หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคำพันธ์ พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายกฤตมงคล ศรีคำโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
3. นายธันวา ทองวรรณโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีกรรมการ
4. นายเทิดทูล ปรือปรังโรงเรียนบ้านอิเลิศกรรมการ
5. นางเพียรลดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
4. นายวรพล วันชัยสงค์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
4. นายวรพล วันชัยสงค์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายจรูญ พยัคประโคนโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายยงยุทธ ศรีชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวกัญธินี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายจรูญ พยัคประโคนโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายยงยุทธ ศรีชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวกัญธินี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต วชรมงคลสินผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหวานประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนโนนปอแดงกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต วชรมงคลสินผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหวานประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนโนนปอแดงกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิติพัฒน์ สตางค์จันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามประธานกรรมการ
2. นางปณิษฐา ไชยตาแสงรองผอ.โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ แก้วสาลาภูมิโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกกรรมการ
4. นางกฤตยาภร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการ
5. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิสา พรมใจโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางเคียงขวัญ ดงภักดีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางสมจิตร กัลป์ชัยโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางเชื้อชิด พิลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางน้อมใจ วัมภูมิใหญ่ผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
3. นางกาญจนา พุทซาคำโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสมจิตร กัลป์ชัยโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านบัวโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายกฤษณศักดิ์ พลหงส์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
8. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
9. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายกฤษณศักดิ์ พลหงส์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
8. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
9. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายกฤษณศักดิ์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
8. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
9. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายโกวิทย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางรุจิราพร ราชพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายโกวิทย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางรุจิราพร ราชพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายโกวิทย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นายอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางรุจิราพร ราชพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำธูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
7. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
8. นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำธูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
7. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
8. นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนบ้านผานกเค้ารองประธานกรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครูโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครูโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นางสังวาร บุษบกครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นายจิตติ โคตรสีเมืองครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
8. นางพิราวรรณ ธารเเจริญครูโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้ารองประธานกรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครูโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครูโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นายสังวาร บุษบกครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นายจิตติ โคตรสีเมืองครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
8. นางพิราวรรณ ธารเเจริญครูโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครูโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครูโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นางสังวาร บุษบกครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นายจิตติ โคตรสีเมืองครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
8. นางพิราวรรณ ธารเเจริญครูโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำธูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
7. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
8. นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายหนูบน น้อยลาครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ป้องนาลาครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
6. นายชินกร คำภูธรครูโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
7. นายยันตรี ดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐กรรมการ
8. นางเนาวนิต เหง่าศรีครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายหนูบน น้อยลาครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ป้องนาลาครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
6. นายชินกร คำภูธรครูโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
7. นายยันตรี ดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐กรรมการ
8. นางเนาวนิต เหง่าศรีครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายหนูบน น้อยลาครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ป้องนาราครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
6. นายชินกร คำภูธรครูโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
7. นายยันตรี ดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐กรรมการ
8. นางเนาวนิต เหง่าศรีครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร ภูวิเศษโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ศรนะราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
6. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
6. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางศศิประภา สุขสบายโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
6. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
6. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุจราพร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ชัยสิริโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุจราพร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ชัยสิริโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุจราพร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ชัยสิริโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ จันสะฮางผอ.โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุจราพร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ชัยสิริโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ จันสะฮางผอ.โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ จันสะฮางผอ.โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ จันสะฮางผอ.โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ศรนราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑กรรมการ
4. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
6. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑กรรมการ
4. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
6. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิต จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
6. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิต จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
6. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. สิบเอกมงคล ศรนวลผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นายเดช ดอนจันโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. สิบเอกมงคล ศรนวลผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นายเดช ดอนจันโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ร.ต.ต.ยอดมณี นามศรีผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ลส.ลย.2ประธานกรรมการ
2. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ศึกษานิเทศ สพป.เลย 2รองประธานกรรมการ
3. ร.ต.ท.อาคม ขวัญคุ้มรองสารวัตร (ป.) กองร้อย ตชด. 242รองประธานกรรมการ
4. นายชาญชัย เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านหนองนอกรรมการ
5. นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ แสนเยียครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางสุนันทินี ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
8. นายมงคล สุราสาครูโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการชำนาญการ สพป.เลย 2กรรมการและเลขานุการ
10. นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลานักวิชาการชำนาญการ สพป.เลย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเทวา โฮงคำอุตย์ผอ.โรงเรียนโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ลอย สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านซำบุ่นรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ รัชฏาศรีผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลย.1รองประธานกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นายเฉลิมศรี นิพวงลาครูโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
6. นายภูวดล บำรุงสำราญครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษครูโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุริยันต์ สะท้านครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
9. นายปริญญ์ กาญจนรจิตสนง.ลส.ลย.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลผอ.โรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายทองสุข ศรีอุปตะผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ลส.ลย.2รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันติ์ พรหมมาศครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายปุริม คัมภ์บุญยอครูโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีครูโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
6. นายนคร ศรีจำปาครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
7. นายเหรียญทอง สุขใจครูโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
8. นายทนงค์ อนุชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลย.2กรรมการและเลขานุการ
9. นางจีรพรรณ จันทรังษีครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติพัฒน์ สตางค์จันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามประธานกรรมการ
2. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางพชรธิดา สายลาดโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
5. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางพัทธกานต์ แสงคำภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนวังน้ำพุกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พันพิมพ์โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นางจุทามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นางสาวนันทิดา คงนวลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
3. นายสายัณห์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ พันพิมพ์โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวธัญทิพย์ รูคำโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวกัญญ์วรา พรมภักดิ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
6. นายนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายพรประเสริฐ สิทธิศรีโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายสราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวธัญทิพย์ รูคำโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายธัญทิพย์ รูคำโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางสาวกุสุมาลย์ บุญประเสริฐโรงเรียนวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ ดีแล้วโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พวงไพรวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองอินรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ ดีแล้วโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พวงไพรวัลย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์งามรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจิรญกรรมการ
5. นางสาวกันยากร แก้วอาสาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายสายัณต์ พัน่ธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินรองผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีชมษรโรงเรียนห้วยคะมะกรรมการ
5. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ อุทธกรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นายประกาศิต ปราบพาลมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ อุทธกรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นายประกาศิต ปราบพาลมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์งามรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายส่งพงษ์ บ่งแก้วผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางพิชย์สิณิ สีใจสังโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
6. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายส่งพงษ์ บ่งแก้วผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางพิชย์สิณิ สีใจสังโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
6. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิรุทธ์ ภัคกระโทกรองผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฏ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอิเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรุทธ์ ภัคกระโทกรองผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฏ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอิเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ผอ.โรงเรียนบ้านซำนกจิบประธานกรรมการ
2. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
4. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
6. นางมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ผอ.โรงเรียนบ้านซำนกจิบประธานกรรมการ
2. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
4. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
6. นางมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาดา เย็นรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากประธานกรรมการ
2. นายอารีชน สอนผื้งโรงเรียนโคกมนกรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์วรไมตรีกุลโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
4. นายลำเพียร นามกันยาโรงเรียนนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120กรรมการ
6. นางณฐมน บัวระภาสิริโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นายประเสริฐ ภูโอโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางภัสราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปลีกล่ำผอ.โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โกมาสถิตย์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายพิฑูรย์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์กรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายหนูบล น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสมบุญ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสมถวิล สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาดา เย็นรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาพร ทองเพชรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโสกนกไก่นากรรมการ
4. นางอัจจฉรียา ประทุมเมโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางเรวดี จันทร์ดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาดา เย็นรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาพร ทองเพชรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโสกนกไก่นากรรมการ
4. นางอัจจฉรียา ประทุมเมโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางเรวดี จันทร์ดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางรัชนี แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางจิตรานันท์ นันทะโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางรัชนี แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางจิตรานันท์ นันทะโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายธีรพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นากรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนธิมูลโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นากรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนธิมูลโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางขวัญวลัย อุทาทินผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ จริมาโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญวลัย อุทาทินผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ จริมาโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาคร ภักมีผอ.โรงเรียนบ้านกกบกประธานกรรมการ
2. นางบุบผา นามจริงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นายอดุลย์ อินโยธาโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์กรรมการ
5. นางรัชนี แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางจินนารี เจียมภูเขียวโรงเรียนบ้านผาหวายกรรมการ
3. นางเสวย บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางธิดา โสมคำโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
5. นางราณี บุตรราชโรงเรียนบ้านหนองปาดฟานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ศรีพรหมโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา48กรรมการ
4. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ศรีพรหมโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา48กรรมการ
4. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางปิยมาภรณ์ ฤทธิมนตรีโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
3. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
5. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์สพป.เลย2กรรมการ
6. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
7. นางกฤติยากร วิชาเดชสพป.เลย2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์สพป.เลย2กรรมการ
4. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
6. นางปิยมาภรณ์ ฤทธิมนตรีโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
7. นางกฤติยากร วิชาเดชสพป.เลย2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นายฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์สพป.เลย2กรรมการ
4. นางนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
5. นายสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
6. นางปิยมาภรณ์ ฤทธิมนตรีโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
7. นางกฤติยากร วิชาเดชสพป.เลย2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
6. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
7. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
6. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
7. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
6. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
7. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลยกรรมการ
3. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
7. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
6. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
7. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายสุชาพจี ภักดีธำรงโรงเรียนนาตาดสมสะอาดกรรมการ
3. นายชาตรี คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นาย์คัดนินท์ ภารบาลโรงเรียนวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย2ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ไร่ขามสพป.เลย2กรรมการ
3. นายศิลปากร น้อยในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ลุ้นใต้โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางอรพิน ฐิตศุภกุลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสุทธาสินี คำโอโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ลุ้นใต้โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางอรพิน ฐิตศุภกุลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสุทธาสินี คำโอโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรพิศ คมแขผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวะงสะพุงกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรพิศ คมแขผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย บัวโคกรังผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายเจตวิศิษฎิ์ ช่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
7. นางสุภานันท์ ทองมีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย บัวโคกรังผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายเจตวิศิษฎิ์ ช่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
7. นางสุภานันท์ ทองมีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย บัวโคกรังผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายเจตวิศิษฎิ์ ช่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
7. นางสุภานันท์ ทองมีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย บัวโคกรังผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายเจตวิศิษฎิ์ ช่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
7. นางสุภานันท์ ทองมีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญวลัย อุทาทินผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองขามประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวย ฯกรรมการ
4. นางน้อมจิต ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขวัญวลัย อุทาทินผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองขามประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวย ฯกรรมการ
4. นางน้อมจิต ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองอินรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายสายันต์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองอินรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ช้างอินทร์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองอินรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรณะโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นายกิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

@IT CLUB LOEI2 ติดต่อ ประสานงาน ผู้ดูแลระบบ 0933237647 & ศน.นิรัชรา 0929911956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]