ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.75 เงิน 4
5 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.25 เงิน 6
7 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.65 ทองแดง 7
8 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.25 ทองแดง 8
9 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.80 ทอง 6
7 นิคมบ้านหัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 7
9 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.40 ทอง 9
10 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 10
11 บ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.70 ทอง 11
12 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.80 เงิน 12
13 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.80 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม
5 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม
6 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
6 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
7 บ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 มัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
9 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 6
8 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 9
10 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 11
12 บ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 12
13 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 13
14 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 5
6 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 6
7 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 7
8 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม
9 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง 4
5 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง 4
6 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.50 ทอง 6
7 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
3 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
7 บ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านโขงกุดหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
10 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
11 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.25 ทอง 4
5 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.50 ทอง 5
6 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.25 เงิน 6
7 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.50 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.75 ทอง 5
6 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.50 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 7
8 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
9 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
5 มัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
6 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8
10 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8
11 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน