รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชัยมงคล  เรืองเจริญ
2. เด็กชายเดโช  ศรีอุดร
 
1. นายภานุมาศ  ขันทมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฉัตรญา  ประทุมกุล
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายปิติพงษ์  คำแผ่น
2. เด็กชายวิชัย  จันทะปลาขาว
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  พันสนิท
2. เด็กชายพลวัต  พันสนิท
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรภัทร  ตาปู
2. เด็กชายรัชตพงษ์  เวียงอินทร์
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หลุ่งเป้า
2. เด็กหญิงพรธิตา  บุราคร
3. เด็กชายภูผา  ศิริโส
4. เด็กหญิงวรัญญา  กลางหนองแสง
5. เด็กชายหนึ่งธันวา  แถมกลาง
 
1. นายนพดล  โรจน์วรกุล
2. นายสมยศ  ธรรมรัง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. เด็กชายทยากร  ผ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงวิสสุตา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
5. เด็กหญิงอรอุมา  คำหมอน
 
1. นางสาวจิตตา  ธงยัน
2. นางจงกล  ดรวิชา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สมศิริ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายปภพ  สุระทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์ชัยยา
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุนิศา  ดอกไม้
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสนศรี
 
1. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ปานป้อม
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ธัญญประกอบ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  จันโท
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมที
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  มาลา
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะพานบุญ
2. เด็กหญิงธาริตา  บุษบา
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นางประภาวรรณ  สีตะริสุ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองแบบ
2. เด็กหญิงพิกุล  ทองแบบ
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นางสาวภัคภัทร์  โคลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงพัฒนาวดี  สุขปื้อ
2. เด็กหญิงแพรพิไล  คำมะนิตย์
 
1. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
 
1. นางวิยะดา  อำมาตหิน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อารมย์ชื่น
2. เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทอกไข
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทอกไข
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนา
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายมงคล  ศรีอินทรีย์
2. เด็กชายสมรัก  ย่องยี
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุุญมี
 
1. นางบุปผา  นามจริง
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุตรวิไล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายยืนยง  หลงน้อย
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญไพโรจน์
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายยุทธการ  พิลาฤทธิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ศรนะรา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  บุญมาตุ่น
 
1. นางสาวกันยากร  แก้วอาสา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธธิดา  สุขสมบูรณ์
 
1. นายธนชิต  ศรีวังคำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงภัคพร  พลซา
 
1. นายธนชิต  ศรีวังคำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายเสกศักดิ์  วรวงษ์
 
1. นายกฤษณศักดิ์  พลหงษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงวรรรณภา  ใจช่วง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรนะรา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงกิติยาพร  พิมใจ
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูวงษ์ไกร
2. นางสาวกรรณิการ์  หนูจันทร์
3. นายกฤตนัย  ต่างใจ
4. นายกฤษรุต  คูณแสง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
6. นายจักริน  สว่างชาติ
7. เด็กหญิงจิรัชญา  กินรี
8. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
9. นายชินกฤต  ขุนขัน
10. นางสาวชุติมา  แสงขาน
11. เด็กชายต้นตระการ  บุญมี
12. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
13. นายธนวัฒน์  คงศิลา
14. นายธนันชัย  ถาบุรี
15. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
16. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
17. เด็กหญิงประภาพร  พิมพา
18. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
19. นายปัญญา  ศักดาพิทักษ์
20. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
21. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยตา
22. เด็กหญิงพิมพ์นภา  คำแก้ว
23. นายวชิรพล  ต่อศรี
24. นางสาววชิรา  บุญมี
25. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
26. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
27. นายวีรยุทธ  เลพล
28. นายวีรวัฒน์   เกิดกันชีพ
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธินันท์
30. เด็กหญิงสุดใจ  ขวัญงาม
31. นางสาวสุพรรณษา  สุริยงค์
32. นางสาวสโรชา  ภูท้าว
33. เด็กหญิงอาทิติยา  สมบูรณ์
34. นางสาวอาริษา  สุขสมบูรณ์
35. เด็กหญิงอุทุมพร  ม่วงคุ
36. นางสาวอุไรรักษ์  สุขสมบูรณ์
37. นางสาวเพ็ญมณี  บงแก้ว
 
