รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายปริญะ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายไชยภัทร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพรชัย  จันทไทย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ตวันยัง
2. เด็กชายอนุรักษ์  อินทะวงศ์
 
1. นายปพนธ์  สุระเสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  รักษาบุตร
2. เด็กชายสมรักษ์  สุรัตน์
 
1. นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นายทินกร  หงษาชุม
2. นายบารมี  คำทะเนตร
 
1. นายพรชัย  จันทไทย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนิติศักดิ์  ดุลย์ชาต
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ซีแถลง
 
1. นางเกษี  ศรีโพนทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายกันตภัค  ปานสวลี
2. เด็กหญิงณัฐชา   แสงทอง
3. เด็กหญิงปิยะพร  วิชาหา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พันธ์คุ้มเก่า
5. เด็กชายวุฒินันท์  เจริญวงษา
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์  ศิริพันธ์
2. นางสาววิภาระตี  แสงนาฮาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุย 1. นางสาวชนาภัทร  นรสาร
2. นางสาวณัชชา  พัฒนโชติ
3. นางสาวธนันญา  ศรีอ่อน
4. นางสาวรุจิรา  ศรีคัดเค้า
5. นางสาวศรสลัก  พลเยี่ยม
 
1. นายพีรพล  สุระเสียง
2. นายศิริวัฒน์  คำพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กชายกวินภพ  คำเสนาะ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสมหวัง  ดุลนีย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กชายรัชนาท  หงษาชุม
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง
 
1. นางสมหวัง  ดุลนีย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจารุพร  อรรถประจง
2. เด็กชายนวพล  คาดีวี
 
1. นางสมหวัง  ดุลนีย์
2. นายสงค์  ดุลนีย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงนฤมล    เนตรถา
 
1. นางบัวระพา   ใจสู้ศึก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กิตติไชย
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันที
 
1. นายเชิดศักดิ์   แสงสว่าง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ
 
1. นายธนากร  ขำคม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงดาราณี  น้อยทะรงค์
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ริกำแง
 
1. นายเลิศชาย  โรยรส
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์  เกตโส
 
1. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวิทย์   ศรีโยธี
 
1. นายเชิดศักดิ์   แสงสว่าง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กหญิงจิระสุดา   มาตรจุฬา
2. เด็กหญิงมาริษา   เพ็ญเนตร
 
1. นางใบสด   สารผล
2. นายถนอม   รวมใจ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสีนวน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  โพธิจักร
 
1. นางยุพิน  วงศ์ษาพาน
2. นายลิขิต  วงศ์ษาพาน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กหญิงรุจิรา  เรียมแสน
2. เด็กหญิงอวัชรา  เขจรภักดิ์
 
1. นายชาญศักดิ์  วันช่วย
2. นางนุชนาฎ  วันช่วย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงนิติญา  ฆารฤทธิ์
 
1. นายดำเนิน  พิสุราช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   จินดามาตย์
2. เด็กหญิงศศิประภา   เสนาสุข
3. เด็กชายอภิชัย   หมั่นประกอบ
 
1. นางสุทธิรักษ์  มัยยะ
2. นางพรเพ็ญ   สารรัตน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำเงิน
2. เด็กชายธนกฤต  วาดเสนะ
3. เด็กชายวสันต์  ปัณกา
 
1. นางสาวราตรี  ขจรโมทย์
2. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายธนากร  พวงเกตุ
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ทานทอด
3. เด็กชายสิทธิกร  พืชผล
 
1. นายเชษฐา  จิตสวา
2. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุภานัน   เพิ่มพูล
 
1. นางนาฎศิลป์   เจริญวชาติ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรินทร   ไชยสุข
 
1. นางกุสุมา   อู๊ดเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีบ้านโพน
 
1. นายทินกร  ยนยุบล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ก้อนดินจี่
 
1. นางสาวสมใจ  คิสาลัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายชนะศักดิ์   ทองตาม
 
1. นายอภิเชษฐ   คณะนาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรินทร   ไชยสุข
 
