หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 25 15 65.22% 5 21.74% 0 0% 3 13.04% 23
2 โรงเรียนปอแดงวิทยา 20 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
3 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
4 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 18 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
5 โรงเรียนบ้านหนองแซง 16 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 15 12 80% 0 0% 2 13.33% 1 6.67% 15
7 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 17 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
9 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 15 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนดงบังวิทยา 12 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
14 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
15 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 13 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 13
16 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
22 โรงเรียนกิตติรวี 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนยางคำวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
26 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนคำขามวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
30 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
32 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
35 โรงเรียนคำไฮวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 11 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
43 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนโคกคำวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
70 โรงเรียนนาบงวิทยา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
79 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนดอนขีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนหนองโนวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านชัยศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
142 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]