รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายจิตรกร  คำแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  สารมะโน
 
1. นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากหมัน 1. เด็กชายธีระพล  สุขชู
2. เด็กชายสุภัทรชัย  เนตรแสงศรี
 
1. นายวชิระ  เสนานุช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นนทะการ
2. เด็กชายธนเกียรติ  ศิโร
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์วาท
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒิธนา  คำภาผง
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทะคุณ
2. เด็กชายนราธิป  จันทะคุณ
3. เด็กชายบดินทร์  เชื้อบุญมี
4. เด็กหญิงปิยนุช  จันทะคุณ
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทะคุณ
 
1. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วังหิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายตะวัน  พรมโสภา
4. เด็กหญิงพรพิมล  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
2. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายกฤตนัย  พรหมกุล
2. เด็กหญิงปพิชญา  รัตนมงคล
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กชายปุณยวีร์  กัณทะศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรพิบาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงดวงชีวัน  แก้วเรียบ
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายเกรียงไกร  พิมิตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงไอริน  เพียรเสมอ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายอนุภาพ  ชมภูโคตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำนัน
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายเกริกไกร  ไพรภิบาล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นางสาวกมลชนก  อยู่กระทุ่ม
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปรียา  ตุนาคม
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมพ์สารี
2. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางวัชรี  โสภารักษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  หมีบุรุษ
2. เด็กหญิงประทุมวดี  ศรีพรหม
 
1. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงขรณ์
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายกัณฑ์ติวัฒน์  สารมะโน
2. เด็กหญิงรุจิรา  โยเรือง
3. เด็กหญิงอโนชา  ศรีบุตรตา
 
1. นางสาวจารุนีล์  ยศปัญญา
2. นางอรุณ  นวณภัทรพงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงพรรณธษา  สารมโน
2. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อปู่คง
3. เด็กชายวีรภัทร  สุธงสา
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. นายนพชัย  รอดน้อย
2. เด็กชายภราดร  พรมโสภา
3. เด็กชายอาคม  มาราช
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
2. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายเอกลักษณ์  พรมมาวัน
 
1. นายทินกร  นนทะโคตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปั้น
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นายจิรัฏฐ์  โภคา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจาริณี  สีหะวงษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  พาคำ
 
1. นางศรีสุดา  พาคำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี  สีหะวงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์เสนา
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายนิติธร  ยศหนองทุ่ม
 
1. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี  สีหะวงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กชายกฤตภัค  สิงหกาญจนกุล
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วันทองสุข
3. เด็กหญิงจรวยพร  สิทธิยะ
4. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูม
5. เด็กชายจักรรินทร์  สุธงษา
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
7. เด็กหญิงชมพูนุช  โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
9. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
10. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
11. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
12. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีวัฒนา
13. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์วรินทร์  บัวเวียง
15. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุวรรณชาติ
16. เด็กชายพีระพาส  บูรณวิชิต
17. เด็กหญิงภัทราพร  สารมะโน
18. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
19. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
20. เด็กหญิงวังกาวี  พอค้ำ
21. เด็กหญิงวัลดา  วังคีรี
22. เด็กชายวีรพงศ์  กัณหาวรรณะ
23. เด็กหญิงศิริมล  สุธงษา
24. เด็กชายศิวาราม  งามดี
25. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
26. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
 
