หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน ศน.เสกสรรค์ มีสารพันธ์,ศน.จิณัฐตา วรรณเกษม  
2 สนามเทศบาลตำบลนามน อ.นามน ศน.สนั่น นนทมาตย์,ศน.สมจิตร พิมพ์รส,ศน.ศศิกานต์ เ  
3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ อ.นามน ศน.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์  
4 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม ต.หลักเหลี่ยม ศน.ชูศักดิ์ จันทร์แสง,ศน.นิยม ใจศิริ  
5 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ ศน.รังสิต อยู่หนูพะเนาว์  
6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง อำเภอนามน ศน.ชาติชาย พันธผล  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]