หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mdh1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐชาติ กุลสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณศร กุลสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายมนาส สาระไชยครูโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
4. นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิครูโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ อุระโรงเรียนกรรมการ
6. นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการ
7. นายศักดิ์สินธุ์ พันธุ์ออนครูโรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เชื้อคมตาครูโรงเรียนบ้านกกตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมัครชัย กุมภิโรครูโรงเรียนบ้านด่านมนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายยศสันธ์ พันธ์หนองครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
6. นายปราโมทย์ โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
7. นายวัชรากร คงกันคงครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพงศ์พิสิทฏฐ์ จันปุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1รองประธานกรรมการ
3. นายชัยยุทธ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ธงยศครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นายบุญตา เสนาครูโรงเรียนบ้านหนองกระยังกรรมการ
6. นายชุมพล วรรณสาครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
7. นายยศกร โสธการังสีครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิโย ลุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะโนประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชาญณรงค์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นายกฤษดา ปาวงค์ครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายคชานนท์ สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางโยษิตา คนซื่อครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
6. นายทวิชพงศ์ คนใจบุญครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นายยอด สะตะครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเดชดำรง ตุระซองผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ ๔ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สายแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนศรีรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ญาติบำรุงครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการ
4. นายวัชระ ก้อนคำตันครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
5. นายสาโรจน์ เรืองสมบัติครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
6. นางสาวชลดา จันทาพรหมครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
7. นายชนะ ก้านสันเทียะครูโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญชอบ อุสายผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา11 (บ้านแข้)ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านวังนองรองประธานกรรมการ
3. นายสายฟ้า อ่อนมณีครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการ
4. นางสุรางรัตน์ แสนสุขครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ3กรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
6. นายอภิชาติ สมไวย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายวิเศษ เผ่าเพ็งครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ก่อคูณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายอธิคม วงษ์นางครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แก้วทองครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ จำปาครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นางจำเนียร ทองผาครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นายอดิศร บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัตนาภรณ์ คนหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ จิตจักรครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
3. นางอุษากร พนาสิทธิ์ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
5. นางวาศรี สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
6. นางรัชนี มิระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคำอาฮวนฯกรรมการ
7. นายชัยมงคล บุษดีครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกิตติพล ห้วยทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก 1ประธานกรรมการ
2. นางดอกฟ้า ศิลาแยงครูโรงเรียนบ้านสานแว้รองประธานกรรมการ
3. นางสมผ่อง อุ่นเมืองครูโรงเรียนชุมชนดอลตาลกรรมการ
4. นายพูนศิริ บุษดีครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นางชมัยพร เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯกรรมการ
6. นางทันสนา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหนองแคนกรรมการ
7. นางอิสราภรณ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตรผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางประไพ กัลยาครูโรงเรียนบ้านคำแฮดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางใบศรี เสียงล้ำครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จามบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางอริญช์ยา สำราญวงศ์ครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ซาเสนครูโรงเรียนบ้านโนสวาทกรรมการ
6. นางสาวอนุวรรณ โขลาพนักงานราชการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทิศ ผิวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นางสาววะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
4. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ มิระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ ชุ่มนาเสียวครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
7. นางกมลกานต์ สว่างวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นายกฤษณะ ศรีสว่างครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
10. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
11. นายวิทยา โสมรักษ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุรสิทธิ์ เชาว์เชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
13. นายนภดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ ผิวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์ครโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นางสาววะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
4. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ มิระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ ชุ่มนาเสียวครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
7. นางกมลกานต์ สว่างวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นายกฤษณะ ศรีสว่างครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
10. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
11. นายวิทยา โสมรักษ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุรสิทธิ์ เชาว์เชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
13. นายนภดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ ผิวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นางสาววะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
4. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ มิระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ ชุ่มนาเสียวครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
7. นางกมลกานต์ สว่างวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นายกฤษณะ ศรีสว่างครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
10. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
