รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กชายณัฐธเนศ   ศรีสร้อย
2. เด็กชายอดิศร   อาทิตย์ตั้ง
 
1. นายชุมพล   วรรณสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กชายยุวรัตน์  ยุวะพรหม
2. เด็กชายไพรัช  จันทร์อากาศ
 
1. นางสาวชุดานันท์  วงค์กระโซ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 2 1. เด็กหญิงชาลิณี  โยธาคำ
2. เด็กชายอนุชิต  สมประสงค์
 
1. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายวีระเชษฐ์   เชื้อคำฮด
2. เด็กชายศักรินทร์  เหง้าโอสา
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายพุฒิพงษ์   เชื้อวังคำ
2. นายพุฒิพงษ์   พ่อชาวนา
 
1. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ   ไชยบัน
2. เด็กชายทรงเกียรติ   แพงพุทธ
3. เด็กหญิงบุญยรัตน์   เกตุฉิม
4. เด็กหญิงรจนา   ไชยบัน
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ไชยบัน
 
1. นายชนะ   ก้านสันเทียะ
2. นางรสา  ก้านสันเทียะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  ไตรทิพย์
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผุยคำสิงห์
4. เด็กชายวีระวัฒน์  รุ่งโรจน์
5. เด็กชายสหภูมิ  จิตอามาตย์
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 1. เด็กชายภากร  บรรจง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมภักดี
 
1. นางทันสนา  อาจวิชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ  ใจสุข
 
1. นางกุลวดี  ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล  ยืนสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พาลึก
2. เด็กชายธวัชชัย  ใจสุข
 
1. นางกุลวดี  ใจสุข
2. นายนิวัฒน์  ใจช่วง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายฐานทัพ  กันพิพิช
 
1. นายบัณดิษฐ์  พลราชม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  สายจันทร์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. นางสาวเพชรา  เสนาใหม
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  คำพิลา
 
1. นางกาญจนา  สังชาตรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงริญาทอง  อุณวงค์
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายชวรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กหญิงณัฐพร   มะลิยัด
 
1. นางนงลักษณ์   เมืองโคตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมเสนา
 
1. นายนิวัฒน์  ประสงค์สุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี
2. เด็กชายเขมจิรา  ธานี
 
1. นางอุดมลักษณ์  บำรุงสวัสดิ์
2. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงนิยตา   บันทุปา
2. เด็กหญิงเกวลิน   วรรณกาล
 
1. นางนุจรินทร์    นาจาน
2. นายอิฐบูรณ์   มุกธะวัตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรณู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
 
1. นางอุดมลักษณ์  บำรุงสวัสดิ์
2. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  อามาตมนตรี
 
1. นายสุนทร  นิลม้าย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอรอนงค์   โคตรพรม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พ้าดทาบ
 
1. นางสาวจินนรี   แขวงเมือง
2. นางสาวรุ่งนภา   คำมุงคุณ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวรรม์   สีมา
2. เด็กชายธนูเพชร   เหง้าโอสา
3. เด็กชายนิรุตม์   คำศิริ
 
1. นายวัชระ   ศิริษา
2. นายทศพล   พนมอุปถัมภ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกิตติธร   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงปอนศิริ   คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสนธยา   คำมุงคุณ
 
1. นายประดิษฐ์   กระธรรมะ
2. นางสาววิจิตรา   สุขรี่
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ว่องไว
 
1. นางสาวนิภารัตน์  อินทะปัญญา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศีรสมบูรณ์พงศ์
 
1. นายรัตนพ  หนองสูง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  สุวรรณคำ
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายมาโนช   ยืนยั่ง
 
1. นางสุปวีณ์   บุตรดีวงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
 
1. นางสาวอารียา  เมืองโคตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กชายพิณไพร  สะตะ
 
1. นางนาตยา  กลางประพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายไอยเรศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายรัตนพ  หนองสูง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางพรพิมล  ยอดสิงห์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิยพร   อ่อนศรี
 
1. นางสุปวีณ์   บุตรดีวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กชายวัชรพงษ์   บุญสงค์
 
1. นายสมควร  กลางประพันธ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงเกศนี  สวยกลาง
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองออน
 
