สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 13 7 4 24 21 1 4 1 26
2 อนุบาลด่านซ้าย 8 1 7 16 21 6 1 2 28
3 บ้านทับกี่ 7 7 4 18 19 2 0 0 21
4 ด่านซ้าย 7 4 2 13 19 5 2 0 26
5 บ้านร่องจิก 6 3 2 11 16 2 1 0 19
6 บ้านนาทอง 6 2 2 10 12 0 1 0 13
7 บ้านห้วยทอง 4 5 5 14 17 3 1 0 21
8 บ้านเหมืองแพร่ 3 5 3 11 14 4 1 1 19
9 บ้านวังยาว 3 4 0 7 7 3 0 1 10
10 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 3 3 4 10 10 2 0 0 12
11 บ้านนาแห้ว 2 3 0 5 6 4 3 2 13
12 บ้านหนองบง 2 2 3 7 14 3 5 2 22
13 บ้านทุ่งเทิง 2 2 1 5 9 6 0 0 15
14 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
15 บ้านโป่งชี 1 4 1 6 9 4 0 1 13
16 บ้านนาเจียง 1 3 1 5 7 2 0 0 9
17 บ้านน้ำเย็น 1 3 0 4 6 1 1 1 8
18 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 2 0 3 4 2 1 2 7
19 ชุมชนภูเรือ 1 1 5 7 12 7 1 1 20
20 บ้านเหล่ากอหก 1 1 1 3 5 1 0 0 6
21 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
22 บ้านหนองหลวง 1 1 0 2 6 1 0 0 7
23 บ้านท่อน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
24 บ้านปากแดง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
25 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1 0 2 3 4 0 0 0 4
26 บ้านแก่งเกลี้ยง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
27 บ้านนาคูณ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
28 บ้านศาลาน้อย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
29 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
30 บ้านวังเวิน 1 0 0 1 2 2 1 0 5
31 บ้านปากหมัน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
32 บ้านชั่งสี่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านแก่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านโคกงาม 0 2 0 2 3 0 2 0 5
36 บ้านนาดี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านนาลึ่ง 0 1 2 3 4 1 2 0 7
38 บ้านนาหว้าน้อย 0 1 1 2 2 2 1 0 5
39 บ้านตาดเสี้ยว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
40 บ้านนาขามป้อม 0 1 0 1 2 0 0 1 2
41 บ้านปางคอม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
42 บ้านนาทุ่ม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
43 บ้านป่าสะแข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านกลาง(ภูเรือ) 0 0 3 3 7 7 1 0 15
45 บ้านปลาบ่า 0 0 1 1 3 3 1 0 7
46 ชุมชนบ้านนาพึง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
47 บ้านนาหมูม่น 0 0 1 1 3 1 0 1 4
48 บ้านกกโพธิ์วังกำ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
49 บ้านบง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
50 บ้านแสงภา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
51 บ้านตูบค้อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
52 บ้านห้วยตาด 0 0 0 0 2 3 0 0 5
53 บ้านวังเป่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
54 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
55 บ้านซำทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองอุมลัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
58 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
59 บ้านเครือคู้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
60 บ้านหินแลบ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
61 บ้านกกสะตี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 บ้านนาข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
63 บ้านนาผักก้าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 บ้านห้วยปลาฝา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 บ้านโป่งกวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองสนุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
69 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
70 บ้านนามาลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71 บ้านกกจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 บ้านหัวนาแหลม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านถ้ำพระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านโคนผง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
81 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82 บ้านหัวด่านนาปูน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
83 บ้านโคก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 บ้านไฮตาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านลาดค่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 88 77 60 225 333 110 43 28 486