สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กิตติรวี 5 1 0 6 6 0 1 0 7
2 ปอแดงวิทยา 4 3 1 8 14 1 0 2 15
3 อนุบาลชุลีพร 4 2 1 7 10 2 0 0 12
4 ขอนแก่นวิทยาเสริม 4 2 0 6 9 0 1 0 10
5 ดงบังวิทยา 4 1 2 7 10 0 2 0 12
6 หนองกุงศรีวิทยาคม 4 1 1 6 11 0 0 1 11
7 ห้วยเตยวิทยา 4 1 0 5 9 1 0 3 10
8 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 0 1 5 8 2 0 1 10
9 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 วังยางวิทยาคาร 3 3 2 8 11 3 0 3 14
11 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 3 2 8 8 2 0 1 10
12 บ้านหนองแซง 3 3 1 7 11 1 1 1 13
13 สายปัญญาสมาคม 3 3 0 6 9 1 0 0 10
14 ยางคำวิทยา 3 1 1 5 8 0 0 0 8
15 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 3 1 0 4 5 1 0 1 6
16 โคกเครือวิทยา 3 0 1 4 7 1 0 1 8
17 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 3 0 1 4 4 0 0 0 4
18 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 0 0 3 3 0 1 1 4
19 ฮ่องฮีวิทยา 2 4 3 9 10 2 1 0 13
20 หนองแวงประชาสรรพ์ 2 2 5 9 13 2 0 2 15
21 พินิจราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 6 0 0 0 6
22 ยางอู้มวิทยาคาร 2 2 0 4 5 0 0 0 5
23 คำไฮวิทยา 2 0 2 4 5 2 0 1 7
24 นาแกราษฎร์อำนวย 2 0 1 3 6 1 1 0 8
25 หมองมันปลาวิทยา 2 0 0 2 3 1 1 0 5
26 โคกคำวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
27 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านหนองเสือ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 1 2 4 7 11 0 2 1 13
30 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1 2 0 3 7 0 0 0 7
31 กุดฆ้องชัยวิทยา 1 1 1 3 6 1 0 0 7
32 บ้านแกวิทยาคม 1 1 1 3 5 0 2 0 7
33 บ้านหนองแวงฮี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
34 ท่าคันโทวิทยายน 1 1 1 3 3 1 0 0 4
35 บ้านหาดทรายมูล 1 1 1 3 3 0 1 0 4
36 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
38 ไชยศรีเรืองวิทย์ 1 0 1 2 2 0 0 2 2
39 หนองอิเฒ่าวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
40 หนองใหญ่วิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
42 เชียงสาศิลปสถาน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 คำขามวิทยา 0 5 1 6 7 0 0 0 7
50 โคกประสิทธิ์วิทยา 0 4 1 5 7 1 1 0 9
51 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 0 3 0 3 6 3 2 0 11
52 จินดาสินธวานนท์ 0 2 3 5 5 0 1 0 6
53 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
54 อนุบาลพรวิรุฬห์ 0 2 0 2 8 2 0 0 10
55 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
56 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 2 0 2 2 1 2 0 5
57 คำใหญ่วิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
58 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
59 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 0 1 4 5 5 2 4 1 11
60 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 0 1 2 3 7 3 0 0 10
61 บ้านหนองชุมแสง 0 1 2 3 5 0 1 0 6
62 นาค้อวิทยาคม 0 1 1 2 7 4 1 1 12
63 หนองกุงราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
64 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
65 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 1 4
66 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
67 บ้านคำแคน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
68 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 ภูฮังวิทยาคาร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 หนองโนวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 โคกศรีวิทยายน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
74 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านดงน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 สำราญ-ประภาศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 ไทรทองวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 0 0 2 2 3 1 1 1 5
79 หัวนาคำจรูญศิลป์ 0 0 2 2 3 0 1 0 4
80 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 0 2 2 2 1 0 1 3
81 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
82 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 1 1 4 2 0 2 6
83 บ้านทรายทองวิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 1 5
84 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
85 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
86 หนองสวงวิทยาคม 0 0 1 1 3 0 1 0 4
87 รวมบัณฑิตศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
91 นาบงวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 บ้านโคกศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 หนองโนวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
96 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
97 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 1 0 1
99 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 0 0 0 0 5 2 1 2 8
100 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 0 0 4 3 0 0 7
101 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
102 สว่างกิจวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
103 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 หนองแข้วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
106 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
108 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 โนนเตาไหหนองแก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บัวสะอาดส่งเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 โนนชัยประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 ธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
123 คำโองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 หนองบัวชุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 อนุบาลลำปาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 90 82 276 444 92 37 44 573