หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2558   4 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 09.00-11.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 11.00-13.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.2 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 09.000-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคาร 1 ห้อง ป.3 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 13.00
11 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 12.00
12 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 12.00
13 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 12.00
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที่ 4 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 09.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที่ 4 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 13.00
16 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 3 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 09.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 3 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 13.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 2 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 09.00
19 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 1 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 13.00
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 1 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 09.00
21 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 09.00
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ เวที 1 ฝั่งประถม 4 พ.ย. 2558 13.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยม 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 09.00-09.30
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 09.30-10.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 10.30-12.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 13.00-14.00
5 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อาคารอนุบาล และอาคาร 2 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00-14.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00-14.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00-14.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามวอลเลย์บอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สนามบาสเกตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00
2 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00
4 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00
6 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]