หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิยศกุลสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายสำเนียง แดนสามสวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายสำเนียง แดนสามสวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายสำเนียง แดนสามสวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิ์ยศกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิ์ยศกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิยศกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสมสมร ศรีแสงโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายประคอง ยศพิมพ์โรงเรียนบ้านหินแลบกรรมการ
5. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสมสมร ศรีแสงโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายประคอง ยศพิมพ์โรงเรียนบ้านหินแลบกรรมการ
5. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศฤงคาร หล้ากันหาโรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางชวารินทร์ ทัพใหญ่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวัชรี โสภารักษ์โรงเรียนบ้านท่อนกรรมการ
4. นางวิภาพร ยอดทองดีโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสนม มาระวังโรงเรียนบ้านตูบค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร นนทะโคตรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ แก้วชายโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สินพรมโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายพิศดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายทศพร หุมอาจโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนวังยาวกรรมการ
3. นางสุวิดา เนาว์แสงสพป.ลย3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
3. นางสุวิดา เนาว์แสงสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสุวิดา เนาว์แสงสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสุวิดา เนาว์แสงสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.ลย3กรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยม.ราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.ลย3กรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยม.ราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.ลย3กรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.ลย3กรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยม.ราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยม.ราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อมรศิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ดีมัยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสิรินทร์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวคำหล้า พรหมศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นายกฤตยา คำพิลาโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
7. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ มงคลเดชสพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นายธเนศ ภักดีมีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสุพรรณ ภูเก้าแก้วโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
7. นายนพพร โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
8. นางเอื้อมพร ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ บานเย็นโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ จันทร์แจ่มสพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บานเย็นโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายธเนศ ภักดีมีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเกษม แก้วยาศรีโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการ
4. นางกิติยา เปรยะโพธิเดชะโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางอิสรารัตน์ แสนยะบุตรโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติธร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำประธานกรรมการ
2. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา สุธงษาโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
4. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ บุญกิจโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล อินมาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนันท์ โพธิ์นางโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย เขต3กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ทองปั้นโรงเรียนบ้านนาขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ชนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางวาสนา คำมาทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอื้ยมกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย อินแผลงโรงเรียนบ้านนามาลาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย อินแผลงโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเมืองมล พันธ์มากโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ บุดดีคำโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นางกฤษณา จันทศรโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝากรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ บุดดีคำโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นางกฤษณา จันทศรโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝากรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู สิหะวงษ์โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายบัณฑิตา พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายบัณฑิต พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านปอเหมืองน้อยกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร เกษสุภะโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชนิกา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงค์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางอภิญญา ผ่องจิตรโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเชาวกุล พรมใจโรงเรียนบ้านโป่งชีประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชพรหมมาโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางศศิธร พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอวยพร อำมะเหียะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางปภัสสร ดีรักษาโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางชนัญญาลักษณ์ พิลาเกิดโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม จันลาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายบุญหนัก พรมโคตรค้าโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นายเสิน เหมสุทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี)กรรมการ
5. นางอรวรรณ สารมะโนโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ มรุธารินทร์โรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
3. นางพิมพ์ญาดา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางอรวรรณ สุขเสริมโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
5. นางดวงทิพย์ สรรณโมลีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นายอาคม พรหมศิริโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางสุภาพร แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิพล อุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัวโรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นางจารุวรรณ บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางนพลักษณ์ สุทธิโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชูเกียรต์ กงคำโรงเรียนบ้านป่าสะแขประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางนันทิชา โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางนันทิชา โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ คำพิลาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ คำพิลาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิชิน สุพรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิชิน สุพรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านแก่งครกประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
3. นางยุพิน นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสมถวิล วรชัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ทองกวดโรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางยินดี มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายแทน ชำนาญพันธ์โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางนิวา ทาสีดาโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
5. นางยุพิน มาฉิมโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุปราณี รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุปราณี รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบังอร พลลมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นครศรีโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบังอร พลลมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นครศรีโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบังอร พลลมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นครศรีโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรณ์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริญโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จำรัสกลางโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสิทธิพล อุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จำรัสกลางโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสิทธิพล อุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]