รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 1. เด็กชายพธร  สิทธิสุข
2. เด็กชายรัตนพล  ภูครองผา
 
1. นายพิชัย  ภูสีเขียว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 1. เด็กชายธนา  วิทเวช
2. เด็กชายวายุ  ศรีโนนโครต
 
1. นายบุญเคน  นามรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายกชเนธ  ภูเฉลิม
2. เด็กชายอโณทัย  ภูสีนาค
 
1. นายวิเชียร  ขามธาตุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. นายกรประเสริฐ  เจริญพงษ์
2. เด็กชายิอิศรา  ป้องคำมี
 
1. นายวิระศักดิ์  โกฏิรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธานี  ภูบรรสุข
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ราชวงศ์ศรี
 
1. นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูลายขาว
2. เด็กหญิงนฤมล  สังข์สุข
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูห้องใสย
4. เด็กหญิงยูคาริ  ภูสีน้ำ
5. เด็กหญิงแพรวพลอย  หมื่นศรี
 
1. นางกนิษฐา  สาลี
2. นายชัยวุฒิ  สาลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติญา   ทองคำ
2. นางสาวปกิตตา   ทิพย์เสถียร
3. นางสาวพรไพรินทร์ นาอุดม  นาอุดม
4. เด็กชายศุภกิจ   พูลกลาง
5. เด็กหญิงอรวรรณ   ทองคำ
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ทองคำ
2. นายจิรศักดิ์  ทองคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชโสดา
2. เด็กหญิงประภาวดี  ราชพลแสน
 
1. นางสุมาลี  อะโน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   นาถมทอง
2. เด็กชายวายุ  ตรีศูนย์
 
1. นายทวี  มาสังข์
2. นางอุดมศรี  ภาระกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สาพาลา
2. เด็กชายประติวัตน์  โฆษา
 
1. นางเยาวภา  กัลยาวงศ์
2. นางสุคนธ์  กัลยาวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงณัฐกมล    สีลากุล
 
1. นายวสันต์   ดอนเงิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์   สายโยธา
 
1. นางสาวรัชใจ    เขียวเงิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาฐิติญา   ไชยศักดิ์
 
1. นางรัชใจ   เขียวเงิน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  เดชะวงค์
 
1. นายสามารถ  ลุนพรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มาตรา
 
1. นางสาวรัชใจ   เขียวเงิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. นายพรพิพัฒน์   ภูน้ำทอง
 
1. นายสุริยา   ไชยศรีหา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์   เชื้อไพบูลย์
 
1. นายสุวิทย์  เมิดไธสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมลวิภา  นามศิริ
 
1. นายสามารถ  ลุนพรม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ภูประกาย
2. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ์  นาไชย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงนาริน   เลพล
2. เด็กหญิงฟ้าพราว   มูลตรีบุตร
 
1. นางกาญจนา   ภูอวด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  พลเรื่อง
2. เด็กหญิงสมหญิง  ท้าวโคตร
 
1. นางสาวสุธิดา  นาสะอ้าน
2. นางสาวอัมพิกา  บุดดา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กชายอริญชัย  ไชยตอกเกี้ย
 
1. นายสมใจ  คัสกรณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายพิทยากร   อันไกรฤทธิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   วาสิงหน
3. เด็กชายเฉลิมราช   ศรีสุบาล
 
1. นางอรัญญา   อันไกรฤทธิ์
2. นางนงเยาว์   แก้วคำดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กชายพงษธร  หอไชย
3. เด็กชายสุริยา  ภูพาที
 
1. นางยุวดี  บรรหาร
2. นางคำผ่าน  เหล่ายนต์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายทัศธรณ์   ศิริแสน
2. เด็กชายธนากร   อันไกรฤทธิ์
3. เด็กชายอนุพงษ์   จตุวงค์
 
1. นายสายันต์   พงษ์พูล
2. นางกรรณิกา   พงษ์พูล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวิโรจน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชนพัฒน์  สุจันทร์
 
1. นายสมโภชน์  สิงคนารวิโรจน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายศิรศักดิ์  แก้วไชโย
 
1. นายสมโภชน์  สิงคนาวิโรจน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
 
1. สิบเอกสมโภชน์  สินคนารวิโรจน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วิลัย
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายเอกรินทร์  ภูผานี
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงอัญดา  ภูขันซ้าย
 
1. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำโคตรสูง
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิชาชัย
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงหมวย  เวฬุวนาทร
 
1. นางสุคนธ์  กัลยาวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สงคราม
2. เด็กชายจักพันธ์  อุทาหรณ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูสง่า
4. เด็กชายณัฐภัทร์  แสนกั้ง
5. เด็กชายธนพัฒน์  สุจันทร์
6. เด็กชายธานุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
7. เด็กชายรพีพัฒน์  เหมันต์
8. เด็กชายรัตนะ  เหมันต์
9. เด็กชายศราวุธ  พลดารา
10. เด็กชายศิรศักดิ์  แก้วไชโย
11. เด็กชายสุภชัย  สอนพรม
12. เด็กชายเจษฎา  ถาจันราช
13. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  วิทวุธ
 
1. นายสมโภชน์  สิงคนาวิโรจน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงจริยวัฒน์  บุญเสริม
2. เด็กชายชนม์ชนนท์  โสภา
3. เด็กหญิงชลิตา  ภูผารส
4. เด็กหญิงชัญญานุช  โสภา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูงามดาว
6. เด็กหญิงดวงกมล  เทพชา
7. เด็กหญิงธญาดา  ภูอ่างทอง
8. เด็กชายธนาดล  สีเสน
9. เด็กหญิงนวพร  อิ่มขำ
10. เด็กหญิงนิธินาฏ  ภูผาสุข
11. เด็กหญิงประภาพร  พิกุล
12. เด็กหญิงปิยะพร  สมานโสร์
13. เด็กหญิงมะลิณี  ทองบำเรอ
14. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ภูสีลา
15. เด็กหญิงวริพร  ภูขมา
16. เด็กหญิงวัลภา  ปรีผาด
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูหลวง
18. เด็กหญิงอัญดา  ภูขันซ้าย
19. เด็กหญิงเจษฎาพร  คำลิน
20. เด็กหญิงเบญจพร  ภูผาลา
 
1. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
2. นายโกศล  ภูผาสุข
3. นายสมพงษ์  รัตนสีหา
4. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
5. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
6. นางลำดวน  ภูลิ้นลาย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายกรินทร์นิธิศ  ไกรพินิจ
2. เด็กชายกีรติ  เยี่ยมรัมย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูเมฆ
4. เด็กหญิงชลดา  ริตุ
5. เด็กชายชิงชัย  ภูจอม
6. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  พลตื้อ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาภิรมย์
9. เด็กหญิงดวงเดือน  ภูกองไชย
10. เด็กชายธนากร  ลำมะนา
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พิลามา
12. เด็กหญิงธิติยา  มาตสอาด
13. เด็กหญิงนิภาพร  ดวงสาพล
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทพแพง
15. เด็กชายบัญญัติ  บุราณสาร
16. เด็กหญิงประภัสสร  โอ้อุ้ย
17. เด็กหญิงพัฒณิตา  แซ่ปึง
18. เด็กชายวชัรพล  รัตไตรยา
19. เด็กหญิงวรินรดา  ศรีสุพัฒน์
20. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
21. เด็กชายศราวุธ  ศรีพุทธา
22. เด็กหญิงศศิธร  คำหวาน
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  ภูรี
24. เด็กหญิงศิริชาดา  คุ้มตะบุตร
25. เด็กหญิงศิริประภา  แสงห้าว
26. เด็กชายสหรัฐ  เหล่ามาลา
27. เด็กหญิงสุนิตา  วิชัยวงศ์
28. เด็กหญิงสุพนิดา  ขยันดี
29. เด็กชายอนุภัทร  ปูระเสนา
30. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ฉิมงาม
31. เด็กหญิงอรุโนทัย  ไมตรีแพน
32. เด็กหญิงอาจารีย์  ดรเทพพล
33. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทาคัน
34. เด็กชายโกวิทย์  ทันนา
35. เด็กหญิงโพธิดา  มาเทศ
 
1. นางกฤษณา  บุตรพรม
2. นายชุมพล  บุตรพรม
3. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
4. นางสาวชุลีพร  บุตรพรม
5. นางสายพิณ  สุนทรเทวิน
6. นายสุรศักดิ์  ชาวงษี
7. นางสาวสุภาภรณ์  ปัดชาติ
8. นายณัฐพล  อุทัยคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูผาจง
2. เด็กชายธนากรณ์  เหล่าตุ้ย
3. เด็กหญิงนันทนี  บุญญาฤทธิ์
4. นางสาวสุนิตา  ศรีไชยแสง
5. นางสาวสุภัสตรา  ภูสีน้ำ
6. นางสาวอรกนก  ภูพานเพชร
 