1. นายพนม  นานวน
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นายณฐมน  ภูมินทร์
4. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
5. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
6. นางสุวินี  บัวระภา
7. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
8. นายสมชาย  รัดมาน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวกรรณิการ์  หนูจันทร์
2. นายกฤตนัย  ต่างใจ
3. นายธนันชัย  ถาบุรี
4. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
5. นายปัญญา  ศักดาพิทักษ์
6. นางสาวสโรชา  ภูท้าว
 
1. นายพนม  นานวน
2. นางอรพิน  ฐิตศุภกุล
3. นางรัศมี  จันทเมือง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายชนะพล  ป้อมค่าย
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครูสำโรง
 
1. นางประเทือง  พุฒพิมาย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กชายชาคริต  ทุมดี
 
1. นางสุดารัตน์  เหล่ามะลอ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  สาดนอก
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายโชคชัย  นามพิมล
 
1. นางสาวนภาลัย  ติใจ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  บางปะอินทร์
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงประชุม
 
1. นางสุดารัตน์  เหล่ามะลอ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชัยสงค์
 
1. นายรณกฤต  ไชยคีนี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงมติมนต์  จัดว้อง
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กชายเอกรัตน์  เดชป้องหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายแปลก  พรมอ่อน
 
1. นางสาวฐิติยากร  คำภูเวียง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสะอาด
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงญารินทร์ดา  พึ่งดี
 
1. นางสาวจุฑารักษ์  บุ้งทอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายก้องเกีรยติ  ทองสงค์
2. เด็กชายจินดาพงษ์  คำพวง
3. นางสาวจิรานุช  นานวน
4. เด็กหญิงชลิตา  รัตนภักดี
5. เด็กชายชวิศ  นอศรี
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์จำปา
7. นายณัฐวุฒิ  เขาแก้ว
8. เด็กหญิงดวงจันทร์  งอกงาม
9. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญทัน
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายใจ
11. นางสาวนิลาวรรณ  บานเย็น
12. นางสาวนุชประวีร์  สะดาแนน
13. เด็กหญิงนุสรา  รัตนภักดี
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนภักดี
15. เด็กหญิงผกามาศ  ลานนท์
16. นายพงศกร  ซารัตน์
17. เด็กชายพยัพ  ทองศรี
18. นายภัทรพรรณ  เทวดา
19. เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนภักดี
20. เด็กหญิงมลธิดา  วิพายา
21. เด็กหญิงมัฑณา  วงศ์วิชิต
22. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุรินทร์
23. เด็กหญิงวรนุช  บัวศรี
24. เด็กหญิงวิจิตรา  สารศรี
25. เด็กหญิงวิชุดา  หาญธงชัย
26. นายวีรยุทธ  จริมา
27. นายศราวุธ  นอศรี
28. นายศักดิ์มุกดา  ชาลี
29. เด็กหญิงศิริพร  หมายใหญ่
30. เด็กชายสันติพงษ์  นามกันยา
31. นายสิรวิชญ์  ลีตา
32. นางสาวสุดารัตน์  พันสอน
33. เด็กหญิงสุธิดา  เคระคุณ
34. เด็กหญิงสุภิญญา  ริตำแหง
35. นายอนิรุจน์  บ่อแก้ว
36. เด็กหญิงอรณิชา  กองตา
37. เด็กหญิงอรณี  มูลกองศรี
38. นางสาวอารียา  กลิ่นจันทร์
39. นายเสกสรรค์  ศรีประทุม
40. เด็กชายไพศาล  ศรีสุภา
 
1. นายชัยยุทธ  เทพดุลยพัฒน์
2. นายยุตา  มิ่งแก้ว
3. นายอรุณ  โคตรวงษา
4. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
5. นางอมรวรรณ  โคตรวงษา
6. นางสาวอนุสรา  เกษทองมา
7. นายนิเวศน์  ระนาด
8. นายจินดา  ทองจันทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายฐิติรัตน์   บัวระภา
 
