หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางสาวอมรัตน์ คงประทีป ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นางสาวริกุล ผลดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผอ.กลุ่มนโยบาลและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นายดำรง ปักเขตานัง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นางนงเยาว์ นาเพีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นางสาววงษ์มณี ชุมหิรัญ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายจิตรภณ จันทร์น้อย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผอ.กลุ่มนโยบาลและแผน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
17 นายทองชัย ภูตะลุน ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
18 นางชุลีจิต ชมมาก ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
19 นายอภิรัชต์ การิโก ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
20 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
21 นางสาวสุภาพร การบรรจง ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
22 นายทวี สิทธิจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
23 นายบุญถม คำพิพจน์ ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
24 นางสุพรรณี ปะระตะโก ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
25 นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเท ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
26 นางสุภาวดี เฮืองศรี ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
27 นายสิทธิโชค พรมโชติ ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
28 นายสุพจน์ ชาวหนอง ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
29 นายพรพจน์ แก้วโพธิ์ ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
30 นายโกสิน กุระดี ครู คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
31 ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
32 นายศุภชัย รักษาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
33 นายจิตรภณ จันทร์น้อย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
34 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รอง ผอ.สพป.มค.2 คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
35 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
36 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
37 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
38 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
39 นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศรี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
40 นางผ่องพรรณ ปักกาโล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
41 นางปฏิญญา คัดทะจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
42 นางชไมพร ทิพย์สิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
43 นายนิวัฒน์ โกฆรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
44 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
45 ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
46 นายจิตรภณ จันทร์น้อย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการบริหารจัดการโปรแกรม  
47 นางปัตถา บุญพระธรรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
48 นางสุกัญญา ปุริเส ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
49 นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมโสภา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
50 นางสาวพัทยา ปุริไธสง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
51 นางสาววนิดา จันทรา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
52 นางอมรพรรณ สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
53 นางณัชธิดา เที่ยงราช ครู โรงเรียนบ้านนาภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
54 นางนงเยาว์ ชินกร ครู โรงเรียนบ้านนาภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
55 นายสุชาติ แสนมานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านนาภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
56 นางสาวนภัสชญา ปิดตานัง ครู โรงเรียนบ้านโดน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
57 นางวนิดา โพธิ์แสงดา ครู โรงเรียนบ้านโดน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
58 นางพิสมัย โคตรไกรสร ครู โรงเรียนบ้านโดน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
59 นางสาวสุขสันต์ อัณณา ครู โรงเรียนบ้านโดน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
60 นางเบญมาศ ทบชิน ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
61 นางพรรณา ขัตฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
62 นางปิยมาศ ศรีธิสาร ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
63 นางนวรัตน์ อาจศิริ ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
64 ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล สพป.มหาสารคาม เขต 2 ผู้ดูแลระบบ การจัดการแข่งขัน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]