สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 54 10 3 1 67
2 บ้านนาตาดสมสะอาด 29 9 1 3 39
3 บ้านโนนสวรรค์ 26 10 1 4 37
4 เจียรวนนท์อุทิศ3 25 11 4 5 40
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 25 7 1 1 33
6 บ้านเอราวัณ 24 6 1 2 31
7 ประจันตวิทยา 23 8 1 1 32
8 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 22 7 0 4 29
9 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 21 5 0 3 26
10 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 19 6 1 3 26
11 บ้านเพิ่ม 18 13 2 3 33
12 บ้านวังสะพุง 18 9 2 3 29
13 ชุมชนวังสะพุง 18 8 0 3 26
14 บ้านหนองตานา 18 4 0 4 22
15 บ้านปวนพุ 17 17 4 4 38
16 บ้านโคกขมิ้น 16 9 3 0 28
17 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 16 7 0 0 23
18 บ้านโป่งศรีโทน 16 6 2 3 24
19 บ้านโนนป่าซาง 15 17 1 2 33
20 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 15 8 0 0 23
21 บ้านวังแท่น 14 12 2 1 28
22 บ้านนาแก 14 5 2 0 21
23 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 14 3 0 2 17
24 บ้านนาแปน 13 12 0 0 25
25 บ้านปากปวน 13 8 1 3 22
26 เลยตาดโนนพัฒนา 13 5 3 0 21
27 บ้านนาอ่างคำ 13 3 2 0 18
28 บ้านนามูลตุ่น 13 1 1 1 15
29 บ้านหนองบัว 12 5 1 4 18
30 ชุมชนหนองหิน 11 10 1 3 22
31 บ้านดงน้อย 11 6 2 0 19
32 บ้านผาขาว 11 6 0 4 17
33 บ้านห้วยส้ม 11 4 0 0 15
34 บ้านศรีอุบลพัฒนา 11 2 0 0 13
35 บ้านผาหวาย 10 7 0 1 17
36 เทศบาลวังสะพุง1 10 6 2 3 18
37 บ้านลาด 10 3 1 2 14
38 บ้านนาโก 10 2 0 2 12
39 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 10 1 0 2 11
40 บ้านแก่งศรีภูมิ 10 1 0 0 11
41 บ้านสวนปอ 9 6 1 0 16
42 อนุบาลภูกระดึง 9 5 3 0 17
43 บ้านพวยเด้งสันติสุข 9 2 0 0 11
44 บ้านหนองใหญ่ 9 0 0 4 9
45 บ้านวังกกเดื่อ 8 4 0 1 12
46 วรราชวิทยา 8 2 0 0 10
47 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 8 1 3 16
48 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 7 6 1 2 14
49 ชุมชนบ้านทรายขาว 7 6 1 1 14
50 โนนสว่างโสกนกไก่นา 7 5 0 2 12
51 บ้านอีเลิศ 7 4 2 2 13
52 บ้านโคกผักหวาน 7 3 0 0 10
53 บ้านไร่ศรีอุบล 7 2 1 1 10
54 บ้านหนองอีเก้ง 7 2 1 0 10
55 บ้านเล้า 7 2 0 0 9
56 บ้านสวนห้อมผางาม 6 5 1 1 12
57 บ้านห้วยไผ่เหนือ 6 5 0 0 11
58 บ้านห้วยยาง 6 4 1 0 11
59 บ้านเลยวังไสย์ 6 4 0 3 10
60 บ้านห้วยส้มใต้ 6 3 1 0 10
61 บ้านห้วยไคร้ 6 3 1 0 10
62 บ้านซำกกค้อ 6 1 1 2 8
63 บ้านเหมืองแบ่ง 6 0 0 1 6
64 บ้านหนองตูมท่ายาง 5 6 1 2 12
65 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 5 6 1 0 12
66 บ้านกุดแก 5 4 1 0 10
67 บ้านป่าบง 5 3 0 1 8
68 บ้านวังม่วง 5 2 0 1 7
69 ไทยรัฐวิทยา 49 5 1 0 0 6
70 บ้านหมากแข้งกกกอก 5 0 0 0 5
71 บ้านวังลานวังทอง 4 8 0 1 12
72 บ้านกุดลันน้อยคีรี 4 8 0 1 12
73 วังน้ำพุ 4 6 0 2 10
74 บ้านน้ำทบ 4 5 0 0 9
75 บ้านโนนกกข่า 4 4 2 2 10
76 บ้านนาอุดม 4 3 3 1 10
77 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 4 3 2 0 9
78 โคกสง่า 4 3 1 2 8
79 บ้านโนนสว่าง 4 3 0 2 7
80 บ้านอุ่ม 4 3 0 2 7
81 บ้านห้วยทรายคำ 4 2 1 1 7
82 บ้านห้วยคะมะ 4 1 1 0 6