1. นางมัลลิกา  ศรีตนชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์เพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กชายจักรี  เทพดุลยพัฒน์
4. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
5. เด็กหญิงจิรประภา  กันแสน
6. เด็กหญิงชญาณี  ปัตตาเน
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงมะแจ้ง
8. เด็กหญิงฐิติยา  พิมสุข
9. เด็กชายณภทีป  เจริญหมื่น
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณไชย
12. เด็กหญิงธิดาพร  หาฉวี
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กหญิงปาณิสา  สุริยะมณี
15. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ชารัญจ่า
16. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
17. เด็กชายยศรชต  นวนกระโทก
18. เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมโคตรค้า
20. เด็กหญิงวศิรพร  โทนหงส์ษา
21. เด็กชายวังไพร  จุลเพชร
22. เด็กหญิงวัชราพร  วันณา
23. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยธานี
24. เด็กหญิงวิณิสาข์  ผาลุธรรม
25. เด็กหญิงวิภาพร  ชินวงค์
26. เด็กหญิงศลิษา  แซ่ย่าง
27. เด็กหญิงศศิวิมล  ม้าเจริญตระกูล
28. เด็กชายศุภเชษฐ์  นครโสภา
29. เด็กชายสหรัฐ  วงศ์โสภา
30. เด็กหญิงสารธาร  ลุนชัย
31. เด็กหญิงสุชานันทร์  ศรีจันทร์
32. เด็กหญิงสุนิตตา  จันทิมา
33. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองใหม่
34. เด็กหญิงอรญา  นามุ่น
35. เด็กหญิงอริศรา  สนสุรัตน์
36. เด็กหญิงเจนจิรา  พลนิกร
37. เด็กหญิงแขมจิรา  ลิภา
38. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
3. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
4. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
5. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
6. นางสาวทิพย์สุดา  สารดี
7. นายยุทธนา  ภูยาแพทย์
8. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
2. เด็กชายชัชวาล  จำรัสเนตร
3. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
4. เด็กชายนราธร  พลซา
5. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
6. เด็กชายพงษ์ศธร  โปร่งเมืองมูล
7. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
8. นายวีรวัฒน์  เกิดกันชีพ
9. เด็กชายอนุชิต  ดีสม
10. เด็กหญิงอาทิติยา  สมบูรณ์
 
1. นางรัศมี  จันทเมือง
2. นายณฐมน  ภูมินทร์
3. นางละมรไพร  ช้างอินทร์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนทิพย์
3. เด็กหญิงดุจสิตา  วิเวก
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทิหล้า
6. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ดาวเหนือ
7. เด็กชายศุภกร  ศรีธรราษฎร์
8. เด็กชายสิทธิชัย  แก้ววงศ์
9. เด็กหญิงอนัชชา  สมทัต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสาวสุรางค์   ลำดวน
3. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกิตติมา  หอมดวง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงธนิดา  เที่ยงนิล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉ่ำสูงเนิน
6. เด็กหญิงพุทธิดา  หงษ์ชุมแพ
7. เด็กหญิงสุนิสา  ขันสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงไพรินทร์  วิชัยคำจร
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
2. นางหนูอร  โคตรชนะ
3. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
4. นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา  พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ปาราชิตัง
2. เด็กหญิงนภัสกานต์  มาลามิ่ง
3. เด็กหญิงปัณณพร  ภูมิรัฐนี
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  พันเหลา
5. เด็กหญิงสพรรษา  รัตนธรรมธาดา
6. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีทะจักร
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ราชโคตร
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางวิยะดา  อำมาตหิน
3. นางสาวสุรางค์   ลำดวน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บาบุญ
2. เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ
3. เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญพรม
4. นางสาวชลธิชา  คาแสน
5. เด็กหญิงดัดชา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายทีปกรณ์  อินทร์ชีลอง
7. นางสาวประภา  สาหล้า
8. เด็กหญิงพิลาพรรณ  คงคำ
9. เด็กชายภูวนาท  คำสุข
10. เด็กหญิงมนัชญา  ศรีรักษา
11. นางสาวยุภาภรณ์  ทัพธานี
12. นางสาวรสิกา  เดชสมบัติ
13. เด็กหญิงวชิรินทรา  พรมนิล
14. เด็กหญิงศรินทิพย์  บุญแสง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณหาร
16. นางสาวสุวัจนี  กันยามา
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางสาวนัยนา  ศรีรักษา
3. นางสาวสุภาวดี   พรหม
4. นางประคอง  ภูพวก
5. นางอัจฉรา  คำจันทน์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใจบาน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  รัชชูวงค์
3. เด็กหญิงชมพูนิช  อร่ามเรือง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
5. เด็กชายธนกฤต  จันทิมา
6. เด็กหญิงบุญยาพร  สีทา
7. เด็กหญิงบุษกร  เตชัย
8. เด็กหญิงปณิตา  เหตุเกษ
9. เด็กหญิงพัชรา  ภูน้ำย้อย
10. เด็กชายพีรพล  น้อยคำตุ้ม
11. เด็กชายภูริภัทร  พรมมาศ
12. เด็กหญิงมัทนพร  สาโสด
13. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุมสวัสดิ์
14. เด็กชายวัชรายุทธ  สุขสมบูรณ์
15. เด็กชายอัครชัย  นามวงษ์
16. เด็กหญิงเมขลา  แซ่นา
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
4. นางอรวรรณ  นรแสน
5. นางขวัญทิวา  มูลธิยะ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายกษิดิศ   สายยาพัด
2. เด็กชายจิรศักดิ์   สะเกรัมย์
3. เด็กชายธนพล   กองสี
4. เด็กชายสนธยา   สารมะโน
5. เด็กชายเตวิทย์   สุพรรณพิมพ์
 