1. นายภูริต  ภูศรีโสม
2. นายสุวัชร  ภูพานเพชร
3. นางประจูล  ภูกองไชย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. นายศรราม  ภูชมชื่น
 
1. นายธงชัย  จันทรเจริญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี   อินธิราช
 
1. นางอุบล   มลาไวย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
 
1. นางสาวอรชา  ทะราช
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิริมา  บุญมี
 
1. นางกัลยาณี   จันทะรัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ฤทธิมหา
 
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์    ถิตย์บุญครอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูแล่นคู่
 
1. นางพัชรินทร์  จำนงค์บุญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. นางสาวกฤติยากรณ์   วันชัย
 
1. นางพัฒญา   เอกตาแสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงตุลรักษ์  ทลคร
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร   บุราณเดช
 
1. นางพรวิรุฬห์   วงศ์สุพรหม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวาสิธฎธี    ธนสีลังกูร
 
1. นางกัลยาณี   จันทะรัตน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายอำพล  ร้อยแก้ว
 
1. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเจษฎายุทธ  สามารถ
 
1. นางงามเนตร  คำนวณ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช
 
1. นางจิรนันท์  กุญชะโมรินทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภูครองหิน
 
1. นางนิตยา  อุดมรัตน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  ภูยาแพทย์
 
1. นางมัณฑนา  ภูขันสูง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี
 
1. นางนวลจันทร์  หนูภักดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัญญา  กุณา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ภูฉายา
3. เด็กชายจักรี   โพธิญา
4. เด็กหญิงจินตนา  วิจารขันธ์
5. เด็กหญิงจิราภา   กล้าหาญ
6. เด็กชายจิรายุ  ปัตทะโส
7. เด็กชายชนากร   ช้อนบุญ
8. เด็กชายชัยวัฒน์   จันทะสี
9. เด็กหญิงญาดารัตน์   จันทร์หล้า
10. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มาซิว
11. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ภูวงศ์ภา
12. เด็กชายณัฐดนัย   ราชบัณฑิต
13. เด็กชายตะวัน  ฉายแสง
14. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสะอาด
15. เด็กชายธีรภัทร  ไมยกิจ
16. เด็กชายนพกร   เปลี่ยนเจริญ
17. เด็กหญิงนลินพร   น้อยวิมล
18. เด็กหญิงนาถนภา   ชญาบุญยโชติ
19. เด็กหญิงประกายวรรณ  อาจตา
20. เด็กหญิงปริชาติ  แก้วหาญ
21. เด็กชายพีรพล    ภูโตนนา
22. เด็กชายพีรพัฒน์  แต่ฮุ่น
23. เด็กหญิงมลิสา   มุงคลคำซาว
24. เด็กหญิงรัจรินทร์    ไมยกิจ
25. เด็กชายร่มเกล้า   จรแก้ว
26. เด็กชายวรวิทย์  คำทุย
27. เด็กชายวีรภาพ   นาสุริย์
28. เด็กชายวีระพล  โชคบัณฑิต
29. เด็กหญิงศศิกาญจน์   อรัญสอน
30. เด็กชายศิขรินทร์    ศรีโบราณ
31. เด็กชายศุภชัย   ถอนโพธิ์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์   วรวิเศษ
33. เด็กชายสุทธินันท์   เหล็กเพชร
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ภูเดช
35. เด็กหญิงหนึ่ง   อรัญสอน
36. เด็กชายอดิศร    ชัยวิพรม
37. เด็กชายอนุชา   บุญญาสิทธิ์
38. เด็กชายอาทิตย์   กาสนิท
39. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ประการแก้ว
40. เด็กหญิงเกวลิน    วรชินา
 
1. นายดาวเรือง  สิงหราช
2. นายชัยกำพล  อัคติ
3. นางวัชรินทร์  โกสุม
4. นายอภิวัฒน์  วิชัย
5. นางสาวสุธรรมา  ทองคำ
6. นางขนิษฐา  ศรีหาตา
7. นางทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ์
8. นางสาวชลิตา  โสภาคำ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงชาลินี   ชมภูราช
2. เด็กชายพิตตินันท์   นาวิเศษ
3. เด็กชายพีระภัทร   ชินภาพ
4. เด็กชายมงคล   สันวัง
5. เด็กหญิงรุ่งกมล   ป้องกันภัย
6. เด็กหญิงวรนุช   แซ่เซ็ง
7. เด็กชายศุภกิตติ์   ภูจอมดาว
8. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   ศรีบุรมย์
 
1. นางวรพัชชา   ภูจอมดาว
2. นายวัชระ.   นันทะเขต
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วอรุณ
3. เด็กชายธนากูล   ภูสมพงษ์
4. เด็กชายนิตินัย   ภูโสภา
5. เด็กหญิงสิริมา   บุญมี
6. เด็กหญิงสิริยากร   หอมวัง
7. เด็กชายสุทินกร   สีหามาตย์
8. เด็กชายอนุวัฒน์   ดำเกลี้ยง
 
1. นางกัลยาณี   จันทะรัตน์
2. นางยุภาวดี  ขันธุลา
3. นางบุหงา  เกษทองมา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัลยากร   เถาชารี
2. เด็กหญิงปนัดดา   ลอยพงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพรนภา   ภูวงค์ผา
4. เด็กหญิงมกราพันธ์    ลินทอง
5. เด็กหญิงรักษสุภัทร   สุวรรณดิษฐ์
6. เด็กหญิงรินนภา   แก้วตรี
7. เด็กหญิงสุภาพร   มิตตราช
 
1. นางวัชรินทร์   โกสุม
2. นายชัยกำพล  อัคติ
3. นางขนิษฐา  ศรีหาตา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  ภูหวล
2. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูมีแสง
4. เด็กหญิงธีมาภรณ์  ภูล้ำผา
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ภูดอนม่วง
6. เด็กหญิงสุธิตรา  สุวรรณโมรา
7. เด็กหญิงสุมิตรา  แสงสุข
8. เด็กหญิงอาทิตยาพร  พันธุ์วัตร
 
1. นางระเบียบ  จันทร์ชมภู
2. นางพืสมัย  ชุมศรี
3. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
4. นายรัฐพล  เมืองชื่น
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  จันทะแพง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีล้น
4. เด็กหญิงปณิตา  ชุมกาแสง
5. เด็กหญิงวารุณี  พระโนราช
6. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์สมศรี
7. เด็กหญิงอนุชสรา  นาโคกกลาง
8. เด็กหญิงเจษฎา  นากลาง
 
1. นางเพชรรัตน์  เค้าแคน
2. นายเทวินทร์  ดีจรัส
3. นางศยมน  หอมชื่น
4. นางวรนันต์  มัจจุปะ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. นางสาวจิรภัทร  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  จ้ำเก้า
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูครองทุ่ง
4. นางสาววนิดา  ภูครองนา
5. นางสาววารุณี  สุริสาร
6. นางสาววิภาวรรณ  ไชยศรีหา
7. เด็กหญิงศศิธร  สาคะรินทร์
8. เด็กหญิงศิริพร  จรทะผา
9. เด็กหญิงอรญา  ภูยาทิพย์
10. เด็กชายอาทิตย์  จำปาจันทร์
11. เด็กหญิงเยาวพา  ประไพชาติ
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
2. นายธงชัย  กุตัน
3. นางสาวประทุมรัตน์  ยศเสนา
4. นางสาวเอมอร  จันทร์ขุนทด
5. นางยุพาภรณ์  สุริสาร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กชายกัมชััย  คำอิ่ม
2. เด็กชายทวีชัย  ชิตะบุตร
3. เด็กชายประพล  ภูครองนา
4. เด็กหญิงประภาวิณี  สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงยุวรรณดา   อันทะเกตุ
6. เด็กชายวัชรพล  พอใจ
7. เด็กหญิงวิไลลักขณา  มาพรม
8. เด็กหญิงศรัญญา  จิตสม
9. เด็กชายศราวุธ   ณ พรานบุญ
10. เด็กหญิงสวิตา  อาจสังข์
11. เด็กหญิงสุคนธ์ธรา  ภูครองนา
12. เด็กหญิงสุธิตา  หอมชื่น
13. เด็กหญิงสุรียา  สิงห์เครือ
14. เด็กหญิงเสาวภา  สุริสาร
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
2. นางนวลจันทร์  หนูภักดี
3. นางพัชิรา  แจ้งนภา
4. นางน้อมจิต  ภูถมทอง
5. นางสวาท  บุตระมี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นายพงศกร  ชะโปรัมย์
2. นายภราดร  ภูกระทาน
3. นางสาวภริตา  สีหาบุญทอง
4. เด็กชายอนันตโชค  ศรีจำปา
5. นายไกรภพ  ลือเลื่อง
 