1. นางศิริพันธุ์   คำรัศมี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงคนัสนันท์  วันทา
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โทมุลตรี
 
1. นางวีรภรณ์  กลิ่นสนิท
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกสมาลย์   ศรีหาคลัง
2. เด็กหญิงงอังคนา   บัวบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา   ไกรพจน์
4. เด็กหญิงธัญธิดา    แก้วบุตร
5. เด็กหญิงพลอยชมภู   เพียงโฉม
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   นนทะมาตย์
7. เด็กหญิงพิริยาพร   เพ็ชรภา
8. เด็กหญิงภัคภร   กีรติศรีสกุล
9. เด็กหญิงรมิดา   สายสมบูรณ์
10. เด็กหญิงลักขิกา   พรมคำบุตร
11. เด็กหญิงวิชญาพร   เตื้อติสอน
12. เด็กหญิงศกุนิชญ์   นนทะวิชัย
13. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองใบ
14. เด็กหญิงสวิมล   ดวงแก้ว
15. เด็กหญิงสิริกัญญา    สิงห์ฉลาด
16. เด็กหญิงสิริยากร   ผุดผ่อง
17. เด็กหญิงสุปรียา   หมุนลี
18. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ
19. เด็กหญิงเขมิสรา   บุญญบาล
20. เด็กหญิงเพลงไพร ทับทิมศรี  ทับทิมศรี
 
1. นายเทดศักดิ์   ทับทิมศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. นายธีรวัฒน์   อุตโม
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. นางสาวกมลพรรณ   เจริญล่วง
 
1. นายฐาปกรณ์   ไชยศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายรณรงค์  แตงกระโทก
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดีประวี
 
1. นายพิทักษ์  ประทุม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายบารมี  รสหอม
 
1. นางหฤทัย  ขูรูรักษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายจักรินทร์  เวียงสีมา
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1. เด็กหญิงอรอนงค์   อุตมา
 
1. นาย-  -
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงชนาภัทร   เลิศแหละ
 
1. นายสุรพล    พลนาคู
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นายสักมังกร  มัสธรรม
 
1. นางจินตนา  อสุชีวะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. นางสาวแววดาว   พรรณโส
 
1. นางหอมจันทร์   ตาสาโรจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีลำไพ
 
1. นางพิสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา  ผลรุ่ง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงอาทิตยา   คำลาย
 
1. นางศุภมาส   คำลาย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   คนขยัน
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายเจษฎา  ทองปาน
 
1. นางมนตรี  รัตนวรรณี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสุพรรณ
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   สารโพคา
2. เด็กหญิงจรัญญา   เพิ่มขึ้น
3. เด็กหญิงชนภทร   ศรีทวีกาศ
4. เด็กหญิงชนัฐฎา   นามล้ำ
5. เด็กหญิงชลธิชา   บุญไชยโย
6. เด็กชายณภัทร   อรัญพูล
7. เด็กหญิงณัฐวิภา   วิเศษขลา
8. เด็กชายทรัพย์สุวรรณ   สุขสงค์
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์   โชติบุญ
10. เด็กชายนพรัตน์   มณีโนนโพธิ์
11. เด็กหญิงปัณชนิตถ์   อุทัยแสง
12. เด็กหญิงปาลิดา   แจวจันทึก
13. เด็กชายปุญญพัฒน์   ปัตลา
14. เด็กชายพีรภัทร   สุภาสอน
15. เด็กชายพีระวิชญ์   โอษะคลัง
16. เด็กหญิงยศวดี   ขันธิวัตร
17. เด็กหญิงรัชนี   ศรีขาว
18. เด็กหญิงศศิธร   ศรีพอ
19. เด็กหญิงศศิวิลาศ   กุลศิริ
20. เด็กหญิงศุภนิดา   ซองศิริ
21. เด็กชายศุภมงคล   สายสมบัติ
22. เด็กหญิงสรัสวดี   วังคะฮาด
23. เด็กหญิงอลินดา   กลิ่นหอม
24. เด็กหญิงอัจฉรา   วิเศษขลา
25. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีสุนทร
26. เด็กชายเจษฎา   เพริดฤทธิ์
27. เด็กหญิงเอื้ออังกูร   มั่นคงธนาชัย
28. เด็กหญิงโสภิดา   แสงกล้า
 