1. นางศศิธร  แน่นอุดร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  วงศ์ณรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิศิษฎ์สาวรภย์
3. เด็กหญิงจิตสิตา  ไชยสุนันท์
4. เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  สิทธิพรม
7. เด็กหญิงช่อผกา  บุญประสบ
8. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชาลี
9. เด็กชายณพงศ์  วงศ์สาขา
10. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สริยวรรณ
11. เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์เงิน
12. เด็กหญิงนันท์ชพร  เมืองโคตร
13. เด็กหญิงนิรชร  แสนวิเศษ
14. เด็กหญิงปนัดดา  พาลุกา
15. เด็กหญิงปาณิสรา  พิศชวนชม
16. เด็กหญิงพัชรี  ขวดแก้ว
17. เด็กชายพีรธัช  ศิริจันทพันธ์
18. เด็กหญิงพุทธิดา  วิศรุตมัย
19. เด็กหญิงวิภาวดี  ปาหลา
20. เด็กหญิงอาภัสรา  สลางสิงห์
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
2. นายสยาม  ศรีเวียง
3. นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
4. นางสาวศิริพร  อุคำ
5. นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
6. นางเสาวลักษณ์  เวียงอินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงธราภร  ฉายศรี
3. เด็กหญิงนงนภัส  ใจสุข
4. เด็กหญิงนฤมล  พันจีบ
5. เด็กหญิงนวิยา  หลักทอง
6. เด็กหญิงพรไพลิน  พาลึก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีผึ้ง
8. เด็กชายพีรภัทร  ทองผา
9. เด็กหญิงภัคพิรมย์  บุตทศ
10. เด็กหญิงรุจิรา  เผ่าพันธ์
11. เด็กหญิงศิริหญิง  เผ่าพันธ์
12. เด็กหญิงสิริยากร  แพงหอม
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาแก้ว
14. เด็กหญิงอัจฉรา  ดีมิตร
15. เด็กหญิงอารียา  เมืองแวง
16. เด็กชายอิทธิกร  คนตรง
17. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เผ่าพันธ์
18. เด็กชายโชติชยุตม์  ห้องแซง
 
1. นายครรชิต  พงษ์เจริญ
2. นายสนิท  ไชยบุตร
3. นางนงค์ลักษณ์  มุกธวัตร์
4. นายธีรวุฒิ  สุวรรณไตรย์
5. นางอัญญาณี  ทองผา
6. นางนิภาภรณ์  สอนเม่น
7. นางสาวจุฑารัตน์  ทวีโคตร
8. นายมงคล  ตรงเที่ยง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิดมงคล
4. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
5. เด็กชายจีระวัฒน์  วัตตะโส
6. เด็กชายชัชชัย  คำมุงคุณ
7. เด็กชายชัยวัฒน์  โมกไธสง
8. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  พ่อธานี
9. เด็กหญิงณัฐชณิชา  อุปฌชาย์
10. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมุงคุณ
11. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทมาศ
12. เด็กหญิงดวงนภา  วราภิโมกข์
13. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
14. เด็กชายนันทพัทธ์  คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงบันฑิตา  เมืองสุวรรณ
16. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
17. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
18. เด็กหญิงพิมพิมล   ทาศรีภู
19. เด็กชายภานุุพงษ์  คนหาร
20. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
21. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
22. เด็กชายรัชพล  คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
25. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปฌชาย์
26. เด็กชายสมรักษ์  ทันจิตร์
27. เด็กชายสหพัฒ  เนื่องบุรีรัมย์
28. เด็กชายสุรศักดิ์  สาธุชาติ
29. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
30. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะวราณา
31. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ  สุคำภา
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
5. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
6. นายสมนึก  เณธิชัย
7. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
8. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์   เชิดโกทา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภรักษ์
 
1. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 1. เด็กชายธงชัย  คำลือไชย
 
1. นายโสภณ  นันตะชัย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  โกศลศักดิ์สกุล
 
1. นางสกุลไทย  พันธ์ชมภู
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรพล    เชื้อคำฮด
 
1. นายคำแถน  สุคำภา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายพงศ์พล   บุญสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา   กิตติยศธาดา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นางสาวดลยา  วงค์รัตนะ
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงวรรัตน์   วรสาร
 
1. นางวิไล  จำปาเทศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งเปือย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เสียงหวาน
 
