รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กชายจักรรินทร์  จักไกรฤทัย
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ปะวะเสนะ
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีวงศ์ราช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาวเรือง
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายสมหวัง  สันตะวัน
2. เด็กชายไกรลาศ  ประทุมสันต์
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายศรันย์  โพธิ์เข็ม
2. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายชัชพงษ์  บุสบงศ์
2. เด็กชายวรัญญู  ศรีแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  ดาสม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุดแสง
2. เด็กหญิงบุนิกา  พูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรธิตา  เทียบแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สท้านวงศ์
5. เด็กหญิงสมฤทัย  มะลิสิม
 
1. นายวรเศรษฐ์  กิตติธราสัณห์
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวขนิษฐา  ปาสาวัน
2. นางสาวจุฑามณี  นันทะสี
3. นางสาวปาริชาติ  ศรีกุล
4. เด็กหญิงศิรินทรา  จันทรา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
1. นายพีระศิกดิ์  ศิริกิจ
2. นางบุรีรัตน์  มติกรกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษดี
2. เด็กชายวันวิชิต  ทบพวก
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
2. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะนอก
2. เด็กหญิงวิชุดา  จำปาหอม
 
1. นายสุวิทย์  จ่าพา
2. นางดารุณี  มัดถาปะโท
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. นายณัฐริกา  สังวรณ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  คำสิงห์
 
1. นายธนากร  ประจะเนย์
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงพิมชนก  ผิวทอง
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงพัชรา  ปัญญา
 
1. นางหนุลักษณ์  ใจดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. นายณัฐวุฒิ  แดงดี
 
1. นางสุนิสา  ไชยอาลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงปริตรา  ทบวัน
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กชายเรืองชัย  ไปวันเสาร์
 
1. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  อุณาธิเนย์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมบัติดี
 
1. นายนิคม  ฆารสว่าง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วลาด
 
1. นายพงศกร  บุราณรมย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  บุญโสดากร
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  ปานภูมิ
 
1. นางนุชนาฏ  ขันโมลี
2. นางสวรรค์  ผึ่งบรรหาร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จำปา
2. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายปุณพล  นะราช
2. เด็กชายศรายุทธ  เบี้ยไธสง
 
1. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
2. นางดวงสมร  รัดจันทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายศรัญญา  งามกลาง
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  วัลภา
3. เด็กชายอิทธิพล  ปะสังคะเต
 
1. นางสุจินดา  จันทะกระยอม
2. นางธัญภรณ์  วัฒนบุตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กชายพงศธร  ทินราช
3. เด็กชายสุขสันต์  ศรีแก้ว
 
1. นางศิริพร  ศรีสุนนท์พันธ์
2. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงจีระนันต์  หงส์ศรี
2. นางสาวรัตทิกา  ประสีระเก
3. นางสาวอรนุช  ปักสังขาเนย์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กหญิงชาลิสา  โถทอง
 
1. นางสาวนภวรรณ  แสนยะมูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงดวงกมล  นาพิมพ์แสง
 
1. นางสาวเมธิญา  อันสีเมือง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวธัญญู  แพงพงษ์มา
 
1. นางพิกุล  โคตรโพธิ์ท่อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จะริรัมย์
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม้วนทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ทานะขันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายศิริศักดิ์  หินไธสง
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ  พรพะกา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ดงใจ
 
1. นายศุทธวีร์  สีหาบุญจันทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายชโนดม  กองแก้ม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  คุณพระเนตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสิรินทา  ยิ่งยืน
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงวริษฐา  ญาติโสม
 
1. นางลำเนา  ทานะขันธ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงทวิกา    ชัยสิงห์
 
1. นายไพบูลย์    เสนามาตย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ประทุมษา
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวชฎาธาน  ขาวภา
 
