สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านซ้าย 31 6 1 2 38
2 บ้านห้วยทอง 23 3 2 0 28
3 บ้านห้วยมุ่น 21 1 4 1 26
4 ด่านซ้าย 20 5 3 0 28
5 บ้านทับกี่ 20 2 0 0 22
6 บ้านหนองบง 18 4 6 2 28
7 บ้านร่องจิก 18 2 1 0 21
8 บ้านเหมืองแพร่ 17 4 1 1 22
9 ชุมชนภูเรือ 13 7 1 1 21
10 บ้านนาทอง 13 0 1 0 14
11 บ้านโป่งชี 10 5 0 1 15
12 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 10 2 0 0 12
13 บ้านทุ่งเทิง 9 6 0 0 15
14 บ้านนาเจียง 8 3 0 0 11
15 บ้านกลาง(ภูเรือ) 7 7 2 0 16
16 บ้านนาแห้ว 7 5 3 2 15
17 บ้านวังยาว 7 3 0 1 10
18 บ้านน้ำเย็น 7 1 1 1 9
19 บ้านตูบค้อ 7 1 0 0 8
20 บ้านเหล่ากอหก 6 1 0 0 7
21 บ้านหนองหลวง 6 1 0 0 7
22 บ้านโคกงาม 6 0 2 0 8
23 บ้านปลาบ่า 5 3 2 0 10
24 ชุมชนบ้านนาพึง 5 1 1 1 7
25 บ้านโพนสูง 5 0 1 1 6
26 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 4 2 1 2 7
27 บ้านนาหว้าน้อย 4 2 1 0 7
28 บ้านนาลึ่ง 4 1 2 0 7
29 บ้านท่อน 4 1 0 0 5
30 บ้านซำทอง 4 1 0 0 5
31 บ้านแก่ง 4 0 0 0 4
32 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 4 0 0 0 4
33 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 0 0 0 4
34 บ้านห้วยตาด 3 3 0 0 6
35 บ้านวังเวิน 3 2 1 0 6
36 บ้านนาคูณ 3 2 0 0 5
37 บ้านแสงภา 3 1 2 0 6
38 บ้านนาหมูม่น 3 1 0 1 4
39 บ้านปากแดง 3 1 0 0 4
40 บ้านศาลาน้อย 3 1 0 0 4
41 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 0 0 0 3
42 บ้านปางคอม 3 0 0 0 3
43 บ้านแก่งเกลี้ยง 2 2 1 0 5
44 บ้านตาดเสี้ยว 2 2 0 0 4
45 บ้านวังเป่ง 2 0 1 0 3
46 บ้านนาขามป้อม 2 0 0 1 2
47 บ้านชั่งสี่ 2 0 0 0 2
48 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 0 2
49 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
51 บ้านหนองอุมลัว 2 0 0 0 2
52 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 1 4 0 1 5
53 บ้านนาทุ่ม 1 2 1 0 4
54 บ้านกกโพธิ์วังกำ 1 1 1 0 3
55 บ้านเครือคู้ 1 1 0 0 2
56 บ้านหินแลบ 1 0 1 2 2
57 บ้านบง 1 0 1 0 2
58 บ้านปากหมัน 1 0 0 1 1
59 บ้านลาดค่าง 1 0 0 0 1
60 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 0 1
61 บ้านป่าสะแข 1 0 0 0 1
62 บ้านกกสะตี 1 0 0 0 1
63 บ้านนาข่า 1 0 0 0 1
64 บ้านนาผักก้าม 1 0 0 0 1
65 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยปลาฝา 1 0 0 0 1
67 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
68 บ้านโป่งกวาง 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองสนุ่น 0 2 0 0 2
70 บ้านผึ้ง 0 1 1 0 2
71 บ้านนามาลา 0 1 1 0 2
72 บ้านกกจาน 0 1 0 0 1
73 บ้านหัวนาแหลม 0 1 0 0 1
74 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 1 0 0 1
75 บ้านถ้ำพระ 0 1 0 0 1
76 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
77 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 1 0 0 1
78 บ้านแก่งไฮ 0 1 0 0 1
79 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 0 1 0 0 1
80 บ้านโคนผง 0 1 0 0 1
81 บ้านนาเจริญ 0 0 2 0 2
82 บ้านบ่อเหมืองน้อย 0 0 1 0 1
83 บ้านท่าศาลา 0 0 0 2 0
84 บ้านหัวด่านนาปูน 0 0 0 2 0
85 บ้านโคก 0 0 0 1 0
86 บ้านไฮตาก 0 0 0 1 0
87 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0
88 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0
รวม 393 116 50 28 559