หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   25 ต.ค. 2558   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม 26 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 26 ต.ค. 2558 13.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 26 ต.ค. 2558 13.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/3 26 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 2 26 ต.ค. 2558 13.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 2 26 ต.ค. 2558 13.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 2 26 ต.ค. 2558 13.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 2 26 ต.ค. 2558 13.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร 26 ต.ค. 2558 13.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 2 26 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 26 ต.ค. 2558 13.00
2 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 26 ต.ค. 2558 13.00
3 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 26 ต.ค. 2558 14.00
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 26 ต.ค. 2558 14.00
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล ห้อง เวที 26 ต.ค. 2558 13.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล ห้อง เวที 26 ต.ค. 2558 13.00
7 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 26 ต.ค. 2558 13.00
8 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 26 ต.ค. 2558 13.00
9 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 26 ต.ค. 2558 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558 09.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 26 ต.ค. 2558 09.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 26 ต.ค. 2558 09.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558 13.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 26 ต.ค. 2558 13.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 26 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหน้า 26 ต.ค. 2558 13.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหลัง 26 ต.ค. 2558 13.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ด้านขวา 26 ต.ค. 2558 13.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ด้านซ้าย 26 ต.ค. 2558 13.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 26 ต.ค. 2558 13.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 26 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวที บริเวณสนาม 26 ต.ค. 2558 10.00
2 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวที บริเวณสนาม 26 ต.ค. 2558 10.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]