1. นายเชษฐา  แสนโคตร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายธนพงษ์  บุญคำ
 
1. นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  เจริญสุข
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุตรอินทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กหญิงวิยะดา  หมอกคำ
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรรณ  คำคนซื่อ
2. เด็กหญิงกัญญวีร์  โคตรพรม
3. เด็กหญิงกาญจนา  โคตรพรม
4. เด็กหญิงกานติมา  โคตรพรม
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เขียวสอาด
6. เด็กชายขันติ  คำปาน
7. เด็กหญิงจันทกานต์  เสนาน้อย
8. เด็กหญิงจินณภา  โคตรพรม
9. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โคตรพรม
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุ่งขจร
11. เด็กหญิงชลธิตา  หวายเหลา
12. เด็กชายชาญวิทย์  คำมุงคุณ
13. เด็กหญิงดวงจันทร์  ลอยเลื่อน
14. เด็กชายทะนง  คำโยธา
15. เด็กชายธนชิต  ทนทาน
16. เด็กชายธนวัฒน์  เสือคำจันทร์
17. เด็กชายธีระวัฒน์  โคตรพรม
18. เด็กหญิงนัญฑริกา  ไชยเพชร
19. เด็กหญิงน้ำฝน  บาดตาสาว
20. เด็กหญิงประภาพร  จิตอามาตย์
21. เด็กหญิงปรารถณา  เจนสรรพการ
22. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงพัฒฒนวิภา  ดวงตา
25. เด็กหญิงพิชชาภา  สุวาจา
26. เด็กหญิงพิมนภา  ประทุมลี
27. เด็กหญิงพิยดา   วงค์กระโซ่
28. เด็กหญิงภัสสร  คำคนซื่อ
29. เด็กหญิงมะลิวรรณ  กวนหลวง
30. เด็กหญิงวัลยา  โคตรพรม
31. เด็กหญิงวไลรัตน์  คำมุงคุณ
32. เด็กชายสิทธิโชค  ประทุมลี
33. เด็กหญิงสุนันทา  คำมุงคุณ
34. เด็กหญิงอภัสสรณ์  ประทุมลี
35. เด็กหญิงอรปรียา  โคตรพรม
36. เด็กหญิงอรสา  ไชยเพชร
37. เด็กชายอัมรินทร์  แก่นแก้ว
38. เด็กหญิงอารียา  วงค์กระโซ่
39. เด็กชายอุไลฤทธิ์  เชื้อวังคำ
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อเมืองแสน
 
1. นางสมจิต  คำมุงคุณ
2. นายสาจิต  เครือเนตร
3. นายสมรัตน์  เชื้อกุณะ
4. นางอรวันท์  ประทุมลี
5. นางดาราพร  ทองมหา
6. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
7. นางสาวอุทัยทิพย์  วงค์แสนชัย
8. นายปณิธิ  ซุนซัง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 1. เด็กชายปธานิน  จันทนา
 
