สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 12 6 3 21 44 9 3 1 56
2 บ้านวังสะพุง 6 2 3 11 14 6 2 3 22
3 บ้านห้วยส้ม 6 1 3 10 11 4 0 0 15
4 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 4 7 0 11 16 7 0 0 23
5 ประจันตวิทยา 4 6 4 14 23 8 1 1 32
6 บ้านเอราวัณ 4 1 4 9 20 5 1 2 26
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 3 5 2 10 25 7 0 3 32
8 บ้านโนนป่าซาง 3 1 0 4 9 17 1 2 27
9 บ้านวังกกเดื่อ 3 1 0 4 8 4 0 1 12
10 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 1 0 4 7 5 0 2 12
11 บ้านวังม่วง 3 1 0 4 5 2 0 1 7
12 บ้านนาอ่างคำ 3 0 0 3 13 3 2 0 18
13 ชุมชนบ้านหนองคัน 3 0 0 3 7 8 1 3 16
14 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 บ้านหนองตานา 2 5 1 8 16 4 0 4 20
16 บ้านโนนสวรรค์ 2 3 1 6 23 9 0 4 32
17 บ้านนาโก 2 2 0 4 9 2 0 2 11
18 บ้านโป่งศรีโทน 2 1 0 3 12 6 2 3 20
19 เลยตาดโนนพัฒนา 2 1 0 3 9 5 3 0 17
20 บ้านปวนพุ 2 0 1 3 12 16 4 4 32
21 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
22 บ้านห้วยสีเสียด 2 0 0 2 3 4 0 0 7
23 เจียรวนนท์อุทิศ3 1 5 2 8 23 11 4 5 38
24 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 4 3 8 18 6 0 4 24
25 ชุมชนวังสะพุง 1 3 3 7 18 8 0 3 26
26 บ้านนามูลตุ่น 1 2 1 4 10 1 1 1 12
27 บ้านกุดแก 1 2 1 4 5 4 1 0 10
28 ชุมชนหนองหิน 1 2 0 3 9 9 1 3 19
29 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 3 9 0 0 4 9
30 วรราชวิทยา 1 2 0 3 6 2 0 0 8
31 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 2 0 3 6 1 0 2 7
32 บ้านเพิ่ม 1 1 2 4 12 13 2 3 27
33 บ้านเหมืองแบ่ง 1 1 2 4 5 0 0 1 5
34 บ้านโคกขมิ้น 1 1 1 3 15 9 3 0 27
35 บ้านสวนปอ 1 1 1 3 9 6 1 0 16
36 บ้านพวยเด้งสันติสุข 1 1 1 3 9 2 0 0 11
37 บ้านวังแท่น 1 1 0 2 14 12 1 1 27
38 บ้านศรีอุบลพัฒนา 1 1 0 2 10 2 0 0 12
39 อนุบาลภูกระดึง 1 1 0 2 9 5 3 0 17
40 บ้านอีเลิศ 1 1 0 2 5 4 2 2 11
41 บ้านวังเลาหัวฝาย 1 0 5 6 21 7 1 1 29
42 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1 0 2 3 14 7 0 0 21
43 บ้านวังลานวังทอง 1 0 2 3 4 8 0 1 12
44 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 0 1 2 16 5 0 3 21
45 บ้านลาด 1 0 1 2 10 3 1 2 14
46 บ้านเล้า 1 0 1 2 6 2 0 0 8
47 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 9 5 1 4 15
48 บ้านดงน้อย 1 0 0 1 5 6 2 0 13
49 บ้านนาล้อม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
50 บ้านนาวัว 1 0 0 1 2 1 1 2 4
51 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
52 บ้านกกซ้อ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 ชุมชนผานกเค้า 0 3 0 3 4 0 0 1 4
54 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 0 2 2 4 15 5 1 3 21
55 บ้านโนน 0 2 0 2 3 3 0 0 6
56 บ้านปากปวน 0 1 4 5 13 8 1 3 22
57 บ้านนาแปน 0 1 1 2 9 12 0 0 21
58 บ้านเลยวังไสย์ 0 1 1 2 6 4 0 3 10
59 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 1 0 1 10 3 0 2 13
60 บ้านแก่งศรีภูมิ 0 1 0 1 7 1 0 0 8
61 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 6 3 1 0 10
62 โคกสง่า 0 1 0 1 4 3 1 2 8
63 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 1 0 1 3 7 1 0 11
64 วังน้ำพุ 0 1 0 1 3 6 0 2 9
65 บ้านซำนกจิบ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
66 บ้านห้วยยาง 0 0 3 3 5 4 1 0 10
67 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 0 0 2 2 7 6 1 2 14
68 บ้านนาอุดม 0 0 2 2 3 3 3 1 9
69 บ้านผาขาว 0 0 1 1 8 6 0 4 14
70 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 1 1 7 2 1 0 10
71 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 6 5 0 0 11
72 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 6 3 1 0 10
73 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 1 1 6 1 1 1 8
74 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 1 1 5 6 1 2 12
75 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 1 1 4 8 0 1 12
76 บ้านซำกกค้อ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
77 หฤทัยคริสเตียน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
78 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 4 0 0 6
79 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
80 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 2 3 0 2 5
81 บ้านห้วยทรายคำ 0 0 1 1 2 2 1 1 5
82 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
84 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
85 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 1 1 0 10 0 2 10
86 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 0 0 9 6 2 3 17
87 บ้านนาแก 0 0 0 0 9 4 2 0 15
88 บ้านผาหวาย 0 0 0 0 7 7 0 1 14
89 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 0 0 0 6 6 0 1 12
90 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 6 5 1 1 12
91 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 0 0 5 6 1 0 12
92 บ้านป่าบง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
93 บ้านโนนกกข่า 0 0 0 0 4 4 2 2 10
94 บ้านอุ่ม 0 0 0 0 4 3 0 2 7
95 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 3 4 1 0 8
96 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 3 3 1 0 7
97 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 3 3 1 0 7
98 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
99 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
100 ไทยรัฐวิทยา 49 0 0 0 0 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
102 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
103 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
104 บ้านโคกมน 0 0 0 0 2 11 1 2 14
105 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 2 4 0 1 6
106 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
107 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
108 บ้านซำพร้าว 0 0 0 0 2 3 1 1 6
109 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
110 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
111 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
112 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 บ้านห้วยคะมะ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
114 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
115 บ้านศรีรักษา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
116 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
118 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
119 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
120 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
121 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 บ้านกกบก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
123 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
124 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
132 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านซำบุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 1 0 0 2 1
139 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 0 5 1 1 6
140 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
141 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
142 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
143 บ้านพองหนีบ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
144 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
147 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
156 บ้านตาดข่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 94 83 283 868 564 103 149 1,535