1. นายนิคม  โสมนัส
2. นางฐิติรัชต์  ช่างพะเนา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. นายธีรพล  ภักมี
2. นายปัญญา  แก้วดี
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชยณัฐ  เกตุหอม
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์  เทพโสภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำตุ้ม
4. เด็กหญิงปิยะพร  จำปีพรม
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูมีเขียน
6. เด็กหญิงอภัสรา  ไกรพล
 
1. นางนิอร  นามศรี
2. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ทุมฮาบ
2. เด็กชายทวีชัย  ปฏิรูปา
3. เด็กชายธนพล  สอนแสวง
4. เด็กชายสรยุทธ  สุวรรณสนธิ์
5. เด็กชายอัษฎาวุษ  เนตรแก้ว
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณชัย
 
1. นายสิทธิพงศ์  ถามะณีศรี
2. นายคำดี  สอนสียา
3. นายสุทิน  เพียภู
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายนาวิน  สุพรรณ์พุทธา
2. เด็กชายพรเทพ  พรมศรี
3. เด็กชายวีระพล  มิ่งมูล
4. เด็กชายศรัญย์  นามเวช
5. เด็กชายสุทัศน์  แคนสี
6. เด็กชายอนุพงษ์  ทองอ่อน
7. เด็กชายอุทัย  จันทบ
8. เด็กชายเจษฎา  หล้าทุม
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
3. นางจิตตานันท์  นันทะ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตุยสี
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ดวงบุตร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ถุนพุฒดม
 
1. นางพันราศรี  ประชาโชติ
2. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมูลทา
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี   สุธรรมมา
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนรากร  หอมสนิท
2. เด็กชายวัธพงษ์  ผงสุข
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ  แก้วโวหาร
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกีรติภา  ติงสะ
2. เด็กหญิงสมานฉันท์  แกนภูเขียว
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ส้านสิงห์
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชาวผักปัง
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  เลบ้านแท่น
3. เด็กหญิงพรธิภา  ปฏิตังโข
 
1. นายเอนก  แก้วผาง
2. นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. นางสาวณัฐริกา  อารฤทธิ์
2. นางสาวอาภัสรา  ศักดิ์วงศ์
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นายวันชัย  โสภา
2. นายสุธีรัชต์  ป้านภูมิ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กชายธนบดี  นาคแกม
2. เด็กชายวรมัน  สมพันเพียง
 
1. นายสำเริง  สุนทราวิรัตน์
2. นายนิมิตร  สุติยะวัน
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนพล  ทัพรัตน์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เทพโภชน์
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  ลุนภา
2. เด็กชายภานุวิทย์  นามกิ่ง
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นายวันชัย  โสภา
2. นายสุธีรัชต์  ป้านภูมิ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายธรรมวิทย์  บงแก้ว
2. เด็กหญิงรักษิตา  นุราช
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์ทอง
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นางสิรินารถ  โคชา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณา  วรชินา
2. เด็กชายศิขรินทร์  วอศิริ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายชวัลรัตน์   หาญเชิงชัย
2. เด็กชายปมณฑ์  เผ่าเพ็ง
3. เด็กชายรัฐภูมิ   คำใบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายบัณฑิต  ดานา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัดชา
3. เด็กชายอุทัย  จันทบ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นายพิสิษฐ์  วงศรีเทพ
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงศิรินธร  บุดดาซุย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองคู่
3. เด็กหญิงเฟื่องกมล  ศิริสำราญ
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงดวงมณี  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาศกระโทก
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางเสาวนีย์  ดานะ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กชายธนกฤต  นามโคตร
2. เด็กชายพรชัย  ประกิต
3. เด็กชายเดชบดินทร์  บาดาจันทร์
 
1. นายบุญสูง  มูลที
2. นายสุวิทย์  โคตรแก้ว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายรัชชานนท์  กุจตัน
2. นายศักรินทร์  ใจเรือง
3. นายสราวุฒิ  ศรีสงคราม
 
1. นายทิวานนท์  บุญเนาว์
2. นายเกียรติศักดิ์  นิพวงลา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  จันแสงศรี
2. เด็กหญิงสิริญยา  ภิญโญฤทธิ์
3. เด็กชายอิทธิกร   สุขพุฒ
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญชม
2. นางสาวปิยธิดา  ทองปั้น
3. เด็กหญิงพรชิดา  คำพรม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายวิพุธ  สมศรี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงฐิติกา  เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  โป้กันยา
3. เด็กหญิงนัฐพร  โสภากุล
4. เด็กหญิงนิภาพร  ป้านภูมิ
5. เด็กหญิงศิรประภา  เท่าบุรี
6. เด็กหญิงสุปวีณ์  จันทาสี
 
1. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
2. นายณภัทร  เสริฐศรี
3. นายกฤตภาส  สายทองดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
2. เด็กชายต่อตระกูล  โสมน
3. เด็กชายวรเมธ  กรรณลา
4. เด็กชายวีระเดช  ศรีรักษ์
5. เด็กชายอดิศักดิ์   ลากุล
6. เด็กหญิงเด่นนภา  แนวประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
3. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายคมสันต์   บานบุรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝ่ายเป็น
3. เด็กชายนุรุตน์  บริวงษ์
 
1. นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด
2. นางรุ่งนภา  แทนธานี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงญาดา  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายธนาทร  ชำนิ
3. เด็กหญิงอารียา  พงษ์เพ็ชร
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนฤมล  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงปิยพร  พินทับ
3. เด็กหญิงภัทธีรา  ศรีจันทะ
 
1. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
2. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. เด็กหญิงทิตยา  คำอ่าง
2. เด็กชายพุทธกาล  บัวบาลบุตร
3. เด็กชายอนุสรณ์  คิริซี
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
2. นางศีระดา  หินสูงเนิน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. นางสาวทรัพย์ไพวัลย์  การภูธร
2. นางสาวสุชานันท์  ทองแสง
3. นางสาวเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงพัชลิดา  ช่วงชาญ
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  น้อยตา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ผางน้ำคำ
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
2. นางรัชนี  อินทมาตย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงนัทธิญาภรณ์  บึงเจริญ
2. เด็กหญิงสรินธร  สายโยธา
3. เด็กหญิงอรุณี  กลมเกลียว
 
1. นางรัชนี  อินทมาตย์
2. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายนันทกร  เสิกกัณยา
2. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ซุยกระเดื่อง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไหล่ขาม
 
1. นางปิยาภรณ์  พลซา
2. นางสาวมัลลิกา  ขำลึก
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มูลเสนา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ผลสง่า
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นางสาวปัทมราช  พิมพ์พงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวบุญลักษณ์  พรมศรี
2. นางสาวสายป่าน  บุญแสงศรี
3. นางสาวอุบลวรรณ  เกษทองมา
 
1. นางอรพิน  ฐิตศุภกุล
2. นางละมรไพร  ช้างอินทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เห็มทอง
2. เด็กหญิงยศวรา  คำพรม
3. เด็กหญิงสุธาดา  กรรณลา
 
1. นางพรสวรรค์  จริมา
2. นายนันทวัฒน์  คำเมือง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันมาลา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บริบูรณ์
3. นางสาวไพรินทร์  คำมงคุณ
 
1. นางวิไลรัตน์  บุญปัน
2. นางประรัชญา  พลซา
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรพันธ์   สมสกุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  เจดีย์
3. เด็กชายภาสกร  จิตเจริญ
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงนงคราญ  พิลากอน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายมาศ
3. เด็กหญิงรวิษฎา  โล่ห์คำ
 
1. นางจีรพา  สอนสุภาพ
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงบุบผา  ปัดชา
2. เด็กหญิงวรนุช  คำยอด
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงปิโยรส  นิยมราษฎร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุดอาราม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หอมอ่อน
 
1. นางพันราศรี  ประชาโชติ
2. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายปริยาภัทร  สิงห์จำเริญ
2. เด็กหญิงพรนิชชา  ทาหล้า
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีสุนทร
2. นางสาวธิติยา  ทิพย์จันทร์
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  บุญนาค
 
1. นางสาวธัญศิริ  สุขสมบัติ
2. นางบุญชม  ศิลาอุดมกิจ
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงสุนิษา  โพธิศรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  ดีบ้ง
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางปทิตตา  บุตรดีสุวรรณ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อาจศิลา
 
1. นางบุปผา  นามจริง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  นครนายก
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผุยคำภิ
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กชายวุฒิชัย  มะลิคำ
 
1. นายณิชคุณ  ตรียเวชชานนท์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายกันยาวรรณ  แนวประเสริฐ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ภาเรือง
3. เด็กชายธนากร  โฮ่หนู
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พละกุล
5. เด็กหญิงภัทรปภา  อยู่กรุง
6. เด็กชายภาสกร  แสนบุราณ
7. เด็กชายเมธา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคัคนินท์  ภารบาล
2. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
3. นางสุนันทา  สุนา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายชลชาติ  เริงนิสัย
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงจันทมณี  ไสยันต์
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  เหล่าพิลัย
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายศิวกร  ช่างเรือง
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสมสุข  ศรีบุญเรือง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางสาวณัฎฐนิชา  วงค์สุวรรณ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายสุริยะ  รุ่งเช้า
 
1. นางสาวชญาณ์นันท์  สรีสันต์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงยุวพร  ดำรงศาสตร์สกุล
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงเกษรัตน์ดา  ศรีภูมิ
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงศุภกร  ซ่องผม
 
1. นางกาญจนา  ซ่องผม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายพงศธร  ยอดอัน
2. เด็กชายวัชรพล  อ่อนตา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ลีเขียว
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นางวลัยพร  ราคาแพง
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  มีผล
2. เด็กชายสุรยุทธ์  ปะยัง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผาคำ
 
1. นางสุวรรณ  ศรพรหม
2. นางสาวสุนิศา  คำถา
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จันชาทร
2. เด็กหญิงอิงอร   ชาญเดช
3. เด็กหญิงเมตตา   คำภาเขียว
 
1. นางอรอุมา  พรมเวียง
2. นางสาวพุทรา  สารีบุตร
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  นันแก้ว
2. เด็กชายอภินันท์  คำบุญเกิด
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วจังหาร
 
1. นางละออ  สิมมะลา
2. นางนภาพร  สายคำภา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายภัครวัฒน์  พลซา
2. เด็กชายวีรากร  สอนสุภาพ
3. เด็กชายอนุชิต  ระว้า
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางสาวอริยาภรณ์  ชาภักดี
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมมะดี
2. เด็กชายรุจิสรรค์  พิมใจ
3. เด็กชายศาสตรายุทธ  จันเหลือง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายทยากร  สิงห์ขัน
2. เด็กชายธีรภัทร์  หากันได้
3. เด็กชายสุรเชษฐ์   พรมโคตรค้า
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
2. นายสามารถ  ไชยภูมิ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  มุสิก
2. เด็กชายกรรณทร  พลพรม
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมพา
 
1. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
2. นางน้อมจิตร  ทวีชัย
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนุชรี  พุฒละ
2. เด็กชายศุภรักษ์  สิงห์ตุ้ย
3. เด็กหญิงสุนิตา  วงศา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายพลชัชสิฐ  บุญโฮม
2. เด็กชายพิชยสิฐ  บุญโฮม
 
1. นางสาวพรชนก   เพชรพิชัย
2. นางสาวไพจิตร  สิงห์ไธสง
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ฟ้องเสียง
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงสุชาวรินทร์  สินทบ
2. เด็กชายอิทธิพัทร์  ปัดชากาว
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงธนพร  เรือนทอง
3. เด็กชายราเมศร์  โลหะเวช
 
