หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2558   4 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.2 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคารอเนกประสงค์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคารอเนกประสงค์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.4 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.6 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 13.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
12 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที่ 4 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 09.00
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที่ 4 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 13.00
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 2 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 09.00
16 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 2 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 13.00
17 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 3 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 09.00
18 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 3 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 13.00
19 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 1 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 09.00
20 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 1 ฝั่งประถม 3 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 3 พ.ย. 2558 13.00-14.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 3 พ.ย. 2558 14.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สนามวอลเลย์บอล ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สนามฟุตบอล ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สนามฟุตบอล ฝั่งมัธยม 3 พ.ย. 2558 09.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอนุบาล และอาคาร 2 3 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช หอประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช หอประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช หอประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช หอประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช หอประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 3 ห้อง ลานกิจกรรม 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1,2 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง อนุบาล 1 3 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้องสังคม 3 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 09.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.5 3 พ.ย. 2558 09.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.6 3 พ.ย. 2558 09.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.4 3 พ.ย. 2558 09.00
5 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.2 3 พ.ย. 2558 09.00
6 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.2 3 พ.ย. 2558 09.00
7 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.2 3 พ.ย. 2558 09.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.1 3 พ.ย. 2558 09.00
9 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้อง ป.2 3 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2558 09.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2558 09.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ม.2 3 พ.ย. 2558 09.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ม.3 3 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 12.00-18.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 11.00-12.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 3 พ.ย. 2558 11.00-12.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]