หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดีโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายทวิทย์ มะธิปิไขโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายอุดม มะหัดโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
5. นายทวีป ทองปานโรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช ใหญ่นอกโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ ชาวแขกโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สังขะพัฒน์โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางสาวจีรณา อุดมอริยทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวรวุฒิ ปะกำแหงโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ วรเนตรโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. นางประมวล ลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
4. นางฉันหฤทัย พรมนาเสียวโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
5. นางสวรรยา วัชรานุสรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บูรณธนิตโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นางยุวพิน มะลิมาศโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
4. นางสาวปานิสรา พร้อมสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นายกรกวี แก้วจุมพลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ กาหลงโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ประทุมทองโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายวัฒนา คำมุกโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเทโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
5. นางสุนทร ปิตตานังโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสงโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ กลางแก้วโรงเรียนโคกยาวกรรมการ
3. นางมณีวรรณ สามูลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสุทธิวัฒน์ บุญทองโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18กรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ ประนามะทังโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภัทร สมบัติโรงเรียนบ้านสระบากประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายกรณ์ฐิวัสส์ สุทธิสาโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นายอนันต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางสายฝน หล้าสุดตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอินเดีย เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านหนองป้านประธานกรรมการ
2. นางชูผกา ประจะเนย์โรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นางสาวบุญมา กาลภูธรโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นายนุชนาฏ ขันโมลีโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดวงจันทร์โชติโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
3. นางอนุทิน มาชะนาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางบุญมา กาลภูธรโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นายเสน ธนบุรีโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือโรงเรียนบ้านดอนหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ คุณเวียนโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางเกสร จันทะกลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาปะเถโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย อาจสาลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางภัทรา อุ่นใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางหนูลักษณ์ ใจดีโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
5. นางละมุด ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาปะเถโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางหนูลักษณ์ ใจดีโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นายชาญชัย อาจสาลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางภัทรา อุ่นใจโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางละมุด ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกสิน กันหาโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ปะระตะโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายนาวา แก้วหานามโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
4. นางหนูลักษณ์ ใจดีโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
5. นางมารศรี โกการัตน์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี สุปะติโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ปัดทุมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นายสมจิต ดงอุทิศโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางละเอียด พรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ปัดทุมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสมฤดี สุปะติโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
4. นายสมจิต ดงอุทิศโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางละเอียด พรรณศิลป์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายทวง พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
3. นางกุหลาบ กองเกิดโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางชูศรี นนทะนำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุมนา เนื่องไชยยศโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเพียร จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสุมิตร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายอาณา ทับสีรักโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
5. นางพิสมัย หัตถนิรันต์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุลโรงเรียนบ้านนาเลาประธานกรรมการ
2. นางสุนิษฐ์พร โยธามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
3. นายบุญเรือง ปินะถาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นายเสมือน สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทองม้วน สีแนนโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ จำปาสุขโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นางสถาพร บุตรสำราญโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางทองพูน ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
5. นายเถวียน ประวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทองม้วน สีแนนโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ จำปาสุขโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นางสถาพร บุตรสำราญโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางทองพูล ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
5. นายเถวียน ประวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ ชมพูหลงโรงเรียนบ้านหัวงัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายบัญญัติ วงโคกสูงโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
4. นางวรรณมณี ภูสีฤทธิ์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอมร บัวบานโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายทวง พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
3. นางกุหลาบ กองเกิดโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางชูศรี นนทะนำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะโรงเรียนบ้านจอกขวางประธานกรรมการ
2. นายพงศกร บุราณรมย์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายทองทศ ไลออนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. นางกองศรี มั่งมีโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุจินดา จันทะกระยอมโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะโรงเรียนบ้านจอกขวางประธานกรรมการ
2. นายพงศกร บุราณรมย์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายทองทศ ไลออนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. นางกองศรี มั่งมีโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุจินดา จันทะกระยอมโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ปะสังติโยโรงเรียนบ้านหนองคูไชยขามประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ จำปาสุขโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นางสมพิศ คงทรงโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายดุสิต โมกขรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
5. นายเสาวนาภ ศิริพรทุมโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ้งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ้งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรู้แข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ นนทะสีผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงดงหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก จักรทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นายวิเชียร เทียบแก้วโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
5. นางสุมาลี พุทธิเสนโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ นนทะสีผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงดงหนองยางประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายวิเชียร เทียบแก้วโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุมาลี พุทธิเสนโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ผอ.โรงเรียนตาพวนสร้างแซ่งประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ผอ.โรงเรียนตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
2. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ผอ.โรงเรียนตาพวนสร้างแซ่งประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย แผงบุดดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล จำละครโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทานศรีโรงเรียนหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางอรวรรณ นันทะแสนโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย แผงบุดดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
2. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ทานศรีโรงเรียนหนองแต้น้อยกรรมการ
4. นายอรวรรณ นันทะแสนโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายอรรถพล จำละครโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ ร่มเย็นโรงเรียนหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย แผงบุดดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ทานศรีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
4. นางอรวรรณ นันทะเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายอรรถพล จำละครโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย แผงบุดดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
2. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ทานศรีโรงเรียนหนองแต้น้อยกรรมการ
4. นายอรวรรณ นันทะแสนโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายอรรถพล จำละครโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ ร่มเย็นโรงเรียนหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย มะธุเสนผอ.โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมประธานกรรมการ
2. นายอังกูร สอนบุญชููโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
3. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นางสุจิตรา ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม ปราเมตผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง รัตนเขราโรงเรียนบ้านแวงนครสังฆวิทยากรรมการ
3. นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
4. นางสายฝน อัปมโนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย มะธุเสนผอ.โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นายอังกูร สอนบุญชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นายสุจิตรา ชาวด่านโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม ปราเมตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง รัตนเขราโรงเรียนบ้านแวงนครสังฆวิทยากรรมการ
3. นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
4. นางสายฝน อัปมโนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย มะธุเสนผอ.โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นายอังกูร สอนบุญชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นายสุจิตรา ชาวด่านโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย มะธุเสนผอ.โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นายอังกูร สอนบุญชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นายสุจิตรา ชาวด่านโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แรม ปราเมตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง รัตนเขราโรงเรียนบ้านแวงนครสังฆวิทยากรรมการ
3. นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
4. นางสายฝน อัปมโนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช สุริยะภาพผอ.โรงเรียนบ้านโดนประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางพรกมล ไทยวิจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แรม ปราเมตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง รัตนเขราโรงเรียนบ้านแวงนครสังฆวิทยากรรมการ
3. นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
4. นางสายฝน อัปมโนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช สุริยะภาพผอ.โรงเรียนบ้านโดนประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางพรกมล ไทยวิจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช สุริยะภาพผอ.โรงเรียนบ้านโดนประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางพรกมล ไทยวิจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ นนทชัยโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช สุริยะภาพผอ.โรงเรียนบ้านโดนประธานกรรมการ
2. นางพรกมล ไทยวิจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ คำมณี โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมะณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ นนทชัยโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนดงบังกรรมการ
3. นางอมรพรรณ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
4. นางยุพาภรณ์ เสลานอกโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนดงบังกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ เสลานอกโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางอมรพรรณ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
5. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนดงบังกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ เสลานอกโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางอมรพรรณ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
5. นางนิตยา ขานรินทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนดงบังกรรมการ
3. นางสมจิต ตาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
4. นางประสพพร ปะมังคะตาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายภิญโญ ชินภักดีโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายธวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. นายบุญชู โกษาทองโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
4. นายคำตัน สุดโตโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายทองพูน คุณวงค์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายภิญโญ ชินภักดีโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายธวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. นายบุญชู โกษาทองโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
4. นายคำตัน สุดโตโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายทองพูน คุณวงค์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ทองดวงผอ.รร.บ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ นามมุงคุณครู รร.บ้านดงแคนกรรมการ
3. นายศุภชัย ชินทับครู รร.บ้านโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นายสุระชัย ภูกาเมฆครู รร.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ผลินยศครู รร.เมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชายชาญ พลสอนผอ.รร.บ้านโคกมนโนนทองประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ภูเฮืองแก้วครู รร.อนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คุ้มสุวรรณครู รร.บ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