1. นางระเบียบ  จันทร์ชมภู
2. นางพืสมัย  ชุมศรี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูชมศรี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูคำกอง
 
1. นางสาวระลึก  ภูปะแป้ง
2. นางฮงศิริ  หาวิเศษ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ภูแสนงาม
2. เด็กหญิงธนัชพร   อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงพฤกษา   ภูถูกใจ
4. เด็กหญิงรุ่งสุภา   สำเรียนรัมย์
5. เด็กหญิงวรัญญา   ธรรมวัติ
6. เด็กหญิงสโรชา   กัณหา
 
1. นางศิริญา   อ่อนพรรณา
2. นายกีรศักดิ์   สอนอาจ
3. นางสาวปรางลิขิต  แสนลา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูครองนาค
2. เด็กหญิงดวงพร  เลพล
3. เด็กหญิงทรงศิริ  กลมเกลียว
4. เด็กหญิงปิยพร  พงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงอรยา  สิมมา
6. เด็กหญิงเสาวภาคย์  จันทะเรือง
 
1. นางบังอร  เทพบาท
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. นายชาญณรงค์   ประนันโต
2. นายนนทวัฒน์   สู้สงคราม
3. นายนิวัฒน์   จันทร์สุราช
4. นายพงษ์ศิริ   พรมมี
5. เด็กชายพลากร   ภูวงศ์ผา
6. นายวุฒินันท์   พันโยศรี
7. นายศิริวัฒน์    องอาจ
8. นายหัสดิน   เปลี่ยนเจริญ
 
1. นายชัยชนะ   บุญโชติ
2. นายทินกร  พลศรี
3. นายดาวเรือง  สิงหราช
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทิตตา  โคตรแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สีปัชชา
3. เด็กหญิงอารญา  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุวงศ์สา   ศรีจันหอม
3. เด็กหญิงอรพิมล  จำปี
 
1. นางวรพัชชา   ภูจอมดาว
2. นางจิราภรณ์   ทัพลคร
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายรัชชานนท์  ภูบรรสุข
2. เด็กชายวรินทร  โพธิ์ซก
 
1. นายณัฐพล  อุทัยคำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจีรณัฏฐ์  ภูถมทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูถมทอง
 
1. นางวารุณี  เรืองศรี
2. นางสาวสิริณัฐวีร์   ภักดีรักษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงรุจิรา   ภูนารี
3. เด็กชายเดชาธร   ภูประวิง
 
1. นายสุรกิจ  ภูงามทอง
2. นางดัชนี  พันธไชย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลศรี
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางปณิตา  ภูงามทอง
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ภูชะหาร
2. เด็กชายสุนทรี   ภูครองทอง
 
1. นางวนิดา  ภูบุญลาภ
2. นายสุรกิจ   ภูงามทอง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายธนกร   ศรวงศ์
2. เด็กชายอนุพงษ์   ภูครองตา
 
1. นางสาวณธษา   อุปพิลา
2. นางรำพึง  สิริวาลย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายณัฐพล  อุทัยคำ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  พลศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูกัน
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางสาววันทนีย์  ภูต้องใจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ขันตี
2. เด็กหญิงปริชญา   บรรณกิจ
 
1. นางสาวณธษา   อุปพิลา
2. นางกนิษฐา   สาลี
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดิษฐเจริญ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นวะศรี
 
1. นางสาวชลลิกา  ธรรมเกตุ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวนา
2. เด็กหญิงปริยา  จรทะผา
 
1. นางสาวสุทธิพร  สาโคตร
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สมบูรณ์
2. เด็กชายวีระชน  เหล่าแสง
 
1. นายจักรพันธ์  แซงราชา
2. นางสาวสโรชา  ภูบัวเย็น
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูผาดอย
2. เด็กชายทนงฤทธิ์  สนธิสุข
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธุระงาน
 
1. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ภูโชคชัย
2. เด็กหญิงวารุณี  คงสมมาตร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจันดา
 
1. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
2. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชาติ
2. เด็กชายสุรวุฒิ  อินสี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ประไวย์
 
