หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 30 77 42
2 005 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 2 4 3
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 14 32 18
4 007 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 12 48 19
5 037 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 6 20 11
6 009 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 18 34 26
7 010 โรงเรียนบ้านกุดจอก 2 4 2
8 012 โรงเรียนบ้านกุดรัง 7 16 11
9 011 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 9 19 13
10 013 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 3 12 6
11 016 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 10 23 17
12 017 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 3 7 4
13 022 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 4 13 5
14 023 โรงเรียนบ้านคุยแพง 5 9 7
15 024 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 2 4 4
16 021 โรงเรียนบ้านค้อ 7 20 12
17 029 โรงเรียนบ้านจอมทอง 4 7 6
18 030 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 10 21 17
19 034 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 25 52 39
20 035 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 13 27 20
21 036 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 3 10 6
22 038 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 5 9 7
23 039 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 13 25 21
24 040 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 15 23 19
25 043 โรงเรียนบ้านทิพโสต 6 9 5
26 041 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 0 0 0
27 042 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านนาทอง 5 11 8
29 047 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 6 9 6
30 046 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 30 18
31 048 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 1 1 1
32 064 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 5 7 5
33 063 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 1 2 2
34 066 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 8 19 14
35 067 โรงเรียนบ้านป่าปอ 1 3 2
36 068 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 5 5
37 070 โรงเรียนบ้านผักหนอก 1 3 2
38 069 โรงเรียนบ้านผักแว่น 5 12 7
39 071 โรงเรียนบ้านผำ 6 12 9
40 072 โรงเรียนบ้านผือ 5 12 5
41 078 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 6 7 7
42 079 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 9 30 17
43 081 โรงเรียนบ้านยางน้อย 4 10 8
44 082 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 1 2 1
45 083 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 5 15 9
46 087 โรงเรียนบ้านวังกุง 16 29 24
47 088 โรงเรียนบ้านวังจาน 12 25 21
48 090 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 21 46 30
49 089 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 17 16
50 091 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 6 5
51 092 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 0 0 0
52 094 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 7 24 12
53 095 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 11 23 16
54 096 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 3 7 5
55 097 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 7 14 12
56 098 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 21 40 27
57 099 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 9 19 13
58 093 โรงเรียนบ้านส้มกบ 6 17 12
59 103 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 3 6 5
60 106 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 26 21
61 104 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 3 3 3
62 105 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 15 33 24
63 109 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 3 15 6
64 110 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 3 3
65 112 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 7 6
66 113 โรงเรียนบ้านหนองซอน 10 15 12
67 116 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 9 24 11
68 118 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 15 10
69 117 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 19 44 32
70 119 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 3 7 6
71 120 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 3 4 4
72 121 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 2 5 4
73 122 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 8 21 10
74 123 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1 6 3
75 124 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 2 2 2
76 128 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 2 6 4
77 130 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 5 4
78 108 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 2 3 3
79 114 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 0 0 0
80 131 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 6 15 9
81 111 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 7 14 12
82 127 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 10 7
83 125 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 11 17 15
84 126 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 18 33 23
85 129 โรงเรียนบ้านหนองแสง 29 91 49
86 132 โรงเรียนบ้านหนองแหน 17 37 29
87 107 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 10 19 15
88 115 โรงเรียนบ้านหนองโดน 7 32 11
89 133 โรงเรียนบ้านหนองไห 4 9 7
90 134 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 8 21 14
91 137 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 6 4
92 138 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 9 4
93 139 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 3 6 6
94 141 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 9 18 11
95 140 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 6 8 8
96 136 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 13 8
97 135 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 32 67 48
98 019 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 6 13 9
99 020 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 5 16 7
100 018 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 4 11 7
101 032 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 6 15 12
102 080 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 0 0 0
103 085 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 0 0 0
104 086 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 9 8
105 084 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 18 34 29
106 100 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 9 14 12
107 142 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 7 11 10
108 144 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 6 7 7
109 143 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 3 4 4
110 014 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 6 2
111 015 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 13 15 15
112 044 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 4 6 4
113 065 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 5 16 11
114 073 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 18 56 33
115 074 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 16 29 23
116 146 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 10 17 11
117 147 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 10 15 13
118 026 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 3 2
119 025 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 6 12 10
120 027 โรงเรียนบ้านโคกข่า 3 7 5
121 028 โรงเรียนบ้านโคกสูง 10 17 16
122 031 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 11 26 17
123 033 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 4 2
124 049 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 2 2
125 050 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 10 23 16
126 051 โรงเรียนบ้านโนนทัน 1 10 3
127 052 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 2 3 3
128 056 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 4 8 6
129 057 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 3 2
130 058 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 24 18
131 060 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 15 9
132 059 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 5 14 8
133 061 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 4 3
134 062 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 27 47 28
135 053 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 2 4 4
136 054 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 6 10 7
137 055 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 8 11 9
138 076 โรงเรียนบ้านโพน 21 52 35
139 075 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 3 3
140 101 โรงเรียนบ้านโสกกาว 20 56 39
141 102 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 16 77 33
142 077 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 9 11 11
143 149 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 39 122 65
144 150 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 3 8 5
145 153 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 7 36 13
146 131112 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 13 29 22
147 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 10 35 13
148 003 โรงเรียนจอนวิทยกุล 7 19 9
149 004 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 1 1 1
150 148 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 35 122 65
151 152 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 2 6 4
152 154 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 0 0 0
153 155 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี 2 4 3
154 156 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 0 0 0
155 151 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 0 0 0
156 002 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 20 37 21
รวม 1225 2816 1841
4657


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]