สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 44 9 3 1 56
2 บ้านนาตาดสมสะอาด 25 7 0 3 32
3 เจียรวนนท์อุทิศ3 23 11 4 5 38
4 บ้านโนนสวรรค์ 23 9 0 4 32
5 ประจันตวิทยา 23 8 1 1 32
6 บ้านวังเลาหัวฝาย 21 7 1 1 29
7 บ้านเอราวัณ 20 5 1 2 26
8 ชุมชนวังสะพุง 18 8 0 3 26
9 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 18 6 0 4 24
10 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 16 7 0 0 23
11 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 16 5 0 3 21
12 บ้านหนองตานา 16 4 0 4 20
13 บ้านโคกขมิ้น 15 9 3 0 27
14 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 15 5 1 3 21
15 บ้านวังแท่น 14 12 1 1 27
16 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 14 7 0 0 21
17 บ้านวังสะพุง 14 6 2 3 22
18 บ้านปากปวน 13 8 1 3 22
19 บ้านนาอ่างคำ 13 3 2 0 18
20 บ้านปวนพุ 12 16 4 4 32
21 บ้านเพิ่ม 12 13 2 3 27
22 บ้านโป่งศรีโทน 12 6 2 3 20
23 บ้านห้วยส้ม 11 4 0 0 15
24 บ้านลาด 10 3 1 2 14
25 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 10 3 0 2 13
26 บ้านศรีอุบลพัฒนา 10 2 0 0 12
27 บ้านนามูลตุ่น 10 1 1 1 12
28 บ้านโนนป่าซาง 9 17 1 2 27
29 บ้านนาแปน 9 12 0 0 21
30 ชุมชนหนองหิน 9 9 1 3 19
31 เทศบาลวังสะพุง1 9 6 2 3 17
32 บ้านสวนปอ 9 6 1 0 16
33 เลยตาดโนนพัฒนา 9 5 3 0 17
34 อนุบาลภูกระดึง 9 5 3 0 17
35 บ้านหนองบัว 9 5 1 4 15
36 บ้านนาแก 9 4 2 0 15
37 บ้านนาโก 9 2 0 2 11
38 บ้านพวยเด้งสันติสุข 9 2 0 0 11
39 บ้านหนองใหญ่ 9 0 0 4 9
40 บ้านผาขาว 8 6 0 4 14
41 บ้านวังกกเดื่อ 8 4 0 1 12
42 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 8 1 3 16
43 บ้านผาหวาย 7 7 0 1 14
44 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 7 6 1 2 14
45 โนนสว่างโสกนกไก่นา 7 5 0 2 12
46 บ้านหนองอีเก้ง 7 2 1 0 10
47 บ้านแก่งศรีภูมิ 7 1 0 0 8
48 ชุมชนบ้านทรายขาว 6 6 0 1 12
49 บ้านสวนห้อมผางาม 6 5 1 1 12
50 บ้านห้วยไผ่เหนือ 6 5 0 0 11
51 บ้านเลยวังไสย์ 6 4 0 3 10
52 บ้านห้วยส้มใต้ 6 3 1 0 10
53 บ้านห้วยไคร้ 6 3 1 0 10
54 วรราชวิทยา 6 2 0 0 8
55 บ้านเล้า 6 2 0 0 8
56 บ้านไร่ศรีอุบล 6 1 1 1 8
57 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 6 1 0 2 7
58 บ้านดงน้อย 5 6 2 0 13
59 บ้านหนองตูมท่ายาง 5 6 1 2 12
60 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 5 6 1 0 12
61 บ้านอีเลิศ 5 4 2 2 11
62 บ้านกุดแก 5 4 1 0 10
63 บ้านห้วยยาง 5 4 1 0 10
64 บ้านป่าบง 5 3 0 1 8
65 บ้านวังม่วง 5 2 0 1 7
66 บ้านเหมืองแบ่ง 5 0 0 1 5
67 บ้านวังลานวังทอง 4 8 0 1 12
68 บ้านกุดลันน้อยคีรี 4 8 0 1 12
69 บ้านโนนกกข่า 4 4 2 2 10
70 โคกสง่า 4 3 1 2 8
71 บ้านอุ่ม 4 3 0 2 7
72 บ้านโนนภูทอง 4 1 0 0 5
73 ชุมชนผานกเค้า 4 0 0 1 4
74 บ้านห้วยเดื่อน้อย 3 7 1 0 11
75 วังน้ำพุ 3 6 0 2 9
76 เจียรวนนท์อุทิศ4 3 4 1 0 8
77 บ้านห้วยสีเสียด 3 4 0 0 7
78 บ้านนาอุดม 3 3 3 1 9
79 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 3 3 1 0 7
80 บ้านโนนกกจาน 3 3 1 0 7
81 บ้านโนน 3 3 0 0 6
82 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 3 1 2 0 6
83 บ้านซำกกค้อ 3 1 1 2 5