1. นางเย็นใจ   รังวิเศษ
2. นางบุญเริ่ม   สมศิริ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. นายกฤชณรงค์   แจ่มประเสริฐ
2. นางสาวดาริกา   สาระมัย
3. นายทรงเกียรติ  ดวงบุญชู
4. นางสาวธิดารัตน์   มิคะ
5. นางสาวปองฤทัย  งามจันทร์
6. นายพงษ์สิทธิ์   ศรีโยธี
7. นายยงยุทธ   นาฤทธิ์
8. นายวีระวุฒิ   พลเยี่ยม
9. นางสาวศิวิมล   กมลเรือง
10. นางสาวอินทุอร   ดอนประทุม
 
1. นายสุชาดา   เฉิดผาด
2. นางหอมจันทร์   ตาสาโรจน์
3. นางอุไรวรรณ   นิลนวล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายขจรฤทธิ์  ศรีประไหม
2. เด็กชายนักรบ  แสนชมพู
3. เด็กชายนันทกร  สกุลแพง
4. เด็กหญิงนัยนา   สกุลแพง
5. เด็กชายภาคิน   แสนรัง
6. เด็กหญิงมนัสชนก  แก้ววิจิตร
7. เด็กหญิงวนิดา   กุลกล้า
8. เด็กชายวรินทร   วังสุริย์
9. เด็กชายศราวุฒิ  สาระมิตร
10. เด็กหญิงเมธาวี   มากต่าย
 
1. นางสาวเยาวเรศ  กรกัน
2. นายปราโมทย์  ศิริพันธุ์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สีแดงเดช
2. เด็กหญิงณัฏฐลินีย์  บาดาล
3. เด็กหญิงนริศรา  ชมภุทัศน์
4. เด็กหญิงศศินา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  อรรคนันท์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  รัดที
 
1. นางเกศรินทร์  แทบสี
2. นางปาริชาต  วิชัยศร
3. นายวรจักษ์  จิตจักร
4. นางสำเนียง  ไชยทองศรี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กหญิงกุลชญา   แผ่นทอง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   กลัดกันแสง
3. เด็กหญิงนฤมล   หย่อนใจ
4. เด็กหญิงพรประสิทธ์   ไวแพน
5. เด็กหญิงพันวษา   เรืองนุช
6. เด็กหญิงศิรินดา   เนินปัญญา
7. เด็กหญิงอธิพร   เวทย์ทวีวงศ์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์   ครรคติ
 
1. นางลดาวัลย์   วิริยะสวัสดิ์
2. นางนพมาศ    ตาลวงศ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ด้วงทอง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไกนศูนย์
3. เด็กหญิงฑิฎารัตน์   แก้วหาวงศ์
4. เด็กชายถิรนัย   ขันอาสา
5. เด็กหญิงพิราอร   อาจวิชัย
6. เด็กหญิงเยาวเรศ   สุรำนาจ
7. เด็กหญิงโชษิตา   จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   เพียรภายลุน
2. นางสาวอรอุมา    อัยวรรณ
3. นางภัทธิยา   เหลาแหลม
4. นางเมวียา   ไชยรัง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตรีมาตร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   บุญแสน
3. เด็กหญิงนิลยา   ละลาคี
4. เด็กหญิงประภัสสร   แก้วลา
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์   บุญแสน
6. เด็กหญิงพิจิตรา   กว้างขวาง
7. เด็กหญิงวิภารัตน์   สายพล
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ศรีลำมาตร
 