1. นางสาวอรวดี  จำปาจูม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ   ศรีจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ซาเสน
2. เด็กชายกันต์ธีร์  พระเขียนทอง
3. เด็กชายกิตตินันท์  ถิระอัมพรพิชญ์
4. เด็กหญิงกุลธิยา  ประสารศรี
5. เด็กหญิงจรีวรรณ  สุอริยพงษ์
6. เด็กชายชานน  สิงห์ศร
7. เด็กหญิงช่อทิพย์  สุขวัฒนา
8. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนศรี
9. เด็กหญิงณัฐพร  กุโบลา
10. เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่โต
12. เด็กหญิงธารารัตน์  เมืองโคตร
13. เด็กชายธีระธาดา  นาหัวนิล
14. เด็กหญิงนริศรา  กันไฟ
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบุญ
16. เด็กหญิงนิชาชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี
17. เด็กชายปรพล  ศิริบุญชัย
18. เด็กหญิงประภัสสร  ชินโสม
19. เด็กหญิงปริยากร  บุญตาแสง
20. เด็กหญิงปวรปรัชญ์  อานันท์ชิติพันธ์
21. เด็กชายปิยะพัฒน์  รัชอินทร์
22. เด็กหญิงผ่องมณี  สุวะนาม
23. เด็กหญิงพัชรศรี  ทวีโคตร
24. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงค์พันธ์
25. เด็กหญิงมุกดา  คำพิลา
26. เด็กชายรัฐชา  มะหะหมัด
27. เด็กหญิงรัตนากร  ไชยยายงค์
28. เด็กหญิงวรนุช  รูปงาม
29. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
30. เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
31. เด็กหญิงศศิวรรณ  เด่นชัย
32. เด็กหญิงศิริธร  หมั่นจิตร
33. เด็กหญิงศิรินทรา  ทองชุม
34. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์คูณ
35. เด็กหญิงสุพินญา  ภาคภูมิ
36. เด็กหญิงสุภัคษา  บุญเจริญ
37. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินานัง
38. เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน
39. เด็กหญิงเนรัญชลา  จึงตระกูล
40. เด็กหญิงเพชรดา  ชำนินอก
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
2. นายสยาม  ศรีเวียง
3. นายอุดมศักดิ์  บุตรอินทร์
4. นายเกริกไกร  หนองสูง
5. นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
6. นางสาวพรทิวา  ยืนยง
7. นางสาวศิริพร  อุคำ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กชายกบินทร์   จันธิจร
2. เด็กชายชลอ   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงฐิติพร   สวยลึก
4. เด็กชายดนัย   ว่องไว
5. เด็กหญิงดาราวดี   นวลนิล
6. เด็กชายภูมินทร์   ว่องไว
7. เด็กหญิงศุมินตรา   ระวิวรรณ
8. เด็กหญิงเกตุ   อภัยโส
 
1. นางสาวอัมภาพร   ว่องไว
2. นางพัชรี   สุวรรณไตรย์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงชลธิชา   เมืองโคตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์   เขจรลาภ
3. เด็กหญิงธนารีย์   ว่องไว
4. เด็กชายธวัชชัย   ว่องไว
5. เด็กชายนวพัฒน์   ว่องไว
6. เด็กชายภูผา   สายจันทา
7. เด็กหญิงลัดดา   ว่องไว
8. เด็กหญิงวัรัญญา   ปลื้มบุญ
 
1. นางสาวอัมภาพร   ว่องไว
2. นางพัชรี   สุวรรณไตรย์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โอสถานนท์
2. นางสาวชลธิชา   ชำนิสาร
3. เด็กหญิงปณัชศมน   โด่งพิมาย
4. เด็กหญิงวริศราพร   วงษ์ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงศุภรัตน์   ศิลาพันธ์
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์   จันทวงค์
7. เด็กหญิงสุวรรณี   ไชยรักษ์
8. เด็กหญิงอริสา   ไชยชารี
9. เด็กหญิงอารยา   พุฒป้อง
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน   บุญจง
 
1. นางวิไลพร   บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำทวี
2. เด็กหญิงชญาดา  แสนโดคตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยภักดี
4. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนโดคตร
5. เด็กหญิงศิรดา  อาจวิชัย
6. เด็กหญิงสุพพัตรา  สุพรรณโมก
 
1. นางนาตยา  กลางประพันธ์
2. นางทวีสินธุ์  ลีนาราช
3. นางประกายวันต์  อาจวิชัย
4. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤตติยา   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร   สุคำภา
4. เด็กชายต้นตระการณ์  มะโนชัย
5. เด็กหญิงผกามาศ  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
7. เด็กหญิงพิศสวาท   วงษ์กะโซ่
8. เด็กหญิงมณีนุช    เชื้อคำฮด
9. เด็กหญิงวรรณวิภา   เชื้อคำจันทร์
10. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
11. เด็กหญิงวิชชุอร   เหง้าโอสา
12. เด็กหญิงสาริกา   เชื้อคำฮด
13. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
14. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
 
1. นายประภาส  สุขขา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นายกีรติ  ธุลี
4. นายอนุรักษ์   สืบสะอาด
5. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงชินารมณ์  วงศ์กระโซ่
3. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงนัยนา  สีสิลา
5. เด็กหญิงนิชา  โซ่เมืองแซะ
6. เด็กหญิงนิธิภาวี  พลายอยู่วงษ์
7. เด็กหญิงปณิดา  วงค์กระโซ่
8. เด็กชายปรารถนา  วงค์กระโซ่
9. เด็กชายพิชิตชัย  วงค์กระโซ่
10. เด็กหญิงภัทรธิชา  วงค์กระโซ่
11. เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์กระโซ่
12. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ปีลาตี
13. เด็กหญิงอรลิสา  วงษ์มณี
14. เด็กหญิงอริศรา  โซ่เมืองแซะ
15. เด็กหญิงอินทุกร  ชาติโสม
16. เด็กหญิงอินทุภา  ชาติโสม
 
