การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอนให้โรงเรียนสำหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลส่งที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน..
Download
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 15:17 น.