1. นางละออง  พิมแหวน
2. นายรณกฤต  ไชยคีนี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 1. เด็กชายชัยภัค  แสงมาลา
2. เด็กหญิงมาริษา  ประแดงอ่อน
3. เด็กหญิงอรกัญญา  วราบุตร
 
1. นางสมควร  ศรีโยธา
2. นางเสาวนีย์  มีชิน
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายวัชรินทร์  ลอยชัยภูมิ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  หล้าบ้านโพน
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  หมอแพทย์
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงกัญญุตา  สีกา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายพลวัต  พันสนิท
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงอำไพ  วงเลิง
 
1. นายศิริพงษ์  หาระพันธ์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนที  เศษตรา
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายพรพิศิษฐ์  จันทิชู
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มิ่งพรมสกุล
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายกฤตรินทร์  กรรณลา
2. เด็กหญิงจันทการต์   กุตัน
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ภูมิศักดิ์
4. เด็กชายชลธาร  หงษ์คำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  พาโนนค้อ
6. เด็กชายชลธี  แสนยศ
7. เด็กหญิงชลิตา  นามโส
8. เด็กชายชลแดน   อุทาโพธิ์
9. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วก่อง
10. เด็กชายธีรภัทร  อุดมดี
11. เด็กหญิงนภัสสร  พลพาน
12. เด็กหญิงบงกชกร  วรฉัตร
13. เด็กชายปิติพงษ์  จำปาบุรี
14. เด็กหญิงพิศมัย  แก้วพรม
15. เด็กชายพีรพัฒน์  นามเหล่า
16. เด็กชายภัทรกุล  บุญเที่ยง
17. เด็กชายภูตะวัน  ศรีพุทธา
18. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
19. เด็กหญิงวิชุตา  เครือภูงา
20. เด็กหญิงวิรัญชนา  เค้ามิม
21. เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
22. เด็กชายศราวุธ  ไชยเดช
23. เด็กหญิงสายฝน  สิมาลา
24. เด็กหญิงสุวิสา  พลสงคราม
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
26. เด็กหญิงอันติมา  สุนลี
27. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มูลกัญยา
28. เด็กชายเอกพล  บุญประคม
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายทัศนะ  คามะเขต
3. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
4. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
5. นางละเอียด  กุดโอภาส
6. นายคมกริช   กุดโอภาส
7. นางสมบัติ   เสือพาดกลอน
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วโรย
2. นายกิตติชัย  ชาญอาวุธ
3. เด็กหญิงชนิกา  อุดมธนอนันต์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  หล้าโนนตุ่ย
5. นายชาญณรงค์  น้อยวังหิน
6. เด็กหญิงฐิติยา  ภาสกุล
7. เด็กชายธวัฒน์ชัย  คำอ้อ
8. เด็กชายธิติวงค์  พิมเขตร
9. เด็กชายนที  เศษตรา
10. เด็กชายนวพล  ทองคำ
11. เด็กชายนันทวัฒน์  มิ่งพรมสกุล
12. เด็กหญิงปทุมรัตน์  คุณานาม
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจสุภาพ
14. เด็กชายปัตถกร  พิมพ์แหวน
15. เด็กหญิงปิยศิริ  รกชัฏ
16. เด็กชายปุริม  พิมเขตร
17. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธ์อุต
18. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
19. เด็กหญิงพิมนภา  อุตรพรม
20. เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีภูธร
21. เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
22. เด็กชายวิทยากร  จิตจง
23. เด็กหญิงวิภาดา  สิงหา
24. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธจัน
25. เด็กชายวีรพล  ปุริสังข์
26. นายวุฒิชัย  มูลพงษ์
27. เด็กชายสมาน  สีดา
28. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมบูรณ์จันทร์
29. เด็กชายอัมรินทร์  สาหล้า
30. เด็กหญิงเกษร  ศรีภูธร
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นางสาวบุญญา  โพ้งศิริ
3. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
4. นางสุมาลี  พวงศรี
5. นายสมนึก  ดีสุข
6. นางวิไลวรรณ  หมีกุละ
7. นายกิติพัฒน์  นาดี