1. นางเอมอร  ปานจำลอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตย์สอน
2. เด็กชายชิณวิตร  สดใส
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรดี
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
6. เด็กหญิงพันนารายณ์  คิมเม
7. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงชาวนา
8. เด็กชายภูรินทร์  พิมพ์บาล
9. เด็กหญิงเมทินี  ไวทำ
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นายสมพร  รักษาภายใน
3. นางรุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกฤติมา  อะทุมชาย
2. เด็กหญิงกัลยากร  สุพะกำ
3. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ภูมิกอง
4. เด็กหญิงชญาณี  แอบกิ่ง
5. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรดาวงษ์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  รัตนสมบิติ
7. เด็กชายฐิตินันท์  โสภาพร
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนสีหา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นภักดี
10. เด็กหญิงดุษฏี  คงแสนคำ
11. เด็กชายธีรภัทร  ปะเทสังข์
12. เด็กชายพงศภัค  สุปะเก
13. เด็กชายภัควัตร  แคนติ
14. เด็กหญิงภัทรดา  เทมี
15. เด็กชายรัชพล  ปัตตาเคนัง
16. เด็กหญิงวรัญญา  ดีแป้น
17. เด็กชายศราวิน  กองบุตร
18. เด็กหญิงสิริยากร  หล้าลุน
19. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันโอ
20. เด็กหญิงสุวพิชชา  ปัตตาเคนัง
 
1. นายธีระ  ทบทอบ
2. นายทองมา  ปัดตาปัดโต
3. นางสุนทรี  ไชยดี
4. นางสาวศุภกัญญา  พิลานนท์
5. นางสาวศรัญญา  แสงเนตร
6. นายวีระ  สุบัติคำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกฤษนัย  ประกาเล
2. เด็กหญิงกุลนิดา  กุณาฑลต์
3. เด็กชายจิรายุทธิ์  ผาสุก
4. เด็กหญิงชลธิชา  เทพโสดา
5. เด็กหญิงชิดชนก  ประทุมมา
6. เด็กหญิงฐิติยา  กองสา
7. เด็กชายธณัฐพนธ์  มโนวรรณ
8. เด็กชายธรรมนูญ  สมภพ
9. เด็กชายนิติศาสตร์  ยอดแก้ว
10. เด็กหญิงปณิดา  กางโสภา
11. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันทร์สุข
12. เด็กชายพีรณัฐ  ปะวันโน
13. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์สองคอน
14. เด็กหญิงรติกร  แสนมาโนช
15. เด็กชายรัตติพงศ์  จันทอง
16. เด็กชายวัชรพล  มูลทรัพย์
17. เด็กชายศรีธร  พรมวัง
18. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงคำ
19. เด็กหญิงสุปรียา  ทับทิมแก้ว
20. เด็กชายอนวัช  แสนยันต์
21. เด็กชายอภิรักษ์  น่วบหนอม
22. เด็กชายเอกธนวิชญ์  ปะวะเสริม
23. เด็กหญิงแพรพราวพรรณ  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. นายวานิช  ชินโคตร
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์ขวัญ
3. นางนุชนภา  มงคล
4. นางอัมพร  วงศ์แสน
5. นางสาวชนกานต์  ป้องเรือ
6. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นางสาวกรรภิรมย์  สิงมาดา
2. นายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
3. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
4. นายทวี  พลวิเศษ
5. นายธนาวุฒิ  พิมภาซ้อย
6. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
3. นางสาวสุจิตตรา   อาสาภา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันสงคราม
 
1. นางเพ็ญศรี  กุลนิตย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พฤษศรี
 
1. นายไพรัช  กัณโสภา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นางอรวรรณ  นันทะเสน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ขจัดโรคา
 
1. นายสมจิต  สีหาบุญทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายทวี  พลวิเศษ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายชัยปัญญา  ปะมาคะมา
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภร  ผินแก้ว
 
1. นางรัตนากร  เสตเตมิย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญจน์วรา  ศรีชุมเวียง
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายทวี  พลวิเศษ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูเชิด
 
1. นางพิชญาภา  แสงยศ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายธนาวุฒิ  พิมภาซ้อย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกลินดอน   สวานซิกเกอร์
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงสวรส  ร้อยลา
 
1. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนวดี  แก้วกาสี
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. นางสาวกรรภิรมย์  สิงมาดา
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำปานิล
4. เด็กหญิงกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
5. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
7. นายก้องเกียรติ  วัลละภา
8. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
9. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
11. นายชัยภัคดิ์  ไอยะ
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. นายทวี  พลวิเศษ
15. นายธนาวุฒิ  พิมภาซ้อย
16. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
17. นางสาวปณิดา  ดีนิยม
18. นางสาวปิยฉัตร  ดวงทวี
19. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
20. นางสาวพรรทิพา  มาลาวรรณ
21. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
22. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
23. นายราชวัตร  อาปัดชิง
24. เด็กหญิงลัดดา  โฮนทุมมา
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลละภา
26. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
27. เด็กหญิงสุภวรรณ  พันลา
28. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัม
29. นายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
30. นางสาวเบญจมาศ  สุบุญมี
31. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายจำนงค์  คำแหงพล
3. นางประมุข  สุริยภาพ
4. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
5. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
6. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
7. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
8. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กชายอนุชา  พุ่มโต
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   บุญมาพิลา
 
1. นายสมจิต  สีหาบุญทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา  ปะทะรัมย์
2. เด็กชายกัมปนาท  เกรียมไธสง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
4. เด็กหญิงจันจิรา  บุรีมาตร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
6. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
7. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ
8. เด็กชายธนา  หอมแหน่ง
9. เด็กหญิงธันชนก  เพชรก้อน
10. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
11. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
12. เด็กหญิงนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
13. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
14. เด็กหญิงปริชาติ  อัยยะ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
16. เด็กชายพงศกร  แก้วคงทอง
17. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลอง
18. เด็กหญิงพิยดา  เคลือสิงห์
19. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
20. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
21. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
22. เด็กหญิงรุจิดา  วัลละภา
23. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
24. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
25. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
26. เด็กชายวสันค์  เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กชายวีระกร  โสดแก้ว
29. เด็กหญิงศศิปะภา  คำจันทร์
30. เด็กหญิงศิรินธร  ปิดตังนาโพธิ์
31. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
32. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
34. เด็กหญิงอรชุดา  พลชมแสง
35. เด็กหญิงอรพรรณ  กุสุมาร
36. เด็กชายอานนท์  รักการ
37. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสิทธิ์
38. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงทวี
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงศ์
40. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
5. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
6. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
7. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
8. นางสาวอรทัย  ศรีทน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายนนทกานต์  ต้ายไธสง
2. เด็กหญิงบริมาศ  ทองนอก
3. เด็กชายพงษ์ตะวัน  ธิตาแสง
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  น้อยบาตร
5. เด็กหญิงศิรินุช  รักษาภักดี
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พวงพันธ์
7. นางสาวอารียา  พานี
8. นายเสกสรรค์  แสงเขียว
 
1. นางภัทรพร  ปินะภา
2. นายทองพูน  คุณวงศ์
3. นางธัญพร  แสนวงษ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐพร  ร่วมกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันตะวาโย
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายพงศธร  ทองเพชร
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมศักดิ์
6. เด็กชายภูวดล  ผลกฤษณ์
7. เด็กหญิงศสิวลัย  โคตรเนตร
8. เด็กชายอาทิตย์  ไชยโยธา
 
1. นางเบญจพร  คำควร
2. นางมะลิวัลย์  ศรีวิเศษ
3. นางสาวสุภาภรณ์  ลีชวง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. นางสาวกนกอร  ศิริแวว
2. นางสาวธัญญาพร  ภูชมชื่น
3. นางสาวน้ำทิพย์  ศรัทธาคลัง
4. นางสาวปิยะพร  ภูชมชื่น
5. นางสาวสุกัลยา  สีหา
6. เด็กหญิงไอลดา  ศิริแวว
 
1. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
2. นายวัลลภ  ประวาระณะ
3. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
4. นางศิริพร  สุทธิยา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงนพมาศ  สุขเทศ
2. เด็กหญิงนราภรณ์  โทรา
3. เด็กหญิงมุทิตา  มุงคุณ
4. เด็กหญิงลักขณา  ประมูลจะโก
5. เด็กหญิงวัฒสิกา  วิลาศ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สนิท
7. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
8. เด็กหญิงไอรดา  ธานี
 