84 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 3 1 0 2 4
85 บ้านนาล้อม 3 1 0 0 4
86 หฤทัยคริสเตียน 3 1 0 0 4
87 ไทยรัฐวิทยา 49 3 1 0 0 4
88 บ้านหนองปาดฟาน 3 0 1 0 4
89 บ้านหนองนอ 3 0 1 0 4
90 บ้านนาซำแซง 3 0 0 1 3
91 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 0 0 3
92 บ้านโคกมน 2 11 1 2 14
93 บ้านหนองแต้หนองโก 2 4 0 1 6
94 บ้านหัวฝาย 2 4 0 0 6
95 บ้านน้ำทบ 2 4 0 0 6
96 บ้านโพนทอง 2 4 0 0 6
97 บ้านทุ่งใหญ่ 2 3 1 1 6
98 บ้านซำพร้าว 2 3 1 1 6
99 บ้านโนนสว่าง 2 3 0 2 5
100 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 3 0 0 5
101 บ้านห้วยทรายคำ 2 2 1 1 5
102 บ้านร่องป่าไผ่ 2 2 0 1 4
103 บ้านน้ำจันทร์ 2 2 0 1 4
104 บ้านซำนกจิบ 2 2 0 0 4
105 บ้านเหล่าใหญ่ 2 2 0 0 4
106 บ้านนาวัว 2 1 1 2 4
107 บ้านหินเกิ้ง 2 1 1 0 4
108 บ้านห้วยคะมะ 2 1 1 0 4
109 บ้านแก่งหินกกสะทอน 2 1 0 1 3
110 บ้านกกซ้อ 2 1 0 0 3
111 บ้านศรีรักษา 2 0 1 1 3
112 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
113 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 4 0 0 5
114 บ้านวังยาง 1 3 1 0 5
115 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1 3 0 0 4
116 บ้านผาสะนา 1 3 0 0 4
117 บ้านโคกผักหวาน 1 3 0 0 4
118 บ้านกกบก 1 2 1 0 4
119 บ้านห้วยหมาก 1 2 1 0 4
120 บ้านสงป่าเปลือย 1 2 0 0 3
121 บ้านบุ่งค้อ 1 2 0 0 3
122 บ้านหัวขัว 1 2 0 0 3
123 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1 2 0 0 3
124 บ้านห้วยเป้าเหนือ 1 2 0 0 3
125 บ้านห้วยไผ่ใต้ 1 2 0 0 3
126 บ้านแสนสุข 1 2 0 0 3
127 บ้านกกเกลี้ยง 1 1 1 1 3
128 บ้านซำไคร้ 1 1 1 0 3
129 บ้านบุ่งตาข่าย 1 1 0 0 2
130 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 1 0 0 2
131 บ้านห้วยไผ่ 1 1 0 0 2
132 บ้านซำบุ่น 1 1 0 0 2
133 บ้านไร่สุขสันต์ 1 1 0 0 2
134 อนุบาลประจันตะ 1 1 0 0 2
135 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 1 0 0 2 1
136 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 0 0 1 1
137 บ้านน้ำอ้อมเล้า 1 0 0 1 1
138 บ้านโคกศรีเจริญ 0 10 0 2 10
139 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 5 1 1 6
140 บ้านซำม่วง 0 4 1 0 5
141 บ้านหนองตูม 0 3 3 0 6
142 บ้านบึงสวรรค์ 0 3 1 0 4
143 บ้านพองหนีบ 0 2 1 1 3
144 บ้านซำไฮ 0 2 0 0 2
145 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 2 0 0 2
146 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 1 1 1 2
147 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 1 0 2
148 บ้านน้ำค้อ 0 1 0 1 1
149 บ้านช่องฝาง 0 1 0 0 1
150 บ้านซำบ่าง 0 1 0 0 1
151 บ้านผาน้อย 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองหมากแก้ว 0 1 0 0 1
153 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 1 0 0 1
154 บ้านห้วยป่าน 0 0 2 0 2
155 บ้านขอนยาง 0 0 1 2 1
156 บ้านตาดข่า 0 0 1 0 1
157 บ้านนายาง 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองเขียด 0 0 1 0 1
159 บ้านโพนงาม 0 0 1 0 1
160 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 2 0
161 บ้านโคกแฝก 0 0 0 1 0
162 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0
รวม 868 564 103 149 1,684