หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเทวิล ศรีสองเมืองโรงเรียนบึงบาดาลราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสพโชค ศรีมุกดาโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุง กรรมการ
4. นางนิรมล มัธยมนันนท์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายมบัติ พลจางวางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอภิรัฐ ศรีจำพลังโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางจริยาวดี วรชินโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมพร เทศารินทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ จันทรบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสวรรณ จำพลโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประดาบชัย ตุระซองโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๓ประธานกรรมการ
2. นายศรีเทือง อุทโทโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ ดอนแสงโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒กรรมการ
4. นายพรชัย จันทไชยโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
5. นายราชิต มีนารัตน์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร สาจันทร์ โรงเรียนบ้านพรหมสว่างประธานกรรมการ
2. นายสงัด ใจอักษรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายติมศักดิ์ ชินโสมโรงเรียนเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
4. นางสุภิญญา คำตาโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายธานินทร์ เนตรคุณโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สาระขันธ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายพีระเพชร ไชยทองศรีโรงเรียนหนองอีบุตรไพเวทย์กรรมการ
3. นางสาวชุมพร เนตรคุณโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
4. นายนิติกร วรรณชาโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการ
5. นายปพนธ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคงชนะ ปะมาคะเตโรงเรียนบ้านหนองขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
3. นายธวัช ไชยโสโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านดงหมูกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเพชรดำ ธนูศรีโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ หนูเข็มโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวกรรมการ
3. นายวิษณุกร ราดาดาษโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายภาคิน นิละปะกะ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
5. นายสุรพล พลนาคูโรงเรียนบ้านนาคู กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชมโรงเรียนบ้านนาทันประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ศรีหาญโรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
3. นางดอกฟ้า ไชยขันธุ์ โรงเรียนบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการ
4. นางสุจิตรา พิกุลดกโรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
5. นางเยาวเรศ พันธ์โนราชโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายทองทศ อามาตย์ โรงเรียนเย็นสยามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริกร จิตภักดีโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒ กรรมการ
3. นางยุพารัตน์ วจีสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางอุทัยพร โสภาคะยังโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ วุฒิสารโรงเรียนคำหม่วยประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสงโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
3. นางคณิตา ศรีประไหมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางบุญเริ่ม สมศิริโรงเรียนบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูมิภักดิ์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสันทัด โพธะกันโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จันทรศรโรงเรียนดงสวางวรวิทย์กรรมการ
3. นางทองใส โคกลือชาครูโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นายเฉลย ธรรมศิริโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
5. นางบัวระพา ใจสู้ศึกโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอารยะ สินธุโคตรโรงเรียนบ้านคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ เทศารินทร์โรงเรียนสะพานหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีดา มานะวงศ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
4. นายอรัญ มาศเกษมโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถิต ภูมิเขตร โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา โรงเรียนบ้านโคกโก่งประธานกรรมการ
2. นายชาญทวี สกุลเดซโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยากรรมการ
3. นายรัตติกาล จันทคามโรงเรียน คำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
4. นายกงสอน พิมพ์สิน โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ เกตุชาติ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพรชัย เทศารินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ เจริญสถิตย์ครูโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์กรรมการ
3. นางเยาวเรศ ศรีประไหมครูโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
4. นางอุราวัน เหลาสุภาพ บ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นายปรพงษ์ ปริวันตัง ครูโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรกฤต วราธีรโชคโรงเรียนบ้านหนองมะงงประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ถิ่นอภัยโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางเทียมทัศน์ พลเยี่ยมโรงเรียนไค้นุ่นพิทยาพูนกรรมการ
4. นางประคองจิตร ไตรยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
5. นายกฤษฎา สหัสทัศน์โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายลิขิต วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร คิสาลังโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อัฐปัน โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กรรมการ
4. นางสุรีนาถ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
5. นางบัวไข ม่วงมนตรี โรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายวิหาญ สุทธิโทโรงเรียนหนองบัวกลางกรรมการ
3. นางวิมลพร จิตรจักรโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวณีย์ ทิพย์อุทัยโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลกรรมการ
5. นางรินดา พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย โรยรส โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายภาณุเมศ เพชรโรจน์โรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
3. นายประจวบ ยลพล โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการ
4. นายรัฐพล วรพันธ์ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุภีร์ ติงสะ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุธวัช เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อุทโท โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ กัลยาสนธิ์โรงเรียนสังคมพัฒนากรรมการ
4. นางจิตนา ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางศิริจันทร์ สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
4. นางนวลละออ สุ่มมาตย์โรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี นาชัยโชติโรงเรียนหัวงัววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ โชติประเสริฐครูโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางนงรักษ์ วรชิน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒กรรมการ
3. นางวรรณภา ขาวขำโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวปารภา ยุระพันธ์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ นิลนวลโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เสริฐเลิศ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ คำเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกรรมการ
4. นายพยับ ใจหาญ โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา ไชยขันธ์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกรชกร ชวติโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกองมา จิตรจักรโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธุ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางวีรพันธ์ ศรีปัตตาโรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายชาลี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางพุ่มพวง ปวงสุข โรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัช พัฒนะสารโรงเรียนบ้านแก้งกะอามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ไชยมัชชิม โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายมณีวรรณ ชาววัง ครูโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศิลป์ วรชิน โรงเรียนบ้านดอนอุมรัวกรรมการ
5. นายอารีย์ ตาลอำไพโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสงโรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เลิศสงคราม โรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพรีย์ บุญศรีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายทินกร ยลยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางชัชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรลุ นนทะมาตย์โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
3. นางสาวหนูแดง ทูลฉลองโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางบังเอิญ สะอาดแพน โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรลุ นนทะมาตย์โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
3. นางสาวหนูแดง ทูลฉลองโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางบังเอิญ สะอาดแพนโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเพลินศักดิ์ โทไข่สรโรงเรียนสะพานหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ สมศิริโรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการ
3. นายวานิช คำจันทร์โรงเรียนกุดสิทวิทยาสารกรรมการ
4. นายสมสนิท ไพศาลโรงเรียนนางามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ กั้ววัลย์โรงเรียนนามนราษฎ์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเพลินศักดิ์ โทไข่สรโรงเรียนสะพานหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ สมศิริโรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการ
3. นายวานิช คำจันทร์โรงเรียนกุดสิทวิทยาสารกรรมการ
4. นายสมสนิท ไพศาลโรงเรียนนางามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ กั้ววัลย์โรงเรียนนามนราษฎ์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพรสวรรค์ จิตปรีดาโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ ฆารเรืองโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ นาถมทองโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ โยธารินทร์โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสิรวิชญ์ รสหอมโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทกโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นางอนิศรา วิชัยโยโรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายภูมิใจ ภูขยันโรงเรียนหนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)กรรมการ
5. นายสุพามิตร ภูแฝกโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญชู ภาลีนนท์โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายตฤณ บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ภารแผ้วโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
4. นางสาววรางคณา ทันประสาทโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิน โพธิสมโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางมนทชาติ สีลาโคตรโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นายสำเนียง ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นายทศพล พิลึกเรืองโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
5. นางเอมอร สร้อยสีหาโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประมวล ดลสอาดโรงเรียนสังคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา คาดีวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายวรจักร์ จิตจักรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสุทธิพร นวลบัตรโรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ดลสวางโรงเรียนเย็นสยามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรุ่งฟ้า แสงบุตรโรงเรียนดงเหนือประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ขามชัยโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประมวล ดลสอาดโรงเรียนสังคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา คาดีวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายวรจักร์ จิตจักรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสุทธิพร นวลบัตรโรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ดลสวางโรงเรียนเย็นสยามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรุ่งฟ้า แสงบุตรโรงเรียนดงเหนือประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ขามชัยโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกัลย์ชญาณ์ภร คูสกุลรัตน์โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ เชาว์พลกรังโรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
4. นางศิริธร ทองลออโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกัลย์ชญาณ์ภร คูสกุลรัตน์โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ เชาว์พลกรังโรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
4. นางศิริธร ทองลออโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบรรพจน์ ทัพซ้ายโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดดา ตรีเนตรโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา โพธะศรีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กั้วพิศมัยโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกฤษณา เหล็กสีไทยโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรชพล วุฒิสารโรงเรียนบ้านโพนนาดีประธานกรรมการ
2. นายสนุก ใจเอื้อโรงเรียนหนองป่าอ้อยกรรมการ
3. นางลำดวน มินไธสงโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางจตุพร แก้วมณีโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์กรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบรรพจน์ ทัพซ้ายโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดดา ตรีเนตรโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา โพธะศรีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กั้วพิศมัยโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกฤษณา เหล็กสีไทยโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรชพล วุฒิสารโรงเรียนบ้านโพนนาดีประธานกรรมการ
2. นายสนุก ใจเอื้อโรงเรียนหนองป่าอ้อยกรรมการ
3. นางลำดวน มินไธสงโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางจตุพร แก้วมณีโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์กรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย มูลป้อมโรงเรียนหนองโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