1. นางสรัญญา  บุดดา
2. นายกรกช  มูลอามาตย์
3. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
4. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
5. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
6. นางสาวสิริญญา  เทศนา
7. นางสาวเจนจิรา  สิทธิยะ
8. นายไพรสณฑ์  คนขาว
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำภู
3. เด็กชายชินวัตร  ศิริ
4. เด็กชายณัชชวิทย์  คำภู
5. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
6. เด็กชายภูมินทร์  ลือรินทร์
7. เด็กหญิงวาสนา  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กหญิงศศิธร  กันยาประสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์คำจันทร์
10. เด็กหญิงอรัญญา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
3. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  กำมะนี
2. เด็กชายณัฐพล  อินปลัด
3. เด็กชายธิติกร  แถวอุทุม
4. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  จักรแก้ว
5. เด็กหญิงพรมพร  มงคลวัจน์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคำ
7. เด็กหญิงวิภาวดี  วังคีรี
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรัชญาเรืองพงษ์
9. เด็กหญิงสุพิญา  โสประดิษฐ์
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองภู
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวนิดติญา   อันสุริย์
3. นางเขมจิรา  พรหมรักษา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงนุชรา  สุภาษิ
2. เด็กหญิงปานฤดี  ศิริ
3. เด็กหญิงพิยดา  วงษ์มูลดิษฐ์
4. เด็กหญิงวนิดา  สีงาม
5. เด็กหญิงวรัญญา  มะนาวหวาน
6. เด็กหญิงเกศราพร  คำยี่
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณไชย
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมจันทร์
4. เด็กหญิงชุติมา  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงนงนภัส  นนทะโคตร
6. นางสาวนัฐกานต์  จ่าพันธ์ุ
7. นางสาวนิภาพร  เชื้อบุญมี
8. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
9. เด็กหญิงศลิษา  เชื้อบุญมี
10. เด็กหญิงศิรินันท์  เสนานุช
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางวรรณวิมล  ระดมพล
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงชลลดา  ทับทิมจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญประคอง
4. เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเกศยา  โกศะอัฑฒทรัพย์
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางนิภาพร  คำแก้ว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายขสมา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงนภา  ศรีโสภา
3. เด็กชายปัญญาวิชญ์  บุญเสงี่ยม
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุตะโน
5. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายธนาเทพ  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายนนทชัย  จันทะคีรี
3. เด็กชายนาคูณ  บุญอาจ
4. เด็กชายภูมิพงษ์  ฑีฆาวงศ์
5. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชามก
6. เด็กชายเจษฎา  บุญอาจ
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
2. นายราชัญ  ยศปัญญา
3. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ด้วงกลาง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา  ยิ้มละมัย
5. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
6. เด็กหญิงอุษา  จันทะคีรี
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
2. นายราชัญ  ยศปัญญา
3. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำบุดษิ
2. เด็กชายชินดนัย  ศิริ
3. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
4. เด็กชายธนพล  คำเกต
5. เด็กชายธนัทพงษ์  คำเกษ
6. เด็กชายนุกูล  เลียงกาทิพย์
7. เด็กชายมงคล  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กชายสุชาติ  วังคีรี
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นายกฤตยา  คำพิลา
3. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงธนัญชญา  ชินชล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  มีสุข
3. เด็กหญิงอธิติยา  วิโรจน์
 
1. นางนิตยา  สิทธิ
2. นางประไพศิลป์  ศร๊ณรงค์ฤทธิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
2. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงศศิประภา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
2. นางสาวมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
57 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแดง 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ถานไชยยง
2. เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายปัณฑัต  มาสี
2. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
60 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์มา
2. เด็กชายวรานนท์  เคนวงค์ษา
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุโขยะชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชามก
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นางสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
65 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงจิตติมา  น้อยม่วง
2. เด็กหญิงอริศรา  พิเมย
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
2. นางสาวมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวาริน  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงเกวลิน  คำแก้ว
 
1. นางวาสนา  คำมาทอง
2. นางยินดี  มณีรัตน์
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูณ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายสิทธิพล  สุวรรณชาติ
3. เด็กชายอภิชาติ  เกษหอม
 
1. นายชิงชัย  ชนะชัย
2. นางสุพรรณี  บุตรดา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กชายนนทกร  วันทองสุข
2. เด็กชายนฤนาท  นามขาว
3. เด็กหญิงอธิตา  พอค้ำ
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธิ์
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชลิต  สุภาษิ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศิริ
3. เด็กชายวัฒนพงศ์  แก้วศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนตรแสงศรี
3. เด็กหญิงอมรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวพิชฌ์ชนาฏป์  เนตรแสงศรี
2. นางพวงแก้ว  คำสีทา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายกฤษณะ  เหขุนทด
2. เด็กชายธนวัฒน์  เนียมมา
3. เด็กชายสรณิต  สิงสุข
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นายพรศักดิ์  ภูสถาน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงทิพยเนตร  อินปลัด
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธระสุ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมษร
5. เด็กหญิงอารีญา  สารมะโน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  วันทองสังข์
 
1. นางเรณู  ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
3. นางยินดี  มณีรัตน์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
4. เด็กหญิงสุวิมล  สีทาสังข์
5. เด็กหญิงเยาวณี  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงแสงสุรีย์  สีทาสังข์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
3. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงนภา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงวรินทร  เลี้ยงอำนวย
3. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กหญิงชญาณิษฐ์  รามศิริ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
3. เด็กหญิงวณาลักษณ์  สงมา
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้นสุนา
2. เด็กหญิงศศิพร  สายบุญเชย
3. นางสาวสุจิตรา  ปานาพุต
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฏฐ์ณัฐกรณ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงสุปรียา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุริตา  ศรีแสง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุบปัญญาคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ขรณ์
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชัชฎา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงพรนภา  กมลรัตน์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ต้นวังหิน
2. เด็กหญิงชนัดดา  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงประภาวรรณ  ต่อศิริ
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางสาวสมฤดี  คูหาทอง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนันญา  พิมเสน
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ราศรีชัย
3. เด็กหญิงสาธิตา  เย็นขัน
 
