หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 375 โรงเรียน บ้านซ่ง 4 8 6
2 374 โรงเรียน บ้านโนนสังข์ศรี 7 23 13
3 420 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 6 4
4 280 โรงเรียนคำสายทองวิทยา 0 0 0
5 295 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 7 14 10
6 422 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 14 27 19
7 535 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 18 42 30
8 315 โรงเรียนชุมชนนาโสก 4 6 5
9 523 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 4 4 4
10 358 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 3 4 3
11 414 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 2 5 4
12 448 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 17 112 41
13 428 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 7 16 11
14 290 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2 2 2
15 490 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 17 37 26
16 271 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0
17 320 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 16 31 24
18 307 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 4 3
19 283 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1 6 2
20 536 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 8 15 11
21 537 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 15 34 24
22 431 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 19 83 32
23 459 โรงเรียนบ้านกกตูม 16 44 30
24 359 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 11 24 14
25 365 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
26 326 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 2 1
27 327 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 4 12 7
28 281 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 4 4
29 457 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 0 0 0
30 418 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 3 7 5
31 461 โรงเรียนบ้านขัวสูง 0 0 0
32 477 โรงเรียนบ้านขามป้อม 5 12 8
33 491 โรงเรียนบ้านคันแท 0 0 0
34 267 โรงเรียนบ้านคำดู่ 1 6 2
35 432 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 9 21 14
36 366 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 2 3 3
37 429 โรงเรียนบ้านคำบง 1 14 28 21
38 305 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 7 3
39 524 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 3 6 4
40 525 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 2 2
41 341 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 0 0 0
42 494 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 6 16 12
43 430 โรงเรียนบ้านคำพอก 2 1 3 2
44 506 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 2 2
45 415 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 8 41 15
46 324 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 12 37 18
47 296 โรงเรียนบ้านคำเขือง 3 11 6
48 297 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
49 419 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 3 2
50 387 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 5 11 9
51 495 โรงเรียนบ้านงิ้ว 19 42 27
52 342 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 4 7 4
53 476 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 10 24 16
54 445 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 21 103 44
55 268 โรงเรียนบ้านดง 6 10 8
56 351 โรงเรียนบ้านดงมอน 1 2 1
57 299 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 2 1
58 389 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 5 11 8
59 328 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 1 2 2
60 455 โรงเรียนบ้านดงหลวง 5 11 9
61 304 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 8 6
62 380 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 1 3 2
63 526 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 2 1
64 282 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 1
65 416 โรงเรียนบ้านด่านมน 2 5 3
66 467 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 5 13 10
67 381 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 5 16 10
68 478 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 29 17
69 277 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 0 0 0
70 293 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 0 0 0
71 437 โรงเรียนบ้านนากอก 7 10 7
72 487 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 6 3
73 269 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 1 6 2
74 527 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 3 5 4
75 347 โรงเรียนบ้านนาดี 2 0 0 0
76 488 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 5 15 11
77 528 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 25 51 41
78 498 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 3 5 5
79 322 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 3 41 10
80 411 โรงเรียนบ้านนาทาม 11 30 18
81 361 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 0 0 0
82 408 โรงเรียนบ้านนาป่ง 4 8 6
83 406 โรงเรียนบ้านนามน 2 4 2
84 538 โรงเรียนบ้านนาม่วง 8 15 10
85 278 โรงเรียนบ้านนายอ 2 2 2
86 401 โรงเรียนบ้านนายาง 1 3 2
87 529 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 0 0 0
88 438 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 3 5 4
89 539 โรงเรียนบ้านนาสะโน 4 8 6
90 492 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 4 9 6
91 384 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 0 0 0
92 423 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 3 8 5
93 468 โรงเรียนบ้านนาหลัก 1 2 1
94 317 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 2 5 4
95 462 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 0 0 0
96 417 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 9 4
97 530 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 2 2 2
98 483 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 2 4 3
99 313 โรงเรียนบ้านนาโด่ 1 2 1
100 286 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 2 6 4
101 288 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 0 0 0
102 272 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 65 48
103 319 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 1 1 1
104 434 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0
105 449 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 2 7 3
106 439 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 2 4 3
107 369 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 9 19 16
108 424 โรงเรียนบ้านบะ 7 15 12
109 367 โรงเรียนบ้านบาก 1 0 0 0
110 403 โรงเรียนบ้านบาก 2 19 37 29
111 499 โรงเรียนบ้านบุ่ง 10 23 10
112 291 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2 3 3
113 463 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
114 486 โรงเรียนบ้านป่งขาม 2 6 3
115 312 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 8 11 11
116 308 โรงเรียนบ้านป่งโพน 6 13 10
117 279 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 2 2
118 352 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 0 0 0
119 421 โรงเรียนบ้านป่าเตย 21 39 28
120 425 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
121 345 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 1 1 1
122 469 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 7 12 9
123 301 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 7 22 14
124 353 โรงเรียนบ้านพังคอง 17 37 28
125 508 โรงเรียนบ้านภู 2 14 5
126 540 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0
127 404 โรงเรียนบ้านภูล้อม 2 2 2
128 270 โรงเรียนบ้านภูวง 0 0 0
129 413 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 17 37 26
130 470 โรงเรียนบ้านมะนาว 4 9 6
131 371 โรงเรียนบ้านม่วง 1 3 2
132 321 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 0 0 0
133 447 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 6 12 9
134 496 โรงเรียนบ้านวังนอง 0 0 0
135 500 โรงเรียนบ้านวังไฮ 9 21 14
