชรผอ.โรงเรียนป่าหวายศึกษากรรมการ
3. นายทรัพย์ ปราณีครูโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาลีครูโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
5. นายปวโรฒม์ สีนานวลครูโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม คงแสนคำผอ.โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิติมา กุลาสาครูโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ เค้าแคนครูโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางวิมล เหล่าเคนครูโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ เมิดไธสงครูโรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริพงษ์ คำอาจผอ.โรงเรียนห้วยเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ ภูกองชนะครูโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โคตรบาลครูโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ศรีสุธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางดวงใจ พัฒเพ็งครูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายขวัญใจ อุดมรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศรีศักดิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางรัชนี แสนวอครู โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายคะนอง วิเท่ห์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายพลนภา ภูหานามครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสาคร คำแสนผอ.โรงเรียนคำขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ทิพย์ชัยครูโรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวนฤมาศ เกซิตครูโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ นาชัยเวียงครูโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมชัยผอ.โรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ไชยบุดดีครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายจักกฤษ ภูจอมผาครู โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นายศิริชัย โพธิ์บุตตะครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ สกุลซ้งครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ ์ ดอนไพรผอ.โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร จันทะเลิศครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ภูกองเพชรครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรครูโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายจีรภพ แสงบุญมีครูโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ภูจอมจิตรผอ.โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เกณฑ์สาคูครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายกรกฎ เนื่องไชยยศครูโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ มาตราครูโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นายสมพูล สีหาโภชน์ครูโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายระวี ลาดล้ายผอ.โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีรักษาครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายกฤษณะ ภูบุตระครูโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางอรพิณ อุ่นทะยาครูโีรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางรักชนก โพธิสกครูโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์ผอ.โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รังมาตรครู โรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
3. นางนางลัดดาวัลย์ แก้วสะเทือนครู โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางพวงเพชร ผังรอดรัตน์ครู โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
5. นายวีระพล ดีรักษาครู โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางศิรารัตน์ นาถมทองผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสโรชา ภูบัวเย็นครู โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางปณิตา ภูงามทองครู โรงเรียนฮ่องวิทยากรรมการ
4. นายส่งเสริม ถำวาปีครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวอัมพร คชคีรีครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ สรรณทองผอ.โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แซงราชาครู โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เกษีครู โรงเรียนหนองแวงฮีกรรมการ
4. นายพิบูล เลิศมงคลครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสมควร นาถมทองครู โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนรากร เสนฤทธิ์ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายดาวเรือง แก้วสีครู โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ อุดแก้วครู โรงเรียนฮ่องวิทยากรรมการ
4. นางเยาวภา กัลยาวงศ์ครู โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายจำรัส ภูระบัตรครู โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพจนารถ ภูสาริผอ.โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมาลินี สุกใสครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตกร สีสันครู โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิตตา โพธิ์พรมครู โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุครู โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายดำรง เสนาวังผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวศุมารินทร์ ปัจฉิมครู โรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ วงษ์กันยาครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางวาสนา บวงเพชรครู โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
5. นางพรพิมล ภูนาสูงครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางสุธาสินี ดอนไพรรอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางปิลดา ยศระวาสครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอยไพลิน โคตตาแสงครู โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ แสงนิกุลครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นางปภัสรา กัลยาสนธิ์ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ดอนไพรรอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางปิลดา ยศระวาสครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอยไพลิน โคตตาแสงครู โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ แสงนิกุลครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นางปภัสรา กัลยาวงศ์ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา นาสมปองผอ.โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายศุภชาติ สาระพลครู โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวกลีบผกา ศรีตะชาครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา นาสมปองผอ.โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายศุภชาติ สาระพลครู โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวกลีบผกา ศรีตะชาครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์ครู โรงเรียนฮ่องวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศราวุธิ ศรีประภาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นายพิสมัย เหลาลาภะโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการ
3. นางกัลย์กมล ผาพิมูลโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวุธ บุตรกุลโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ เวียงปฏิโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ มาเบ้าโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่าโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ ศรีธรรมสารโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
5. นางแสงอรุณ นาชัยพูลโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิคม สวัสดีผอ.โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ศิริเดชครูโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสังข์ อรรคบุตรครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายบรรเลง ชาญชำนิครูโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ เชื้ออัญผอ.โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนัดดาวรรณ โยธะไชยวารครูโรงเรียนเนินลาดวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง ภูผายางครูโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ดลภักดีครูโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายกมล พรรณขามครูโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางแสงไทย ดวงปากดีผอ.โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ พรพนมครูโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศรุนา สิงหาครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นางวารุณี เรืองศรีครูโรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวชื่นจิตร นาชัยลานครูโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกชภรณ์ เนื่องโสมผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศรีอาจครูโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางคำหยาด ขุนรัตน์ครูโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สุขมณีครูโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ สีพูแพนครูโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบวร ภูแสงศรีผอ.โรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฐวีร์ ภักดีรักษ์ครูโรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายธานินทร์ ศรีพุทธาครูโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณา โพธิ์หล้าครูโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสำอาง ดวงแก้วครูโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิกร นามโสผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา นาสมตรึกครูโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายไพลิฐ ภิณพงษ์ครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นายวินุต ภูนาวันครูโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นาย อรุณ ไชยศรีครูโรงเรียนโนนแดงราษฏร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประกาย ภูขมังผอ.โรงเรียนหนองโนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์ครูโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมนนท์ครูโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
