หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2558   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
5 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
10 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
11 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
14 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
15 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
16 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
19 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
20 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม 4 พ.ย. 2558
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม 4 พ.ย. 2558
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม 4 พ.ย. 2558
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม 4 พ.ย. 2558
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
5 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
6 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]