สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 5
6 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 6
7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 7
8 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
10 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
11 บำรุงพงษ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
12 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
13 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
14 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองนกเขียน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 86.60 ทอง 4
5 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 86.60 ทอง 4
6 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. มุกดาหาร 85.20 ทอง 6
7 บ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร 85.20 ทอง 6
8 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 84.80 ทอง 8
9 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 84.80 ทอง 8
10 บ้านสงเปือย สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 10
11 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 10
12 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 84.20 ทอง 12
13 บ้านขอนแก่น สพป. มุกดาหาร 83.80 ทอง 13
14 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 83.80 ทอง 13
15 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 82.40 ทอง 15
16 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ สพป. มุกดาหาร 80.40 ทอง 16
17 บ้านโพนงาม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดง สพป. มุกดาหาร 93.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 85.67 ทอง 4
5 บ้านโนนสะอาด 2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 5
6 บ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 84.34 ทอง 6
7 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 7
8 บ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร 82.67 ทอง 8
9 บ้านบะ สพป. มุกดาหาร 82.67 ทอง 8
10 บ้านบุ่งอุทัย สพป. มุกดาหาร 82.67 ทอง 8
11 บ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร 82.34 ทอง 11
12 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 81.67 ทอง 12
13 บ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91.44 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. มุกดาหาร 89.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร 87.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 87.33 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป. มุกดาหาร 85.89 ทอง 5
6 บ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร 85.78 ทอง 6
7 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 85.67 ทอง 7
8 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 85.22 ทอง 8
9 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 84.77 ทอง 9
10 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 10
11 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 83.55 ทอง 11
12 บ้านเหล่าดง สพป. มุกดาหาร 83.44 ทอง 12
13 บ้านกุดแข้ใต้ สพป. มุกดาหาร 83.11 ทอง 13
14 บ้านนาสะโน สพป. มุกดาหาร 82.63 ทอง 14
15 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ สพป. มุกดาหาร 81.78 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บำรุงพงษ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 4
5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 5
6 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 6
7 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 77.33 เงิน 8
9 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 76.67 เงิน 9
10 บ้านบุ่งอุทัย สพป. มุกดาหาร 76.67 เงิน 9
11 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 11
12 บ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนสวาท สพป. มุกดาหาร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 4
5 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่นเต่า สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 4
5 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 หนองข่าประชาอุทิศ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 บ้านป่งขาม สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 7
8 บ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
10 บ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
11 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
12 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
13 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 13
14 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 13
15 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 15
16 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 16
17 บ้านหนองบอน สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 17
18 บ้านสานแว้ สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 18
19 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 19
20 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 4
5 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 5
6 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 6
7 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 7
8 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 8
9 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 9
10 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
5 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 79.50 เงิน 5
6 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 6
7 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 7
8 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 68.80 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกระปาด สพป. มุกดาหาร 92.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้้านดานคำ สพป. มุกดาหาร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดง สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 4
5 บ้านซ่ง สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 4
5 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 5
6 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยศวดีนิคมคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 4
5 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 5
6 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 6
7 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 7
8 บ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 8
9 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 8
10 บ้านดง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 10
11 บ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 10
12 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 12
13 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 12
14 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 12
15 บ้านห้วยลำโมง สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 15
16 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 15
17 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 15
18 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 18
19 บ้านหนองน้ำเต้า สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 19
20 บ้านหนองไผ่ สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 96.16 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 92.83 ทอง 4
5 บ้านโคก 1 สพป. มุกดาหาร 92.50 ทอง 5
6 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91.66 ทอง 6
7 บ้านโคก 2 สพป. มุกดาหาร 91.33 ทอง 7
8 บ้านโพนไฮ สพป. มุกดาหาร 89.83 ทอง 8
9 บ้านนาสะโน สพป. มุกดาหาร 89.66 ทอง 9
10 บำรุงพงษ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 89.50 ทอง 10
11 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 89.16 ทอง 11
12 บ้านภู สพป. มุกดาหาร 88.33 ทอง 12
13 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 87.33 ทอง 13
14 ตำราจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศีถาวรพนา สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 92.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 4
5 บำรุงพงษ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 5
6 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นราธิปพร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียด สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 บ้านนาป่ง สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 5
6 บ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบะ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง 5
6 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง 5
7 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง 5
8 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง 5
9 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
10 บ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
11 บ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 92.34 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 4
5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 5
6 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 6
7 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน