หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 16 32 26
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 21 30 27
3 005 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 7 19 12
4 006 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 29 70 47
5 007 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 35 105 62
6 019 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 3 7 6
7 020 โรงเรียนบ้านกกบก 6 17 12
8 018 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 4 7 5
9 023 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 14 31 22
10 021 โรงเรียนบ้านกุดแก 10 27 19
11 022 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 6 12 8
12 027 โรงเรียนบ้านขอนยาง 3 5 3
13 026 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 18 44 29
14 036 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 1 1 1
15 037 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 12 24 16
16 039 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 13 8
17 041 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 5 11 8
18 040 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 2 2
19 009 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 7 19 11
20 042 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 10 8
21 038 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 3 7 5
22 043 โรงเรียนบ้านซำไฮ 2 3 3
23 044 โรงเรียนบ้านดงน้อย 33 49 35
24 010 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 10 26 18
25 045 โรงเรียนบ้านตาดข่า 4 4 2
26 046 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 2 4 2
27 050 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 10 9
28 047 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 32 70 48
29 053 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 4 7 5
30 054 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 23 43 33
31 055 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 49 91 67
33 057 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 2 2 2
34 059 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 9 7
35 060 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 17 48 35
36 061 โรงเรียนบ้านนายาง 6 7 6
37 015 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 8 7
38 062 โรงเรียนบ้านนาวัว 10 56 18
39 063 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 19 48 34
40 066 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 3 3 3
41 067 โรงเรียนบ้านนาอุดม 12 20 15
42 065 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 26 69 46
43 064 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 5 12 8
44 051 โรงเรียนบ้านนาแก 24 51 40
45 058 โรงเรียนบ้านนาแปน 30 53 41
46 052 โรงเรียนบ้านนาโก 20 37 26
47 068 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 4 5 4
48 069 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 5 10 8
49 070 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 9 11 11
50 071 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 5 3
51 080 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 4 11 8
52 081 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 3 5 5
53 082 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 2 6 4
54 083 โรงเรียนบ้านปวนพุ 47 120 84
55 084 โรงเรียนบ้านปากปวน 28 43 27
56 085 โรงเรียนบ้านป่าบง 9 14 9
57 087 โรงเรียนบ้านผาขาว 21 57 33
58 088 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 0 0 0
59 091 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 4 5 4
60 090 โรงเรียนบ้านผาน้อย 2 3 2
61 092 โรงเรียนบ้านผาสะนา 6 15 11
62 093 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 13 24 18
63 094 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 12 21 20
64 095 โรงเรียนบ้านผาหวาย 18 31 26
65 096 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 11 23 18
66 167 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 4 8 7
67 100 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 5 9 5
68 102 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 6 10 5
69 106 โรงเรียนบ้านลาด 16 29 20
70 109 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 13 15 14
71 111 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 16 12
72 112 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 14 8
73 113 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 14 34 22
74 115 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 34 132 62
75 114 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 39 73 57
76 110 โรงเรียนบ้านวังแท่น 32 59 40
77 116 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 36 69 53
78 117 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 5 7 5
79 118 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 2 4 4
80 119 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 14 20 19
81 120 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 5 7 6
82 121 โรงเรียนบ้านสวนปอ 18 32 26
83 122 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 15 29 18
84 124 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 6 4
85 126 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0
86 127 โรงเรียนบ้านหนองตานา 26 68 45
87 129 โรงเรียนบ้านหนองตูม 6 14 8
88 128 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 14 30 22
89 131 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 17 9
90 132 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 65 39
91 133 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 6 16 10
92 134 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 3 3
93 136 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 11 15 11
94 125 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 3 1
95 130 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 7 17 12
96 135 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 38 24
97 137 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 5 11 9
98 156 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 7 5
99 157 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 11 9
100 158 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 4 24 7
101 138 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0
102 139 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 6 17 13
103 144 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 8 17 11
104 145 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 2 19 7
105 147 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 0 0 0
106 151 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 14 36 18
107 154 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 7 9 9
108 153 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 17 46 28
109 152 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 10 16 14
110 155 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 6 12 10
111 142 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 12 18 16
112 143 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 3 8 6
113 141 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 7 14 10
114 146 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 3 12 7
115 140 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 20 12
116 150 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 12 9
117 149 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 11 21 17
118 148 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 3 8 6
119 163 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 15 29 21
120 164 โรงเรียนบ้านอุ่ม 14 44 26
121 097 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 41 72 53
122 107 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 17 32 25
123 108 โรงเรียนบ้านเล้า 10 21 13
124 159 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 7 20 13
125 160 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 10 8
126 162 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 8 11 7
127 165 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 37 98 61
128 024 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 11 11 11
129 025 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 4 12 7
130 123 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 8 5
131 028 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 29 71 55
132 029 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 10 15 10
133 031 โรงเรียนบ้านโคกมน 20 37 25
134 032 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 20 50 33
135 034 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 5 13 9
136 030 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 2 1
137 035 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
138 079 โรงเรียนบ้านโนน 6 18 10
139 016 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 12 23 16
140 072 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 7 13 10
141 073 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 74 241 114
142 074 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 42 108 71
143 075 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 9 17 12
144 076 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 49 96 76
145 077 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 24 14
146 086 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 37 77 53
147 098 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 2 2
148 099 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 14 11
149 103 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 24 55 44
150 104 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 12 23 18
151 105 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 2 3 1
152 166 โรงเรียนประจันตวิทยา 37 88 59
153 172 โรงเรียนวังน้ำพุ 12 24 16
154 174 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 42 91 65
155 177 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2 6 4
156 001 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 50 117 83
157 002 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 8 12 12
158 169 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 23 59 39
159 033 โรงเรียนโคกสง่า 10 26 15
160 017 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 2 2
161 078 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 14 31 21
162 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 7 9 8
163 170 โรงเรียนวรราชวิทยา 10 55 23
164 173 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 4 10 7
165 176 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 8 13 11
166 178 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 17 46 32
167 012 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0
168 013 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 21 62 29
169 168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 4 8 5
170 011 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0
รวม 2112 4758 3202
7960

@IT CLUB LOEI2 ติดต่อ ประสานงาน ผู้ดูแลระบบ 0933237647 & ศน.นิรัชรา 0929911956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]