สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 16 10 5 31 54 10 3 1 67
2 บ้านวังสะพุง 7 2 3 12 18 9 2 3 29
3 บ้านเอราวัณ 6 3 4 13 24 6 1 2 31
4 บ้านห้วยส้ม 6 1 3 10 11 4 0 0 15
5 บ้านโนนป่าซาง 5 3 2 10 15 17 1 2 33
6 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 5 0 2 7 21 5 0 3 26
7 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 4 7 0 11 16 7 0 0 23
8 ประจันตวิทยา 4 6 4 14 23 8 1 1 32
9 บ้านวังเลาหัวฝาย 4 1 5 10 25 7 1 1 33
10 บ้านปวนพุ 4 1 2 7 17 17 4 4 38
11 บ้านโป่งศรีโทน 4 1 2 7 16 6 2 3 24
12 บ้านนาตาดสมสะอาด 3 6 3 12 29 9 1 3 39
13 เลยตาดโนนพัฒนา 3 4 0 7 13 5 3 0 21
14 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 3 4 0 7 10 1 0 2 11
15 บ้านดงน้อย 3 2 0 5 11 6 2 0 19
16 บ้านนาโก 3 2 0 5 10 2 0 2 12
17 บ้านวังกกเดื่อ 3 1 0 4 8 4 0 1 12
18 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 1 0 4 7 5 0 2 12
19 บ้านอีเลิศ 3 1 0 4 7 4 2 2 13
20 บ้านวังม่วง 3 1 0 4 5 2 0 1 7
21 บ้านนาอ่างคำ 3 0 0 3 13 3 2 0 18
22 ชุมชนบ้านหนองคัน 3 0 0 3 7 8 1 3 16
23 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 0 3 5 0 0 0 5
24 บ้านหนองตานา 2 5 1 8 18 4 0 4 22
25 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 2 4 3 9 22 7 0 4 29
26 บ้านโนนสวรรค์ 2 3 1 6 26 10 1 4 37
27 ชุมชนหนองหิน 2 3 1 6 11 10 1 3 22
28 บ้านเพิ่ม 2 2 3 7 18 13 2 3 33
29 บ้านนาแปน 2 2 1 5 13 12 0 0 25
30 บ้านโคกขมิ้น 2 1 1 4 16 9 3 0 28
31 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 1 0 3 11 2 0 0 13
32 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 2 0 2 4 15 8 0 0 23
33 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
34 บ้านห้วยสีเสียด 2 0 0 2 3 4 0 0 7
35 เจียรวนนท์อุทิศ3 1 6 2 9 25 11 4 5 40
36 ชุมชนวังสะพุง 1 3 3 7 18 8 0 3 26
37 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 3 2 6 19 6 1 3 26
38 บ้านนามูลตุ่น 1 3 2 6 13 1 1 1 15
39 บ้านแก่งศรีภูมิ 1 3 0 4 10 1 0 0 11
40 วรราชวิทยา 1 2 1 4 8 2 0 0 10
41 บ้านกุดแก 1 2 1 4 5 4 1 0 10
42 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1 2 0 3 14 3 0 2 17
43 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 3 9 0 0 4 9
44 บ้านเหมืองแบ่ง 1 1 3 5 6 0 0 1 6
45 บ้านหนองบัว 1 1 1 3 12 5 1 4 18
46 บ้านสวนปอ 1 1 1 3 9 6 1 0 16
47 บ้านพวยเด้งสันติสุข 1 1 1 3 9 2 0 0 11
48 บ้านวังแท่น 1 1 0 2 14 12 2 1 28
49 อนุบาลภูกระดึง 1 1 0 2 9 5 3 0 17
50 บ้านวังลานวังทอง 1 0 2 3 4 8 0 1 12
51 บ้านนาอุดม 1 0 2 3 4 3 3 1 10
52 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 0 2 3 3 0 0 1 3
53 บ้านนาแก 1 0 1 2 14 5 2 0 21
54 บ้านผาขาว 1 0 1 2 11 6 0 4 17
55 บ้านลาด 1 0 1 2 10 3 1 2 14
56 บ้านเล้า 1 0 1 2 7 2 0 0 9
57 บ้านห้วยทรายคำ 1 0 1 2 4 2 1 1 7
58 บ้านนายาง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
59 บ้านนาอีเลิศ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านห้วยคะมะ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
61 บ้านนาล้อม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านนาวัว 1 0 0 1 2 1 1 2 4
63 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านกกซ้อ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 ชุมชนผานกเค้า 0 3 0 3 4 0 0 1 4
66 บ้านโนน 0 2 0 2 3 3 0 0 6
67 บ้านปากปวน 0 1 4 5 13 8 1 3 22
68 บ้านเลยวังไสย์ 0 1 1 2 6 4 0 3 10
69 บ้านซำกกค้อ 0 1 1 2 6 1 1 2 8
70 ไทยรัฐวิทยา 49 0 1 1 2 5 1 0 0 6
71 บ้านซำบุ่น 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 บ้านผาหวาย 0 1 0 1 10 7 0 1 17
73 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 6 3 1 0 10
74 วังน้ำพุ 0 1 0 1 4 6 0 2 10
75 บ้านน้ำทบ 0 1 0 1 4 5 0 0 9
76 โคกสง่า 0 1 0 1 4 3 1 2 8
77 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 1 0 1 3 7 1 0 11
78 บ้านสงป่าเปลือย 0 1 0 1 2 2 0 0 4
79 บ้านซำนกจิบ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
80 บ้านหนองหมากแก้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านห้วยยาง 0 0 3 3 6 4 1 0 11
82 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 0 0 2 2 7 6 1 2 14
83 บ้านโคกผักหวาน 0 0 2 2 7 3 0 0 10
84 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 1 1 10 6 2 3 18
85 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 1 1 7 2 1 1 10
86 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 1 1 7 2 1 0 10
87 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 6 5 0 0 11
88 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 6 3 1 0 10
89 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 1 1 5 6 1 2 12
90 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 1 1 4 8 0 1 12
91 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 1 1 4 3 2 0 9
92 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 4 3 0 2 7
93 หฤทัยคริสเตียน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
94 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 4 0 0 6
95 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
96 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 1 1 1 11 0 2 12
97 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
99 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 0 0 0 7 6 1 1 14
100 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 6 5 1 1 12
101 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 0 0 5 6 1 0 12
102 บ้านป่าบง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
103 บ้านโนนกกข่า 0 0 0 0 4 4 2 2 10
104 บ้านอุ่ม 0 0 0 0 4 3 0 2 7
105 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 3 4 1 0 8
106 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 3 3 1 0 7
107 บ้านกกบก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
108 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
109 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
110 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
111 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
112 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
113 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
114 บ้านโคกมน 0 0 0 0 2 11 1 2 14
115 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 2 4 0 1 6
116 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
117 บ้านซำพร้าว 0 0 0 0 2 3 1 1 6
118 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
119 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
120 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
121 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
122 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 2 1 0 2 3
123 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
124 บ้านศรีรักษา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
125 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 1 5 1 1 7
127 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
128 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
129 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
130 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
131 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
135 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
138 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
140 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
146 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
147 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
148 บ้านพองหนีบ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
149 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
152 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
158 บ้านตาดข่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
162 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 129 108 390 1,039 582 108 149 1,729