หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 128 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 8 15 10
2 126 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 24 57 40
3 004 โรงเรียนด่านซ้าย 31 95 58
4 008 โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน 0 0 0
5 009 โรงเรียนนาหมูม่นนาดีห้วยปลาฝา 0 0 0
6 116 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 4 9 7
7 010 โรงเรียนบ้านกกจาน 2 9 4
8 013 โรงเรียนบ้านกกสะตี 1 3 1
9 014 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 0 0 0
10 011 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 3 6 4
11 012 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 11 20 14
12 015 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 1 2 2
13 016 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 17 35 27
14 030 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 9 5
15 031 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 10 7
16 032 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 4 7 5
18 034 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 8 12 11
19 035 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 1 1 1
20 036 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านทับกี่ 28 71 41
22 041 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1 3 2
23 040 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 17 38 26
24 037 โรงเรียนบ้านท่อน 5 14 10
25 039 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 2 4 2
26 042 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 3 11 5
27 043 โรงเรียนบ้านนาข่า 1 3 2
28 044 โรงเรียนบ้านนาคูณ 6 13 10
29 048 โรงเรียนบ้านนาดี 3 7 4
30 049 โรงเรียนบ้านนาทอง 15 33 22
31 050 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 4 7 5
32 051 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 1 3 2
33 052 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 3 2
34 053 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 0 0 0
35 054 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 8 23 16
36 055 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 5 9 7
37 056 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 7 12 10
38 045 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3 5 3
39 046 โรงเรียนบ้านนาเจียง 12 25 17
40 057 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 18 41 20
41 059 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 0 0 0
42 058 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 10 22 17
45 063 โรงเรียนบ้านบง 2 4 3
46 064 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 1 1 2
47 065 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 11 16 16
48 068 โรงเรียนบ้านปากหมัน 2 4 2
49 066 โรงเรียนบ้านปากแดง 4 8 7
50 067 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 0 0 0
51 069 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 5 5
52 070 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 3 2
53 071 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 1 2 2
54 074 โรงเรียนบ้านผึ้ง 3 6 6
55 077 โรงเรียนบ้านร่องจิก 28 45 37
56 078 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 2 2 2
57 079 โรงเรียนบ้านวังบอน 0 0 0
58 081 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 22 18
59 080 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 3 7 5
60 082 โรงเรียนบ้านวังเวิน 6 17 8
61 083 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 4 5 5
62 084 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 4 2
63 086 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 5 8 8
64 089 โรงเรียนบ้านหนองบง 30 74 47
65 090 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 6 2
66 091 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 2 3 2
67 092 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
68 093 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 8 16 13
69 094 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 5 4
70 095 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 2 3 3
71 088 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
72 108 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 2 4 2
73 109 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 2 6 4
74 110 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
75 112 โรงเรียนบ้านหินสอ 0 0 0
76 111 โรงเรียนบ้านหินแลบ 4 7 4
77 096 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 7 22 6
78 097 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 2 6 4
79 098 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 30 83 51
80 099 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 0 0 0
81 100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 0 0 0
82 101 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 1 3 1
83 102 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 0 0 0
84 104 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 30 62 48
85 125 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 3 2
86 124 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 0 0 0
87 103 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
88 026 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 2 4 2
89 113 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 23 49 31
90 114 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 7 17 13
91 019 โรงเรียนบ้านแก่ง 4 20 9
92 018 โรงเรียนบ้านแก่งครก 0 0 0
93 020 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 7 6
94 021 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 8 11 8
95 017 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 5 32 14
96 022 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 0 0 0
97 023 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 1 1 1
98 024 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 0 0 0
99 025 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 1 1 1
100 087 โรงเรียนบ้านแสงภา 6 14 10
101 028 โรงเรียนบ้านโคก 1 2 1
102 027 โรงเรียนบ้านโคกงาม 10 33 18
103 029 โรงเรียนบ้านโคนผง 1 1 1
104 062 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 2
105 073 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
106 072 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 2 4 3
107 117 โรงเรียนบ้านโป่งชี 18 29 25
108 075 โรงเรียนบ้านโพนสูง 7 12 10
109 076 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 0 0 0
110 115 โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 0 0
111 119 โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ 0 0 0
112 120 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 42 107 71
113 121 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
114 122 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
115 118 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 14 37 24
116 001 โรงเรียน ตชด.นาปอ 0 0 0
117 006 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 0
118 007 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0
รวม 644 1483 993
2476


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]