หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 39 30 81.08% 4 10.81% 2 5.41% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 32 24 77.42% 5 16.13% 1 3.23% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 35 20 57.14% 11 31.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 30 18 69.23% 6 23.08% 1 3.85% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 25 18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 27 18 66.67% 5 18.52% 0 0% 4 14.81% 27
7 โรงเรียนบ้านหนองแสง 29 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านวังกุง 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนบ้านโสกกาว 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 18 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 20 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านหนองแหน 17 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 21 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 21 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 16 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านโพน 21 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
30 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านวังจาน 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 14 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 13 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านโคกสูง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 15 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 18 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านกุดรัง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองซอน 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองโดน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านค้อ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนจอนวิทยกุล 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านผำ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านจอมทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านยางน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านคุยแพง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านส้มกบ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 10 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองไห 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านผักแว่น 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโคกข่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านผือ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านทิพโสต 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านกุดจอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านป่าปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านผักหนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านโนนทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 9 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านนาทอง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]