136 285 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 4 12 6
137 354 โรงเรียนบ้านสงเปือย 2 4 2
138 348 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 2 5 4
139 485 โรงเรียนบ้านสองคอน 9 31 14
140 465 โรงเรียนบ้านสานแว้ 7 23 12
141 310 โรงเรียนบ้านสามขัว 3 6 4
142 531 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 14 29 22
143 292 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 9 15 12
144 541 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 1 2 1
145 363 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 3 3
146 471 โรงเรียนบ้านหนองคอง 1 1 1
147 433 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 5 3
148 316 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 2 5 4
149 385 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 18 10
150 402 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 3 2
151 355 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 12 6
152 481 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 4 9 7
153 446 โรงเรียนบ้านหนองยาง 13 30 20
154 426 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 1 1
155 379 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 1 2 2
156 323 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 8 21 14
157 451 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 1 1 1
158 532 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 24 91 43
159 405 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 11 34 20
160 386 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 8 20 13
161 311 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 5 10 9
162 356 โรงเรียนบ้านหนองแวง 18 44 31
163 444 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 11 28 21
164 533 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 6 3
165 497 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 6 15 10
166 346 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 4 4
167 376 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
168 504 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 2 6 4
169 482 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 0 0 0
170 480 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 8 13 9
171 435 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 0 0 0
172 542 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 0 0 0
173 410 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 6 10 8
174 349 โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี 0 0 0
175 368 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 3 5 3
176 427 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 2 5 4
177 453 โรงเรียนบ้านเปียด 5 12 6
178 507 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 8 12 8
179 303 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 1 3 2
180 373 โรงเรียนบ้านเหล่า 15 25 18
181 302 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 27 70 41
182 450 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 4 8 6
183 505 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 0 0 0
184 318 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 4 17 6
185 377 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 5 14 10
186 274 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 13 31 21
187 441 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 6 12 8
188 276 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0
189 325 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 1 1 1
190 266 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 3 6 3
191 360 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 0 0 0
192 460 โรงเรียนบ้านแก้วนาง 0 0 0
193 382 โรงเรียนบ้านแฝก 3 10 6
194 372 โรงเรียนบ้านแมด 5 9 8
195 503 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
196 357 โรงเรียนบ้านโคก 1 5 12 8
197 388 โรงเรียนบ้านโคก 2 3 6 5
198 501 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 3 3
199 306 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 9 23 16
200 396 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 4 6 5
201 275 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 0 0 0
202 378 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 7 4
203 273 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 7 18 9
204 502 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 1 1
205 298 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 1 3 2
206 344 โรงเรียนบ้านโนนตูม 0 0 0
207 493 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 25 20
208 294 โรงเรียนบ้านโนนศรี 2 4 2
209 409 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 16 28 21
210 362 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 4 8 4
211 484 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 1 2 1
212 442 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 4 10 5
213 300 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0
214 412 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 6 10 7
215 383 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 5 3
216 309 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 11 8
217 544 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 16 38 23
218 454 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1 2 1
219 456 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 3 5 4
220 452 โรงเรียนบ้านโสก 10 40 23
221 350 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
222 440 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 12 28 16
223 407 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 11 29 16
224 472 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 2 4 2
225 287 โรงเรียนมุกดาลัย 40 105 62
226 458 โรงเรียนร่มเกล้า 25 92 44
227 364 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 11 28 18
228 489 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 25 47 38
229 265 โรงเรียนสยามกลการ 4 20 35 29
230 464 โรงเรียนสยามกลการ 5 0 0 0
231 443 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 5 14 7
232 370 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 17 28 20
233 466 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1 1 1
234 473 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 18 46 25
235 289 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 16 88 29
236 436 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 2 3 2
237 475 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 1 3 2
238 284 โรงเรียนเมืองใหม่ 0 0 0
239 479 โรงเรียนเรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 1 1
240 314 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 6 13 9
241 534 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 7 16 11
242 343 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 4 7 6
243 390 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 4 6 6
244 511 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 0 0 0
245 520 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 8 14 12
246 517 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 11 19 15
247 521 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง 0 0 0
248 519 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 0 0 0
249 512 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
250 516 โรงเรียนอนุบาลสุพร 0 0 0
251 518 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 2 6 4
252 510 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 0 0 0
253 513 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 10 33 17
254 515 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 1 3 2
255 514 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 3 2
256 546 โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 0 0 0
257 509 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 0 0 0
258 474 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 5 35 6
รวม 1360 3481 2140
5621

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]