1. นางฐิติพร  เขมะปัญญา
2. นางเกื้อกูล  ชุมศรี
3. นางสาวจตุพร  ศรีสุข
4. นางปภิญญา  แสงสุริยา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประมาคะมา
2. เด็กหญิงจิรานันท์  บรรโล
3. เด็กหญิงชญานี  พันธุ์ชมพู
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ตะกุดแก้ว
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อยู่เจริญ
6. เด็กหญิงลักขณา  แพนดี
7. เด็กหญิงสินีนาฏ  ยิ่งสำราญ
8. เด็กหญิงสุจาริณี  พันหนองแสน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมี
10. เด็กหญิงอาภัสรา  เบียนชัย
11. เด็กหญิงเกษวดี  ปะโพสังข์
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปะวะโข
 
1. นางพันธุ์ทิพา  เสนาเสถียร
2. นางสัมฤทธิ์  ประสงค์สุข
3. นางพรชนก  สีหาบุดโต
4. นางสาวชาริณี  ปะวะโข
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กหญิงพรพิชา  ประจวบบุญ
2. เด็กหญิงพรรณิดา  เที่ยงภักดิ์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ประจวบบุญ
4. เด็กชายภูมิภัทร  ปุริเส
5. เด็กหญิงมัลลิการ  พั่วนะคุณมี
6. เด็กหญิงวันทยา  อ้วนทอง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์บุดดี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์บุดดี
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  เพิ่มพูน
10. เด็กชายอัฒฑกร  ใส้เพี้ย
 
1. นางวิไล  ภูทอง
2. นางสุภา  ยศคำลือ
3. นายเทียบศักดิ์  โสมี
4. นางสาวณัฐวดี  เจริญศรี
5. นายธนากร  ทาทิพย์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายทวี  พลวิเศษ
2. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
3. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
4. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
5. นายภูมินท์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1. เด็กชายณัฏฐภูมิ  ภูวงศ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เมืองแทน
 
1. นายบุญทัน  บุตรโคตร
2. นางจรรยา  สัตนาโค
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุรินทร์
2. เด็กชายธนบัตร  ยอดผล
3. เด็กชายธีรภัทร  สรายทอง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดุลกลาง
5. เด็กชายศาสตรา  มาศแสวง
6. เด็กชายอภินันท์  จันทรพันธ์
 
1. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ประมูลจักโก
2. เด็กชายฐิติพงษ์  วงศรี
3. เด็กชายทินภัทร  พลาหาญ
4. เด็กชายธนากร  ประมูลจักโก
5. เด็กชายปิติพล  ประมูลจักโก
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัดตายะ
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
2. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
3. นายจักรพงศ์  อุดร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นายกฤษฎา  ปาสานะเก
2. นายจิรายุทธ  พัชปะโต
3. นายณัฐวัตร  พันชมภู
4. นายพูลทรัพย์  มัดทะปะนัง
5. นายภานุวิช  คาทิพาที
6. เด็กชายสงกรานต์  สีพระเคียง
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสัย
8. นายไชยวัฒน์  ปาปะขำ
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
2. นายถาวร  ตาพล
3. นายเถวียน  ประวิเศษ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวริศรา  ติดวงษา
2. เด็กหญิงศิริยากร  บญเขื่อง
3. เด็กหญิงแคทลียา  วาระทัน
 
1. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
2. นางสาวประเทือง  ทาอามาตย์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงกัญฐิกา  คอกไธสง
3. เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวสายชล  ปาสานะตี
2. นางสาวสุทธิดา  บุญตู้
 
1. นายอนันต์  โสภาใฮ
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงอทิตยา  อุปกัง
2. เด็กหญิงอัญชนา  โทแสง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายหนูกัน  มะปะเท
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่นิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรรณสินธ์
3. เด็กชายยุทธนา  ปาปะโด
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงมัสยา  สองสี
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางสาวปานรพี  มหาสาโร
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ปินะกัง
2. เด็กชายวาสุพัฒน์  รัดจันทอง
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญศรี
2. เด็กหญิงภัทรานี  สิมชาติ
 
1. นายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  คำหลวง
2. เด็กหญิงอภิชญา  การฟุ้ง
 
1. นายินิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ใบสน
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ถาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนหิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจักรินทร์  ศุภผล
2. เด็กชายทนาย  หลี่
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อิทธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  ประทุมมัง
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชูศักดิ์  ประสานพันธ์
2. เด็กชายวันชัย  รอบรู้
 
1. นายอภิรัชต์  การิโก
2. นางปรีญา  ไหมหรือ
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายตฤษนันท์  เกษมราษฎร์
2. เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
 
1. นายวรากร  ปะตังทะโล
2. นายสถิตย์  รางศรี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายปวิตร   มังคลา
2. เด็กหญิงพิยดา  ดีมา
3. เด็กชายวงทอง  วงเวียนคู
 
1. นายอัฐพล  เจิมพูล
2. นางบุญมี  สอนสุระ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธร
2. เด็กหญิงนริศรา  อาสาเสนา
3. เด็กชายวุฒินันท์  ให้กันยา
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายอภิรัชต์  การิโก
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภประภา 1. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์นอก
2. เด็กชายอัษฎายุธ  จันทรศร
3. เด็กหญิงเกศกนก  พรมเทพ
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วโพธิ์
2. นางสาวพนัชกร  พรจันทร์เท่า
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายประภุตว์  อุ้มบุญ
2. เด็กชายศาสตรา  ศิลาเณร
3. เด็กชายโกวิน    ธุริวรค์
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงชนิตกานต์  บุญละคร
2. เด็กหญิงช่อผกา  บุญพา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดาราช
 
1. นางทองเลื่อน  เหลืองทอง
2. นางสาวโพยมธารณ์  ปาสาบุตร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประดับวัน
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงศา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ไปแดน
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไปเจอะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เผื่อนผึ้ง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มีละทิตย์
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สกุลจร
2. เด็กหญิงธิติมา  อุปมัย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุปโก
4. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วภา
5. เด็กหญิงมาวิกา  กิลี
6. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสุจิต  ขันชะพัฒน์
2. นายธนุชัย  ดาหาญ
3. นายอภิชาติ  เชิงสะอาด
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. นางสาวกันตนา  มูลตรี
2. นางสาวชนาภา  แทนนำ
3. นางสาวณัฐริกา  คำพะอุ
4. นางสาวนิชดา  ศาลางาม
5. นางสาวสุชาดา  สุขศรี
6. เด็กหญิงอนุศรา  สืบราศี
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กหญิงทิวไผ่งาม  สำเุภาทอง
2. เด็กชายธัชชัย  ทองตาม
3. เด็กหญิงวาสนา  กาวิทาโล
 
1. นายเทียบศักดิ์   โสมี
2. นางวิไล  ภูทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงปาริชาต  สุรพล
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทุไธสง
3. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ
2. เด็กหญิงอริศรา  สมจิตต์
3. เด็กหญิงอารยา  ยอดเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นายประหยัด  โมกศรี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวพัชรมัย  สุวิสัย
2. นายสัญชัย  ป้องแก้วปาน
3. เด็กชายอรรถกร  รามศรีดา
 
1. นางสาวกฤษณา  คุณแก้ว
2. นางสาวลำเทียน  ภูสีฤทธิ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทะนิล
2. เด็กหญิงดวงมณี  วิไล
3. เด็กหญิงสุปรียา  พันธ์จันทร์
 
1. นางทองเลื่อน  เหลืองทอง
2. นางสาวโพยมธารณ์  ปาสาบุตร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาวเกวียน
2. เด็กหญิงจิรัตติยา  บาริศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา   พลอยฉายแสง
 
1. นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน์
2. นางจุไรรัตน์  ภูดวงจิตร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปินะสา
2. เด็กหญิงชุติมา  ปัจจัยคัง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุณเวียน
2. นางสาวสุกัญญา  เพียรอดวงษ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ขี
 