3. นางวนิดา ภูจริตโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางพิชญาภา ศรีวรสารโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายสุนิต บุญชัยยงโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจักรินทร์ พิมรินทร์โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสายลมเย็น โสดามรรคโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางสมถวิล โชติการณ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
5. นายจรุงศักดิ์ ดุจมะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย มูลป้อมโรงเรียนหนองโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
3. นางสาววนิดา ภูจริตโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางพิชญาภา ศรีวรสารโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายสุนิต บุญชัยยงโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจักรินทร์ พิมรินทร์โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสายลมเย็น โสดามรรคโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางสมถวิล โชติการณ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
5. นายจรุงศักดิ์ ดุจมะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิภา สายรัตน์โรงเรียนบ้านโคกมะลิประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายเพชร อุทรังษ์โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
3. นางศิราวดี อุยสีรักษ์โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางบุญถัน สิทธิการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางวนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิภา สายรัตน์โรงเรียนบ้านโคกมะลิประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายเพชร อุทรังษ์โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
3. นางศิราวดี อุยสีรักษ์โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางบุญถัน สิทธิการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางวนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ แช่มชื่นโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพิสมัย นาคสุวรรณโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6กรรมการ
4. นางเกศรินทร์ แทบสีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ แช่มชื่นโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพิสมัย นาคสุวรรณโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6กรรมการ
4. นางเกศรินทร์ แทบสีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีดี เรืองแสนโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ อุ่นทยาโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
5. นางวีณารัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายปรีดี เรืองแสนโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ อุ่นทยาโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
5. นางวีณารัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองพูน สังสีแก้วโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิศนุกรณ์ บุตรวังโรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสมพร เกื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
4. นางสุนันทา วรสารโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ วิริยะสวัสดิ์โรงเรียนบ้านม่วงกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายทองพูน สังสีแก้วโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิศนุกรณ์ บุตรวังโรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสมพร เกื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
4. นางสุนันทา วรสารโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ วิริยะสวัสดิ์โรงเรียนบ้านม่วงกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเรืองศิลป์ ไชยแสงโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวัจนา อุทโทโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ นิลโฉมโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางวาสนา จิตจักรโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
5. นางศุภกร แสงฤทธิ์โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเรืองศิลป์ ไชยแสงโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวัจนา อุทโทโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ นิลโฉมโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางวาสนา จิตจักรโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
5. นางศุภกร แสงฤทธิ์โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายองอาจ วรวะไล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นายประภัสสร จำเริญสม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
3. นายเทียมชัย นิลผาย โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศ ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
5. นายฤกษ์อุไร ปรุงหอม โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสันทัด อิทราศรีโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สัมปัญนัง โรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ อุทัยชิต โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายดุสิทธิ์ ศรีปากดี โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สกุลเดช โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน โรงเรียนบ้านม่วงกุลประธานกรรมการ
2. นางนิพัทสา จำปานิลโรงเรียนบ้านโนนชากรรมการ
3. นางระนอง เทพสุริย์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กรรมการ
4. นายไพทูรย์ ศรีแนน โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ แกมนิรัตน์ โรงเรียนชุมชนหมูม่นพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมใจ จุทาผาด ครู โรงเรียนสังคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สดสะอาดโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจิราพร วันนู โรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
4. นางทัดตะวัน นามจุมจัง โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อกรรมการ
5. นางทองใส กุลกั้ง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุวรรณศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ยุระตา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเริ่ม แสนณรงค์โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกรรมการ
5. นายนายสมบูรณ์ สร้อยสีหาโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางกรรยา ถวิลการโรงเรียนบ้านดวงหมูประธานกรรมการ
2. นายสันติ มารัตน์โรงเรียนเซนยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นายธานินทร์ โคตรพัฒน์โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยากรรมการ
4. นายณัฐกฤษฏิ์ พิมประชาโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
5. นายศรีกมลา เหล่าลุมพุกโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิเริ่ม ไชยประโคนโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูนประธานกรรมการ
2. นางเทวลักษ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชัญญา เยื้องกลางโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
5. นายวีระพล โนนคำโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรัตนชิต ศรีหลิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(คำกั้ง)รองประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นายวสันต์ ภูดีครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายมานิต พรมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนยอดแแกงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพูนสวัสดิ์ นามสุขโรงเรียนดอนอุมรัวประธานกรรมการ