1. นางสุนันทา   วรสาร
2. นางนพรัตน์   จำเริญเจือ
3. นางศิวพร   ศรีปากดี
4. นางอโณทัย   เหล่าหว้าน
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ด้วงทอง
2. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์   กั้วอำไพ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไกรศูนย์
4. เด็กหญิงจิรชยา   ไชยสอาด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   อสุนี ณ อยธยา
6. เด็กหญิงฑิฎารัตน์   แก้วหาวงศ์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญแสน
8. เด็กชายถิรนัย   ขันอาสา
9. เด็กหญิงธนัญชนก    จิตรเหลื่อม
10. เด็กหญิงพัทธิยา   บุญแสน
11. เด็กหญิงพิราอร   อาจวิชัย
12. เด็กหญิงภาสุนี   พลเยี่ยม
13. เด็กชายวิลเลี่ยม   มิทเซล
14. เด็กหญิงสุประวีณ์   ชาติอินทรี
15. เด็กหญิงเยาวเรศ   สุรำนาจ
16. เด็กหญิงโชษิตา    จันทรฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   เพียรภายลุน
2. นางภัทธิยา   เหลาแหลม
3. นางพันสร   จันทร์สว่าง
4. นางทวีศรี   ชิณเทศ
5. นางจีรณา   วรรณทอง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายชนาธิป  สีอ่อนดี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  วิริยะ
3. เด็กชายพัสกร  นิลโฉม
4. เด็กชายภัทรดนัย  ทุ่มจันทร์ไตร
5. เด็กชายศิรวิทย์  เพชรราชา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทองจรัส
2. นางสาวจารุวรรณ  พื้นทะสิม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายอภิสิทิ์   นนทะมาตย์
2. เด็กชายอัครวัฒน์   พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายบรรเทิง   ศิริปะกะ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กชายพิจักณษ์  กั้วมาลา
2. เด็กชายวรวิทย์  ใจซื่อ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ทองพูน
4. เด็กชายอรรณพ  ชลธี
5. เด็กชายเจษฎากร  บุญนาสำโรง
6. เด็กชายเศรษศิริ  หงส์อาจ
 
1. นายไพทูรย์  ศรีแนน
2. นายโกวิทย์  คิดสร้าง
3. นายยอน  บอนบุตร
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายจิรยุทธ์   ศรีวสุทธิ์
2. เด็กชายศุภวิช   รังหอม
3. เด็กชายศุภวิชญ์   แสงสาร
4. เด็กชายอดิวิชญ์   อันทะสาร
5. เด็กชายอภิชัย   ถวิลถึง
6. เด็กชายอลิธิเดช   ละลาคี
 
1. นางศิวพร   ศรีปากดี
2. นายดุสิทธิ์   ศรีปากดี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำพวง
2. นายธวัชชัย  พาลีรักษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  ไกยวรรณ์
4. เด็กชายบรรพต  อินทะสิงห์
5. นายพรชัย  สีวันเทา
6. เด็กชายวัชระ  ศรีสาร
7. เด็กชายวิชนัน  จั่นทองแท้สกุล
8. นายวุฒิพงษ์  ตาลสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพล  บุตรศรี
2. นายธีระพงษ์  ภูมิภักดิ์
3. นายปราโมทย์  สกุลเดช
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนภัทราภรณ์    เจนเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงวิภาดา   บูรณะภูมิ
3. เด็กหญิงอณามิกา   ตั้งดำรงวัฒน์
 
1. นางสุรางค์   บุญนาดี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. นางสาวกัญจนพร  ด้วยโชติ
2. นางสาวพิมพ์วิมล  โถนารัตน์
3. นางสาวสุภาวดี  หงษ์อ้วน
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีบัว
2. นางสาวจุรีรักษณ์  นาระวิน
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายบวรนันท์  คีรีรัตน์
2. นางสาวอรพันธฺ์  กั้ววัลย์
 
1. นายพุธ  ผลประสาท
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงวิชิดตรา  ศิริโส
2. เด็กหญิงวีรดา  บมขุนทด
 
1. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายนัฐธศักย์  วรสาร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เยี่ยมพลัง
3. เด็กชายวราเทพ  วรพันธ์
 
1. นางสาวเดือน  กุตระแสง
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. นายวีระชัย  วงศ์สังกาศ
2. นางสาวสุจิตตา  งามแสง
 
1. นางเยาวลักษณ์  อัฐนาค
 
70 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนัฐนรินทร์  โชติเขียว
2. นายศุภกร  มาตสะอาด
 
1. นายพุธ  ผลประสาท
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  มุทาพร
2. เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ
 
1. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กชายทินกร  สีมาพัด
2. เด็กชายยอดเพชร  นันวิสุ
 
1. นางสาวพิมพา  ศรีอุดม
2. นายปพนธ์  สุระเสน
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  สุมามาร
2. เด็กหญิงเกษศิริ  โสระธิวา
 
1. นางบุญมา  ศรีกำพล
2. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. นายวีระชัย  วงศ์สังกาศ
2. นางสาวสุจิตรา  งามแสง
 
1. นางเยาวลักษณ์  อัฐนาค
 
75 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงทิชานันท์    แจ้งสุข
2. เด็กหญิงอัจจิมา   ศรีชัย
 
1. นายสันติ   มารัตน์
2. นายสมบูรณ์    วิเศษไชย
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายรัตภูมิ  วรสาร
2. เด็กชายสร้างชนะ  วรสาร
 
1. นางสาวเดือน  กุตระแสง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงปริศนา  ฤทธิโส
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทร์แปลง
 
1. นายฤทธิกร  สุนันต๊ะ
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวกลาง 1. เด็กชายนพพร  บิลชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ลำเพย
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  เขจรภักดิ์
 
1. นายประสพ  นาเมืองรักษ์
2. นายนพรัตน์  โชติจำลอง
 
79 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กหญิงนันทนา  สีรังษ์
2. เด็กชายรณชัช  สิมพันธ์
3. เด็กชายฤทธิเดช  ธารวาวแวว
 
1. นายเทอดชัย  นนท์จุมจัง
2. นางเบญจมาศ  นนท์จุมจัง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์ธญา  ผ่านจังหาร
2. เด็กหญิงรติพร  วรชินา
3. เด็กหญิงอารีญา  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สาระวัน
2. นายวินัย  โคตรพัฒน์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สายศรี
2. เด็กหญิงภาลินี  ม่วงนาคอง
3. เด็กหญิงภาวินี  พัฒมี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นางชญานี  พจนพาที
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สิมศิริ
2. เด็กหญิงสริญญา  เครือศรี
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  จิตักร
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองไชย
2. นายธวัฒน์ชัย  ใจศิริ
3. เด็กหญิงวรันธร  บุราณเหล่า
 
1. นายบุญช่วง  นาสมปอง
2. นายบำรุง  สมบัติภูธร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์สุข
2. เด็กหญิงปณิดา  ทุมพันธ์
3. เด็กหญิงภาสินี  อำนะโคตร
4. เด็กหญิงมินตรา  กุดเสนา
5. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีถาวร
6. เด็กหญิงสิรดา  เรืองชัย
 
1. นางศรีสุดา  ยะสะกะ
2. นางสาวเพชรราภรณ์  พรมจะมร
3. นางพรทิพย์  พาคำ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ระบาเลิศ
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาตรด้วง
3. เด็กหญิงอานันติยา  เทพเมืองนาม
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจไว
5. เด็กหญิงเพชรา  วารีพิน
6. เด็กหญิงเพชรินทร์  สุนทรธีระศาสตร์
 
1. นางวลัยภรณ์  ไชยประโคม
2. นางยุพิน  ไชยโชติ
3. นางกมลชนก  โชติสวัสดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาสา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  การเมือง
 
1. นางจิตรา  รุ่งนามา
2. นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เขจรสาย
2. เด็กหญิงอทิตยา  เขจรรักษ์
3. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์คำนวล
 