4. นางกาญจนา ภูสะทดครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
5. นายปิ่น ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทนผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ภูหัวไร่ครูโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายลิขิต กมลผาดครูโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ปุณะตุงครูโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิญญู สุขช่วยชูครูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ผอ.โรงเรียนไทรทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองเสนครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางบานเย็น รังสร้อยครูโรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ หอมชื่นครูโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางภัทรา พิลาลัยครูโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายทินกร ดีพลงามผอ.โรงเรียนท่อนสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวพร อาจฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
3. นางสุรัญญา ธรรมศิริครูโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา ภูโอบครูโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
5. นางสุภาพร ทิพย์สอนครูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเขตรัตน์ ภูกองไชยผอ.โรงเรียนสว่างศรีโคกครึมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ เกษมราษฏร์ครูโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นางราตรี ปาละนันทน์ครูโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางปิยะธิดา คันทะสอนครูโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เพชรผ่องพันธ์ครูโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาสมบัติผอ.โรงเรียนห้วยยางดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสมัย ฐานวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางอำพร ภูเด่นผาครูโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ วันดีครูโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นางศุมาฬี หอมพิกุลครูโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางบุษบา นรินทร์รัมย์รอง ผอ.โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา สว่างชุมครูโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ทองเจริญครูโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางลิขิตรา นาธงชัยครูโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวพร เสนาะโสดครูโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุนิตย์ โพธิ์พรมผอ.โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายเกริก มาตราครูโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสรารัตน์ ทัพพันธ์ครูโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางมลิวรรณ สกุลเดชครูโรงเรียนโนนแดงราษฏร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา วรพันธ์ผอ.โรงเรียนสว่างกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรภา สินธุโครตครูโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางคำผ่าน เหล่ายนต์ครูโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางสวาท พาเรืองครูโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
5. นางสาวประพิศ วิเศษชูครูโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร ศรีโนนยางผอ.โรงเรียนหนองมันปลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้ครูโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นางพรไพรทูรย์ จุรยาครูโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สายเสมาครูโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
5. นางฉลวย แก้ววังวรครูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพ์โรงเรียนยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ จีระสมบัติโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นางวรรณภา ภูดวงจิตโรงเรียนหนองแซงกรรมการ
4. นางแพงศักดิ์ นาสมภักดิ์โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพนาพร ภูจอมจิตรโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ไชยสีหาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอรดี ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงจันทร์ นามทองโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิจิตร ชินมาตรผอ.โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโสภิต แสนคำครู โรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นายบุญมี ภูนีรับครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์ครู โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา นากองศรีรอง ผอ.โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนิลบล วังคะฮาดครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยายนกรรมการ
3. นายชิน หอมชื่นครู โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุทัศน์ พิศณุครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางแสงพัน กุวสาพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มุสิกาผอ. โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาทันคิดครู โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางภัชราวลัย ภูสีเขียวครู โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นางจีรภา นามแก่นท้าวครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มุสิกาผอ.โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาทันคิดครู โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางภัชราวลัย ภูสีเขียวครู โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นางจีรภา นามแก่นท้าวครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มุสิกาผอ.โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาทันคิดครู โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางภัชราวลัย ภูสีเขียวครู โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นางจีรภา นามแก่นท้าวครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เนื่องไชยยศครู โรงเรียนหนองตอกป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทรึกครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เนื่องไชยยศครู โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายสุริยนต์ รินทรึกครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เนื่องไชยยศครู โรงเรียนหนองตอกป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทรึกครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เนื่องไชยยศครู โรงเรียนหนองตอกป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทรึกครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เนื่องไชยยศครู โรงเรียนหนองตอกป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทรึกครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจครู โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย ภักดีกำจรผอ.โรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางแต้ม พิมพิวาลครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัฒญา เอกตาแสงครู โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นางพลอยระวี อนุสรณ์ครู โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