11. นายวิทยา โสมรักษ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุรสิทธิ์ เชาว์เชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
13. นายนภดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฉลาด สุพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จามมหาปุญโยฯกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการ
4. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นางอำภา ชูคันหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
6. นางสาวตริยา ซาเสนครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นางโกมุท เบ้าบางครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
8. นายสมัคร สุรันนาครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
9. นางสาววิจิตรา พรหมชาติครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
10. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
11. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
12. นางชลธิดา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
13. นายวัชระ ศิริษาครูโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
14. นายธาตรี แก้วศรีนวมครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
15. นายประดิษฐ์ จารุภาคครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓กรรมการ
16. นายบัณดิษฐ์ พลราชมผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายฉลาด สุพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จามมหาปุญโยฯกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการ
4. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นางอำภา ชูคันหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
6. นางสาวตริยา ซาเสนครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นางโกมุท เบ้าบางครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
8. นายสมัคร สุรันนาครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
9. นางสาววิจิตรา พรหมชาติครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
10. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
11. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
12. นางชลธิดา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
13. นายวัชระ ศิริษาครูโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
14. นายธาตรี แก้วศรีนวมครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
15. นายประดิษฐ์ จารุภาคครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓กรรมการ
16. นายบัณดิษฐ์ พลราชมผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฉลาด สุพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมิตย์ทยา สุพรครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จามมหาปุญโยฯกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการ
4. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นางอำภา ชูคันหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
6. นางสาวตริยา ซาเสนครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นางโกมุท เบ้าบางครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
8. นายสมัคร สุรันนาครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
9. นางสาววิจิตรา พรหมชาติครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
10. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
11. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
12. นางชลธิดา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
13. นายวัชระ ศิริษาครูโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
14. นายธาตรี แก้วศรีนวมครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
15. นายประดิษฐ์ จารุภาคครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓กรรมการ
16. นายบัณดิษฐ์ พลราชมครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเคมี โนรีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก2ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เมืองโคตรครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นางเบญจพร หินซุยครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางพิทยา วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง1กรรมการ
6. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางวรลักษณ์ พรมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรคฺ์กรรมการ
8. นางสาวรัชตินันท์ รัตนศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
9. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเคมี โนรีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก2ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เมืองโคตรครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นางเบญจพร หินซุยครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางพิทยา วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง1กรรมการ
6. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางวรลักษณ์ พรมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรคฺ์กรรมการ
8. นางสาวรัชตินันท์ รัตนศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
9. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
3. นางราตรี ธยาธรรมครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
4. นางจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัชอินทร์ พันพั่วครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นายสนิท ไชยบุตรครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางประทุมวัลย์ ืทองมนต์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นางพัชรี ตระการจันทร์ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวธัญวรัตน์ อุประครูโรงเรียนป่าไรป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายนิติ โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อกรรมการ
11. นางสาวจันทร์ทนกาญจน์ สุนทรสครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
12. นายสุดใจ มูลสารครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
13. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
14. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่่าป่าเป้ดกรรมการ
15. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
3. นางราตรี ธยาธรรมครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
4. นางจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัชอินทร์ พันพั่วครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นายสนิท ไชยบุตรครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางประทุมวัลย์ ทองมนต์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นางพัชรี ตระการจันทร์ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวธัญวรัตน์ อุประครูโรงเรียนป่าไรป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายนิติ โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อกรรมการ
11. นางสาวจันทร์ทนกาญจน์ สุนทรสครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
12. นายสุดใจ มูลสารครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
13. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
14. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่่าป่าเป้ดกรรมการ
15. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
3. นางราตรี ธยาธรรมครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
4. นางจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัชอินทร์ พันพั่วครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นายสนิท ไชยบุตรครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางประทุมวัลย์ ทองมนต์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นางพัชรี ตระการจันทร์ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวธัญวรัตน์ อุประครูโรงเรียนป่าไรป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายนิติ โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อกรรมการ