83 บ้านโนนภูทอง 4 1 0 0 5
84 บ้านนายาง 4 0 1 0 5
85 ชุมชนผานกเค้า 4 0 0 1 4
86 บ้านห้วยเดื่อน้อย 3 7 1 0 11
87 เจียรวนนท์อุทิศ4 3 4 1 0 8
88 บ้านห้วยสีเสียด 3 4 0 0 7
89 บ้านโนนกกจาน 3 3 1 0 7
90 บ้านโนน 3 3 0 0 6
91 บ้านกกบก 3 2 1 0 6
92 บ้านห้วยหมาก 3 2 1 0 6
93 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 3 1 2 0 6
94 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 3 1 0 2 4
95 บ้านนาล้อม 3 1 0 0 4
96 บ้านซำบุ่น 3 1 0 0 4
97 หฤทัยคริสเตียน 3 1 0 0 4
98 บ้านหนองปาดฟาน 3 0 1 0 4
99 บ้านหนองนอ 3 0 1 0 4
100 บ้านนาเหมือดแอ่ 3 0 0 1 3
101 บ้านนาซำแซง 3 0 0 1 3
102 บ้านนาอีเลิศ 3 0 0 0 3
103 บ้านโคกมน 2 11 1 2 14
104 บ้านหนองแต้หนองโก 2 4 0 1 6
105 บ้านหัวฝาย 2 4 0 0 6
106 บ้านโพนทอง 2 4 0 0 6
107 บ้านทุ่งใหญ่ 2 3 1 1 6
108 บ้านซำพร้าว 2 3 1 1 6
109 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 3 0 0 5
110 บ้านร่องป่าไผ่ 2 2 0 1 4
111 บ้านน้ำจันทร์ 2 2 0 1 4
112 บ้านสงป่าเปลือย 2 2 0 0 4
113 บ้านซำนกจิบ 2 2 0 0 4
114 บ้านเหล่าใหญ่ 2 2 0 0 4
115 บ้านนาวัว 2 1 1 2 4
116 บ้านหินเกิ้ง 2 1 1 0 4
117 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 1 0 2 3
118 บ้านแก่งหินกกสะทอน 2 1 0 1 3
119 บ้านกกซ้อ 2 1 0 0 3
120 บ้านศรีรักษา 2 0 1 1 3
121 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกศรีเจริญ 1 11 0 2 12
123 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 1 5 1 1 7
124 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 4 0 0 5
125 บ้านวังยาง 1 3 1 0 5
126 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1 3 0 0 4
127 บ้านผาสะนา 1 3 0 0 4
128 บ้านบุ่งค้อ 1 2 0 0 3
129 บ้านหัวขัว 1 2 0 0 3
130 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1 2 0 0 3
131 บ้านห้วยเป้าเหนือ 1 2 0 0 3
132 บ้านห้วยไผ่ใต้ 1 2 0 0 3
133 บ้านแสนสุข 1 2 0 0 3
134 บ้านกกเกลี้ยง 1 1 1 1 3
135 บ้านซำไคร้ 1 1 1 0 3
136 บ้านน้ำค้อ 1 1 0 1 2
137 บ้านหนองหมากแก้ว 1 1 0 0 2
138 บ้านบุ่งตาข่าย 1 1 0 0 2
139 บ้านห้วยไผ่ 1 1 0 0 2
140 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 1 0 0 2
141 บ้านผาน้อย 1 1 0 0 2
142 บ้านไร่สุขสันต์ 1 1 0 0 2
143 อนุบาลประจันตะ 1 1 0 0 2
144 บ้านน้ำอ้อมเล้า 1 0 0 1 1
145 บ้านซำม่วง 0 4 1 0 5
146 บ้านหนองตูม 0 3 3 0 6
147 บ้านบึงสวรรค์ 0 3 1 0 4
148 บ้านพองหนีบ 0 2 1 1 3
149 บ้านซำไฮ 0 2 0 0 2
150 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 2 0 0 2
151 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 1 1 1 2
152 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 1 0 2
153 บ้านช่องฝาง 0 1 0 0 1
154 บ้านซำบ่าง 0 1 0 0 1
155 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 1 0 0 1
156 บ้านห้วยป่าน 0 0 2 0 2
157 บ้านขอนยาง 0 0 1 2 1
158 บ้านตาดข่า 0 0 1 0 1
159 บ้านหนองเขียด 0 0 1 0 1
160 บ้านโพนงาม 0 0 1 0 1
161 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 2 0
162 บ้านโคกแฝก 0 0 0 1 0
163 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0
รวม 1,039 582 108 149 1,729