4. นายถาวร ฉายประด้บครู รร.อนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิเชียร กุลธินีครู รร.บ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร ปานจำลองผอ.รร.บ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายเสนอ สุทธิเจริญครู รร.หนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายสมเดช ประทุมทองครู รร.บ้านดงกรรมการ
4. นายศรายุธ เสนาสุธรรมครู รร.บ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ แยงคำครู รร.บ้านหนองป้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปริวรรต น้อยตาแสงผอ.รร.บ้านป่าตองหนองฮูประธานกรรมการ
2. นางปภิญญา แสงสุริยาครู รร.ชุมชนนาสีนวลกรรมการ
3. นางรินณา วิถาทานังครู รร.บ้านจอกขวางกรรมการ
4. นางสาวลิขิตไทย ภูมิกาครู รร.บ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางนิราวรรณ์ ดิษระครู รร.บ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพทูล บุญมั่งผอ.รร.บ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นางสนอง พรหมโนนศรีครู รร.บ้านเมืองเสือกรรมการ
3. นางนิตยา พลสีขาวครู รร.บ้านหนองผงกรรมการ
4. นายสมัย มณีทับครู รร.อนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางธัญญาพร แสนวงษ์ครู รร.บ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรายุช เชาว์ชาญโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นายอภิรัชต์ การิโกโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นายธนพล เปรียวกุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโลโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไชยณรงค์ ประพฤติในโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย จันทร์แทนโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางศรัญญา สตานิคมโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี เสนาฮาดโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโตโรงเรียนบ้านไก่นาประธานกรรมการ
2. นายสินธุ์ คุณสีขาวโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางอัญญาณี ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางสาธุตา เลื่อมใสโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
5. นางนงนุช บุดดีสีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอัมพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนแร่ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนเดช เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ใบสนโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางชุลีจิต ชมมากโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
6. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนแร่ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนเดช เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ใบสนโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางชุลีจิต ชมมากโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
6. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ อัครเสริญโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ รางศรีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายทองพูล ประทุมชัยโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
4. นางวิราศิณี วรรณปะเกโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นายรัตนพร ปองไว้โรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ อัครเสริญโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ รางศรีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายทองพูล ประทุมชัยโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
4. นางวิราศิณี วรรณปะเกโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นายรัตนพร ปองไว้โรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพรเถลิง วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายเมธีพงษ์ พุทธจันทร์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางปาริฉัตร อินทร์ไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มะเสนะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายบัญชา ปัญโญโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
6. นายอัษฎากร เกตมาลาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพรเถลิง วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ปัญโญโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายเมธีพงษ์ พุทธจันทร์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มะเสนะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางปาริฉัตร อินทร์ไชยโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นายอัษฎากร เกตมาลาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาอ้นโรงเรียนบ้านดูหนองโกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเมธีพงษ์ พุทธจันทร์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายวรากร ปะตังทะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางศรัญญา สตานิคมโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นายประพต ปะวันนาโรงเรียนโนนจานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศรายุช เชาว์ชาญโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรประธานกรรมการ
2. นายอภิรัชต์ การิโกโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายธนพล เปรียวกุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโลโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศรายุช เชาว์ชาญโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นายอภิรัชต์ การิโกโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นายธนพล เปรียวกุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. สิบเอกอดุลย์ พานเมืองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นายคเชนชัย สุรพลโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายสุมิตร พินิจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. สิบเอกอดุลย์ พานเมืองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นายคเชนชัย สุรพลโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายสุมิตร พินิจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อุทปาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา บุญชัยโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
4. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้นโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คำดำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อุทปาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นายนันทิยา บุญชัยโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
4. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้นโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คำดำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรภานุพงศ์ สุนทราโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี นิทรัพย์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายอนุราช ลิลากุดโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
4. นายไสว พุทธิเสนโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นายสุรพงศ์ ก้านสรรไชยโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
6. นางสาวนาเลา ทรัพย์อำนวยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรภานุพงศ์ สุนทราโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี นิทรัพย์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายอนุราช ลิลากุดโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
4. นายไสว พุทธิเสนโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นายสุรพงศ์ ก้านสรรไชยโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
6. นางสาวนาเลา ทิพย์อำนวยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางพิณพิมล มะโนสาโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นายปรเมศร์ โพธิ์งามพุ่มโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
4. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
5. นางอัมพร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางสุรพิน รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางพิณพิมล มะโนสาโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นายปรเมศร์ โพธิ์งามพุ่มโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
4. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
5. นางอัมพร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางสุรพิน รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลื่ยมประธานกรรมการ
2. นางพิณพิมล มะโนสาโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
3. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
4. นางอัมพร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางบังอร สมบัติโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นายปรเมศร์ โพธิ์งามพุ่มโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์โรงเรียนบ้านสนามประธานกรรมการ
2. นางบังอร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นางพรรณดร กองบุตรโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางเสวียน ประวรรณถาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจรัส มุ่งชูโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สืบนาคะโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายเทียบศักดิ์ โสมีโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
4. นายบุญเลิง สินไชยโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างกรรมการ
5. นางสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
6. นายประหยัด โมกศรีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสงวน เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ราชพันแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายทองคำ คำดำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา คุณแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายพุทธา พลหาญโรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มุ่งชูโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบุญเลิง สินไชยโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างกรรมการ
4. นางสมใจ สืบนาคะโรงเรียนโนนรังกรรมการ
5. นายเทียบศักดิ์ โสมีโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
6. นายประหยัด โมกศรีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสงวน เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา คุณแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา ราชพันแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นายทองคำ คำดำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายพุทธา พลหาญโรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เมาะสมานโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางเยือน ปทุมชาติพัฒน์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางลำดวน คลื่นสนั่นโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
6. นางอัญชลีพร เปรมชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เมาะสมานโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางเยือน ปทุมชาติพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางลำดวน คลื่นสนั่นโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
6. นางอัญชลีพร เปรมชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวัลย์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการ
3. นางพิสมัย ประสพศิลป์โรงเรียนบ้านไก่นากรรมการ
4. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นางรังษี ภาภักดีโรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวัลย์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการ
3. นางพิศมัย ประสพศิลป์โรงเรียนบ้านไก่นากรรมการ
4. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นางรังษี ภาภักดีโรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายไกรศรี โคตรมีโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงบุปผา เขมะรังโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางทรัพย์ อารยสมโพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางเพ็งจิตร คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางรัตนา ศิลป์ศิริวานิชโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางกุลธิดา ภารวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายไกรศรี โคตรมีโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางทรัพย์ อารยสมโพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางสาวพวงบุปผา เขมะรังโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางเพ็งจิตร คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางรัตนา ศิลป์ศิริวานิชโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางกุลธิดา ภารวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโคกก่อโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางละไม้ เทพจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายชัยพร สายวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางสุจิตรา ปาปะไพโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางมิ่งกมล พิมพ์เขตโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกะยอมกรรมการ
6. นางธัญภรณ์ วัฒนบุตรโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโคกก่อโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางละไม้ เทพจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายชัยพร สายวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางสุจิตรา ปาปะไพโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางมิ่งกมล พิมพ์เขตโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกะยอมกรรมการ
6. นางธัญภรณ์ วัฒนบุตรโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพ็ญศรี ศรีสุนาถโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุดสาคร จันทะบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางประสพพร ประมังคะตาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา ดำรงกิจเจริญโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์กรรมการ
5. นางชโลธร เหล่าศรีโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณี สิงหะสุริยะโรงเรียนบ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา มหาสาโรโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่กรรมการ
3. นางทัศนีย์ พลตื้อโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวบุรานันท์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุ่นรักกรรมการ
5. นางอัฐฏภิญญา จูมแพงจารุพงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเรนทร์ ขัติยะวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สอนสุระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นายวิชชัยชาญ ประดับคำโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ไพอุปสีโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2กรรมการ
6. นางจันทราพร ไปใกล้โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุเรนทร์ ขัติยะวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สอนสุระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นายวิชชัยชาญ ประดับคำโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ไพอุปสีโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2กรรมการ
6. นางจันทราพร ไปใกล้โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดร สำโรงแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายประยูร จันทะมาตย์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางสาวสุจิตา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
4. นางลักษมาภรณ์ จิระออนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
5. นางสาวประดุจพร โคฮาดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
6. นางสาวชวนพิชญ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดร สำโรงแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายประยูร จันทะมาตย์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางสาวสุจิตา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
4. นางลักษมาภรณ์ จิระออนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
5. นางสาวประดุจพร โคฮาดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
6. นางสาวชวนพิชญ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอุดร สำโรงแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายประยูร จันทะมาตย์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางสาวสุจิตา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