1. นายสมาน  คำหินกอง
2. นางนัธมน  ญานกาย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิญโญ
2. เด็กหญิงนันธิดา  พวงเกตุ
3. เด็กหญิงวรรวิสา  หวินทะวงษ์
 
1. นางสาววราพร  ศรีบัว
2. นางสาวเตือนใจ  ศรีบุษย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ราชดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โถนารัตน์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุริยะ
 
1. นางสาวธีรยา  เหล่าลือชา
2. นางบันดาล  ศรีมุกดา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาด 1. เด็กหญิงปิยะวดี  ถิตย์รัศมี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรไชย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สีสด
 
1. นางพรรณอร  โยธาศิริ
2. นางสาวสรัญญา  พนมเขต
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุประ
2. เด็กชายปรพล  พันธุ์ปลาโด
3. เด็กหญิงมุทิตา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางมิ่งกมล  แสนพวง
2. นางทวีชัย  ศรีบุตตะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กชายนพพล   ทะมานนท์
2. เด็กหญิงพิมลดา   วรภูมิ
3. เด็กหญิงสุวภัทร   สิทธิพัฒน์
 
1. นางอุบลศรี   อุดรแผ้ว
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงบุญยะอร  บุริขันธ์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  ยวงวิภักดิ์
3. เด็กหญิงรดามณี  ด้วยโชติ
 
1. นางอลิสสรา  ผุดผ่อง
2. นางมลิวรรณ  ภูติโส
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ภูดี
2. เด็กหญิงประภาพร   งอยปัดพันธ์
3. เด็กหญิงอนุรักษ์   กล้าหาญ
 
1. นางกนิษฐา   ถวิลการ
2. นางศิรดา   ทองปลิว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงชนิกาญจน์  พันสะอาด
3. เด็กหญิงสุภาพร  สาพา
 
1. นางศุภลักษณ์  ขันชะพัฒน์
2. นางรัตนา  สุวรรณศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
2. เด็กหญิงอัญชลี  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตะวงษ์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. นายทินกร  ตลบหอม
2. นางสาวสุธาริณี  ตลบหอม
3. นางสาวสุภาวดี  ใจซื่อ
 
1. นางสาวแว่นทิพย์  ไกยวรรณ์
2. นางธัญพร  ไขสี
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พัสดร
2. เด็กชายพชรพล  ทองจรัส
3. เด็กชายอิทธิพล  จันทรส
 
1. นางลลิดา  ทองไทย
2. นางสุนทรี  แสงสว่าง
 
99 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกุลปริยา    คำทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี   สอนนวล
3. เด็กหญิงสาริตา   ศรีเกาะ
 
1. นางเสาวนี   ภูนากลม
2. นางวราภรณ์   โชควัฒนพรชัย
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง    
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จันระแสง
2. เด็กหญิงรสิกา  พลเรียง
3. เด็กชายวรโชติ  ชาภูมี
 
1. นางทัดตะวัน  นามจุมจัง
2. นายชัยยวัฒน์  ไมยะปัน
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  รัตนวรรณี
2. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีทะรัง
 
1. นางสุภาวินี  อุ่นขจร
2. นายวิทยา  โคตรพัฒน์
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เทพทองพูล
2. เด็กชายสันติ    มันทลา
 
1. นางชนิดา   ชัยศิลา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1. เด็กชายพศิน  การสอน
 
1. นางสุขศรี  เทศารินทร์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์    กองนาคู
 
1. นายสมสนิท   ไพศาล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัญชพร   ไชยบุตร
 
1. นางสาวยุวดี   บอนคำ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสริฐสวาท
 
1. นายเล็ก  คำคุ้ม
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงพรรวรา  หลักคำ
 
1. นายถวิล  บุญเสริฐ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เลิกสันเที๊ยะ
2. เด็กชายบุญยวีร์  ภูสีฤทธิ์
3. เด็กหญิงพรสุดา  มิ่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงลลิตาพร  อำคาฤทธิ์
6. เด็กชายศรันย์  เวียงนนท์
7. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แสงโคตร
 
1. นางนางพิจิต  กุลเกลี้ยง
2. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
3. นางวีริสา  มหาราช
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กชายวุฒิกร  ศรีมุล
 
1. นางดวงใจ  ศรีเครือ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงเมธาวี  กลิ่นจันทร์
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นายทักษิณ  กันเพียง
 
1. นายสมศักดิ์  สัมปัญนัง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. นางสาวหทัยภัทร  กาลัง
 
1. นางดนิตา  แย้มสมัย
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กชายยศกร  แสงบุตร
 
1. นายอดุลย์  ในอรชร
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชกร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  โชติสวัสดิ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1. เด็กหญิงเกวลิน   แสงพิศาล
 
1. นายสายันห์   ราชปัญญา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิลินท์   สิระตะ
 
1. นางศิราวดี   อุยสีรักษ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงวณิดา  ยุติกิจ
 
1. นางผกาพรรณ์  ภิงคะสาร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงหัตถยากรณ์  ทองแสง
 
1. นายประยงค์  ทวีวงศ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กชายธนวัฒน์  มูลประเสิรฐ
 
1. นายระพีพงษ์  เถาว์ชาลี
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงณัชชา  สาธิสัตย์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงเมทิตา  ทศบาย
 
1. นายดานุวัฒธกุล  ถึงคำภู
2. นางวิจิตร  สงตลาด
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กชายบวร  ศรีเรือดง
2. เด็กชายวีระพล  แสงบุตร
3. เด็กหญิงอริสา  นามตาแสง
 
1. นางสาวศจีทิพย์  ตาลพันธ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  นีระโคตร
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อเพ็ชร
2. เด็กชายนนทพัทธ์  วิเศษศิลป์
3. เด็กชายมาโนช  ปัตคาม
 
1. นางบุญมา  ศรีกำพล
2. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 1. เด็กชายตั้ม  แก้วบุรมย์
2. เด็กชายต้น  แก้วบุรมย์
3. เด็กหญิงพรฑิตา  โคตะวงศ์
 
1. นางบุปผา  ภูปานผา
2. นางฐรินีย์  คงสามารถ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนดล  ลืมศิริ
2. เด็กหญิงบุษรัตน์  อรรถประจง
3. เด็กชายปกรณ์  ภูใบบัง
 
1. นางสาวดออกอ้อ  นาฤทธิ์
2. นางสาวยุวธิดา  ภูมิพัฒน์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงวรรณษา   รังหอม
2. เด็กหญิงเมธาวารี   พิมพ์โยธา
 
1. นายสุรพล   พลนาคู
2. นายสามารถ   สุรำนาจ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์เจริญ
2. เด็กชายธนากร  พระธุระ
 
1. นางกองใจ  ศิริกุล
2. นายรณชัย  จุนใจ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระเดา 1. เด็กชายรัตน์ธิชัย    พิมพ์เภา
2. เด็กชายไพบูลย์  อ่อนภูเขา
 
1. นายอธิพงษ์   ดาเลิศ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นระแสน
2. เด็กชายทัศนกร  ภูหน่วยหนา
3. เด็กชายอนุพล  ไชยฤทธิ์
 
1. นางวิมาน  สมสวย
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กชายธนภัทร   กุลชาติ
2. เด็กชายธนภูมิ   กุลชาติ
3. เด็กหญิงเพชราวรรณ   พลเสนีย์
 
1. นางไพบูรณ์   แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์   ฤาไกรศรี
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กชายคมชาญ  ทองสุวรรณ
 
1. นายเฉลย  ธรรมศิริ
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายเจษฎา  รัตนราช
 
1. นายสิทธินนท์  จันทะมาตร
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายชัยภัทร  วันทุมมา
 
1. นายทินกร  ยนยุบล
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายพีรดล  คงอาษา
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
 
1. นายทินกร  ยนยุบล
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีบ้านโพน
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายลำชี   สว่างเนตร
 
1. นายกัมปนาท   แสงจันทร์
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายสายชล  สกุลเดช
 