2. นางชูชีพ เหลือผลโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายเสรี ทองรุ่งโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิรดา จันทยุทธ์โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชาติ ปัชฌาชัยโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูวิช แพงพุฒโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา บุ่งอุทุมโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ เทพสิริย์โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางลัดดา เจริญชาติโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดงกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ราชฤทธิ์โรงเรียนหนองผ้าอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมารุต โคตรพัฒน์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสุทธิรา บุ่งอุทุมโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุจิตรา จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นายศราวุธ รัตนชัยโรงเรียนบ้านคำหม่วยกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา ศรีเครือดงโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย แสนโยธาโรงเรียนคำเม็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสนอเลิศ เสนาลอยโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์กรรมการ
4. นางสาวชญาดา ศรีสมพรโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายจักริน ศรีกุตาโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสวาสดิ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ถิระศิลาเวทย์โรงเรียนกุดหว้าวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจินดา ประชาชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนันทนา อาจเคโรงเรียนบ้านโจทนาตาลกรรมการ
5. นางพิสมัย ผาโคตรโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัศมีแข แสนมาโนชโรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรราภรณ์ พรมจมรโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6กรรมการ
3. นางธัญพร ไขสีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางติรยา นามวงษ์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
5. นายพุธ ผลประสาทโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ชายทองโรงเรียนนาขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายติรศักดิ์ สิงห์หนสายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตจักรโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนริศรา ประชาชิตรโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
5. นางแสงทอง ฤาชัยรามโรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทวีทรัพย์ สารพลโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูนประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร เวียงสีมาโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดลสวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางสาวเดือน กุตระแสงโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนสิทธิ์ ถวิลการโรงเรียนบ้านนาวีประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อรรคอำนวยโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นายธิติ ทรงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ อนันตภูมิโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวปฐมพร ปลูกกระโทกโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายรัตนชิต ศรีหลิ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (คำกั้ง)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นางเทวลักษณ์ จิตจักร โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายมานิต พรมโนภาส โรงเรียนเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียง โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายรัตนชิต ศรีหลิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(คำกั้ง)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นางเทวลักษณ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายมานิต พรมโนภาสโรงเรียนเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายรัตนชิต ศรีหลิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(คำกั้ง)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นางเทวลักษณ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายมานิต พรมโนภาสโรงเรียนเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายรัตนชิต ศรีหลิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(คำกั้ง)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นางเทวลักษณ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายมานิต พรมโนภาสโรงเรียนเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยา ศรีหาพลโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุษราวรรณ ศิลากุลโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรัตน์ โชติจำลองโรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ แสงนิกุลโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
5. นายเทอดชัย นนท์จุมจังโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ ชาญวิริยะปรีดาโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
3. นางริกูล นาสมปองโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ศรีบุษย์โรงเรียนดงสวนพัฒนากรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีตระการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบำรุง สมบัติภูธรโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางทองหลาง รุ่งแสงโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีหาตาโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
4. นายธนัดกิจ พิณรัตน์โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์กรรมการ
5. นางดวงใจ รัตนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางบุญร่วม ทะรังศรีโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฏร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีธาติ เพียรภูเขาโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยากรรมการ
3. นางเนตรชนก สุวรรณชัยโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ร่วมรักษาโรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายสัญชัย หงษาโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข วรพันธ์โรงเรียนแจนแลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลากูล ไชยสะอาดโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางสมนึก ปัตลาโรงเรียนกุดหว้าวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ประจำตนโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ ม่วงกล่ำโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ละราคีโรงเรียนบ้านวังเวียงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิมโรงเรียนบ้านดงหมูกรรมการ
3. นางศุลีรัตน์ นิลโคตรโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
4. นางรพิกร อาษาศึกโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางวิสุดา เขจรสัตย์โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านแก้งกะอามประธานกรรมการ
2. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยากรรมการ
3. นางพวงเพชร อุทโทโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒กรรมการ
4. นายณรงค์ ศุกรนันทน์โรงเรียนหัวงัววิทยาคมกรรมการ