1. นางอรทัย  เจริญนิติกุล
2. นางยุพิน  กันบุรมย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ติตารัมย์
2. เด็กหญิงประภาพร  ยิ้มเสมอ
3. เด็กหญิงอารยา  นามคง
 
1. นางสุกัญญา  เชาระกำ
2. นางกัลยาณี  บุตรทา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กหญิงสุภัค  สำราญดี
2. เด็กหญิงอนุพร  ตรีเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงเกวดี  เลนคำมี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาวนิตยา  อันทรินทร์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงดารุณี  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สมศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ปักกาโล
 
1. นางละไม  พิเศษ
2. นางอัยลดา  พะวัดทะ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญมาก
2. นางสาวนริศรา  ผิวบาง
3. นางสาวปิยะดา  มิละถาโก
 
1. นางอัมพร  ลดาวัลย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วภา
2. เด็กหญิงปัณชยา  ประทุมแสง
3. เด็กหญิงศรัญญา  เนื่องวงษา
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยะพลหา
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์อาสน์
3. เด็กหญิงอรรจยา  แก้วโปร่ง
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เยี่ยมเจริญ
2. นางสุดสาคร  จันทะบูรณ์
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายธีรวัช  ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงมุธิตา  ป้องขันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะเสนัง
 
1. นางสาวสุปรีดา  หลาบคำ
2. นางราตรี  แสนเย็น
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายนัทธพงษ์  เผ่าเงินงาม
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองยศ
 
1. นายสมบัติ  คุณโน
2. นางโสภา  คุณโน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงสรัญญา  ทองพูล
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงศุภากร  บัวบุญ
 
1. นางสาวสิริภา  มะพันธ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปัญญาปิ่น
 
1. นางดวงจิตร  มหาอุดม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภาคใหม่
 
1. นางสาวมณีวัลย์  พุทธมา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันอนุ
2. เด็กชายพีระวิชญ์  เพียนู
3. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
4. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
5. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญะพิมพ์
6. เด็กหญิงสุพัตชา  ปะวันเณย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
3. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มสาเกษ
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุไทสงค์
 
1. นายอารีย์  ปาสานะเก
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มณีเนตร
 
1. นางสาวพุฒตาล  ไวยสุภี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  สุนทร
 
1. นางเยาวลักษ์  พันธ์อุทัย
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  แขวงไธสง
 
1. นายอภิสิทธิ์  จีระออน
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายอรรคพล  พันมานิมิต
 
1. นายบุญส่ง  เชื่อนิตย์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายโชคชัย  ประทุมเหง่า
 
1. นางปัญจมา  พันสุดน้อย
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. นายสถาพร  คำปลิว
 
1. นางกัญญารัตน์  พานเมือง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปะกิลาพัง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ปะกิลาพัง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญทรง
 
1. นางวิณา  มะหัด
2. นางสาวกุลณัน  โพธิ์ดี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายจัตุรงค์  ชมดี
2. เด็กชายวรวุฒิ   นาทิพย์
3. เด็กชายสิทธิชัย    โพธิ์ดี
 
1. นางชลิดา    จันทะแสง
2. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายคงแสน   หาญชนะ
2. เด็กชายทองสุข  ปะกำแหง
3. เด็กชายธนโชติ  กำลังวุฒิ
 
1. นางณัฏฐนันท์  พิมพ์พันธุ์
2. นางปนัดดา  ราชพันแสน
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กหญิงกุลวลักษณ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศศินา  พิมธะ
3. เด็กหญิงอรธนา  กรมศึกษา
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางอัญชลี  หรพร้อม
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายไพบูลย์  พานิชศิริ
 
1. นายอินทร์  สีเชียงหา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 1. เด็กชายกรประเสริฐ  รักทอง
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ราชวงศ์ษา
 
