หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 184 โรงเรียนกิตติรวี 9 25 9
2 001 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 7 9 9
3 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 3 4 4
4 003 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 0 0
5 004 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 11 24 15
6 005 โรงเรียนคำขามวิทยา 7 43 14
7 006 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 0 0 0
8 185 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 2 4 2
9 007 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 2 3 3
10 009 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 4 2
11 008 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 2 2 2
12 010 โรงเรียนคำไฮวิทยา 8 18 10
13 011 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 6 13 11
14 012 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
15 023 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 7 24 16
16 024 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 15 8
17 025 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 6 9 6
18 026 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 2 9 4
19 027 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 4
20 028 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 3 6 5
21 029 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 2 9 5
22 030 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 10 24 9
23 031 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 18 46 29
24 032 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 11 21 16
25 037 โรงเรียนดงบังวิทยา 12 31 23
26 038 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 2 9 2
27 039 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 9 75 23
28 040 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 0
29 041 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 0 0
30 042 โรงเรียนดอนขีวิทยา 2 6 4
31 044 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 3 4 3
32 043 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 4 10 5
33 045 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 0 0 0
34 046 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 9 13 12
35 047 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 5 9 8
36 048 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 1 4 1
37 049 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0
38 050 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 1 3 2
39 055 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 0 0 0
40 057 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 18 34 23
41 058 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 4 6 4
42 060 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 6 33 15
43 061 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 0 0 0
44 062 โรงเรียนนาบงวิทยา 5 12 5
45 063 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
46 064 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0
47 065 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 5 4
48 059 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 15 33 18
49 056 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 10 27 19
50 054 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 2 1
51 074 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 3 10 6
52 077 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 1 3 2
53 078 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 5 3
54 079 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 1 1
55 082 โรงเรียนบ้านชัยศรี 1 3 1
56 083 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 1 3 1
57 084 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 4 3
58 085 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 3 2
59 086 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 6 17 6
60 087 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
61 091 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 10 8
62 183 โรงเรียนบ้านสีสุก 0 0 0
63 094 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 11 3
64 095 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 21 8
65 097 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 5 9 6
66 099 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 2
67 098 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
68 105 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
69 103 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 6 4
70 096 โรงเรียนบ้านหนองแซง 16 38 24
71 101 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 52 28
72 102 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 5 17 9
73 104 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 5 4
74 100 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 2 1
75 106 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 4 8 4
76 075 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 2 2
77 090 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 0
78 092 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 4 7 5
79 076 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 12 19 15
80 093 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 2
81 080 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
82 081 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 4 3
83 088 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 4 3
84 089 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 2 4 2
85 108 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 0 0 0
86 109 โรงเรียนปอแดงวิทยา 20 53 29
87 110 โรงเรียนป่าหวายศึกษา 0 0 0
88 111 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 4 14 7
89 112 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1 1 1
90 113 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 12 35 24
91 118 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 2 2 2
92 119 โรงเรียนยางคำวิทยา 8 16 12
93 121 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 15 10
94 120 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 0 0 0
95 124 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 4 3
96 125 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 25 56 42
97 126 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 1 1
98 127 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 0 0 0
99 128 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 2 7 3
100 129 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 1 6 2
101 131 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 11 74 24
102 130 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 3 1
103 132 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 5 12 6
104 133 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม 0 0 0
105 134 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 15 6
106 135 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 10 24 17
107 136 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 1 3 2
108 139 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 5 9 6
109 141 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 5 6 5
110 142 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 17 36 23
111 140 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 1 3 1
112 144 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 0 0
113 147 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 11 23 16
114 148 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 1 1
115 149 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 7 13 7
116 150 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 0
117 151 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 2 9 2
118 158 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 4 5 4
119 160 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0
120 162 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 6 37 12
121 154 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 2 4 3
122 143 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 3 7 5
123 153 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 0 0
124 156 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 17 34 25
125 157 โรงเรียนหนองแวงม่วง 0 0 0
126 159 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 2 4 2
127 145 โรงเรียนหนองโนวิทยา 2 3 3
128 146 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 2 6 3
129 161 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 3 6 4
130 152 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 3 1
131 155 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 3 2
132 138 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 2 1 2
133 163 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 5 8 7
134 164 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 0 0 0
135 169 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 0 0 0
136 170 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 4 12 4
137 171 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 0
138 166 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 11 7
139 168 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 1 1 1
140 165 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 13 22 17
141 167 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 3 2
142 181 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 2 6 2
143 182 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 15 36 27
144 033 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0 0 0
145 034 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 4 10 6
146 066 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 0 0 0
147 115 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 0 0 0
148 137 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 1 3 1
149 172 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 5 13 9
150 013 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 5 11 5
151 014 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 0 0 0
152 015 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 3 2
153 017 โรงเรียนโคกคำวิทยา 3 7 5
154 016 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 12 26 19
155 020 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 11 26 17
156 021 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 3 8 5
157 018 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 10 23 19
158 019 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 3 2
159 068 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 3 9 5
160 071 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 5 6 6
161 072 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 18 8
162 073 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 0 0 0
163 067 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 19 10
164 070 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 2 3 2
165 069 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 11 5
166 116 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 3 8 6
167 117 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 2 2 2
168 035 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 0 0 0
169 036 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 4 8 4
170 051 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 2 17 4
171 022 โรงเรียนจรชนะศึกษา 0 0 0
172 052 โรงเรียนธนพรวิทยา 0 0 0
173 053 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 3 3 3
174 107 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 5 11 4
175 122 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 3 3 3
176 123 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 4 3
177 173 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 12 56 22
178 174 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
179 175 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 0 0 0
180 176 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 0 0 0
181 177 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 10 26 10
182 178 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต 0 0 0
183 179 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 1 2 1
184 180 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 0 0 0
185 114 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 8 14 7
รวม 735 1913 1094
3007


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]