คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 57.90 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 53.56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 53.31 เข้าร่วม 4
5 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 51.61 เข้าร่วม 5
6 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 49.94 เข้าร่วม 6
7 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 47.65 เข้าร่วม 7
8 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 47.44 เข้าร่วม 8
9 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 44.48 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 41.55 เข้าร่วม 10
11 บ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 40.97 เข้าร่วม 11
12 บ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 39.35 เข้าร่วม 12
13 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 36.07 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 34.73 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 32.15 เข้าร่วม 15
16 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 30 เข้าร่วม 16
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 29 เข้าร่วม 17
18 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 27 เข้าร่วม 18
19 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 21.99 เข้าร่วม 19
20 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -
21 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -
22 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 94.01 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 74.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 53.10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 52.83 เข้าร่วม 4
5 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 43.38 เข้าร่วม 5
6 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 43.06 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 41.69 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 38.08 เข้าร่วม 8
9 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 37.35 เข้าร่วม 9
10 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 35.01 เข้าร่วม 10
11 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 34.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 32 เข้าร่วม 12
13 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 31.20 เข้าร่วม 13
14 บ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 29.68 เข้าร่วม 14
15 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -
16 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -
17 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 49 สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 5
6 วังน้ำพุ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
10 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 - -
13 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 - -
14 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -
15 บ้านโนนสว่าง สพป. เลย เขต 2 - -
16 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -
9 บ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำทบ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านโนนสว่าง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 - -
9 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -
5 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหมาก สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -
6 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านกกบก สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านน้ำทบ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 10
11 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 10
12 บ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 12
13 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13
14 บ้านไร่ศรีอุบล สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13
15 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -
16 บ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 - -
17 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -
18 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 80.33 ทอง 4
5 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 78.67 เงิน 5
6 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. เลย เขต 2 - -
4 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 - -
5 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 81.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 49 สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 85.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 85.13 ทอง 4
5 บ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 81.50 ทอง 6
7 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -
9 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 95.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสว่าง สพป. เลย เขต 2 90.38 ทอง 4
5 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 87.75 ทอง 5
6 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 82.38 ทอง 6
7 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 77.38 เงิน 7
8 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 75.88 เงิน 8
9 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 สพป. เลย เขต 2 73.75 เงิน 9
10 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 10
11 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 67.63 ทองแดง 11
12 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 67.63 ทองแดง 11
13 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 62.88 ทองแดง 13
14 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -
15 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 - -
16 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน