สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านซ้าย 21 6 1 2 28
2 บ้านห้วยมุ่น 21 1 4 1 26
3 ด่านซ้าย 19 5 2 0 26
4 บ้านทับกี่ 19 2 0 0 21
5 บ้านห้วยทอง 17 3 1 0 21
6 บ้านร่องจิก 16 2 1 0 19
7 บ้านเหมืองแพร่ 14 4 1 1 19
8 บ้านหนองบง 14 3 5 2 22
9 ชุมชนภูเรือ 12 7 1 1 20
10 บ้านนาทอง 12 0 1 0 13
11 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 10 2 0 0 12
12 บ้านทุ่งเทิง 9 6 0 0 15
13 บ้านโป่งชี 9 4 0 1 13
14 บ้านกลาง(ภูเรือ) 7 7 1 0 15
15 บ้านวังยาว 7 3 0 1 10
16 บ้านนาเจียง 7 2 0 0 9
17 บ้านนาแห้ว 6 4 3 2 13
18 บ้านน้ำเย็น 6 1 1 1 8
19 บ้านหนองหลวง 6 1 0 0 7
20 บ้านเหล่ากอหก 5 1 0 0 6
21 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 4 2 1 2 7
22 บ้านนาลึ่ง 4 1 2 0 7
23 บ้านท่อน 4 1 0 0 5
24 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 4 0 0 0 4
25 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 0 0 0 4
26 บ้านปลาบ่า 3 3 1 0 7
27 บ้านนาคูณ 3 2 0 0 5
28 บ้านแสงภา 3 1 2 0 6
29 ชุมชนบ้านนาพึง 3 1 1 1 5
30 บ้านนาหมูม่น 3 1 0 1 4
31 บ้านปากแดง 3 1 0 0 4
32 บ้านศาลาน้อย 3 1 0 0 4
33 บ้านตูบค้อ 3 1 0 0 4
34 บ้านโคกงาม 3 0 2 0 5
35 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 0 0 0 3
36 บ้านห้วยตาด 2 3 0 0 5
37 บ้านวังเวิน 2 2 1 0 5
38 บ้านนาหว้าน้อย 2 2 1 0 5
39 บ้านตาดเสี้ยว 2 2 0 0 4
40 บ้านแก่งเกลี้ยง 2 1 1 0 4
41 บ้านวังเป่ง 2 0 1 0 3
42 บ้านนาขามป้อม 2 0 0 1 2
43 บ้านโพนสูง 2 0 0 1 2
44 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 0 2
45 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
46 บ้านปางคอม 2 0 0 0 2
47 บ้านซำทอง 2 0 0 0 2
48 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
49 บ้านหนองอุมลัว 2 0 0 0 2
50 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 1 4 0 1 5
51 บ้านนาทุ่ม 1 2 1 0 4
52 บ้านกกโพธิ์วังกำ 1 1 1 0 3
53 บ้านเครือคู้ 1 1 0 0 2
54 บ้านหินแลบ 1 0 1 2 2
55 บ้านบง 1 0 1 0 2
56 บ้านปากหมัน 1 0 0 1 1
57 บ้านชั่งสี่ 1 0 0 0 1
58 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 0 1
59 บ้านแก่ง 1 0 0 0 1
60 บ้านป่าสะแข 1 0 0 0 1
61 บ้านกกสะตี 1 0 0 0 1
62 บ้านนาข่า 1 0 0 0 1
63 บ้านนาผักก้าม 1 0 0 0 1
64 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 1
65 บ้านห้วยปลาฝา 1 0 0 0 1
66 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
67 บ้านโป่งกวาง 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองสนุ่น 0 2 0 0 2
69 บ้านผึ้ง 0 1 1 0 2
70 บ้านนามาลา 0 1 1 0 2
71 บ้านกกจาน 0 1 0 0 1
72 บ้านหัวนาแหลม 0 1 0 0 1
73 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 1 0 0 1
74 บ้านถ้ำพระ 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
76 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 1 0 0 1
77 บ้านแก่งไฮ 0 1 0 0 1
78 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 0 1 0 0 1
79 บ้านโคนผง 0 1 0 0 1
80 บ้านนาเจริญ 0 0 2 0 2
81 บ้านท่าศาลา 0 0 0 2 0
82 บ้านหัวด่านนาปูน 0 0 0 2 0
83 บ้านโคก 0 0 0 1 0
84 บ้านไฮตาก 0 0 0 1 0
85 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0
86 บ้านลาดค่าง 0 0 0 0 0
87 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0
รวม 333 110 43 28 514