1. นางไสว  ชาติแพงตา
2. นายปิ่น  ศรีบุญเรือง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายรณฤทธิ์  นาชัยเงิน
2. เด็กชายวิศวกร  เศษนาเวช
3. เด็กชายอนิรุท  จอมทะรักษ์
 
1. นางไสว  ชาติแพงตา
2. นายประยุทธ์  นามทอง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูจิตรทอง
2. เด็กหญิงวัลย์ลดา  สารโคกสูง
3. เด็กชายสมใจ  ภูสอดศรี
 
1. นางประนอม  ภูจง
2. นางศิริญญา  ภูครองนา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูนาสูง
2. นายวงศธร  ภูวันนา
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สายช่วง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มาเบ้า
2. นางระนอง  สังขศิลา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคลองศิริ   ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงนพธีรา  ภูทองทา
3. เด็กหญิงบัณฑิดา   ยุดา
4. เด็กหญิงพิชญดา  ล้านพลแสน
5. เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
6. เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
3. นายพนมพร  พรพนม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. นางสาวชลดา  นรสิงห์
2. นางสาวธิดา  สิงขรเขต
3. นางสาวพรทิพา  ภูถมเมฆ
4. นางสาวพลอยชมพู  เหล่าชัย
5. นายภูวดล  พลโททอง
6. นางสาวอาทิตยา  พรสมบัติ
 
1. นางสุุคนธ์  กัลยาวงศ์
2. นางเยาวภา  กัลยาวงศ์
3. นางพลอยไพลิน  โคตตาแสง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ลูนใต้
2. เด็กหญิงลลิน  ชินรัตน์
3. เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา
 
1. นางสมปอง  อ่อนพรรณา
2. นายวีรยุทธ  ภูชำนิ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  ธารดอนรัตน์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  วะตุปะโส
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางคำผ่าน  เหล่ายนต์
2. นางยุวดี  บรรหาร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  ภูเนตร
2. นางสาวปานทิพย์  สุภาพเนตร
3. นางสาวแพรวรรณ   ภูบัวน้ำ
 
1. นายสุวัตน์  ภูพาที
2. นางสุภาพ  ภูอุ้ม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงจรรญาลักษณ์  เกยโนนสูง
2. เด็กหญิงปณิดา  ปกาเวสา
3. เด็กชายมนตรี  พาพานทอง
 
1. นางกนกวรรณ   ปัญญาประชุม
2. นายประนอม  บัวทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกา  พรกุณา
2. เด็กหญิงนวลปราง  องอาจ
3. นางสาวศิริพร  ภูชื่นศรี
 
1. นางพวงทอง  สีโนรักษ์
2. นางใจศิลป์  บุตรพรม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุราคร
2. เด็กหญิงกุสุมา  ไชยมาตร
3. เด็กหญิงวราพร  ปาระเคน
 
1. นางบังอร  นาถ้ำพลอย
2. นางบานเย็น  รังสร้อย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อุทรส
2. เด็กหญิงพวงเพชร  อุทรส
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  โพธิ์ศรีสม
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
2. นางศรมณี  กุโรรัตน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล   พิมนาม
2. เด็กหญิงดวงเจริญ   บุญชูหล้า
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์   อันวิเศษ
 
1. นางสาวพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย   ชิณฤทธิ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงนันทิดา  พรรณภักดี
2. เด็กหญิงวานี  ภูผาเงิน
3. เด็กหญิงสายธาร  ภูผุน
 
1. นางสุภาพร  ภูการุณย์
2. นางรัศมี  ภูดินทราย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสงค์
2. นางสาวปิยพร  ผาลา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดีคำไฮ
 
1. นางศรมณี  กุโรรัตน์
2. นายประณต  บุญศรไชย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายประวันวิทย์   ภูคำกอง
2. เด็กหญิงวนัชพร   ภูสมศรี
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์   บุญสมบัติ
 
1. นางณัฐกาญจน์   ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร   ประสมศรี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  แสนหอม
2. นางสาววรรัตน์  เหล่านุกูล
3. นางสาวอรุวรรณ  ภูผาแนบ
 
1. นางประดับ  ญาติโสม
2. นางยุภาพร  เรียนเจริญ
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กชายธัญญาพร    บาไสย
2. เด็กชายรัชตะ   บุญครอง
3. เด็กชายเขมรัฐ   สีเอื่อม
 
1. นางสุพิชญา    ทองคำ
2. นางศิริญญา   ภูครองนา
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงจิรนันท์   โนราช
2. เด็กหญิงจิราภา   ทองสี
3. เด็กหญิงวราภรณ์   เรืองศรี
 
1. นางสาวรัตนา   แก้ววันทา
2. นางศิริมา   แก้วพูล
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เวียงปฏิ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กระราชเพช
3. เด็กชายสถิตพล   ไมยโศก
 
1. นายเข็มชาติ  โต้หนองแปน
2. นางศิริลักษณ์  งามชื่น
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี   ไชยชาติ
2. เด็กชายพัทยา  หาวิรส
 
1. นางประภาพร  มุระดา
2. นายนิยม  ถูมิผักแว่น
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงลำดวน  จันทบุญ
 
1. นางสาวนวลนารถ  ภูเผ่น
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  หอมสินธุ์
 
1. นางสาววิไลพร  จันทะกุล
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไมยโศก
 
1. นายเข็มชาติ  โต้หนองแปน
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กหญิงประภัสสร   อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงปันณิตา  หมายงาม
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ชัยบูรณ์
4. เด็กชายพุฒิพงษ์   เทพา
5. เด็กหญิงวนิดา   จันทะสีนาม
6. เด็กหญิงหงส์นิชา   นาทองบ่อ
7. เด็กหญิงเกวลี  แสงสว่าง
 
1. นายวิญญู  สุขช่วยชู
2. นางดวงใจ  พัฒเพ็ง
3. นางสาววงเดือน   นาถ้ำพลอย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ราชมนตรี
 
1. นายสุริยา   ไชยศรีหา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กชายสหวรรษ  สอนคำหาร
 
1. นางวนิดา  เกษทองมา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จ่าเขียว
 
1. นางสาววนิดา  วิลาสุข
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแหงพล
 
1. นางนิศากร  เฉลิมแสน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางเพียงนุช  มูลสาร
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  หลักคำ
 
1. นางนฤมล  หลักคำ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสุวิทย์  ภูสูสี
 
1. นางพิศมัย  ฐานวงศ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปัญเศษ
 
1. นายธีรพงษ์  พัฒเพ็ง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุราณศรี
 
1. นายเพทาย  ศิริปี
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายชัยนนท์  อุสาหะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเสนา
3. เด็กชายทรงพล  มุสิกะรักษ์
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นางสาวพัสวรรณ  มาตย์แท่น
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ภูนาผา
2. เด็กชายพงศกร  อารักษา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูงามเชิง
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาตาลี  โอคอนเนอท์
2. เด็กชายภานุวัตน์  โหรานิคม
3. เด็กหญิงมนัสวี  หัสดี
 
1. นางบุษบา  นรินทร์รัมย์
2. นายเพชรทองอินทร์  นาเเถมเงิน
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพกาวรรณ   บุญเสริม
2. เด็กชายวีระชัย  ชนะบุญ
3. เด็กชายศักดา   ผูกพันธ์
 
1. นางไสว  ชาติแพงตา
2. นางสิทธิณี   เหล่าลุมพุก
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1. เด็กชายสาสินธุ์  สุราวงศ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูพวงสี
3. เด็กหญิงอรวี  ภูมีแสง
 
1. นางลำใย  อุปัชฌาย์
2. นางสมจิฏร์  เค้าหอม
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูทองหล่อ
2. เด็กชายสุทัศน์  ภูพิทอง
 
1. นายสุภณ  คำภิรมย์
2. นางเนตรนภา  ชารีรักษ์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายธิเบสน์  นาอุ่นเรือน
2. เด็กชายเมธา  นาถาดทอง
 
1. นางประภาพร  มุระดา
2. นางสาวนุจรินทร์   นาชัยเวียง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงละอองดาว    บุษดี
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ภูกองนาค
3. เด็กชายวุฒิภูมิ   จันทรสง่า
 
1. นางกัลยา   เลิศล้ำ
2. นางแต้ม   พิมพิวาล
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกรกต   ไชยแก้ว
2. เด็กชายรังสิมันต์   สายมาลี
3. เด็กชายศิริศักดิ์   พันสวัสดิ์
 
1. นางกัลยา   เลิศล้ำ
2. นางแต้ม   พิมพิวาล
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายสุทธินันต์   รัสสุรีย์
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายนัฐพัฒน์   อ่วมมาลี
 
