หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ประธานดำเนินงาน    
2 นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ    
3 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
4 นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
5 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
6 นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
7 นายอัครพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
8 นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
9 นายสนั่น นนทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
10 นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
11 นายนิยม ใจศิรฺิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
12 นายสวาส บุญอาษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
13 นายชูศักดิ์ จันทร์แสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
14 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
15 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
16 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
17 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
18 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
19 นายจุมพล วงศ์ษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
20 นายอภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]