5. นางศุภวดี นาถมทองครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสดใส ภูเนตรผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสดใส ภูเนตรผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสดใส ภูเนตรผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสดใส ภูเนตรผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสดใส ภูเนตรผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีแก้วผอ.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีแก้วผอ.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีแก้วผอ.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัลย์ ศิลาพัฒน์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีแก้วผอ.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีแก้วผอ.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเลิศครู โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางระเบียบ สุจิตตกุลครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางดลจิตร ภูชมพูลครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเลิศครู โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางระเบียบ สุจิตตกุลครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลจิตร ภูชมพูลครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเลิศครู โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางระเบียบ สุจิตตกุลครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลจิตร ภูชมพูลครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเลิศครู โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางระเบียบ สุจิตตกุลครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลจิตร ภูชมพูลครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์นครครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเลิศครู โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางระเบียบ สุจิตตกุลครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลจิตร ภูชมพูลครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัชพล ใจศิริผอ. โรงเรียนอุมเม่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวเงิน ภูงามแสงครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภูมิโคกครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ นาทองไชยครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางพุทธชาด ยอดคำครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธัชพล ใจศิริผอ.โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวเงิน ภูงามแสงครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภูมิโคกครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ นาทองชัยครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางพุทธชาด ยอดคำครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุทธดา รักษานามผอ.โรงเรียนวัดบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางลำไย อัปัชฌาย์ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาคารกรรมการ
3. นางลำใย อิทรวิเชียรครู โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางวินิจฉัย อาสนทิพย์ครู โรงเรียนไทรทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ สกุลเดชครู โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุทธดา รักษานามผอ.โรงเรียนวัดบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปัชฌาย์ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาคารกรรมการ
3. นางลำใย อิทรวิเชียรครู โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางวินิจฉัย อาสนทิพย์ครู โรงเรียนไทรทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ สกุลเดชครู โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพเมธ พลเสนผอ.โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ภูครองหินครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นายวาทิต คำสิงห์ครูู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
4. นายกิตติชัย บุตรคำครู โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธิพรลภัส สุริสารครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพเมธ พลเสนผอ.โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ภูครองหินครู โรงเรียนพินิจราษฎบำรุงกรรมการ
3. นายวาทิต คำสิงห์ครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
4. นายกิตติชัย บุตรคำครู โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธิพรลภัส สุริสารครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ้ง ทาสะโกผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยากรรมการ
2. นางเทียนทอง ธาตุรักษ์ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางถาวร จักมานนท์ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสนิท ภูงามเงินครู โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาสมพันธ์ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ้ง ทาสะโกผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง ธาตุรักษ์ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางถาวร จักมานนท์ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสนิท ภูงามเงินครู โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาสมพันธ์ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ นาชัยลานผอ.โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ วิเศษภัยครู โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ งามชินครู โรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พลนาคูครู โรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นางดุษฏีมาลา ดวงพิทักษ์ครู โรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ นาชัยลานผอ.โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ วิเศษภัยครู โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ งามชินครู โรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พลนาคูครู โรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นางดุษฏีมาลา ดวงพิทักษ์ครู โรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ผอ.โรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทินกร พลศรีครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันตีครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองษร นาสมวาครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ผอ.โรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทินกร พลศรีครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันตีครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองษร นาสมวาครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ผอ.โรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทินกร พลศรีครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันตีครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองษร นาสมวาครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาผอ.โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนพดา หินอำคาครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางสุภาพร ภูการุณย์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวออนอุมา ศาสตราครู โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาทันริห์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ไชยดีผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คงแสนคำครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิราพร คำศิลาครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางศิริเนตร ศรีดาบุตรครู โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสว่าง ชินโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้ครู โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ มาประจักษ์ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
4. นายสังวาล วันทาวงศ์ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายประยูร นาหัวหนองครู โรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น แพงสายผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายไสว มาตราครู โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชาวงษีครู โรงเรียนทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนริศร เชื้ออัญครู โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางอังคณา กมลศรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ สีโทผอ.โรงเรียนชัยศรีเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ศิริสุทธาครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ภูพุฒครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ภูบุญเติมครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทวิช ภูมิช่วงครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายมนตรี บ่อสินผอ.โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ใจบุญครู โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นายนิกรชัย ทองคำครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางสายสมร สุวรรณรินทร์ครู โรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี พันธ์ศรีครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ไทยแท้ผอ.โรงเรียนนาบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสรส ปฏิการครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร มาตราครู โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายเสนอ ตีบรรโตครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายคงฤทธิ์ โคตรุชัยครู โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ วรรณสารผอ.โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสารภี คำทุมครู โรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
4. นายสุจินต์ ละม้ายครู โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางนิรันดร์ ก้อนวิมลครู โรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ภูทะวังผอ.โรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ์ นาไชยครู โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัญญา พรรณรื่นครู โรงเรียนสำราญประภาศรีกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศิริประชาพันธ์ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุพิน วารีศรีครู โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ทัพพันธ์ผอ.โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประนอม ภูแย้มใสครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
3. นายประดับ ญาติโสมครู โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นายชยกร วงศ์คำหาญครู โรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
5. นางอุดมศรี ภารกุลครู โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]