สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 1 3 10 13 2 0 1 15
2 วังยางวิทยาคาร 5 5 4 14 15 5 0 3 20
3 กิตติรวี 5 2 0 7 8 0 1 0 9
4 ปอแดงวิทยา 4 4 1 9 14 2 0 2 16
5 พินิจราษฎร์บำรุง 4 4 1 9 11 0 0 0 11
6 บ้านหนองแซง 4 3 1 8 13 1 1 1 15
7 ขอนแก่นวิทยาเสริม 4 3 0 7 10 0 1 0 11
8 ยางอู้มวิทยาคาร 4 3 0 7 8 0 0 0 8
9 อนุบาลชุลีพร 4 2 1 7 10 2 0 0 12
10 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 4 2 0 6 7 1 0 1 8
11 ดงบังวิทยา 4 1 2 7 10 0 2 0 12
12 หนองกุงศรีวิทยาคม 4 1 1 6 11 0 0 1 11
13 ห้วยเตยวิทยา 4 1 0 5 9 1 0 3 10
14 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 4 1 0 5 5 0 0 1 5
15 โคกเครือวิทยา 4 0 1 5 8 1 0 1 9
16 หนองอิเฒ่าวิทยา 4 0 1 5 5 0 0 0 5
17 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
18 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 3 2 8 8 2 0 1 10
19 สายปัญญาสมาคม 3 3 0 6 9 1 0 0 10
20 ยางคำวิทยา 3 1 1 5 8 0 0 0 8
21 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 1 0 4 4 0 1 1 5
22 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 3 0 1 4 4 0 0 0 4
23 ฮ่องฮีวิทยา 2 4 3 9 10 2 1 0 13
24 โคกประสิทธิ์วิทยา 2 4 1 7 9 1 1 0 11
25 หนองแวงประชาสรรพ์ 2 2 5 9 13 2 0 2 15
26 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 2 2 4 8 12 0 2 1 14
27 ท่าคันโทวิทยายน 2 1 1 4 4 2 0 0 6
28 นาแกราษฎร์อำนวย 2 0 2 4 8 1 1 0 10
29 คำไฮวิทยา 2 0 2 4 5 2 0 1 7
30 หมองมันปลาวิทยา 2 0 0 2 3 1 1 0 5
31 บัวสะอาดส่งเสริม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 โคกคำวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
33 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านหนองเสือ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 หนองเม็กวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 จินดาสินธวานนท์ 1 2 3 6 6 0 1 0 7
37 บ้านแกวิทยาคม 1 2 2 5 7 3 2 0 12
38 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1 2 0 3 7 0 0 0 7
39 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1 1 2 4 8 3 0 0 11
40 กุดฆ้องชัยวิทยา 1 1 1 3 6 1 0 0 7
41 บ้านหนองแวงฮี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
42 บ้านหาดทรายมูล 1 1 1 3 3 0 1 0 4
43 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1 0 3 4 5 0 0 0 5
47 นาบงวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
48 ไชยศรีเรืองวิทย์ 1 0 1 2 2 0 0 2 2
49 เชียงสาศิลปสถาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
50 หนองใหญ่วิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 คำขามวิทยา 0 5 1 6 7 0 0 0 7
62 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 0 3 0 3 6 3 2 0 11
63 นาค้อวิทยาคม 0 2 3 5 11 5 1 1 17
64 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 2 2 4 4 1 0 1 5
65 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
66 อนุบาลพรวิรุฬห์ 0 2 0 2 8 2 0 0 10
67 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 2 0 2 3 0 0 1 3
68 โนนชัยประชาสรรค์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
69 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
70 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 2 0 2 2 1 2 0 5
71 คำใหญ่วิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
72 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
73 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 0 1 4 5 5 2 4 1 11
74 บ้านหนองชุมแสง 0 1 2 3 5 0 1 0 6
75 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
76 หนองกุงราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
77 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
78 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 1 4
79 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
80 บ้านคำแคน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 โคกศรีวิทยายน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
83 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 ภูฮังวิทยาคาร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 หนองโนวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 ไทรทองวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดบ้านกุดสังข์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 สำราญ-ประภาศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 0 0 2 2 3 1 1 1 5
93 หัวนาคำจรูญศิลป์ 0 0 2 2 3 0 1 0 4
94 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 1 1 4 2 0 2 6
95 บ้านทรายทองวิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 1 5
96 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
97 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
98 หนองสวงวิทยาคม 0 0 1 1 3 0 1 0 4
99 รวมบัณฑิตศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
103 บ้านโคกศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 หนองโนวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
107 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 1 0 1
110 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 0 0 0 0 5 2 1 2 8
111 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 0 0 4 3 0 0 7
112 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
113 สว่างกิจวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
114 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 หนองแข้วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
119 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 โนนเตาไหหนองแก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 ธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 คำโองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 หนองบัวชุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 อนุบาลลำปาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 หนองแสงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 138 114 93 345 516 101 37 44 654