1. นายนิกรชัย   ทองคำ
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายสมประสงค์    ช่างกลึง
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายธนากร   ซ้อนบุญ
 
1. นายอภิวัฒน์    วิชัย
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกรักษ์   พิลาเคน
 
1. นายวีระยุทธ   ศิริปรีชาพันธ์ุ
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายบูรพา   คำแหงพล
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูเอิบ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูเอิบ
3. เด็กหญิงจิรัตน์ดาพร  ศรีเตชะ
4. เด็กหญิงชญานิน  ภูดง
5. เด็กหญิงญาดา  อยู่คุ้ม
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยทอง
7. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  ภูแล่นเปลือย
10. เด็กหญิงพนิตธิดา  เที่ยงผดุง
11. เด็กหญิงพรนัชชา  ชาญนะชา
12. เด็กหญิงพรประเสริฐ  เรืองผิว
13. เด็กหญิงพัชรี  นรสิงห์
14. เด็กหญิงภัทราพร  กุดรังนอก
15. เด็กชายภูริภัทร  เดี่ยวพิทักษ์สกุล
16. เด็กชายยงยุทธ  ชราจันทร์
17. เด็กชายศุภชัย  กุมภวงษ์
18. เด็กชายศุภวิชญ์  โคตรพรม
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทองรัตน์
20. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ภูทองทิพย์
21. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
22. เด็กหญิงหิรัญญา  นาสำแดง
23. เด็กหญิงอภิชญา  แปนมา
24. เด็กหญิงอรสินี  ภูสูสี
25. เด็กหญิงอรัญญา  ทองเจ็ก
26. เด็กชายอาทิตย์  ภูแล่นหยุด
27. เด็กชายอุ่นอังคาร  ศรีธนารักษากุล
28. เด็กหญิงเกวลิน  พลเสน
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูสมมา
30. เด็กชายเจษฎา  ราชโยธา
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
2. นางพวงเพชร  ผังรอดรัตน์
3. นางบุญช่วย  โกสาแสง
4. นางศิริวรรณ์  นาไชย
5. นางคำพอง  ภูกันดาร
6. นางอาพรพรรณ์  พิมพาคำ
7. นางภัทรีพันธ์  สีพูแพน
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ปักธงชัย
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ไร่ขาม
3. เด็กหญิงคชาภรณ์   แสงบุญเรือง
4. เด็กชายจักรกริช   ภูพันนา
5. เด็กหญิงจันทร์ธิวา   คำแหงพล
6. เด็กหญิงจิรนันท์   ศรีแก้วเที่ยง
7. เด็กหญิงญาณิกา   กากแก้ว
8. เด็กชายณัฐพล   ดาก่ำ
9. เด็กหญิงดลฤดี   ภูพันนา
10. เด็กชายดุสิต   ดวงลาดนา
11. เด็กชายตะวัน   สีหาทัพ
12. เด็กชายทศพล   ภูพานทอง
13. เด็กหญิงบุชิตา    ชินวรรณ
14. เด็กชายบูรพา   คำแหงพล
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ภูสีดิน
16. เด็กหญิงพวงพลอย   ชาญศรี
17. เด็กหญิงพัชนิดา   ไชยเรือง
18. เด็กหญิงพิจิตรา   หมื่นพล
19. เด็กชายภาณุพงศ์   ครูช่วย
20. เด็กหญิงวรรณฤดี   พิลาสุข
21. เด็กหญิงศรัญญา   ไชยคำ
22. เด็กหญิงศศิธร   ภูแช่มโชติ
23. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิชัยวงษ์
24. เด็กชายสมประสงค์   ช่างกลึง
25. เด็กชายสุทธินันต์   รัสสุรีย์
26. เด็กหญิงอนุศรา   ดวงลาดนา
27. เด็กหญิงอาพัสรา    โพธิ์ศรีราช
28. เด็กชายเทียนชัย   บุญหล้า
29. เด็กหญิงเบญญาภา   ภูโททิพย์
30. เด็กหญิงเพชรลดา   เจื้อจิ๋ว
 
1. นายปัญญา   เสนภูงา
2. นายเชิดชัย  ทองคำ
3. นางดวงพร  ภูพานทอง
4. นายพิศักดิ์  ทะวิลัย
5. นางอรวรรณ  พันธ์ไชย
6. นายบันเทิง  ภูถมดี
7. นางพรรณอร  ภูถมดี