11. นางสาวจันทร์ทนกาญจน์ สุนทรสครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
12. นายสุดใจ มูลสารครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
13. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
14. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่่าป่าเป้ดกรรมการ
15. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเคมี โนรีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก2ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โนรีรัตน์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นางเบญจพร หินซุยครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางพิทยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางวรลักษณ์ พรมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรคฺ์กรรมการ
7. นางสาวรัชตินันท์ รัตนศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
8. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สุนันทาครูโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางสาวศิริกูล น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา ตาลสมรสครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางสิริกาญจน์ พรศุภสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
9. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
10. นายอนิรุทธ์ วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒กรรมการ
11. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
12. นายสายันต์ ช่วยวัฒนะครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
13. นายปัญญาภาส วรารัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สุนันทาครูโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางสาวศิริกูล น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา ตาลสมรสครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางสิริกาญจน์ พรศุภสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
9. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
10. นายอนิรุทธ์ วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒กรรมการ
11. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
12. นายสายันต์ ช่วยวัฒนะครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
13. นายปัญญาภาส วรารัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สุนันทาครูโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมกรรมการ
3. นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางสาวศิริกูล น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา ตาลสมรสครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางสิริกาญจน์ พรศุภสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
9. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
10. นายอนิรุทธ์ วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒กรรมการ
11. นายประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
12. นายสายันต์ ช่วยวัฒนะครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
13. นายปัญญาภาส วรารัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๒กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญครูโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
4. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญครูโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธิยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญครูโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธิ์ กุลวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายประยุทธ ศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางประเทียน จันทิมครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางพิสมัย เจริญไกรครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1กรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ มหาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าครามประธานกรรมการ
2. นายนพดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเอื้อชัย คำปานครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นางอารอน ผลสว่างครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ใจสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพนประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ สมชมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
4. นายชัยยุทธ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
5. นางนริศรา ขวาทองครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
6. นายครรชิต วรรณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
7. นายกิตติกร เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล คำมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพาวรรณ แสนสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ปานอีเม้งครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
5. นายนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
6. นายศุภวุธ บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ใจสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพนประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ สมชมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
4. นายชัยยุทธ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
5. นางนริศรา ขวาของครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
6. นายครรชิต วรณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
7. นายกิตติกร เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธพล คำมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพาวรรณ แสนสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ปานอีเม้งครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
5. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
6. นายศุภวุธ บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอารักษ์ ทองมหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
3. นายนพรัตน์ คนหาญครูโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
4. นางวาสนา ชาปะวังครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ภูแด่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณครูโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสาทชัย แสนนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน คนเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวปทิตตาา เมืองฮามครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
4. นายยวนใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นางอรัญศิริ จันทพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางหาวะดา บุญทวีครูโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ภูแด่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณครูโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. Mr.ทิพวรรณ ลอดคูบอนครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ ทองมหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
3. นายนพรัตน์ คนหาญครูโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
4. นางวาสนา ชาปะวังครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล คำมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพาวรรณ แสนสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ปานอีเม้งครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
5. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