1. นายทองเดือน  เมืองศรีมาตย์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  จิตรปรีดา
2. เด็กหญิงจรัสรวี  ภูอาราม
3. เด็กชายจรูญโรจน์  ไชยทองศรี
4. เด็กชายจักภัทร  สนสุนัน
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือวรรณ์
6. เด็กหญิงจิราพร  แก้วศรี
7. เด็กหญิงตันยีนา  ฮุสเซน
8. เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีบ้านโพน
9. เด็กชายนที  คำฟู
10. เด็กหญิงนนทญา  มีฤทธิ์
11. เด็กหญิงนันฑิตา  ทองฤทธิ์
12. เด็กชายนันทไชย  พอลีละ
13. เด็กชายปวริศร์  ศิลวิชัย
14. เด็กชายปวรุตม์  บุตรวัง
15. เด็กหญิงปิยะนันท์  ภูบัวเพชร
16. เด็กชายพชร  ฐานสินเพิ่ม
17. เด็กหญิงพรสวรรค์  เถาชารี
18. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตดา
19. เด็กชายภาคิน  โถนารัตน์
20. เด็กชายมนัญชัย  พิพัฒน์กุล
21. เด็กหญิงยลดา  คำภาษี
22. เด็กชายยุทธศาสตร์  มนัส
23. เด็กหญิงรัชนก  พนะขันธ์
24. เด็กหญิงศันสนีย์  ภูนาสูง
25. เด็กหญิงสิริญาดา  ชาภูมี
26. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองจรัส
27. เด็กชายเบญญาภา  พักแพง
28. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันวิลาศ
29. เด็กหญิงไอยรา  พรมทา
 
1. นางจุรีรัตน์   อุ่นวงศ์
2. นายศุภสิทธิ์   สนสุนัน
3. นางปภาดา  ภูอาราม
4. นางฐิติพร  นาถมทอง
5. นางมนทชาติ  สีลาโคตร
6. นางอภิรดา  โทไข่ษร
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีบ้านโพน
2. เด็กชายกรวิชญ์  โพนะทา
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีคิริ
4. เด็กหญิงจรัสรวี  วงค์เจริญ
5. เด็กหญิงจินตนา  ลามุล
6. เด็กชายจิรา  ศรีคิรินทร์
7. เด็กหญิงชมพุ่  เคหาวิตร
8. เด็กหญิงชุติสรา  ไฝชอบ
9. เด็กชายณัชนน  ไชยมหา
10. เด็กชายณัฐพล  ราชติกา
11. เด็กหญิงณัฐากรณ์  ภูสาหัส
12. นายธนากร  สระทอง
13. นางสาวธิดารัตน์  สุภารี
14. เด็กหญิงนันทนา  ศรีบ้านโพน
15. เด็กหญิงนันธิดา  ลามุล
16. เด็กหญิงประกายวรรณ  จันทะหงษ์
17. เด็กหญิงพัชรี  ยุระตา
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีบัว
19. เด็กชายพีรดล  คงอาษา
20. เด็กชายภานุวัมน์  เชยชมศรี
21. เด็กหญิงมัทวัน  วงค์เจริญ
22. เด็กหญิงมินตรา  สุภีร์
23. เด็กหญิงริกา  ยุระตา
24. เด็กหญิงวิไลพร  ชมภูจักร์
25. เด็กชายวีรวุฒิ  วงค์เจริญ
26. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โลไธสง
27. เด็กหญิงสิริวรรณ  หงษ์จำนงค์
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผาสุก
29. เด็กชายอดิศักดิื  พันธะรี
30. เด็กชายอติพร  วาระหา
 
1. นายศิลธรรม  โพนะทา
2. นายตฤณ  บุตรผา
3. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
4. นางสาววงเดือน  ปัสสะ
5. นางบัวพันธ์  โชติจำลอง
6. นางดาราพร  บุตรสุวรรณ์
7. นางรุ่งทิวา  ศรีคิรินทร์