4. นางลักษมาภรณ์ จิระออนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
5. นางสาวประดุจพร โคฮาดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
6. นางสาวชวนพิชญ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
5. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวจตุพร ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
7. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
9. นายดำริ กะวิเศษโรงเรียนกรรมการ
10. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
5. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวจตุพร ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
7. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
9. นายดำริ กะวิเศษโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพงษ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
6. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
7. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
8. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
9. นางสาวจตุพร สีสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
10. นางสาวเพลินจิต ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
11. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
12. นางสาววัลยรัตน์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
13. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
14. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
15. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพงษ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพล ลุยต้นโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
6. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
7. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
8. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
9. นางสาวจตุพร สีสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
10. นางสาวเพลินจิต ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
11. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
12. นางสาววัลยรัตน์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
13. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
14. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
15. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพงษ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
6. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
7. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
8. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
9. นางสาวจตุพร สีสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
10. นางสาวเพลินจิต ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
11. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
12. นางสาววัลยรัตน์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
13. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
14. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
15. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพงษ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
6. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
7. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
8. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
9. นางสาวจตุพร สีสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
10. นางสาวเพลินจิต ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
11. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนหนองกุงกรรมการ
12. นางสาววัลยรัตน์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
13. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
14. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
15. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนกรรมการ
4. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนกรรมการ
5. นายดำริ กาวิเศษโรงเรียนกรรมการ
6. นางอรทัย บุปผาโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวลดาวัลย์ ศรีวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
8. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพจนปกรร์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ศรีสุขโรงเรียนบ่านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
6. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
7. นายดำริห์ กะวิเศษโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ตักศิลาโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาวกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรมวะโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวรจนา แก้วลาดโรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
7. นางบุญมี สอนสุระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
8. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
9. นางสาวสุทัศน์ เยาวนาถโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
10. นางสาวสุวิไลลักษณ์ เทือกทองโรงเรียนอนุบาลนครจำปาศรีกรรมการ
11. นางนัฏฐนันท์ พิมพ์พันธ์ุุโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
12. นางสาวสุกัญญา ปลายขอกโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ พันอุทัยโรงเรียนบ้านสร้างแซ่งกรรมการ
14. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
15. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี สอนสุระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนโคกล่ามกรรมการ
3. นางณัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนหนอบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนอีโต้กรรมการ
5. นางสาวสุทัศณีย์ เยาวนาถโรงเรียนหนองข่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี สอนสุระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นางณัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางสาวสุทัศณีย์ เยาวนาถโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญมี สอนสุระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นางณัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางสาวสุทัศน์ เยาวนาถโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี สอนสุระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางสาวสุทัศณีย์ เยาวนาถโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี สอนสระโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นางณัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางสาวสุทัศณีย์ เยาวนาถโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางสาวสาคร แก้วศรีโรงเรียนย้านโคกล่ามกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
2. นางเยาวลักษ์ พันธ์อุทัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
3. นางสาวสุวิไลลักษณ์ เทือกทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางสาวรจนา แก้วลาดโรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ปลายขอกโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
6. นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขมิ่งโรงเรียนหนองหว้าเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พันธ์อุทัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วลาดโรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ปลายบอกโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
5. นางสาวสุวิไลลักษณ์ เทือกทองโรงเรียนอนุบาลจัมปาศรีกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่ิอน วาเสนังโรงเรียนหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนิรัตน์ เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ภูเฮืองแก้วโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ไตรโพธิ์ท่อนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ไตรโพธิ์ท่อนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
4. นายปัญญา ภูเฮืองแก้วโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนบจตุคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]