1. นายพิชัย  เหล่าราช
2. นางสาวศศิธาร์  นามวิจิตรคูณธณา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงพรไพจิตร  เสืออุดม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคีรี
 
1. นางวราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
3. เด็กหญิงปวีณา  ทิพประโสด
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายศิวกร  ราชอินตา
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ตันตุลา
 
1. นางสาวจงจิตร  สีสิม
2. นางฐนพร  ราชพรหมมา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นางสาวจิราภรณ์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
3. นางสาววรัญญา  จันทะพินิจ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
87 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา
2. เด็กชายพิริยะ  ทรงพุฒิ
3. เด็กชายภูริณัฐ  แสงรัตน์
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
2. นางจินตนา  กองลาแซ
 
88 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชลดา  เนตรผง
2. เด็กหญิงณัชชา  ทาวงษ์
3. เด็กชายนภัสนันท์  คงเงิน
 
1. นางกรุณา  ถึงนาค
2. นางนิภารัตน์  นนทการ
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงพรพิมล  สอนสิทธิ์
2. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงวันวิสา  พรมมาวัน
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางธนพร  สลีอ่อน
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงตระกูลกาญจน์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงปวีณืสุดา  ศรีสุนทรณ์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
91 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตรตา
 
92 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายกฤษณะ  นนทะโคตร
2. เด็กหญิงชนาพร  เชื้อบุญมี
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
 
93 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกานดา  สีทาสังข์
2. เด็กชายวรยุทธ  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวแก้วตา  วังคีรี
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กชายสิทธิพล  ซ้ายสวย
 
1. นางปริศนา  เนตรแสงสี
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธงอาษา
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายไตรภพ  ไพรภิบาล
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กชายภูชนะ  สุวรรณชาติ
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เชื้อบุญไทย
2. เด็กชายธนภัทร  คำเทียม
3. เด็กหญิงธนาพร  นนทะการ
4. เด็กชายธวัชชัย   นาราศรี
5. เด็กหญิงสุพิชญา  โสประดิษฐ์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองภู
7. เด็กหญิงอารินยา  มณีศรี
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวนิดติญา   อันสุริย์
3. นางสาวธนาภรณ์  พรหมรักษา
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายเฉลิมพร  โสประดิษฐ์
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดค่าง 1. เด็กหญิงภัทรพร  วันทองสุข
 
1. นางชณัญญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม    
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงอรชุดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กชายพรชัย  แก้วพุฒิ
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพรหม
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงทิวาพร  เขตสูงเนิน
2. เด็กชายนันทกร  เครือชัยสุ
3. เด็กหญิงอภิชญา  วันทองสังข์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางกฤษติยา   อิ่มผักแว่น
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงวิกานดา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงอารีญา  สารมะโน
 
1. นางสาวเอื้อการย์  ศรีบุรินทร์
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายจีระพัฒน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายธงชัย  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงธิดาแก้ว  เนธิบุตร
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
2. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายนิรุตติ  ขำวิไล
2. เด็กชายศิวกร  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายสุริยะ  เสนานุช
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นายสิริเวทย์  ชัยชนะ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายชัฎชลิต  สังเกต
2. เด็กชายวรกันต์  หงษาคำ
3. เด็กชายเวทิศ  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นายสิริเวทย์  ชัยชนะ
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายธีรพล  วังคีรี
2. เด็กหญิงมัณฑณา  พิมพ์เสนา
3. เด็กชายวีระศักดิ์  ราศรีชัย
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
2. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำทิพย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  กาลจักร
 
1. นางจันทร์ทิวา  จันทรมาศ
2. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กชายพงศภัค  เดชโกมล
2. เด็กชายพีรภัทร์  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายกษิเดช  ปงเมืองแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สารี
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฎ  บุตรโยจันโท
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายภาราดร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายอรรตพล  สีหะวงษ์
3. เด็กชายเสกสันต์  เทียนประถัมภ์
 
1. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
2. นางสาวปิลันธนา  นาสมบัติ
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. นายอรรถพล  วังคำ
 
1. นายพรศักดิื  ชรินทร์
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