1. นายไชยา  ปะตาตะโก
2. นางดวงฤดี  เทียงคาม
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1. เด็กชายณัฏฐกิตต์  นรทร
2. เด็กหญิงบุญญาณี  วงษ์เทศ
3. เด็กชายศุภเชษฐ์  การะบูรณ์
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
2. นางสาวมณี  วงค์สมบูรณ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ไตรคุ้มดัน
2. เด็กชายนที  ศรเพชร
3. เด็กชายสรวิศ  สุขสนิท
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
2. นางนิตยา  มงคลนำ
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1. เด็กชายธนบูรณ์  สิงห์คะนอง
 
1. นายชัยชาญ  อะโน
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียงภักดิ์
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนชื่อ
 
1. นายบัวผิน  สุระมาศ
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายวิทยา  อันทะวงษ์
 
1. นายเจริญ  โยวะผุย
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปฏิกรณ์  แสงสุดสี
 
1. นายพลวัฒน์  ยอดบุญมา
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
 
1. นายจักรพันธ์  แสนสุข
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายพีระพงษ์  มากหมู่
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายวชิรพงษ์  สุขดี
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายกรพินธ์  ยางเครือ
2. เด็กชายชัยศิริวัฒน์  กัณทิพย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุุปิรัยพร
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  ราชมี
5. เด็กชายธนดล  กานุมาร
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประพาน
7. เด็กหญิงธัญรดา  โคตรเวียง
8. เด็กชายนิติพล  วงศาเคน
9. เด็กชายปรีชา  ปริเตสังข์
10. เด็กชายพิศุทธิ์  หิตายะโส
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  สัตพันธุ์
12. เด็กชายวราสินธุ์  ปะระทัง
13. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กลิ่นยา
14. เด็กหญิงศิราภัสสร  พึ่งกุล
15. เด็กชายสมชาย  ประเมทะโก
16. เด็กชายอนิรุตย์  ปะระมัดทะโก
17. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนชื่อ
18. เด็กชายอัจฉริยะ  จันทับ
19. เด็กชายอัมฤทธิ์  โพธิ์ศรี
20. เด็กหญิงอุสรา  สุตาวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  มะหัด
2. นายบัวผิน  สุระมาศ
3. นายประเคน  มะหัด
4. นายสิทธิชัย  พอดี
5. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
6. นางสาวลีทยา  กิจจาชัย
7. นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พัดพันเพชร
2. เด็กชายคมชาญ  ตรีกุล
3. เด็กชายชูศักดิ์  ประสานพันธ์
4. เด็กหญิงญานิกา  ชุมเพชร
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์ทอง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพระ
7. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วลาด
8. เด็กชายธีรดล  ดวงกลางใต้
9. เด็กหญิงปนิดา  แก้วกองนอก
10. เด็กชายปองพล  ภารมาตย์
11. เด็กชายพงษ์ศภัค  ชาลุน
12. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สาระแพง
13. เด็กหญิงพรปวีณ์  พฤกศรี
14. เด็กชายพัฒนา  วัดวงษา
15. เด็กชายพัทธนันท์  พูลวงค์
16. เด็กชายพุฒิพงษ์  อันทามา
17. เด็กหญิงมนัสดี  ชัยอินศูนย์
18. เด็กหญิงรัชนก  ไพจันทึก
19. เด็กชายวาทิต  คำแสนเทียะ
20. เด็กหญิงวิญาดา  มุงคุล
21. เด็กชายศิวกร  แสนสุข
22. เด็กชายสิทธิพล  วันกำมิโก
23. เด็กหญิงสุทธิดา  เงินของแพง
24. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงศรีเคน
26. เด็กหญิงอริสรา  ปัตติลาพัง
27. เด็กหญิงอริสรา  บุญประกอบ
28. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยุติธร
29. เด็กหญิงเรวดี  ธรรมรักษ์เจริญ
30. เด็กชายไชยันต์  นามวงษา
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีสุนารถ
2. นายอภิรัชต์  การิโก
3. นายจักรพันธ์  แสนสุข
4. นางอธิกา  โพธิสัย
5. นางปรีญา  ไหมหรือ
6. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
7. นางสาวจิรดา  เทตะรัตน์