5. นางสินีรัตน์ หาญกุลโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาลสถิตย์โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางบันดาล ศรีมุกดาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายกิตติ นันทเสนโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางอรวรรณ มีดอกโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์กรรมการ
5. นายธวัชชัย พันธุ์ชัยโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล สุระเสียงโรงเรียนบ้านคุยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ วงเวียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายประสัน อารมณ์สวะโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายฉัตร ศรีกำพลโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
5. นายสมาน คมจิตโรงเรียนสังคมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ สิงห์ภักดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรยา เหล่าลือชาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางประจงจิต บุญหล้าโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
4. นายวินัย โคตรพัฒน์โรงเรียนเย็นสยามวิทยากรรมการ
5. นางมนัสชนก อุดมดีโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ศรีสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นางปิยนุช จิตจักรโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางธิติมา ยาดีโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
5. นางสุทธิรักษ์ มัยยะโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุกานดา ภูนาสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นางอลิสสรา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ วิภักดิ์โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางอมรวรรณ โนวะโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นางศรีประไพ กุลมงกุฏโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุบลศรี อุดรแผ้วโรงเรียนสามัคคีบัวขาวรองประธานกรรมการ
2. นางหนูจันทร์ วรรณฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
3. นางคงขวัญ วุฒิสารโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นางกุหลาบ เจริญชัยโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางรุ้งราวรรณ ด่านนอกโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุบลศรี อุดรแผ้วโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
2. นางหนูจันทร์ วรรณฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
3. นางคงขวัญ วุฒิสารโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นางกุหลาบ เจริญชัยโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางรุ้งราวรรณ ด่านนอกโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิสุทัศ ยงพฤกษาโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวพรมโรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กุลศรีโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี ศรีสว่างวงศ์โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิสุทัศ ยงพฤกษาโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวพรมโรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กุลศรีโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี ศรีสว่างวงศ์โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรศรี คำภักดีโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
2. นางโอสา คำภักดีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางหนูสิน ศรล้อมโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ภูติโสโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางปราณี พุทธารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรศรี คำภักดีโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
2. นางโอสา คำภักดีโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางหนูสิน ศรล้อมโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ภูติโสโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางปราณี พุทธารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมนู ผันผ่อนโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลลิดา ทองไทยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการ
3. นางกอบกุล อุทัยแสงโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ โพธะกันโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ พิมปัดชา โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายภูมา คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านนาวีประธานกรรมการ
2. นางไพทูรย์ วรรณทอง โรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
3. นางธนาภรณ์ ศรีรังษ์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
4. นางประภัสสร ยะณะโชติโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนี ภูนากลม โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกพรรณ พลตื้อโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
2. นางทองใส โคกลือชาโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวจุรีรักษณ์ นาระวินโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
4. นางอภัยวรรณ ลิมภูเขียวโรงเรียนบานหนองสระพังกรรมการ
5. นางสุภาวิณี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนกพรรณ พลตื้อโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
2. นางทองใส โคกลือชาโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวจุรีรักษณ์ นาระวินโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
4. นางอภัยวรรณ ลิมภูเขียวโรงเรียนบานหนองสระพังกรรมการ
5. นางสุภาวิณี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหวัง ดุลนีย์โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
2. นางประจงจิตร บุญหล้าโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ วงศ์ชาลีโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองบัวในกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมหวัง ดุลนีย์โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
2. นางประจงจิตร บุญหล้าโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ วงศ์ชาลีโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองบัวในกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมหวัง ดุลนีย์โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
2. นางประจงจิตร บุญหล้าโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ วงศ์ชาลีโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองบัวในกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวชัญชนก การวิจิตต์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำปารี โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวชัญชนก การวิจิตต์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำปารี โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวชัญชนก การวิจิตต์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำปารี โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวชัญชนก การวิจิตต์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำปารี โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวชัญชนก การวิจิตต์โรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำปารี โสฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำนงค์ พรมคำบุตรโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุบรร จิตจักรโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขาโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
5. นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุธวัธช์ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางสุกัลยา ดลวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุธวัธช์ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางสุกัลยา ดลวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุธวัธช์ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางสุกัลยา ดลวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธวัธช์ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางสุกัลยา ดลวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุธวัธช์ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางสุกัลยา ดลวาสโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ชาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ชาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ชาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ชาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ชาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทวิล ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายมงคล เพิ่มศิลป์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นายนาวิน มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นางสาวอุไลวรรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทวิล ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายมงคล เพิ่มศิลป์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นายนาวิน มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นางสาวอุไลวรรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทวิล ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายมงคล เพิ่มศิลป์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นายนาวิน มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นางสาวอุไลวรรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทวิล ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายมงคล เพิ่มศิลป์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นายนาวิน มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นางสาวอุไลวรรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในกรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
3. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางประครอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
4. นางสาวพัณณิจตา จิตรจักรโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา โคตะวินนท์โรงเรียนบ้านหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
4. นางสาวพัณณิจตา จิตรจักรโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา โคตะวินนท์โรงเรียนบ้านหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
4. นางสาวพัณณิจตา จิตรจักรโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา โคตะวินนท์โรงเรียนบ้านหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแววตา มะโนขันธ์โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางอรพิน ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร อุทโทโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
4. นางฐริณีย์ คงสามารถโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดกรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ ภูมีสวยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแววตา มะโนขันธ์โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางอรพิน ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร อุทโทโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
4. นางฐริณีย์ คงสามารถโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดกรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ ภูมีสวยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย กุลอำคาโรงเรียนกุดหว้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
4. นายทินกร ยนยุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด้จกรรมการ
5. นางทิพเนตร วรรณเสนโรงเรียนโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ปรึกษา
7. นายชาติชาย พันธผลสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศรีบ้านโพนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ปลอดไธสงโรงเรียนบ้านค้อราษฏร์บำรุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มโนขันธ์ุโรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการและเลขานุการ
6. นายชาติชาย พันธผลสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย กุลอำคาโรงเรียนกุดหว้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ งามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
4. นายทินกร ยลอุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางทิพเนตร วรรณเสนโรงเรียนโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ปรึกษา
7. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส.3ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ปลอดไธสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ศรีบ้านโพนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายนายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นายอภิชัย กุลอำคาโรงเรียนกุดหว้าวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ งามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
4. นายทินกร ยนอุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางทิพเนตร วรรณเสนโรงเรียนโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศรีบ้านโพนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ปลอดไธสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
5. นายนายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการและเลขานุการ
6. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส.3ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย กุลอำคาโรงเรียนกุดหว้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
4. นายทินกร ยนอุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นายทิพเนตร วรรณเสนโรงเรียนโนนสำราญกรรมการ
6. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ปรึกษา
7. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส3ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศรีบ้านโพนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ปลอดไธสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
5. นายนายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการและเลขานุการ
6. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส.3ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย กุลอำคาโรงเรียนกุดหว้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการ
4. นายทินกร ยนอุบลโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นายทิพเนตร วรรณเสนโรงเรียนโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ปรึกษา
7. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส.3ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีบ้านโพนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ปลอดไธสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นายนายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
5. นายพรเพ็ญ สารรัตน์โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ปรึกษา
7. นายชาติชาย พันธผลสพป.กส.3ที่ปรึกษา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]