1. นางอภิฤดี  พิมพิสัย
2. นายพรสวัสดิ์  เชื้อเมืองแสน
3. นายมิตรโชค  จันทร์สด
4. นางรัชนี  ดุสอน
5. นางน้ำฝน  ประคองสิน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชัยแช่ม
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ยอดนนท์
3. เด็กชายทินภัทร  น้อยนอนเมือง
4. เด็กชายธนพนธ์  ยืนยง
5. เด็กชายวิริยะ  คำนนท์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
2. นางสาวพรพินิจ   เผ่าภูไทย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายวรกานท์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายอานุภาพ   หมู่แสนกอ
 
1. นายวินิช   เสียงล้ำ
2. นางปัณฑิตา   ดีดวงพันธ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. เด็กชาย อภิศักดิ์    สุภาษร
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ราชิวงษ์
3. เด็กชายภัทรพล   มูลเหลา
4. เด็กชายวีระพล   บุตรทศ
5. เด็กชายอธิวัฒน์   คำลือไชย
6. เด็กชายเฉลิมชนม์    รักเสมอ
 
1. นางรัตน์ดา    ทองมี
2. นางสาววัชรี    อาจวิชัย
3. นางสาวสุชาดา   อาจวิชัย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณรานนท์  แสงอรุณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิดตาชาติ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  ศิริการ
4. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ทัพขวา
5. เด็กชายอดิศักดิ์  คนเพียร
6. เด็กชายอภิเศษฐ์  ศิริกาล
 
1. สิบเอกบุญเยื้อน  ศรีสุภา
2. นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่
3. นายชาญสิทธิ์  กุลวงค์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยายงค์
2. เด็กชายดนัย  ใจระสา
3. เด็กชายนพรัตน์  จันทะเลิศ
4. เด็กชายพงศธร  เมหิ
5. เด็กชายภูริพงษ์  กาเผือก
6. เด็กชายวิเชษฐ์  บุญภา
7. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทศ
8. เด็กชายเทวรัตน์  คริงยุติ
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางรฐา  สุขพินิจ
3. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมสุพันธ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา   คนขยัน
3. เด็กหญิงวริศรา    รัตนโสภา
 
1. นางศิญาภรณ์    เผ่าภูไทย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. นางสาวณิชนันท์   อินาลา
2. นางสาวมนทิราวรรณ   กาละภักดี
3. นางสาววนิดา    ภู่มาก
 
1. นางสาวคีรีบูรณ์   สีทา
2. นางจุฬาภรณ์    ทองคำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิเลื้อย
2. เด็กชายเกริกพล  ฤทธิ์รงค์
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กชายชนสรณ์  จันทร์สมัคร
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ปรีสิงห์
 
1. นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์
2. นางทองใส  ศรีประทุมภรณ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำพิลา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   คำพิลา
3. นางสาวสุธินันท์   คำพิลา
 
1. นายสกลวรรธ   เดชะคำภู
2. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. นางสาววิไลวรรณ  สุจันดา
2. เด็กชายเศกสิทธิ์  ตะวังทัน
 
1. นางจุฬาภรณ์   ทองคำ
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายประวิทย์  พรรณา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์ศร
 
1. นายประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย
2. นางมุจลินทร์  จันปุ่ม
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   วังคะฮาด
2. เด็กหญิงเมธาวี   ไขแสง
 
1. นางวิไลวรรณ   ดอนอามาต
2. นางหนูรัก   กงกาหน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. นางสาวกรรณิกา  ภาคี
2. นางสาวบุษบา  อานนท์
 
1. นางสาวยุพา  ธรรมวงศ์
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแสนโคตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เวียงสิมา
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายณัฐพันธ์  คนเพียร
2. เด็กชายวันเฉลิม  บุตทศ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กุลวงค์
2. นางดลนภา  กุลวงค์
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กชายนครินทร์   ปีกา
2. เด็กชายสุริยา   สมประสงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  ดอนอามาต
2. นางหนูรัก  กงกาหน
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรจนา  นาโสก
2. เด็กชายสากล  วาปี
 
1. นายประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย
2. นายคชานน  สุวรรณพันธ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สีผึ้ง
2. เด็กหญิงรุจิรา   เผ่าพันธุ์
 
1. นายครรชิต  พงษ์เจริญ
2. นายมงคล  ตรงเที่ยง
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. เด็กชายชินกร   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายพีรพันธ์   นันนอง
3. เด็กชายอดิษิณ   คำนนท์
 
1. นายมะลุตร์   สมยา
2. นายวินัย   ดีดวงพันธ์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1. นายรณชัย   เชื้อวังคำ
2. เด็กชายศิวกร   แข็งแรง
3. นายอาทิตย์   ราศี
 
1. นายปฏิวัติ   ผิวบาง
2. นายพุทธวรรณ   รุ่งโรจน์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. เด็กหญิงพัชรพร  สุขพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาสิริ   เชื้อคมตา
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เชื้อคมตา
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางชฎารัตน์  จันทวงศ์
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. เด็กหญิงจิรภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงปิยะดา  หาศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ญคำ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ  เชื้อคมตา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายปริเยส   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายวีรเชษฐ์   ต้นบุญ
3. เด็กชายสิทธิกร   อื้อกงฮะ
 
1. นายบุญรอด   ริมทอง
2. นายวิรยุทธ  บุญพันธ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายจีรวงศ์  แสนศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสนหยุด
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  พลมนตรี
 
1. นายเปรมปรีชา  ใจตรง
2. นายกฤตย์  พันธุโพธิ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงอภิรัตน์  หันเสมอ
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำวงษ์ษา
3. เด็กหญิงอารียา  คตสุพรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีหาเมฆ
2. นางสาวกุลวดี  รูปงาม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงชลดา   ชารีศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เมืองโคตร
3. เด็กชายอดิศร   เมืองโคตร
 
1. นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ
2. นางสุพรรษา  จันทร์สุเทพ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงธนัชชา  อนันต์
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะอิ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ใจสุข
5. เด็กหญิงวรรณรดา  โฉมเฉลา
6. เด็กหญิงศิริอร  เมืองโคตร
 
1. นางวันเพ็ญ  ทาสีภู
2. นางวรรณา  รัตนมาลี
3. นายชำนาญ  ทาสีภู
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงทับทิม  พ่อโพธิ์
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  รูปงาม
3. เด็กหญิงพิพาศีร  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงพิมประภา  ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงสุริสา  รูปงาม
6. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินาฏ  ศรีมณีพันธ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงศศิธร  ใจสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจช่วง
3. เด็กชายเดชมงคล  สุภาเฮือง
 
1. นางสาวเกษร  อรุณมาตย์
2. นางสาวสุชาสินี  บุญพอ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านมน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   คำนนท์
2. เด็กชายวรกมล    วงศ์วัน
3. เด็กหญิงสุภาพร   เห็มกัณฑ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมัครชัย    กุมภิโร
2. นายเกรียงไกร  อุฒามาตย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   ยืนยง
2. เด็กหญิงยมลภัทร์   สมประสงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ดีดวงพันธ์
 
1. นางอรุณี   ศรีทวีกาศ
2. นางกาญจนบุรี   นารีนุช
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายบรรณสรณ์  นาโสก
2. เด็กชายปฏิภาณ  ติยะโคตร
3. เด็กชายสถาพร  สายแวว
 
1. นายเชิดชัย  การสำเนียง
2. นางทิพย์วรรณ  ลอดคูบอน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงนฤมล   ศรีวงค์ราช
2. เด็กหญิงพัชริดา   ใจสุข
3. เด็กชายภานุวัฒน์   โกศัยสุข
 
1. นางจิราวดี   คำพิลา
2. นางรัตติยา   ศรีนาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ทองกาล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   กงนะ
3. เด็กหญิงภัสรา   กงนะ
 
1. นางจิราวดี   คำพิลา
2. นางรัตติยา   ศรีนาม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ซาเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์ละคร
 
1. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
2. นายประภาส   ยืนยง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงปุณณษา  อัฐนาค
2. เด็กหญิงสุปรียา  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผิวเหลือง
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นายเข็มพร  บุญเกื้อ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงศุภากร  บันตะบอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุวดี  ใจทัด
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางสุภาพร  วงค์อ่อน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. นางสาวกฤษณา  แดงบุตร
2. นางสาวจิติมา  ใจทัศน์
3. เด็กหญิงอาภัททรา  จันปลิว
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธนภัทร  เมืองโคตร
2. เด็กชายฤกษ์เกียรติ  ทวีโคตร
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  รูปงาม
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รูปงาม
2. เด็กชายพัชรพล  พรมสุรินทร์
3. เด็กชายวรเมธ  รูปงาม
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุกใส
2. เด็กหญิงวิภาวินี  บัวคำ
3. เด็กหญิงสุวรรณเกษร  เชื้อคำฮด
 
1. นางชนิดา  เจริญภูมิ
2. นางสาวสุพัฒตรา  เชื้อคำฮด
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงพรทิตย์ตรา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คำฟู
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางอรทัย  เสียงล้ำ
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กชายภานุเดช  ปฏิวร
2. เด็กชายอนาวิน  ทองเสริม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชามกระโทก
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
2. นางยุพดี  บุทธิจักร
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงชุติมา  บุษะมงคล
2. เด็กชายพงศกร  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงอรพินท์  แสนศรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
2. นางสาวมะลาวัลย์  สุวรรณไตรย์
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงชลดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายอิทธิชัย  อนันต์
 
1. นางสาวพรรณปพร  กุลสุทธิ์
2. นางทองใส  ศรีประทุมภรณ์
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1. เด็กหญิงธารวิมล  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายสิทธิพร  คนเพียร
 
1. นางกรรณิการ์  สุระเสียง
2. นายมาริช  สุรเสียง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงณัชชา   พานิชย์
 
1. นางสาวลัดดา   อุคำ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ   วังทะพันธ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร   ภาคภูมิ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  รุ่งแสง
 
1. นางเครือวัลย์  ปานอีเม้ง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายศุภวิช์  ตุ้มอ่อน
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปาวงค์
 
1. นางสาวรัตนพร  บรรลุพร
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเขือง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  อินานันท์
3. เด็กหญิงพิยะดา  ตราเกษม
4. เด็กหญิงวันนภา  คำโยธา
5. เด็กหญิงวาสนา  คำโยธา
6. เด็กหญิงสิรรัมภา  ปากหวาน
7. เด็กหญิงสุนิพา  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภกร  สุวรรณศรี
2. นางสายบัว  สุวรรณศรี
3. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายไตรยพงศ์   คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์   คำมุงคุณ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงเอวิภา  แข็งแรง
 
1. นายคำฮาง  รัชอินทร์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายวันชนะ   โคตรพรม
 
1. นางหทัยทิพย์   คำมุงคุณ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายนิวัฒน์  ประสงค์สุข
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายธนาภรณ์  ห้วยทราย
 
1. นางสาวกนกอร  ภูถาดงา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายนวพล  ราชิวงศ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางศรีสุพรรณ  แสนโสม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุ่มโมง
 
1. นางนันทนา  ดงขาว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์สรรค์
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวภู 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรืองนาม
2. เด็กชายบัญญัติ  บุญเรืองนาม
3. เด็กชายภานุวิชญ์  รอดวงค์
 
1. นางฤทัยรัตน์  คนเพียร
2. นางสาวรำไพ  คนเพียร
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายธนากร  รูปงาม
3. เด็กหญิงพัชรี  ไกรสังข์
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
2. นางสาวรัชนี  รูปงาม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธนกรณ์  รูปงาม
2. เด็กชายอภินันท์  รูปงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กชายรณชัย  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ทองนาค
3. เด็กชายเมธาวัช  กลิ่นเกษร
 
1. นายพิสันต์  ชาสุรีย์
2. นางสาวสุพัตรา  อุณวงค์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รูปเรี่ยม
2. เด็กชายศิลา  นาศรี
3. เด็กชายสุวัตร  วงษ์อุคะ
 
1. นางประไพ   กัลยา
2. นางสาวนภาพร  นารีนุช
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงมนทิรา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงรัตนา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางวรรณา  รัตนมาลี
2. นางวันเพ็ญ  ทาสีภู
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งเปือย 1. เด็กชายพันธุศักดิ์  เสียงหวาน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เสียงหวาน
 
1. นางชุติมา  ช่อวงศ์
2. นายประชา  สลางสิงห์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายพัทธพล  คำมุงคุณ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์   คำมุงคุณ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   พันนุมา
2. เด็กชายราเชน   ผากา
 
1. นายอภิเชษฐ  สุวรรณโคตร
2. นางขวัญตา   จิตรวิกรานต์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 1. เด็กชายนันทวัช  อุประ
2. เด็กชายวรวุฒิ  คนไว
3. เด็กชายอนุรักษ์  คนไว
 
1. นายหงษชัย  คนไว
2. นางสุพัฒน์  อุณวงศ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายณัฐกิจ  ซามงค์
2. เด็กชายธนวิทย์  บุทธิจักร
3. เด็กชายศุภณัฐ  อุดมรักษ์
 
1. นางสาวพรพิมล  กลิ่นหวาน
2. นายยิ่งยศ  ศรีลาศักดิ์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คนไว
 
1. นายฉลอง  อุณวงศ์
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส  สุขขา
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายธนาพัฒน์  กาดำดวน
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไกรเพชร
 
1. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัชระ  สุคำภา
 
1. นายประภาส  สุขขา
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 1. เด็กชายอนุชา  น้อยทรง
 
1. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายภูพญา  ภูท้าว
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  พ่อธานี
5. เด็กหญิงณัฐชณิชา  พิเศษศรี
6. เด็กหญิงดวงนภา  วราภิโมกข์
7. เด็กชายธนาธิป  คำมุงคุณ
8. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
9. เด็กชายธรรมรักษ์  คำมุงคุณ
10. เด็กชายธวัชชัย  ทวานชัยสงฆ์
11. เด็กหญิงบันฑิตา  เมืองสุวรรณ
12. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
13. เด็กหญิงพิชญาภา  คำมุงคุณ
14. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
15. เด็กหญิงพิมพิมล   ทาสีภู
16. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
17. เด็กชายภัทราวุธ  ขันทอง
18. เด็กชายภานุมาศ  บุราณเดช
19. เด็กชายภูริภทร์  ศรีบุญ
20. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
21. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
24. เด็กชายศิริขวัญ  อุปฌชาย์
25. เด็กชายสุรศักดิ์  สาธุชาติ
26. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
27. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
28. เด็กชายไพโรจน์  คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ  สุคำภา
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
5. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
6. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
7. นายสมนึก  เณธิชัย
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติยา   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร  สุคำภา
4. เด็กชายชัยภทร   วิมาศรี
5. เด็กชายชาญสิน   สุพร
6. เด็กหญิงณัฐภา   เชื้อคำจันทร์
7. เด็กชายต้นตระการณ์   มะโนชัย
8. เด็กชายธนูศิลป์   สุคำภา
9. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคำฮด
10. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อคำจันทร์
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เหง้าโอสา
12. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
13. เด็กหญิงพิศสวาท   วงค์กระโซ่
14. เด็กชายพีรเดช  มีรอด
15. เด็กชายภาคิน   สุคำภา
16. เด็กชายภูมินทร์   เชื้อคำจันทร์
17. เด็กหญิงมณีนุช   เชื้อคำฮด
18. เด็กหญิงมาลัยพร    สุคำภา
19. เด็กหญิงวรรณวิภา   เชื้อคำจันทร์
20. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
21. เด็กชายวัชระ  สุคำภา
22. เด็กหญิงวิชชุอร  เหง้าโอสา
23. เด็กชายสราวุฒิ   สุคำภา
24. เด็กหญิงสาลิกา   เชื้อคำฮด
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
26. เด็กหญิงอภิญญา   เชื้คำฮด
27. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
28. เด็กชายเกษมสันต์   สุคำภา
29. เด็กหญิงเกษราภัทร    เชื้อคำจันทร์
30. เด็กหญิงเก็จมณี   ปักฤทัย
 
1. นายประภาส  สุขขา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นายกีรติ  ธุลี
4. นายสุทธิพงษ์  นามประสพ
5. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
6. นางบรรทม  พันธ์ชาติ
7. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา