หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศรศักดิ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
2. นายสาธิต รัตนฐานูโรงเรียนบ้านขีหนองจิกกรรมการ
3. นายกฤษฎา หรัญรัคน์โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นพเก้าโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นายพานิช แถมโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนพดล ทรงอาจโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
2. นายสายยนต์ ดรอิศวรโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนงรักษ์ แสงตันชัยโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีพันลำโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางสงวน ดีอันกองโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางอรอุมา แสนมีโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายสุภาพ สิมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายสงบ สีโยพลโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
5. นางนารี สิงห์ขรณ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ บุญยัสสะโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ ฉายถวิลโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางสาวปวีร์สุดา จำรัสธนสารโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทะปัญญาโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ บุญยัสสะโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ ฉายถวิลโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางสาวปวีร์สุดา จำรัสธนสารโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทะปัญญาโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง หนูปัทยาโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดประธานกรรมการ
2. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง หนูปัทยาโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดประธานกรรมการ
2. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนิดา กันหาชนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ รุ้งรามาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางบัวบาน พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสมจิต ไวทำโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
5. นางลำไย สีทำบุญโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางไกรษร สุครีพโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางกตัญญู มูลไธสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร พรรณาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. นางอุปลวรรณ กะสันต์โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
5. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขจัด ศรีโนเรศน์โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำไย โสดาโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา อินทะคมโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สังสีลาโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
5. นางวิจิตร สังขทิพย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ สังขะทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายประจญ คุ้มตะบุตรโรงเรียนบ้านโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายแก้ว อึ้งเจริญกุลนันท์โรงเรียนสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
5. นางสุมัทนา ลือคำหาญโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ มาวันโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตตี ทองดีโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา ลาวงศ์โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
4. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฮิลล์โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สุขพูลโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
4. นายประจักษ์ ดรปัดสาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวพาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิณ อัครปทุมโรงเรียนบ้านม่วงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเปรมปรีดิ์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นายเทพวิฑูรย์ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการ
4. นางดวงมณี เบี้ยวจันทร์โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ แสนตู้ลานโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมนึก กลางหล้าโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ดวงตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นายโกสิทธิ์ วิชาผาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุขวิชัยโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการ
5. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายสมควร มีวุฒิโรงเรียนบ้านโพนรองประธานกรรมการ
3. นายภณวรกฤษ ไชยสอนโรงเรียนจินดาอารมณ์กรรมการ
4. นายประจักษ์ สุราสาโรงเรียนบ้านปากเป่ากรรมการ
5. นางขวัญวิมล จันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ โนนทิงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เทียมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ภูแล่นกี่โรงเรียนหนองกุงกรรมการ
5. นางนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ โนนทิงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เทียมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ภูแล่นกี่โรงเรียนหนองกุงกรรมการ
5. นายนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอุบล ศิริเกตุโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายบพิต ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุงรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ หาจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
4. นางโสภิดา เนื่องเม็กโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ผายบุตรโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประพันธิ์ แสงนิลโรงเรียนบ้านหนองมะเม้าประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ รัตน์พรโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นายไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
4. นางภาวิณี ละภักดีโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางศรีสุพันธ์ ศรีประทุมโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพนิดา ดวงวิเศษมาตย์โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามประธานกรรมการ
2. นางประกอบ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ โพธิ์รุกข์โรงเรียนบ้านคุยแพงกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางไพศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายสมควร มีวุฒิโรงเรียนบ้านโพนรองประธานกรรมการ
3. นายภณวรกฤษ ไชยสอนโรงเรียนจินดาอารมณ์กรรมการ
4. นายประจักษ์ สุราสาโรงเรียนบ้านป่าเป้ากรรมการ
5. นางขวัญวิมล จันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญทัน เรืองสาโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิราณี ยอดดำเนินโรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้ารองประธานกรรมการ
3. นางจิรภัทร สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิทราวรรณ สายละคำโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางกัญญา เทพปันนาโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ เขียวในวังโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางสาวมาซีเตาะ วาแมโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นางลิยดา สารทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวฤทธิ์ ยศกำธรโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มะรัตน์โรงเรียนกระบากวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางทองบ่อ ต้นสีนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์กรรมการ
4. นางอุรมุล เคนหงส์โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทรา พรมแม้นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดีราชโรงเรียนวัดกลางโกสุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
4. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทุมทุมาโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนิกสันต์ กลางพิมายโรงเรียนบ้านป่าเป้ากรรมการ
4. นายมนตรี ดอนมุ่งโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา สอรักษาโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงินประธานกรรมการ
2. นางปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากิจรองประธานกรรมการ
3. นางรัติยา สิทธิหาโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ ทุมทุมาโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนิกสันต์ กลางพิมายโรงเรียนบ้านป่าเป้ากรรมการ
4. นายมนตรี ดอนมุ่งโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทนา สอรักษาโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงินประธานกรรมการ
2. นางปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางรัติยา สิทธิหาโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ศรีทำบุญโรงเรียนบ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ด้านวังขวาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นายประยุทธ เดชทันโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิ์วัฒนานุสาร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
4. นางสาวอินทิรา พันเทศโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระ ซิณศรีโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายหนูคล้าย แดงน้อยโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร จันทะเหลาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหวีงโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศรีทำบุญโรงเรียนบ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ด้านวังขวาโรงเรียนดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นายประยุทธ เดชทันโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระ ซิณศรีโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายหนูคล้าย แดงน้อยโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิ์วัฒนานุสาร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
4. นางสาวอินทิรา พันเทศโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ศรีคุณโนโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางทิพวรรณ เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางทิติภา เทพกิจอารีกุลโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร จันทะเหลาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหวีงโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มาศงามเมืองโรงเรียนบ้านโนนนกหอประธานกรรมการ
2. นางพะยอม วรไวยโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางหอมสมบัติ เสตาโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
5. นางพยงค์ พายุบุตรโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ศรีคุณโนโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางทิพวรรณ เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางทิติภา เทพกิจอารีกุลโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เชิดรัมย์บ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ตาละซอนโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
4. นายรัตนกุล ตุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ มาศงามเมืองโรงเรียนบ้านโนนนกหอประธานกรรมการ
2. นางพยอม วรไวยโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางหอมสมบัติ เสตาโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
5. นางพยงค์ พายุบุตรโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ตาละซอนโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
4. นายรัตนกุล ตุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพัฒนชัย มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพัฒนชัย มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
4. นายวีระ สีพลแสนโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
5. นางนุชจรี พิมหานามโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
6. นางสาวผกากานต์ กระเบาโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
7. นายชัยวุฒิ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
8. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
9. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไสยโสภณโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจภูมิ บุญอบโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเทียงวิทยากรกรรมการ
4. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
5. นายธนกร อิงคนินันท์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางเพียร ทองแสนโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
7. นายวิทยา จอมทองโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
9. นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ไสยโสภณ โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายนายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจภูมิ บุญอบโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเทียงวิทยากรกรรมการ
4. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
5. นายธนกร อิงคนินันท์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางเพียร ทองแสนโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
7. นายวิทยา จอมทองโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
9. นางบุพวัณย์ เทศพรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวันชัย พงสุพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร ยงเสมอโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรุณวดี บุญไชยโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางพรรณี ภูโส โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ลันสีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พานเมืองโรงเรียนบ้านสังข์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพทีท ๒๐๙กรรมการ
4. นายสุกัญญา โสภวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
2. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ รันเรืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้นโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
2. นายสุริยา ชาญไชยโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
3. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางเนตรนภา แพงภาโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ บำรุงกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
4. นายไชยา ปรเมศร์พิสิฐโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ ศรีดาจักร์โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
3. นางบานเย็น ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนเนาว์กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ บำรุงกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
4. นายไชยา ปรเมศร์พิสิฐโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ บำรุงกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
4. นายไชยา ปรเมศร์พิสิฐโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ถาไชยลาโรงเรียนบ้านกู่ทองกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
3. นางนภสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางยุพดี มนตรีดิลกโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หนูผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ถาไชยลาโรงเรียนบ้านกู่ทองกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
3. นางนภสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางยุพดี มนตรีดิลกโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หนูผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.บูรณ์ถิ่น จันเสนาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
2. นายนิรันดร์ โพธิพัฒนไพบูลย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิ์อุ่นโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
4. นายวิชิต สีลาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ ไชยน้อยโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ ศรีดาจักร์โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
3. นางบานเย็น ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนเนาว์กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
2. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ รันเรืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษย์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนัฐกัญญาพัชร รักสุทธีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ราชดาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษย์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนัฐกัญญาพัชร รักสุทธีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ราชดาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
2. นายสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
2. นายสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร ทิวะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
3. นายกวี ศรีชัยปัญญาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายอนันต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ทิวะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
3. นายกวี ศรีชัยปัญญาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายอนันต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการ
2. นางกฤชณงค์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ชิณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางรัญจวน ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านกู่ทองกรรมการ
3. นางอำภา กงภูธรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสุดา บุระคำโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามกรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ดำนุ่นโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
2. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางภิญญดา แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี วงละครโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเพียรเลิศ ดวงพาวังโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นายบุญเกิด สิงห์ทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาคร รังษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ดำนุ่นโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
2. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางภิญญดา แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี วงละครโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเพียรเลิศ ดวงพาวังโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นายบุญเกิด สิงห์ทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาคร รังษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
2. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
3. นางประไพ บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกรรมการ
4. นางสุมาลี รักษาเคนโรงเรียนบ้านขีหนองจิกกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
2. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
3. นางประไพ บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกรรมการ
4. นางสุมาลี รักษาเคนโรงเรียนบ้านขีหนองจิกกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา เหล่าศรียงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมนัสวี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
2. นางประเพียร ภความนตรีโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
3. นางอำพร จอมคำศรีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ สีหาทัพโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนัสวี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
2. นางประเพียร ภความนตรีโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
3. นางอำพร จอมคำศรีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ สีหาทัพโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกลิ่นแก้ว ลิ่วไธสงโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
4. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
5. นางปารณีย์ ศรีจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกลิ่นแก้ว ลิ่วไธสงโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
4. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
5. นางปารณีย์ ศรีจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพงษ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นางวัชรี นารีจันทร์โรงเรียนบ้านขีหนองจิกกรรมการ
3. นางเสาวภา พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์โรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
5. นางสาวเข็มพร สีนนคำโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นางวัชรี นารีจันทร์โรงเรียนบ้านขีหนองจิกกรรมการ
3. นางเสาวภา พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์โรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
5. นางสาวเข็มพร สีนนคำโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายทวีศักดิ์ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
2. นางชุลีพร เหล่าลุมพุกโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางหอมแฉล้ม ศรีอรรคฮาตโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางนิภา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางราตรี วงศ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
6. นางคำปลิว อุปนันท์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
7. นางคำเผย ไวบรรเทาโรงเรียนทันดู่เหนือกรรมการ
8. นางกุสุมา นานอกโรงเรียนหนุงกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
9. นางจิรวดี ภูดีโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
10. นางฉวีวรรณ ศรีเทพโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
11. นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3กรรมการ
12. นางชวนพิศ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนภัสวรรณ คเชนชาติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
2. นางภาวิดา ลุงนามโรงเรียนหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
3. นางกัลญาณี โพธฺิรุกข์โรงเรียนบ้านคุยแพงกรรมการ
4. นายนวลอนงค์ แสงดาวโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางอรพินธ์ นิลนนท์โรงเรียนเหล่าหนองแคนกรรมการ
6. นางนงนุช ดวงสิมลาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
7. นางพรรณี คลังวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
8. นางพิสมัย คุณโนโรงเรียนบ้านป่าเป้ากรรมการ
9. นางไพวัลย์ พลธรรมโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
10. นางมนเทียร อัครวรรณโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดกรรมการ
11. นางกิ่งแก้ว อุทธิยาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
12. นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ดี แสงห้าวโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวรองประธานกรรมการ
3. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ คำสมัยโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แก้วหานามโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจันทร์ดี แสงห้าวโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวรองประธานกรรมการ
3. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ คำสมัยโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แก้วหานามโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาววัยวัฒนา เลขกลางโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาววัยวัฒนา เลขกลางโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาววัยวัฒนา เลขกลางโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมควร มีวุฒิโรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัยโรงเรียนบ้านหนองซอนรองประธานกรรมการ
3. นางรำไพ แสนสุทาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ แก้วไชยโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นายสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางไกรทอง หล่มศรีโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139รองประธานกรรมการ
3. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่่อนตีนกงโรงเรียนชุุมชนกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139รองประธานกรรมการ
3. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นายรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139รองประธานกรรมการ
3. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139รองประธานกรรมการ
3. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่่อนตีนกงโรงเรียนชุมชุนกุดปลาดุกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางพิมล วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139รองประธานกรรมการ
3. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชุนกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร พลเสนาโรงเรียนบ้านผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา ทองแสนโรงเรียนบ้านขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร พิลานนท์โรงเรียนวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางพันธ์ทอง เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านกู่ทองรองประธานกรรมการ
3. นางอำภา กงภูธรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสุดา บุระคำโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามกรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านกู่ทองกรรมการ
3. นางอำภา กงภูธรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสุดา บุระคำโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามกรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบวร ไชยสีหาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางสุจิตรา แสนสร้อยโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางพรสวาท แก้วไสย์โรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ฟูจิชิโร่โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบวร ไชยสีหาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา แสนสร้อยโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางพรสวาท แก้วไสย์โรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ฟูจิชิโร่โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ ไชยรงศรีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางเยาวดี วุฒิวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไหรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พรมแม้นโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายวีรส แก้วใสโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไหรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พรมแม้นโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายวีรส แก้วใสโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย ไชยะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวคำจันทร์ วิเศษลาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นางนางธัญญธร รัตนบุรมย์โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย ไชยะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวคำจันทร์ วิเศษลาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นางธัญญธร รัตนบุรมย์โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัดถาวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ชะนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายตองอ่อน ปัดถาวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ชะนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ ชะนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายตองอ่อน ปัดถาวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายประหยัด บุษดีครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
7. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ชะนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายตองอ่อน ปัดถาวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัดถาวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ชะนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายประหยัด บุษดีครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
5. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายประหยัด บุษดีครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
5. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยครูโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายประหยัด บุษดีครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
5. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายฉลอง คำภูเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นางผอบทอง คำชายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
4. นายสมปอง โพธิบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
5. นางชลธิชา บุพชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายฉลอง คำภูเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นางผอบทอง คำชายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
4. นายสมปอง โพธิบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
5. นางชลธิชา บุพชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]