6. นายศุภวุธ บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ภูแด่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณครูโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ภูแด่นครูโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณครูโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางประเทียน จันทิมครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางพิสมัย เจริญไกรครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1กรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ ศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางประเทียน จันทิมครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางพิสมัย เจริญไกรครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1กรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายณัฐกานต์ ลามุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
3. นางจงกลรักษ์ อาจหาญครูโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
4. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
5. นางพรทิพา ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางสาวศรีบังอร ผ่องแผ้วโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายณัฐกานต์ ลามุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
3. นางจงกลรักษ์ อาจหาญครูโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
4. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
5. นางพรทิพา ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางสาวศรีบังอร ผ่องแผ้วครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กำลังเลิศครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ประทุมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุชาดา ห้วยทรายครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางทัสวาท เชื้อดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
8. นางศิริกาญจนารักษ์ พละศึกครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธงชัย บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กำลังเลิศครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
3. นางวิบูลย์ ประทุมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุชาดา ห้วยทรายครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางทองไสย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางทัสวาท เชื้อดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
8. นางศิริกาญจนารักษ์ พละศึกครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมัย แก้วเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
3. นางวิไลพร บุณยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัมภาพร ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นางเจนิตย์ สมคะเนย์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นายโกเมฆ รูปดีครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
9. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมัย แก้วเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
3. นางวิไลพร บุณยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัมภาพร ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นางเจนิตย์ สมคะเนย์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นายโกเมฆ รูปดีครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
9. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นางอุษณี พรมดีครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
3. นางปราณี ปัททุมครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นายแสวง ช่างพันธ์ครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายวินัย โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. สิบเอกจิตติ ช่างแกะครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
8. นางสาวรัญจวน ข่าสะโปนครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแข็งครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ผุ็อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นางอุษณี พรมดีครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
3. นางปราณี ปัททุมครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นายแสวง ช่างพันธ์ครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายวินัย โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. สิบเอกจิตติ ช่างแกะครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
8. นางสาวรัญจวน ข่าสะโปนครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแข็งครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมัย แก้วเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก1กรรมการ
3. นางวิไลพร บุณยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัมภาพร ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นางเจนิตย์ สมคะเนย์ครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
8. นายโกเมฆ รูปดีครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
9. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นางอุษณี พรมดีครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
3. นางปราณี ปัททุมครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นายแสวง ช่างพันธ์ครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายวินัย โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. สิบเอกจิตติ ช่างพันธ์ครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
8. นางสาวรัญจวน ข่าสะโปนครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแข็งครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
10. นายสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชิตวร วังวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวลัดดา อุคำครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
4. นายทรงยศ สาธุชาติครุโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายสำราญ คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นายอำนวยพร บัวแก้วครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
7. นายยุทธ ธนธนานนท์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสละ ตรีทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเคืองประธานกรรมการ
2. นายประสาทชัย แสนนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประวัติ สิมมาครูโรงเรียนบ้านอุ้มไผ่กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านบาก กรรมการ
5. นายสุนิตย์ เรืองไชยครูโรงเรียนบ้านนาหินกองกรรมการ
6. นายสนิท ว่องสารีกันครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นายฉลอม เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
8. นางทองเพลิน ชมพุฒครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
9. นายธวัช ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
10. นางสุลีกรณ์ รุ้งไธสงครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
11. นายบรรลือศักดิ์ สุขรี่ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
12. นายอภิวิชญ์ บำรุงครูโรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประชาน แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสกประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย1รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ อ่อนบัวขาวครูโรงเรียนบ้านคำแฮดกรรมการ
4. นายโกเมน รูปดีครูโรงเรียนบ้านป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณศร กุลสทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
6. นายฉลอง หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านขามป้อมวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญรับ สิทธิรัตน์ครูโรงเรียนหนองหอยป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวรชาติ สกุลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางจอมมณีประธานกรรมการ
2. นางนุชจนาถ พุทธเจริญครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา ทาอามาตย์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณีครูโรงเรียนบ้านหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางยุพดี พุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายโอภาส จันปุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญธัญกร พันทะปิวครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทรองประธานกรรมการ
3. นางดาราพร ทองมหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางเพชรราภรณ์ ดวงขันธ์ครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตรครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอำนวย แฝงสาคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านดงมอนกรรมการ
2. นางอารียา คนหาญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสุดใจ รากวงค์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นายจักรกรี งามสมบัติครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายหัสดร สุดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี 2ประธานกรรมการ
2. นายไชยาวิทย์ กลางประพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
3. นางสุภาพร กุลสิงห์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำบง 2กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นายยุทธพร บุรัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วังคะฮาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ผือโยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ สุวรรณไตรย์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ สายสาครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 4กรรมการ
5. นายพัชญ์วิตา ฐิติปัญญสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสโมสอน หนองสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
2. นายครรชิต พงษ์เจริญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ รูปคมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
4. นายปรัชญา ซามงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นายอภิชาติ สมไวย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ พันโกฎิโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสำเริง มิระสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
3. นายเบ็ลล่า เมืองโคตรโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราฯกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ กุลวงค์โรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
5. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านำร่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ดอนอามาตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำบง 1กรรมการ
3. นายนครชัย สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นายคมกริช บรรจงครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำพอก 1กรรมการ
3. นายสมทัด วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
4. นายพิสันต์ ซาสุรีย์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นายคณิศร นันทราชครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร แสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นายธัญลักษณ์ อุคำครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เรืองเรื่อครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
4. นายคำใจ สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสรุไกร แสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพินิจ เผ่าภูไทยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิลสินี ยืนยงครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1กรรมการ
4. นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นางสาวอนุมา รอบคอบครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ สินพูนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ศักดิ์ ห้วยทรายครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
3. นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์ครูโรงเรียนบ้านดอนป่าแคนกรรมการ
4. นายณัฐชัญ ยืนยงครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
5. นายอนุชิต ไสยสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทรโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
2. นายคมกริช ไชยทองศรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางอารีย์ยา สอนวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกฤษพัฒน์ สุคำพาครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2กรรมการ
5. นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐครูโรงเรียนนาแพงโคกน้่ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา มานะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐอชิณี รำจวนจรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัชนี บาทชารีครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2กรรมการ
5. นายคำพันธ์ ชนะมารครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพิริยะ ทองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขครูโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
4. นายสุรัตน์ สมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายอุดมพร ถาโคตรครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
6. นายถนัดกิจ บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางสาวชลดา จันทาพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นายสุเทพ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านนาหัวภูกรรมการ
9. นางวนิดาพร วรวิรุฬห์วงศ์ครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
10. นายประยุทธ สุภาคารครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)กรรมการ
11. นายปฏิวัติ ผิวบางพนักงานฯโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขครูโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
4. นายสุรัตน์ สมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายอุดมพร ถาโคตรครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
6. นายถนัดกิจ บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางสาวชลดา จันทาพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นายสุเทพ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านนาหัวภูกรรมการ
9. นางวนิดาพร วรวิรุฬห์วงศ์ครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
10. นายประยุทธ สุภาคารครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)กรรมการ
11. นายปฏิวัติ ผิวบางพนักงานฯโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ ประเทพาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
3. นางอาภรณ์ นารีนุชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรุ้งชีวา วังโคตรแก้วครูโรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล แสนสุขครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายอุดมพร ถาโคตรครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
3. นางสาวชลดา จันทาพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นายสุเทพ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบบ้านนาหัวภูกรรมการ
5. นายถนัดกิจ บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางศรีสมัย โล่ห์คำครูโรงเรียนคำสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
4. นายจรินทร์ แสนโคตรครูโรงเรียนนาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นายพรรณนา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านหลุบปึ้งกรรมการ
6. นางบุญยิ่ง โล่เรืองครูโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
7. นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญครูโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
8. นายรัตนพ หนองสูงครูโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
9. นางพนิดา คนเพียรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒กรรมการ
10. นางสาวศิริเนตร เกตุเหมครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทองสม สมลับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหินกองประธานกรรมการ
2. นางไขแสง มหาวงศ์ครูโรงเรียนมุกดาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ รินทราชครูโรงเรียนบ้านบาก๒กรรมการ
4. นางณัฐนิชา ธรรมใจบุญครูโรงเรียนบบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางสุธิดา คนขยันครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นายชวลิต เจติโคตรครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
7. นางนภาพร ฉัตราภรณ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
8. นายสัญลักษณ์ บุญวังครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีกรรมการ
9. นางชฎาพร ทองคุณครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
10. นางสาวณัชชา แผนคงนามครูโรงเรียนเทศบาลคำชะอีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ดำจันทร์ครูโรงเรียนนาป่งรองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
4. นายสมนึก สามพ่วงบุญครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการ
5. นางปริญญา ผิวขำครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
6. นางทวีสิน สอนมณีครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
7. นางสาววธิดา แก้วกิ่งครูโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
8. นางสอ้อน ดาวังปาครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีกรรมการ
9. นางนงคราญ ไชยบุญตาครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
10. นางนภาพร แสนโสมครูโรงเรียนดงยาง๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีมาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคองประธานกรรมการ
2. นางอารีภรณ์ อุคำครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร บุญวังครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีกรรมการ
4. นางปภาวดี ผากาครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นางบุปผา แควนรูสด์ครูโรงเรียนบ้านบาก๒กรรมการ
6. นางสุกัญญา พงคะชาครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
7. นายประยุทธ สุภาคารครูโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสมัย แก้วเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยประธานกรรมการ
2. นางสุขาวดี แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านนามนรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางพิมลทิพย์ แสวงผลครูโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางอมร แก่นงามครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
6. นางประจวบ กุลวงค์ครูโรงเรียนบ้านบาก๒กรรมการ
7. นายสุพัฒน์ ป้องสีดาครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง๑กรรมการ
8. นายพรพนม จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
9. นางนภาพร จันทรสาขาครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
10. นางปริศนา พระสว่างครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
11. นายประมวล วงษาเวียงครูโรงเรียนเทศบาล๒ วัดนิรมิตกรรมการ
12. นางพิสมัย จันงามครูโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
13. นางสาวนิ่มนวล สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง๑กรรมการ
14. นางกนกพร พัวพันธ์ศรีครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมงคลศิริ สุพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือประธานกรรมการ
2. นางเทวา จันทร์อ่อนครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุปาณี ประจงการครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู๒๕๐๑กรรมการ
4. นางสรัลรัชน์สิริ สุดชาครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ชาครูโรงเรียนหนองเม็กกรรมการ
6. นายดำรง ขจรเกษครูโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการ
7. นายสมชาย อัฐนาคครูโรงเรียนบ้านดอนป่าแคนกรรมการ
8. นางสาวอรุณรัตน์ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒กรรมการ
9. นางจุฬาภรณ์ ทองคำครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย น้อยทรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก๑ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนามครูโรงเรียนบ้านนาหลวง๒รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ากรรมการ
4. นายกฤตธัส ภูมิลาครูโรงเรียนเทศบาล๒ วัดนิรมิตกรรมการ
5. นางสมาน ลาภภิญโญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายดาวเรือง กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
7. นางยุพาพร เนาคำแพงครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
8. นายไมตรี สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
9. นางบุญธัญกร พันทะปิวครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
10. นางอรุณี ศรีทวีกาศครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวปิยะรัตน์ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
12. นางอรุณี แสนสุริวงศ์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกานต์พิชชา ผิวผ่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ กอสุวรรณครูโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ เดชทิศครูโรงเรียนบ้านชะโนด๑กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ เสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
6. นางขนิตา จันปุ่มครูโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยากรรมการ
7. นายสง่า ประวิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
8. นางศศิรินทร์ ซาเสนครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ยืนยงผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ลอดคูบอนครูโรงเรียนมุกดาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนทร โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อกรรมการ
4. นางปาริชาติ พลสารครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัมรินทร์ น้อยทรงครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววริญทร ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
7. นางปรียารัตน์ ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
8. นายทองใส ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
9. นางเบญจวรรณ เรืองแสนครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประศักดิ์ชัย ปู่ทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเปดประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"รองประธานกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพงษ์สวัสดิ์ อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นางภัทรธิดา อินพรมมาครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
6. นางศรีสุดา เจริญราชฏร์ครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
7. นางสาวเกสร อุณมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
8. นายประสาททอง แสนโสมครูโรงเรียนบ้านคำพอก๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางฐนิศรา นักลำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นางเตียงคำ ทวีโคตรครูโรงเรียนบ้านขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตธัช คนยืนครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
4. นางดวงใจ สีจันมาครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวประนอม อะสุชีวะครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
