หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
2 นายภูษิต จันทราศรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
3 นายนิติพงศ์ จงเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
4 นายโสภณ หอมนาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
5 นายไชยยา จันทรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
6 นางสาวภักดิ์ณัธฐา อานนท์อภิธัญญ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
7 นางสาวเสวลักษณ์ วรวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
8 นางสาวณัชพร ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
9 นางสาวสิริยาภา บงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
10 นางสาวพิไลลักษณ์ ถิ่นวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
11 นางสาวฐิติยาภรณ์ งามพิมลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
12 นางสาวสรินธร นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
13 นางภัทรานิษฐ์ เกียรตินราวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
14 นายสุรพงศ์ กินลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
15 นางกชพร สุขสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล  
16 นายประมวล ตรุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ  
17 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ  
18 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ ที่ 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
19 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข ครูโรงเรียนสยามกลการ 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]