7. นางบัวระพันธ์ แก้วตาครูโรงเรียนบ้านโคก๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายปริญญา บุญล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสกน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิตตา อนันต์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างรองประธานกรรมการ
3. นายจำลอง จันทร์เต็มครูโรงเรียนบ้านภูกรรมการ
4. นางสาวมะลิ แสงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
5. นางชลทิศา พวงใบดีครูโรงเรียนบ้านนาหลวง๒กรรมการ
6. นางสำราญ นิลวดีครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการ
7. นางรสนา ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
8. นายกิตติชัย ไขขุนทดครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
9. นางวนิดา แสนโสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
10. นางไพวัลย์ จิตจักรครูโรงเรียนป่งแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ฤทธิวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร สีตัดสูงครูโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ศรีปัตลาครูโรงเรียนบ้านโคก๑กรรมการ
4. นางทองพูล งามขำครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมืองกรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ บุทธิจักร์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นางอรุณศรี เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเผย สุพรรณโมกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะเทศบาลกรุงเทพ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางรสนา ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
4. นางรัตนจันทร์เพ็ญ อาจวิชัยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางไพรวัลย์ จิตจักรครูโรงเรียนป่งแดงวิทยากรรมการ
6. นางกนกวลี สุภาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาโสกน้อยกรรมการ
7. นางวงเดือน ศาสตร์แก้วครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
8. นางพิชชานันท์ นันตะชัยครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
9. นางศรีอุบล ชิณศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุราลัย บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ จันรองครูโรงเรียนบ้านโคก๑กรรมการ
4. นางณัฎฐพร แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางศรีอุบล ชิณศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
6. นางสุทธิษา สุคนธชาติครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
7. นางนงนาฎ ตาปนานนท์ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
8. นางปิยะธิดา สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
9. นางนงลักษณ์ มุกชวัตร์ครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
10. นางพาวรรณี พุฒทองครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวทัญญู ปังอุทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางนิญนัญส์ บุฑธาจินดาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านนาทามรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา บุญเต็มครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางคณิษฐา คนขยันครูโรงเรียนบ้านดงยางนันทวันกรรมการ
5. นางทัศนาพร พรไชยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางศิริพร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
7. นางสุริพร สุริยะชัยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
8. นางนวพร ปรัชชัยกูลครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
9. นางมาลา ใจตรงครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เสียงล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี ปลั่งกลางครูโรงเรียนบ้านบาก๒รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล โพธารามครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางธนัตถ์ธิดา สุมาครูโรงเรียนบ้านแก่นเต่ากรรมการ
5. นางธัญนาฎ ศรีมันตะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
6. นางปนัดดา อุคำครูโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
7. นางรื่นเริง บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมบิล บริสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสนสุริวงศ์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนี ยืนยงครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
4. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
5. นางรัตนา หาญเจริญครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
6. นางยุพา ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางรัศมี สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมนึก แกระหันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดประธานกรรมการ
2. นายฉลองพันธ์ บุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหักรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา จิตจำนงครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
4. นางกาญจนบุรี นารีนุชครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางครองทรัพย์ สิงห์คำครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
6. นางเด็ดดวง ด่านวันดีครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางชาวดี เพียรไลย์ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายไพศาล เจริญราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางโอกประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
4. นางกาญจนา ปัญญษวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการ
5. นางบุญธิมา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดกรรมการ
6. นางยุวดี ราชอุดมครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
7. นางภควดี กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
3. นางพัชรีย์ มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
3. นางพัชรีย์ มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิตติพงษ์ มัธยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางวีระวรรณ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
4. นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎ์รสงเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวพิณทิพา จันรองครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจิตติพงษ์ มัธยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางวีระวรรณ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
4. นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎ์รสงเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวพิณทิพา จันรองครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ญสมัย แก้วตาโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางกนกรดา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นางวิสาขา แสนโคตรโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นายฐากูร แสนภูวาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายใหม่ ภารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
3. นางสาวคณิตตา รอบคอบโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ทองรอบโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนภร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านด่านคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ทองรอบโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนภร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านด่านคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ทองรอบโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนภร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านด่านคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ทองรอบโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนภร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านด่านคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองรอบผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา ใจสุขครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางธนาภร สอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
4. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
5. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ช่อวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
3. นางประภา ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางนิรพร ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล พันธุพานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางบัวบาน เชื้อหาญครูโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
4. นางอุ่นใจ อุปัญญ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นางสิริพร ไชยศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระพล พันธุพานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางบัวบาน เชื้อหาญครูโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
4. นางอุ่นใจ อุปัญญ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นางสิริพร ไชยศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี จันทรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ ทองนุชครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวธนัชพร บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นายวิบูลย์ ภูพวงครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทาสีภูครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ส่วยโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตยประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
3. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาครูโรงเรียนบ้านบาก2กรรมการ
4. นายเทวัญ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
5. นางเยาวรัช ปัญญาสายครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทักษิณ คนซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไวยะวันครูโรงเรียนบ้านโคก2กรรมการ
3. นายมรกต แสงนาโกครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางวรรณา รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร ผลาเหิมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ บุญเทียมครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางสาวพัทชนันท์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร ผลาเหิมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ บุญเทียมครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางสาวพัทชนันท์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร ผลาเหิมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ บุญเทียมครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางสาวพัทชนันท์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรลือ มิระสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นิลโสมครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง2กรรมการ
3. นางจันทราพร พลอยพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
4. นางสารภี รอดสงค์ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้งประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร อาษาศรีครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
4. นางสาวจริยา ซามงค์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปากหวานครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญนาม อินทะปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤตย์ พันธุโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ พรหมชาติครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย๒กรรมการ
4. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
6. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาม อินทะปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤตย์ พันธุโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ พรหมชาติครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย๒กรรมการ
4. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
6. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายหลั่น คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายยศกร โสธรารังสีครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นายธีระยุทธ สุคำภาครูโรงเรียนบ้านคำชะโนดกรรมการ
5. นายสุรชาติ ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. นายศุภกร ยืนยงครูโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายหลั่น คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายยศกร โสธรารังสีครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นายธีระยุทธ สุคำภาครูโรงเรียนบ้านคำชะโนดกรรมการ
5. นายสุรชาติ ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. นายศุภกร ยืนยงครูโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญทอม สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นายถาวร ผิวงามครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายปิยะ กว้างสวาทครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
5. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
6. นายปัญญา นราศรีครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญทอม สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นายถาวร ผิวงามครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายปิยะ กว้างสวาทครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
5. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
6. นายปัญญา นราศรีครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายเกษตร นนทพจน์ครูโรงเรียนบ้านาป่งกรรมการ
3. นายอัฐพล ศรีหาเมฆครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นางอุษา หลังสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นายกฤษณะ สงวนชมครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
6. นางสีสวาท นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายเกษตร นนทพจน์ครูโรงเรียนบ้านาป่งกรรมการ
3. นายอัฐพล ศรีหาเมฆครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นางอุษา หลังสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นายกฤษณะ สงวนชมครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
6. นางสีสวาท นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ จำปาพรหมครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 2กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ ใจช่วงครูโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นายณัฐเกตุ วังวงค์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
5. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางจิตรา สุขขาครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายใครศิลป์ บุษมงคลครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
8. นายเจษฎาภรณ์ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
9. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
10. นายพัฒน์ธเดช ภาคภูมิครูโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประกาศ สว่างวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2ประธานกรรมการ
2. นายประภาส ศรีรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พรมดีครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาววิริยา จันทพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวายกรรมการ
6. นายมนาส สาระไชยครูโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
7. นายฤาชัย เอี่ยมศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครูกรรมการ
9. นางสาวปรียาภา หวังชินกลางครูโรงเรีนยบ้านคำฮีกรรมการ
10. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]